Lausunto OPH:lle varhaiskasvatussuunnitelman perusteista

Opetushallitukselle
Viite: Lausuntopyyntö varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 29/041/2015)

Yleistä

Seta ry kiittää mahdollisuudesta lausua uudesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjasta. Yhdenvertaisuus-ja tasa-arvoasiat sisältyvät asiakirjaan hyvin. Seta ry toivoo, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus näkyisi perusteasiakirjassa vielä vahvemmin erikseen mainittuna. Seta pitää tärkeänä asiakirjan periaatetta, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen omana itsenään.

Seta ry toivoo, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan lisäksi Opetushallitus tuottaisi tarpeellista tukimateriaalia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi paikallisella tasolla sekä nostaisi näitä teemoja esille myös yleisessä varhaiskasvatukseen liittyvässä koulutuksessa sekä ollessaan vuorovaikutuksessa varhaiskasvatuksessa työskentelevien henkilöiden koulutuksen, kuten opettajainkoulutuksen, kanssa.

Muita huomioita

2. Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

On hyvä, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait tuodaan esille ja että toteutetaan inkluusion periaatetta. Lait ja periaate voisivat näkyä vieläkin enemmän sisällöissä: olisi hyvä tuoda moninaisuus näkyväksi voimakkaammin myös lapsen yksilöllisen tuen tarpeen tunnistamisen näkökulmasta.

2.4. Arvoperusta

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus sekä perheiden monimuotoisuus -luvun sisältö on pääpiirteittäin hyvä, joskin suppea, voisi avata laajemmin sekä tuoda esille mitä toteutuminen vaatii. Listaan voisi lisätä yhdenvertaisuuslain perusteet laajemminkin.

3.1. Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet Kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan erinäiset perusteet hyvä mainita vaikkakin voi olla vaikeaa
nimetä kaikkia. Erityisesti sukupuolen ilmaisuun perustuva kiusaaminen on yleistä, mutta sitä tunnistetaan huonosti eikä koeta riittävää osaamista tai työkaluja puuttua siihen. Edellytyksiä turvallisen ympäristön luomiseen voisi avata.

Sivulla 22 todetaan, että ”samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta.” Olisi tärkeää avata ja lisätä mitä yhdenvertaisuudella ja sen edistämisellä tarkoitetaan.
Tässä kappaleessa voisi käsitellä myös ennakkoluuloja ja niiden käsittelyä. Lähtökohtana on sen tunnistaminen, että kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja, mutta että niitä voi opetella käsittelemään. Lähes kaikilla meillä on myös tiedostamattomia käyttäytymismalleja sukupuolirooleista. Työyhteisössä tulisi myös keskustella seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta koskevista asenteista ja siitä, miten tämä vaikuttaa lasten keskinäiseen kanssakäymiseen suhtautuessa.

Sivulla 24 olisi tärkeää mainita sukupuolen lisäksi sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu.

Sivulla 32 todetaan eettisistä kysymyksistä, että pohdittaisiin esim. perheiden moninaisuutta. On hyvä, että keskustellaan yhdessä eettisistä kysymyksistä. Samalla kuitenkin on muistettava, ettei perheiden moninaisuuden hyväksymistä tulisi nähdä mielipideasiana, vaan yhdenvertaisuuskysymyksenä.

Sivulla 33 olisi harkittava ihmisten erilaisuuden sijaan ihmisten moninaisuudesta puhumista. Lisäksi jos kuvaavia sanoja on vain yksi, olisi parempi, että käytettäisiin tasa-arvon sijasta yhdenvertaisuutta.

Lisätiedot:
Pääsihteeri Kerttu Tarjamo
050 309 8108
paasihteeri[at]seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design