Uutisarkisto

Itsemääräämisoikeus sukupuoleen tukee lasten ja nuorten hyvinvointia

Itsemääräämisoikeus sukupuoleen tukee lasten ja nuorten hyvinvointia

Mielipide 23.1.2018 Helsingin Sanomissa.

Suomeen tarvitaan lainsäädäntö, joka mahdollistaa juridisen sukupuolen vahvistamisen alle 18-vuotiaille. Samalla on varmistettava sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten riittävä osallistuminen omaa kehoa ja elämää koskevaan päätöksentekoon.

Laura Suomalainen, Riittakerttu Kaltiala-Heino ja Klaus Ranta toteavat (HS 14.1.), että Suomessa noudatetaan kansainvälisiä hoitosuosituksia sukupuoliristiriitaa kokevien nuorten hoidossa. Toisaalta Riikka Aapalahti (HS 6.1.) tuo esille, miten hoidon saanti riittävän varhain on edelleen pulma monessa perheessä.

Juridisen sukupuolen korjaaminen voisi edesauttaa sitä, että lapsi kohtaisi vähemmän sosiaalista painetta ja kyseenalaistamista. Lapsen sukupuoli-identiteetti syntyy jopa 3-vuotiaana. Osa vanhemmista arvioi, että on heidän lapsensa edun mukaista antaa hänen elää kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa minäkuvansa mukaisessa sukupuolessa. Luotettavan tutkimuksen mukaan näillä lapsilla ei ole masennus- ja ahdistusoireita, vaikka näitä oireita yleensä on sukupuoliristiriitaa kokevilla lapsilla ja nuorilla.

Juridinen sukupuolen korjaaminen tukisi lapsen sukupuoli-identiteettiä ja antaisi kasvurauhan tulla kohdatuksi sellaisena kuin hän on. Juridisessa sukupuolen korjaamisessa on kyse lapsen henkilötiedoista, ei peruuttamattomia muutoksia aiheuttavista hoitopäätöksistä. Lapsi voi tarvita ja saada tukea, jos hänen identiteettikokemuksensa muuttuu kehityksen aikana.

Kansainvälisen hyvän hoidon suosituksen (Standards of Care V7) mukaan joissakin tapauksissa nuori voi saada puberteettia jarruttavia hormoneita heti puberteettiin liittyvien muutosten alettua tai puberteetin alkuvaiheessa. Jarrutushoito ei aiheuta peruuttamattomia muutoksia, vaan nuorella säilyy vielä jarrutushoidon ajan mahdollisuus kehittyä sekä miestyypilliseen että naistyypilliseen suuntaan. Jarrutushoidon myötä sukupuolen korjaamishoitoja tarvitaan myöhemmin myös vähemmän.

Sukupuoliristiriitaa kokevan nuoren puberteetti ilman jarrutushoitoa sen sijaan tuo vähitellen peruuttamattomia seurauksia, esimerkiksi tytöllä luuston kasvu maskuliiniseen suuntaan, äänen madaltuminen ja parran kasvu. Tämä on nuorelle hyvin ahdistavaa aikaa, joka voi johtaa psyykkiseen oireiluun. Hoitosuositusten mukaan jarrutushoitoa annetaan, jotta peruuttamattomia muutoksia kehossa ei tapahtuisi ja jotta nuorella olisi aikaa tutustua sukupuolikokemukseensa ja olla siitä varma.

Kaikkien sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten hoidossa tulee kuunnella ja kunnioittaa hoidettavaa ja hänen itsemääräämisoikeuttaan. Intersukupuolisella lapsella taas tulee olla oikeus omanlaiseen kehitykseensä ja fyysiseen koskemattomuuteen. Intersukupuolisten lasten ei-lääketieteellisesti välttämättömiä hoitoja ei tulisi aloittaa ennen kuin lapsi voi osallistua itseään ja omaa kehoaan koskeviin päätöksiin, kuten ETENE on Suomessa linjannut. Niin trans- kuin intersukupuolisten lasten hoidon keskeisenä periaatteena tulee olla lapsen hyvinvoinnin parantaminen heidän omaa sukupuolen kokemustaan kuunnellen ja vahvistaen.

Maarit Huuska
johtava sosiaalityöntekijä, perheterapeutti
Setan Transtukipiste

Kerttu Tarjamo
pääsihteeri
Seta

 

Kuva: Sonja Raunio.

Setan lausunto lakivaliokunnalle nimilaista

Setan lausunto 5.10. lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (HE 104/2017 vp).

Emme lakkaa tahtomasta!

Emme lakkaa tahtomasta!

Setan johto pitää avioliittolain kumoamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen käsittelyä vain kaksi viikkoa ennen tasa-arvoisen avioliittolain voimaantuloa julmana poliittisena pelinä.

