Nimeämisen sateenkaareva ihanuus

Nimeämisen sateenkaareva ihanuus

Alkuperäinen teksti on julkaistu Kielikuvia-lehdessä 2/2013

”… nimeäminen karsii koettua moninaisuutta. Se yksinkertaistaa ja yksipuolistaa sitä antamalla rikkaalle, ja sävyjen täyttämälle aistimukselle yleistävän nimen.” Helvi Sinervo (1)

1. Johdanto

Kuka päättää ihmisryhmän nimen tai ominaisuutta kuvaavan sanan? Kenen valta ratkaisee, onko nimi vanhentunut, helposti sanottava, selkeä, kattava, kuvaava ja poliittisesti korrekti? On arvioitu, että joka kymmenes suomalainen kuuluisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön. Heitä/meitä on kaikissa ikäryhmissä, ammattiryhmissä, uskontokunnissa, poliittisissa puolueissa, etnisissä ja kielellisissä ryhmissä asuinpaikasta tai terveydentilasta riippumatta. Me tarvitsemme kattokäsitteitä, kutsumanimiä ja lyhenteitä puhuaksemme ja kirjoittaaksemme heistä/meistä sujuvasti. Samalla sanat yksinkertaistavat ja joskus kahlitsevatkin.

Sukupuolen kokemista ja seksuaalista suuntautumista koskeva sanasto on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Setan toiminta alkoi lähes 40 vuotta sitten rikoslain muututtua. Vähemmistösanaston kehittämisessä oli yhteiskunnallisia haasteita. Aina vuoteen 1999 voimassa ollut kehotuskielto ei mahdollistanut myönteistä puhetta mm. homoseksuaalisuudesta julkisuudessa (Mustola 2007: 20). Alkuaikoina identiteettinsä piilottaminen saattoi olla selviytymisen elinehto (Juvonen 2002: 22). Näkymättömyys tarkoitti osin myös sanojen puuttumista.

Muun muassa sateenkaari-ihmisistä (2) käytettyjen termien kirjavuus kuvastaa kielen ja vähemmistön itsensä moninaisuutta. Suomen kieleen vakiintuneiden lainasanojen rinnalle on kehitetty termejä, joiden on koettu vastaavan paremmin tarkoitustaan. Vielä jokin aika sitten oli oikein puhua sukupuolisesta suuntautumisesta, transseksuaaleista tai homoseksualismista (3). Osa vanhentuneista sanoista elää yhä muun muassa lakiteksteissä. Niitä päivitetään parhaillaan. Vakiintuneet sanat muuttuvat ja elävät vallitsevan käsityksen mukaan. Sanojen äärellä on oltava nöyrä, sillä jokainen ihminen voi nimetä itsensä omalla tavallaan.

Suomen kielen lautakunta on jo kuusi vuotta sitten linjannut, että sukupuolineutraali kielenkäyttö ja seksistisen kielen välttäminen edistävät yhdenvertaisuutta (SKLK 2007). Sensitiivistä lähestymistapaa puoltaa myös pyrkimys välttää oletuksia esimerkiksi haastatellun seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Tällöin ei tahattomasti vahvisteta sukupuoleen tai suuntautumiseen liitettäviä stereotyyppisiä odotuksia, rajoituksia ja arvotuksia. Vuonna 2013 Seta myönsi Asiallisen tiedon omena tunnustuspalkinnon Demi-lehdelle, joka on tehnyt johdonmukaista työtä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tavallistamiseksi. Lehti käyttää muun muassa seurustelua käsittelevissä artikkeleissaan seurustelukumppaneista sanoja, joista sukupuoli ei välity, kuten muru, kulta, rakas tai ihastus. Tällöin lehden juttuihin voivat samastua yhtäläisesti niin bi-, homo-, trans- ja heteronuoret kuin intersukupuoliset nuoret. Demi-lehden mukaan neutraali puhetapa omaksuttiin lukijoiden omasta toiveesta ja se on ollut toimituksen linja kolmen vuoden ajan.

Seta vaikuttaa hyviksi koettujen ilmaisujen ja sanontatapojen juurruttamiseksi. Tavoitteena on tunnistaa kielenkäytön hetero- ja sukupuolinormatiivisuus ja tukea seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden tiedostavaa sensitiivisyyttä.

Toisena ajankohtaisena esimerkkinä sensitiivisestä kielenkäytöstä voidaan mainita Tahdon2013-avioliittolakialoitekampanja, jossa käytettiin termejä mies- tai naispari homo- tai lesboparin sijaan, sillä oletus homoudesta jättää tunnistamatta muun muassa bi-miehet ja -naiset parisuhteen osapuolina. Ohjeistus soveltuu yhtä hyvin heteropari-oletuksiin, sillä parista toinen tai kumpikin voi määritellä itsensä biseksuaaliseksi. Ilmaus sateenkaaripari tai -perhe (4) tekisi puolestaan näkyväksi parin mahdollisen sukupuolen moninaisuuden.