Lausunto nimilain arviomuistiosta

  Lausuntopyyntö OM 24/41/2015 Seta kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto nimilain arviomuistiosta ja toteaa seuraavaa: Nimilain uudistamistarvetta arvioitaessa Seta korostaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon, lapsen edun, itsemääräämisoikeuden ja yksinkertaisen prosessin periaatteita. Etunimi Nimilain muutostarve kumpuaa muistion johdannossa esitettyjen syiden lisäksi tarpeesta ja velvoitteesta huomioida sukupuolen moninaisuus ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo osana yhteiskuntaa. Lain tulisi paremmin huomioida sukupuolivähemmistöihin kuuluvat aikuiset…

Lausunto lakivaliokunnalle muutoksista avioliittolain liitelakeihin

Asia: Hallituksen esitys 65/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi Viite: Lakivaliokunta/HE 65/2015 vp/Asiantuntijapyyntö, sähköposti 17.11.2015 Seta ry kiittää lakivaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi avioliiton liitännäislakeja koskevassa eduskuntakäsittelyssä.  On erinomaista, että avioliittolain muuttamisen edellyttämä lainmuutosten valmistelu etenee. Seta kiinnittää huomiota hallituksen esityksessä erityisesti seuraaviin seikkoihin: 2.2.1 Rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi Hallituksen esityksen mukaan…

Ihmisoikeusjärjestöt vaativat: itsemääräämisoikeus sukupuoleen lakiuudistuksen lähtökohdaksi

Sukupuolen juridista vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan avioliittolain muutoksen yhteydessä. Me allekirjoittaneet ihmisoikeusjärjestöt vaadimme kyseisen translain uudistamista siten, että sukupuolen juridiseen vahvistamiseen riittää henkilön oma ilmoitus. Tällä hetkellä sukupuolen vahvistamisen ehtona on muun muassa naimattomuus, lisääntymiskyvyttömyys ja täysi-ikäisyys. Uusi avioliittolaki edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa: tämän tasa-arvon on ulotuttava koskemaan myös sukupuolivähemmistöjä. Nykyinen translaki aiheuttaa perus- ja ihmisoikeusloukkauksia,…

Lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta

Setan lausunto Lapsiasiavaltuutetun toimiston valmisteilla olevasta ”Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta” vuodelle 2015, jossa annetaan arvio hallituksen toimenpiteiden vaikutuksesta lasten hyvinvointiin hallituskaudella 2011–2015.

Ihmisoikeuspaneelin lausunto Suomen ihmisoikeuspolitiikasta ja sen seurannasta sekä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta

>> Lataa lausunto pdf-tiedostona >> Lataa lausunto tekstitiedostona (.doc) PERUS- JA IHMISOIKEUSTOIMIJOIDEN PANEELI Lausunto Suomen ihmisoikeuspolitiikasta ja sen seurannasta sekä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintohjelmasta  Perus- ja ihmisoikeustoimijoiden paneeli tuo tässä lausunnossa esille näkemyksensä ensimmäisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman sisällöstä ja toimeenpanosta, ihmisoikeuspolitiikan toteuttamisesta ja seurannasta Suomessa sekä tulevien perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmien valmistelusta ja seurannasta. 1…

Lausunto seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmaluonnoksesta THL:lle

Seta kiittää mahdollisuudesta vaikuttaa useissa eri vaiheissa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmaan ja toteaa ohjelmaluonnoksesta seuraavaa: Yleistä SELI-ohjelman uudistus on tarpeellinen ja tärkeä. On erittäin hienoa, että toimintaohjelmassa on useissa kohdin todettu, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertainen asema on otettava huomioon muun muassa palveluja, ammattilaisten osaamista ja tiedonkeruuta koskien,…

Setan ja Trasekin lausunto isyyslain uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Viite: Lausuntopyyntö, Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 56/2013 Seta ja Trasek kiittävät mahdollisuudesta lausua isyyslain uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä varsinaisen määräajan jälkeen ja toteavat yhteisenä lausuntonaan seuraavaa. Yleistä Isyyslaki on syytä uudistaa kiireellisesti. On myönteistä, että oikeusministeriö on ryhtynyt uudistustyöhön. Laki on syytä uudistaa kokonaisuutena niin, että yhdellä kertaa korjataan useita eri puutteita. Kiirehdimme erityisesti sateenkaariperheiden eli…

Submission to the CEDAW committee on Finland [ENG]

Submission to the CEDAW committee on Finland (=YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus) NGO submission to the 57 session (10 – 28 Feb 2014) of United Nation’s Committee on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women related to the consideration of the seventh periodic report submitted by Finland under article…

Lausunto demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta opettajankoulutuksessa

Seta ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön selvitystyön tekijöille Viite: OKM/38/040/2013   Seta kiittää mahdollisuudesta antaa kommenttinsa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta opettajankoulutuksessa koskevaan selvitykseen. Kuten selvitystyön asettamissanoissa todetaan, kansainvälistyvässä ja moniarvoistuvassa yhteiskunnassa tarve yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen kasvaa. Tämä korostaa ihmisoikeustietämyksen merkitystä. Demokraattisen yhteiskunnan kehityksen kannalta on olennaista, millaiset valmiudet kaikki nuoret saavat aktiiviseen kansalaisuuteen ja…

Setan kommentit ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelusta ja toimeenpanosta sekä ihmisoikeuspolitiikan tulevaisuudesta

Kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman evaluaatioryhmälle Seta kiittää evaluaatiotyöryhmää mahdollisuudesta kommentoida kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toteutusta ja antaa seuraavat kommentit. Yleistä Seta pitää merkittävänä sitä, että perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman laatiminen kirjattiin hallitusohjelmaan. Seta tavoitteli hallitusohjelmaan kirjausta erillisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia käsittelevän toimenpideohjelman laatimisesta. Kun sellaista ei saatu, ajattelimme, että tarvittavia toimenpiteitä kirjataan sen sijaan yleiseen…

Setan kommentit Opetushallitukselle esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista

Setan mielestä varhaiskasvatuksen toimintaympäristö ja materiaalit ovat usein sukupuoli- ja heteronormatiiviset. Kasvattajien tulisi antaa lapsille mahdollisuus olla ja ilmaista omaa sukupuoltaan kukin omalla tavallaan. Tähän tarvitaan normikriittistä ja sukupuolitietoista työotetta. Näistä pedagogisista lähtökohdista pitäisi linjata toimintaa ohjaavissa suunnitelmissa jo esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Tasa-arvokasvatusta on myös arvioitava, tutkittava ja kehitettävä säännöllisin väliajoin

Setan lausunto rikoslain 20 luvun muuttamisesta (raiskausuhrit)

Seta ry:n lausunto oikeusministeriölle Seta ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Yleiset huomiot Ehdotettu lakiuudistus on tarpeellinen ja kannatettava. Uudistuksen lähtökohdaksi on syytä ottaa henkilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen kaikissa tilanteissa. Pykälät ja termistö tulee laatia niin, että niihin ei sisälly oletuksia osapuolten sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai kehosta. Tarkemmat huomiot Seta…

Lausunto Suomen ulkoasiainhallinnon YK-strategiasta

Seta ry 14.6.2013 Ulkoministeriö Asia: Luonnos Suomen ulkoasiainhallinnon YK-strategiaksi – Seta ry:n lausunto Seta kiittää mahdollisuudesta lausua YK-strategiasta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. – On hyvä, että YK-strategiassa viitataan tuoreeseen ihmisoikeusstrategiaan ja todetaan eri strategioita toimeenpantavan yhtä aikaa. Seta pitää tärkeänä, että ihmisoikeusperustaisuus ja ihmisoikeusstrategian linjaukset näkyisivät vielä johdonmukaisemmin kautta linjan myös YK-strategiassa. – Pidämme hyvänä…

Lausunto Vanhustyön osaamisen ennakointihankkeesta Opetushallitukselle

Seta ry 21.5.2013 Opetushallitus Asia: Vanhustyön osaamisen ennakointihanke / Seta ry:n lausunto Seta kiittää mahdollisuudesta tuoda Opetushallituksen tietoon näkemyksiään vanhustyön osaamistarpeista. Yhdenvertainen vanhuus on Seta ry:n, Mummolaakso ry:n ja Suomen Karhut ry:n projekti, jonka tavoitteena on suoda sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus osaksi vanhustyön ammattiosaamista ja palveluja. Projektissa tuotetun tiedon pohjalta Seta ry ehdottaa, että…

Setan lausunto luonnoksesta laiksi sukupuolten tasa-arvosta

21.5.2013 Seta ry Sosiaali- ja terveysministeriö / tasa-arvoyksikkö Setan lausunto luonnoksesta laiksi sukupuolten tasa-arvosta Seta kiittää tasa-arvoyksikköä tasa-arvolain uudistuksen ansiokkaasta valmistelusta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. Yleistä Valmistelussa oleva lakiuudistus on erittäin tarpeellinen ja se on syytä toteuttaa viipymättä. Uudistus suojaisi syrjinnältä erityisesti sukupuolivähemmistöjä, jotka ovat monilla elämänalueilla erityisen haavoittuva ja syrjinnälle altis ryhmä. EU:n Perusoikeusviraston…

Setan lausunto Opetushallitukselle perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteiden uudistamisesta