Miten sitten lähestyä aihetta, jossa sanasto elää jatkuvasti ja sanavalintoihin liittyy kuulijasta riippuen vahvojakin arvolatauksia? Lähtökohta on, että kukin itse määrittelee tai on määrittelemättä oman seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä, sillä kukaan ei voi tätä tehdä toisen puolesta.

Seuraavassa esittelen lyhyesti seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvää perussanastoa käyttäen apuna muun muassa Setan oppaita. Kaikki sanoja ja niiden kiehtovia ulottuvuuksia en voi tässä avata, mutta lopussa olevista lähteistä voi ammentaa lisäsanastoa selityksineen.

2. Seksuaalisen suuntautumisen sanat

Onko mahdollista, että kielteisestä sanasta tulee myönteinen? Todennäköisesti on. homo-sana on koettu leimallisesti haukkumasanaksi (5). Vielä 1970-luvun alussa homoseksuaaliset teot olivat rikos ja niiden tekijät virallisesti mielisairaita. Tänä päivänä homo-sanasta on kasvamassa yleissana. Silti edelleen vain tekstin tai puheen sävyt ja asiayhteydet paljastavat, käytetäänkö homo-sanaa asiallisesti vai haukkumistarkoituksessa.

Seksuaalinen suuntautuminen tarkoittaa kykyä ihastua tai rakastua tiettyä sukupuolta oleviin ihmisiin. Setan Rakkaus on rakkautta esitteessä todetaan myös, että seksuaalista suuntautumistaan ei voi valita. Jotkut ovat seksuaalisesta suuntautumisestaan varmoja jo lapsina, jotkut yrittävät ymmärtää sitä tai löytävät siitä uusia ulottuvuuksia koko elämänsä ajan. Heteroseksuaalisuuden (6) ja transsuuntautumisen (7) rinnalla seksuaalisen suuntautumisen kirjoa lokeroivat biseksuaalisuus ja homoseksuaalisuus. Aseksuaalisuutta ei yleensä katsota omaksi suuntautumisen muodokseen, vaan se pikemminkin kertoo seksuaalisen kiinnostuksen tai halun osittaisesta tai täydellisestä puuttumisesta (8). Sanat ja homo ja lesbo elävät kielessä sujuvasti itsenäisinä. Homomiehellä on kyky ihastua tai tuntea vetoa ihmisiin, jotka ovat hänen omaa sukupuoltaan, ja lesbolla (homoseksuaalisella naisella) on kyky ihastua tai tuntea vetoa ihmisiin, jotka ovat hänen omaa sukupuoltaan. bi-liite tuntuu taas kaipaavan jatkokseen jälkiosan, kuten bi-nainen, nuori tai -mies, sillä bi-lyhenteen muuttaminen omaksi bi-sanakseen edellyttäisi myös taivuttamista (esimerkiksi biit/bi:t, biden/bi:den vrt. lesbot/lesbojen). Biseksuaalisella on kyky ihastua ja tuntea seksuaalista vetoa ihmisiin heidän sukupuolestaan riippumatta. Setan tuore toimittajaopas puhuu myös bi-ihmisistä. bi-lyhenteen ja -sanan täsmentyminen varmasti vielä jatkuu.

Oppaassa kerrotaan mahdollisuudesta käyttää adjektiiveja hetero-, bi- ja homoseksuaalinen, joilla viestitään, että seksuaalinen suuntautuminen on yksi ihmisen monista ominaisuuksista ja että henkilö on muutakin kuin vain hetero-, bi- tai homoseksuaali (9). Tätäkin neuvoa sovellettaessa on muistettava, että omalta osaltaan termin päättää henkilö itse. Tulisi myös löytää hyvä sana, joka kuvaisi seksuaalista suuntautumista yleensä ihmisiin riippumatta sukupuoli-identiteetistä. Esimerkiksi biseksuaalisuus kuvaa kiinnostusta miehiin ja naisiin, mutta rajaa tarpeettomasti mm. trans-, inter- ja muunsukupuoliset ihmiset ulkopuolisiksi. Verkkopalstojen keskusteluissa on viitattu muun muassa panseksuaalisuuteen (10) yhtenä käyttökelpoisena sanana. Vastaavasti tarvitaan sanat kuvaamaan muunsukupuolisen kiinnostusta trans-/miehiin ja maksuliinisuutta kohtaan (esim. androseksuaalisuus) tai viehtymistä feminiinisyyttä ja trans-/naisia kohtaan (femiseksuaalisuus). Uusille sanoille on siis suuri tilaus.