Seta ry Opetushallitus Asia: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Seta ry:n lausunto Seta kiittää tapaamisesta Opetushallituksen edustajien kanssa ja esittää kirjallisena lausuntonaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta seuraavaa. Yleistä Seta on iloinen siitä, että opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa on aiempaa enemmän korostettu teemoja ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, turvallinen opiskeluympäristö, hyvinvointi, yksityisyyden suoja ja identiteetti. On myös erinomaista, että sukupuolen…

Setan ja Trasekin lausunto Sosiaali- ja terveysalan eettiselle neuvottelukunnalle

Trasek ry Seta ry 12.4.2013 Lausunto Sosiaali- ja terveysalan eettiselle neuvottelukunnalle (ETENE) Asia: Tarve ’transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta’ annetun lain saattamiseen ajan tasalle Sukupuoleltaan moninaisten henkilöiden ihmisoikeuksia edistävien asiantuntija- ja ihmisoikeusjärjestöjen Trasekin ja Setan mukaan sukupuolen vahvistamista ja korjaushoitoja koskevat säädökset tulee kiireellisesti uudistaa ihmisoikeusperustaisesti. Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiassa ETENElle ja esitämme lausuntonamme seuraavaa. Tarvittavat toimenpiteet…

Lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotuksesta

Seta ry                                                                                                  15.3.2013 Sisäministeriö PL 26 00023 Valtioneuvosto maahanmuutto-osasto[at]intermin.fi hare[at]intermin.fi Asia: Seta ry:n lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotuksesta Seta kiittää sisäministeriötä mahdollisuudesta lausua maahanmuuton tulevaisuudesta. Seta tuo lausuntonaan esille seuraavat huomiot työryhmäraporttiin liittyen. Yleiset huomiot Seta pitää erittäin hyvänä, että strategiaehdotuksesta on tehty sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi, ja että sukupuolivaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon…

Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisen selonteon kansainväliseen osioon

Seta ry 8.3.2013 Ulkoasiainministeriö Ihmisoikeussuurlähettiläs Ann-Marie Nyroos Ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkö Erik Lundberg Asia: Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisen selonteon kansainvälinen osio Seta kiittää ulkoministeriötä mahdollisuudesta lausua ihmisoikeuspolitiikan kansainvälisestä ulottuvuudesta. Setan lausunto koskee ennen kaikkea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien edistämistä. Seta pitää erinomaisena sitä, että ulkoministeriö on paneutunut asiaan myös teettämällä monipuolisen selvityksen hlbti-kysymyksistä ministeriön hallinnonalalla (Tarjamo 2012). Seta…

Kirje kehitysministerille ILGAn rahoituksesta

Seta ry 23.1.2013 Asia: Suomen tuki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ILGA World -järjestölle Arvoisa kehitysministeri Heidi Hautala, Seta pyytää tukeanne sille, että Suomi ottaisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kattojärjestön, ILGAn, jatkuvan rahoituksen piiriin. ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) on maailmanlaajuinen hlbti-järjestöjen liitto. Siihen kuuluu yli tuhat jäsenjärjestöä. ILGA on hlbti-järjestönä ainutlaatuinen, koska se…

Setan ja Trasekin lausunto Euroopan neuvostolle Suomen hlbtiq-politiikasta [ENG]

January 21, 2013 To the Council of Europe STEERING COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS (CDDH) Questionnaire on the implementation of the Committee of Ministers’ Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity NGO statement on the implementation of the recommendation in Finland Attachment to the submission by the Government…

Lausunto koulutuksellisen tasa-arvon edistämisestä

Seta ry 16.1.2013 Pasilanraitio 5 00240 Helsinki www.seta.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Seta ry:n lausunto Aihe: Työryhmäehdotus valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämisestä Seta kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ehdotuksesta valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämisestä. Seta on aikaisemmin lokakuussa 2012 esittänyt lausuntonsa koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman valmisteluun. Esitämme alla yleisiä huomioita strategiasta ja joitakin yksityiskohtaisia muutosehdotuksia. Yleistä Seta on…

Seta kannattaa sijaissynnytyksen mahdollistamista

Seta otti kantaa oikeusministeriön työryhmän laatimaan arviomuistioon sijaissynnytysjärjestelyistä. Seta suhtautuu myönteisesti lakimuutoksen valmisteluun. Jos sijaissynnytysjärjestelyt sallitaan Suomessa, tällaisten järjestelyjen ehdoissa on Setan mukaan noudatettava yhdenvertaisuutta.

Seta ja Suomen Mielenterveysseura: Eheytymishoidoilla voi olla vakavia seurauksia

Kannanotto 6.11.2012 Vapaa julkaistavaksi heti Seta ja Suomen Mielenterveysseura: Eheytymishoidoilla voi olla vakavia seurauksia Yksilön seksuaalisuus on voimavara, jota ei saa manipuloida Suomen Mielenterveysseura ja Seta ovat huolissaan niistä vaikutuksista, joita seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen tähtäävillä manipulaatiohoidoilla (ns. eheytyshoidot) on ihmisten terveyteen ja yhteiskunnan ilmapiiriin. Järjestöt pitävät hoitoja hyvin epäeettisinä ja seksuaalioikeuksia loukkaavina. Eheytyshoidot luovat virheellistä…

Lausunto tasa-arvolaista

Seta ry 7.9.2012 Pasilanraitio 5 00240 Helsinki www.seta.fi Sosiaali- ja terveysministeriö Viite: Lausuntopyyntö STM 013:00/2011 Asia: Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta Seta ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi tästä tärkeästä lakiuudistuksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Setan lausunnon liitteenä on taulukko, jossa on lueteltu pykäläkohtaiset muutosehdotukset lakitekstiin. Päähuomiot Sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun…

Setan nuorisotoimikunta lähetti kirjeen Medvedeville ja Poltavtsenkolle

Pietarissa kaupungin lainsäädäntöelin äänestää keskiviikkona 29.2. laista, jolla pyritään kieltämään asiallisen tiedon levittämisen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Setan nuorisotoimikunta lähetti Pietarin kuvernööri Poltavtsenkolle ja Venäjän federaation presidentti Medvedeville avoimen kirjeen.

Setan tiedote: Suomi-brändiin ei kuulu homofobia

Suomen maabrändivaltuuskunta julkisti tällä viikolla raporttinsa. Sen keskeinen ajatus on tehdä Suomesta ”maailman ongelmanratkaisija”. — Suomen tulee ensin kyetä siivoamaan syrjintä sekä homo- ja transfobinen vihapuhe kotimaassa ennen kuin voimme lähteä ratkomaan muiden maiden ihmisoikeusongelmia, linjaa Setan puheenjohtaja Outi Hannula. Hän puhui lauantaina Helsingissä kokoontuneessa Seta ry:n edustajakokouksessa. Seta on kuluneen vuoden aikana seurannut huolestuneena…

Järjestöt: Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma tarvitsee riittävän rahoituksen

Tasa-arvo- ja ihmisoikeusjärjestöjen sinnikäs yhteistyö tuotti tulosta, kun hallitus kesäkuussa hyväksyi valtakunnallisen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman. Suomi sitoutui ohjelman laatimiseen jo vuonna 1995. Nyt lupaus on lunastettu, mutta toistaiseksi vain paperilla, järjestöt arvostelevat. Ohjelman toteuttamiseen ei ole varattu riittävää rahoitusta. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman lähtökohtana on kokonaisvaltainen lähestymistapa väkivallan vähentämiseen. Ohjelman 66 toimenpidettä…

Lausunto kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamisesta

Seta ry Oikeusministeriö 9.8.2010 Seta ry:n lausunto ihmisoikeusinstituutiotyöryhmän mietinnöstä kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamisesta Seta ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ihmisoikeusinstituutiotyöryhmän mietinnöstä kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamiseen liittyen. Myös valvonta osaksi tehtäviä Tällä hetkellä perus- ja ihmisoikeuksien tiedotus, kasvatus, koulutus ja tutkimus ovat Suomessa hajanaisia ja osin sattumanvaraisia. Seta yhtyy esityksen linjauksiin, joiden mukaan ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä olisi edistää edellä…

HeSeta ja Seta vaativat niiden toimintaan kohdistuvan ilkivallan selvittämistä ja selkeää tuomitsemista

Helsingin seudun Seta ja valtakunnallinen Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry tuomitsevat jyrkästi HeSetan toimintaan kohdistuneet hyökkäykset viimeisen viikon aikana. Helsinki Pride -kulkueeseen kohdistunut savu- ja kyynelkaasuisku sekä muutama päivä myöhemmin HeSetan toimistoon kohdistunut ilkivalta on selvitettävä perusteellisesti ja rikosten tekijät saatava oikeuteen. Toiminta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasaveroisten oikeuksien ja yhteiskunnan moninaisuuden puolesta jatkuu iskuista huolimatta entisellään.…

Seta tuomitsee Helsinki Pride -kulkueeseen kohdistuneen hyökkäyksen

TIEDOTE Seksuaalinen tasavertaisuus ry Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry tuomitsee eilisen välikohtauksen, jossa Helsinki Pride -kulkueeseen oli suihkutettu kyynelkaasua. Seta on erittäin huolestunut Suomessa harvinaisesta välikohtauksesta ja pitää sitä kansalaisten mielipiteen ilmaisuvapauden vastaisena. Seta pitää tärkeänä, että poliisi selvittää viharikoksen tunnusmerkit täyttävän teon ja asia saadaan selvitettyä taustoineen. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että teon kohteeksi joutuneet,…

Setan ja SLL:n homofobian vastaisen päivän tiedote – seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa suomalaisissa kouluissa on selvitettävä