3. Sukupuolen moninaisuuden sanat

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä ja kokemusta siitä, mihin sukupuoleen hän kuuluu. Sukupuolen ilmaisu taas tarkoittaa, minkälaisia merkkejä ihmisen sukupuolesta välittyy muille esimerkiksi ulkonäön tai käyttäytymisen kautta.

Tutuimpia sukupuoli-identiteettejä ovat miehen ja naisen sukupuolet, jotka on pitkään mielletty toisilleen vastakkaisina. Miehet ja naiset kuuluvat sukupuolienemmistöön. Median kielessä sukupuolienemmistö näyttäytyy usein stereotyyppisen samanlaisena, vaikka lopulta harva istuu perimiehisiin tai -naisellisiin roolioletuksiin. Jokainen ihminen on ainutkertainen yhdistelmä miehisenä ja naisellisena pidettyä. Miehistä ja naisista voidaan käyttää myös nimitystä cis-sukupuolinen.

Cis tai cis-sukupuoli tarkoittaa, että ihminen kokee omakseen mies- tai naissukupuolen, johon hänet on syntymässä määritelty kehonsa perusteella. Cis-sukupuolinen ei ole transihminen eikä intersukupuolinen. Termiä käytetään muun muassa sukupuolentutkimuksessa.

Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan yleensä transsukupuolisia, transvestiitteja ja transgendereitä, joista voidaan käyttää yhteistä kattotermiä trans-ihmiset. Transsukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolisista ihmisistä käytetään termejä transnainen tai -mies (tai transtyttö tai -poika) sen mukaan, mikä hänen identiteettinsä on. Hän voi myös määritellä itsensä mieheksi tai naiseksi ilman trans-liitettä.

Transvestiitti on mies tai nainen, joka voi eläytyä kumpaankin sukupuoleen. Hänellä on tarve ilmentää ajoittain sekä miehistä että naisellista puolta itsessään esimerkiksi pukeutumalla, muuttamalla ääntään tai harrastusten kautta. Monelle transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin ilmentää. Tässä sukupuolen ilmaisussa on kyse transvestisuudesta.

Transgender tarkoittaa ihmistä, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Transgender voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai monisukupuoliseksi, eli hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella.

Tervetullut uusi suomenkielinen sana on muunsukupuolinen, joka on rinnakkaistermi transgenderille.

Sukupuolivähemmistöön kuuluvat myös intersukupuoliset. Intersukupuolisuus tarkoittaa synnynnäistä tilaa, jossa ihmisen sukupuolta määrittelevät fyysiset tekijät tai ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen, esimerkiksi epätyypilliset ulkoiset tai sisäiset sukuelimet. Intersukupuolisen lapsen itsemääräämisoikeus on ollut pitkään uhattuna. Terveydenhuollossa tulee tunnistaa lapsen intersukupuolisuus ja turvata hänen ruumiillinen koskemattomuutensa muun muassa estämällä tarpeeton sukuelinkirurgia, jotta lapsi voi kasvettuaan itse määritellä sukupuoli-identiteettinsä.

Sukupuolen moninaisuus -esitteessä nimetään sukupuolivähemmistöjen edustajiksi myös sukupuolettomat. Sukupuoleton (vrt. queer) tarkoittaa, ettei ihminen samastu mihinkään sukupuoleen. Kokemus voi olla pysyvä, koko elämän jatkuva olotila.

Siitä, mitä sukupuolta ihminen on, ei voi päätellä hänen seksuaalista suuntautumistaan. Transihmiset voivat olla heteroita, homoja ja bi- ja panseksuaalisiakin. Tiedetään esimerkiksi, että suurin osa transvestiiteista mieltää itsensä heteromiehiksi. Toisaalta ihminen voi hyvin kuulua samanaikaisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön. On hyvä huomata, että valtaosa ihmisistä määrittelee itselleen sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin esimerkiksi heteromies, bi-transvestiittinainen tai cis-homo.

4. Lyhenteiden mahdollisuudet ja iso Q

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistötermien rinnalla käytetään erilaisia kirjainlyhenteitä. Setan käyttämä hlbtiq-lyhenne (homo, lesbo, bi, trans, inter, queer ) on ennen muuta sopimusasia, johon heijastuvat erilaiset painotukset. Kansainvälissä yhteyksissä lyhenne alkaa usein l-kirjaimella (lesbo). On perusteltua, että lesboilla on itseoikeutetusti oma kirjain lyhenteessä. Toisaalta taas t-kirjain viittaa kaikkiin transihmisiin, joihin tulee osata lukea niin transsukupuoliset, transvestiitit, kuin muunsukupuolisetkin. q-kirjain on lyhenne englannin kielen queer-sanasta tai termistä questioning (’harkitseva, miettivä’). Queer kyseenalaistaa niin suuntautumisen kuin sukupuoli-identiteetin määrittämisen rajat. Sanan käännöksiksi on tarjottu muun muassa outoa, pervoa tai kummallista. Toimittajaoppaan mukaan sanalle ei ole vakiintunut hyvää suomennosta. Alun perin queerilla on tarkoitettu erityisesti seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyvien identiteettikategorioiden ulkopuolelle jättäytyvää. Nykyisellään queer voi tarkoittaa myös normit kyseenalaistavaa identiteettiä. Sanaa käytetään myös itsenäisenä hlbtiq-yhdistelmän synonyyminä.