Seta ry ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry TIEDOTE 17.5.2010 Helsinki Setan hallitus toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy selvittämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa suomalaisissa kouluissa. Opettaja-lehden taannoinen selvitys paljasti, että seksuaalivähemmistöjen asema kouluissa on joiltain osin jopa heikko. Koulun ilmapiiri, jonka tulisi olla kaikki huomioiva ja moninaisuutta arvostava, saattaa seksuaalivähemmistöjen suhteen olla varsin poissulkeva. ”Selvityksestä…

Lausunto tasa-arvolain toimivuudesta

Seta ry 15.4.2010 Eduskunnan työelämä ja tasa-arvovaliokunta Seta ry:n lausunto STM:n selvitykseen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain toimivuudesta Setan kanta on, että sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu tulee kirjata kiellettyinä syrjintäperusteina tasa-arvolakiin. Seta muistuttaa, että sukupuolivähemmistöt eivät tällä hetkellä kuulu selkeästi minkään syrjintää rajoittavan lainsäädännön piiriin. Nykyinen, pelkästään tasa-arvovaltuutetun ratkaisukäytäntöön…

Lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta

9.4.2010 Seta ry Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto Seta ry:n lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskevan toimikunnan mietinnöstä Seta kiittää mahdollisuudesta lausua yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta ja yhdenvertaisuustoimikunnan mietinnöstä. I Yleistä Seta on pitänyt toimikunnan toimeksiannon lähtökohtia oikean suuntaisina. Tavoitteena on ollut, ettei nykyisen lainsäädännön mukaista suojan tasoa heikennetä eikä lakeihin kirjattuja seuranta-, valvonta- ja edistämisvelvoitteita ja niihin…

Keskustan tavoiteohjelma 2010-luvulle

Kuuleminen: Keskustan tavoiteohjelma 2010-luvulle Yleistä Seta kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi valmisteltaessa tavoiteohjelmaa. Seta toivoo, että Keskustan tavoiteohjelman tavoitteeksi otetaan moninainen yhteiskunta, aidosti yhdenvertainen Suomi, jossa ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi toteutuvat ihmisten arjessa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Jokaisella ihmisellä tulee myös olla oikeus perheeseen, sellaisena kuin kukin sen itse käsittää. Seta ry on…

Lausunto Rasistiset rikokset -työryhmämietintöön

Asia: Rasistiset rikokset -työryhmämietintö 15.3.2010 Seta ry on ilahtunut siitä, että työryhmä esittää viharikoksen ja kansanryhmän käsitteiden määrittelyä rikoslaissa niin, että niihin sisällytetään eksplisiittisesti seksuaalinen suuntautuminen. Seta toteaa, että viharikoksen määritelmän piiriin on seksuaalisen suuntautumisen lisäksi otettava sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu. Termit sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu viittaavat sukupuolivähemmistöihin eli transihmisiin (transsukupuoliset, transgenderihmiset ja transvestiitit) ja…

Lausunto Valtioneuvoston tasa-arvoselonteosta sosiaali- ja terveysministeriölle

Asia: Valtioneuvoston tasa-arvoselonteko Toinen kuuleminen, kirjallinen lausunto 15.3.2010 Seta kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi valmisteltaessa selontekoa, ja on tyytyväinen, että selonteon laatimiseen on nyt ryhdytty, sillä tasa-arvon tuloksellinen edistäminen edellyttää toiminnan ja tulosten analyyttistä tarkastelua. Yleistä Seta toivoo, että hallituksen tasa-arvoselonteon lähtökohdaksi otetaan sellainen sukupuolikäsitys, jossa tunnustetaan sukupuolen moninaisuus. Seta toivoo myös, että hallituksen tasa-arvoselontekoon valittujen…

Lausunto ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

2.12.2009 Ulkoasiainvaliokunta Kuuleminen ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta 2.12.2009 Seta ry:n kirjallinen lausunto Seta ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ulkoasiainvaliokunnan käsitellessä hallituksen ihmisoikeuspoliittista selontekoa. Lausunto keskittyy selonteon kansainväliseen osuuteen. Seta on myös hyvin tyytyväinen siihen, että selonteossa on mukana kansallinen osuus, johon on otettu eri sektoreilta mukaan toimenpiteitä, joita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden parantamiseksi tarvitaan Suomessa. Uskottava toiminta…

Sisäministeriön suositukset ja ohje viranomaisille yhdenvertaisuussuunnittelun tueksi

2.12.2009 Sisäministeriölle Suositukset ja ohje yhdenvertaisuussuunnittelun tueksi Seta ry:n kirjallinen lausunto Seta kiittää mahdollisuudesta lausua yhdenvertaisuussuunnittelusuosituksista ja ohjeesta. Suositukset: Suositukset-asiakirja on hyvin tehty ja tarpeellinen ohjeistus viranomaisille. Seta korostaa, että viranomaisten aktiivinen toiminta yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä palveluntuottajina ja viranomaistehtävän hoitajina että työnantajana on kaikkien eri sidosryhmiin (nykyiset ja tulevat työntekijät, nykyiset ja tulevat asiakkaat, yhteistyökumppanit)…

Ihmisoikeusinstituution perustaminen Suomeen

27.11.2009 Oikeusministeriö Asia: OM 6/41/2009, Seta ry:n kirjallinen lausunto kuulemiseen (30.11.2009) ihmisoikeusinstituution perustamisesta Seta ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamiseen liittyen. Seta pitää ihmisoikeusinstituution perustamista erittäin myönteisenä ja tarpeellisena asiana. Hallituksen 24.9. eduskunnalle antaman ihmisoikeuspoliittisen selonteon mukaan perusteilla olevalla kansallisella ihmisoikeusinstituutiolla tulee olla monipuolinen kokoonpano sekä laajasti ymmärrettävä tehtävä edistää ja suojella ihmisoikeuksia.…

Lausunto sairausvakuutuslain 9 luvun muuttaminen (rekisteröidyn parin osapuolen oikeus isyysrahaan ja isäkuukauteen)

26.11.2009 Sosiaali- ja terveysministeriö / vakuutusosasto Asia: Seta ry:n pyydetty lausunto koskien valmistelussa olevaa hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta Seta kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi sairausvakuutuslain 9 luvun uudistusta koskien. Seta on tyytyväinen uudistuksen tavoitteeseen myöntää oikeus isyysrahaan sekä isäkuukauteen rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle. Perheiden yhdenvertaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että vanhempainpäivärahajärjestelmä tukee kaikkia…

Lausunto ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

19.11.2009 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Kuuleminen ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta Seta ry:n kirjallinen lausunto Seta ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsitellessä hallituksen ihmisoikeuspoliittista selontekoa oman toimialansa osalta. Seta on tyytyväinen siihen, että selonteossa on nyt ensimmäistä kertaa kuvattu Suomen kansallista ihmisoikeustilannetta. Erityisen iloinen Seta on siitä, että selontekoon on otettu mukaan ehdotuksia toimenpiteistä, joita tarvitaan…

Lausunto kansalaisjärjestöjen varjoraportista Pekingin toimintaohjelman 15-vuotisarviointia varten

Seta ry:n lausunto raporttia varten 13.11.2009 Yleistä Pekingin julistuksessa sitoudutaan edistämään ”tasa-arvoa, kehitystä ja rauhaa kaikille maailman naisille”. Jotta Pekingin toimintaohjelman tavoitteet toteutuisivat Suomessa mahdollisimman täysimääräisesti, sitä toteutettaessa ja toteutumista arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota naisten keskinäisiin eroihin. Pekingin toimintaohjelmassa tunnustetaan ”kaikkien maailman naisten oikeus puhua omasta puolestaan” ja halutaan ottaa huomioon ”naisten, heidän rooliensa ja…

Lausunto pahoinpitelyrikoksesta läheissuhteissa ja työpaikalla

Lausunto oikeusministeriölle Pahoinpitelyrikos lähisuhteissa ja työpaikoilla -työryhmämietinnön (2009:11) johdosta. ”Seta ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja ilmaisee tyytyväisyytensä työryhmän linjaukseen, jonka mukaan säännös soveltuu läheisiin suhteisiin seksuaaliseen suuntautumiseen (tai osapuolten sukupuoleen) katsomatta. Seta on tyytyväinen myös työryhmän ehdotukseen tuoda virallisen syytteen alaiseksi lievä pahoinpitely, joka kohdistuu asiakasta palvelleeseen henkilöön.”

Lausunto monikulttuurisuusohjaajan ammattitutkinnon perustamisesta

24.10.2009 Valmistelevalle työryhmälle, liitettäväksi Opetushallitukselle toimitettavaan esitykseen Lausunto monikulttuurisuusohjaajan ammattitutkinnon perustamisesta Seta ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Seta on ilahtunut hankkeesta perustaa monikulttuurisuusohjaajan ammattitutkinto. Samalla se toteaa, että jos tällainen ammattitutkinto luodaan, parempi nimi sille olisi moninaisuusohjaajan ammattitutkinto. Seta ehdottaa, että kun tutkintoa suunnitellaan eteenpäin, valittua terminologiaa tarkennetaan. Lausuntopyynnössä puhutaan toisaalla monikulttuurisuudesta, toisaalla moninaisuudesta. On…

Yhteiskannanotto: THL:n hiv/aids-asiantuntijatoiminnan ja -laboratoriotyön resurssit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pekka Puska Juhani Eskola Markku Kuusi KANNANOTTO Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tartuntatautien torjuntayksikön hiv/aids-asiantuntijatoiminta ja -laboratoriotyö Kun THL aloitti toimintansa vuoden alussa toivat uudistukset ja muutokset tullessaan paitsi odotuksia niin myös huolta toimintojen jatkuvuudesta. Ennen organisaatiouudistusta KTL:n HIV-yksikön ja suomalaisten hiv/aids-kansalaisjärjestötoimijoiden yhteistyö oli aktiivista ja yksikön rooli hiv/aids-asioihin keskittyneenä viranomaistoimijana ja…

Euroopan neuvoston seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vastainen suositus

Lisäkommentti ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuimen ja ihmisoikeussopimusasioiden yksikölle (OIK-40) koskien Euroopan neuvoston seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vastaisen asiantuntijakomitean (DH-LGBT) lopullista suositusluonnosta 30.9.2009 1. Suositus merkittävä koko eurooppalaiselle LHBT-yhteisölle Setan tavoitteena on, että ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi toteutuvat ihmisten arjessa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Toteutuessaan suositus olisi merkittävä edistysaskel seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksille koko Euroopassa. Se…

Lausunto perusopetuksen laatukriteereistä

Helsingissä 28.8.2009 Oikeudet tulee toteutua yhdenvertaisesti myös perusopetuksessa. Seta kiittää mahdollisuudesta lausua Perusopetuksen laatukriteerit työryhmän muistiosta ja haluaa tuoda esille seuraavaa: Laatutyön yhdeksi päämääräksi on asetettu sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen Suomessa. Seta haluaa kiinnittää tässä lausunnossa huomiotaan nimenomaan tähän oikeuksien yhdenvertaiseen toteutumiseen. Laatutyössä pyritään varmistamaan tavoitteiden saavuttaminen kaikissa tilanteissa. Opetuksen kaltaisessa toiminnassa tavoitteet eivät toteudu toimimalla…

Lausunto avoliiton säätelystä

Helsinki 28.2.2009 Oikeusministeriö on lähettänyt Seta ry:lle lausunnolle työryhmämuistion Yhteistalouden purkaminen avoliiton päättyessä. Seta kiittää mahdollisuudesta lausua avoliiton säätelyn kehittämisestä ja haluaa tuoda esiin seuraavaa: Seta pitää hyvin ilahduttavana, että lainsäädäntöä kehitettäessä on nyt lähdetty siitä, että niin eri kuin samaa sukupuolta olevien parien parisuhteita kohdellaan samoin. Nyt ehdotetussa laissa lähtökohtana olisi se, että poikkeuksellisissa…

Lausunto sisäisestä adoptiosta kuulemistilaisuudessa

Lakivaliokunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta Kuuleminen 12.2.2009 Perheen sisäisen adoption avaaminen samaa sukupuolta oleville pareille on erittäin tarpeellinen muutos, erityisesti koska se koskee jo olemassa olevien lasten tilanteen turvaamista. Perheen sisäisen adoption positiiviset seuraukset näille lapsille on selkeästi kuvattu oikeusministeriön asettaman työryhmän taustamuistiossa (OMLS 2008:12). Seta katsoo,…

Seta vaatii myös ulkoisen adoption sallimista

Hallitus on vihdoin antanut esityksensä perheen sisäisen adoption avaamisesta rekisteröidyssä parisuhteessa. Seta ry iloitsee siitä, että hallitus teki lasten oikeuksien päivänä merkittävän lasten asemaa parantavan päätöksen.

Seta: Ulkoinen adoptio avattava samaa sukupuolta oleville pareille

Oikeusministeriön asettama työryhmä esittää perheen sisäisen adoption avaamista rekisteröidyille pareille. Seta ry toteaa antamassaan lausunnossaan, että muutoksen yhteydessä tulee luopua myös vieraan lapsen adoptoimista koskevasta rajauksesta ja sallia niin sanottu ulkoinen adoptio samaa sukupuolta oleville pareille. ”Lapsen edun kannalta perheen sisäisen adoption avaaminen rekisteröidyille pareille on välttämätön uudistus, mutta se ei riitä” sanoo Setan vt.…

UNGASS – YK:n HIV/AIDS-julistuksen toimeenpano Suomessa

Asia: STM/1147/2007 YK; UNAIDS: vastaus lausuntopyyntöön YK:n HIV/AIDS-julistuksen toimeenpanosta Suomessa Helsinki 21.12.2007 Seta ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi UNGASS-prosessissa. Lausuntopyynnön mukaisesti Seta käsittelee tässä lausunnossa yksityiskohtaisesti vain niitä kohtia, joihin Seta haluaa esittää muutosehdotuksen voimakkaana kantanaan. Muutokset on kirjattu englanniksi ja ne on jaoteltu raportin lukujen mukaan raportin sivunumerot mainiten, kuten on pyydetty. Seta ilmaisee,…

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design