Toimittajaoppaan mukaan kirjainyhdistelmästä käytetään lisäksi versioita lhbt, hlbt tai hlbti. Verkosta löytää hyvinkin pitkiä kirjainlyhenteitä, joissa on huomioitu myös muun muassa aseksuaalisuus sekä eri pari- ja perhemuodot erikseen. Panseksuaalisuuden tiedostaminen merkitsisi p-kirjaimen mukaantuloa. Kirjainten laittaminen aakkosjärjestykseen voisi olla tasapuolinen lähestymistapa, jolloin b-kirjain (biseksuaaliset) aloittaisi kirjainlyhenteen. Kuitenkin jo vakiintumista osoittavan lyhenteen uudelleen järjestäminen muotoon bhiltq tuottaisi todennäköisesti vain sekaannusta.

5. Sävy ja asiayhteys osana sensitiivisyyttä

Helena Sinervon lainauksessa sanotaan, että nimeäminen karsii moninaisuutta, yleistää ja yksinkertaistaa. Olisiko asia sittenkin toisin päin? Kuvaisivatko nimet yleisyyden sijasta erityisyyttä, jota yritetään ponnekkaasti jäsentää hallituksi sanastoksi. Sanat muuntuvat aina, sateenkaarisanat eivät ole edelleenkään tyhjentäviä tai täysin sujuvia. Termeihin ei tule hirttäytyä, jotta asioista uskalletaan puhua ja kirjoittaa. Sävy ja konteksti ratkaisevat.

Järjestöjen, päättäjien ja kielentutkijoiden tehtävä on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista käytetyn sanaston tasolla. Uusien sanojen edistämisessä edetään ihmisten ehdoilla, sillä termit ja lyhenteet, joista henkilöt eivät tunnista itseään, eivät toimi. Ihmisellä itsellään on aina valta määrittää itsensä. Kirjoittajan tulee vain olla tietoinen olemassa olevista määrittämisen mahdollisuuksista, tunnistaa normikuopat ja kyseenalaistaa vakiintuneetkin sanat. Oletetut seksuaali- ja sukupuolienemmistöt ja vähemmistöt tarvitsevat hyviä nimiä voimaantuakseen ja rakentaakseen identiteettiään.

Mikko Väisänen
Kirjoittaja on Setan varapuheenjohtaja
Setan esitteitä

NÄIN KIRJOITAT SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖISTÄ. Opas toimittajille.

Tietoa sukupuolen moninaisuudesta Sukupuolen moninaisuus -oppaassa.

RAKKAUS ON RAKKAUTTA. Nuorille suunnattu seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta kertova esite (kaksikielinen)

NORMIT NURIN. Setan ja opiskelijajärjestöjen (SAKKI, SFF ja SLL) Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen projektiin liittyvä esite.

Lähteet

COUNCIL OF EUROPE = Recommendation N° R (90) 4 on the Elimination of Sexism from Language.

HS 19.9.2013 = Helsingin Sanomat (19.9.2013) Ann-Mari Huhtanen: Haluan suhteen, mutta en seksiä, http://www.hs.fi/elama/a1379523164762.

JUVONEN, TUULA 2002. Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Vastapaino.

MUSTOLA, KATI 2007. Suomalaisten lesbo- ja homoliikkeiden historiaa. – Kati Mustola & Johanna Pakkanen (toim.), Sateenkaarisuomi, s. 18–37. Like

SINERVO, HELENA 2004. Runoilijan talossa. Tammi.

SKLK 2007 = Suomen kielen lautakunnan kannanotto sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämiseksi. Verkko-osoite http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2455.

SUOMINEN, SARA 2011. Homottelun monet merkitykset – Nuorten näkemyksiä homo-sanakentän sanoista. – Kielikuvia 2/2011 s. 6–21.

Viitteet

1 Sinervo 2004: 46.
2 Termit sateenkaarikansa, –yhteisö tai –ihmiset tarkoittavat kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.
3 Nykyisin käytetään termiä seksuaalinen suuntautuminen. Sana seksuaalinen kuvaa seksuaalista tunnetta selvemmin kuin sana sukupuolinen. Samoin käytetään termiä transsukupuolinen: se kuvaa selvemmin sukupuoli-identiteettiä. Vanha termi transseksuaali on suora käännös englannin kielen sanasta transsexual. Mitä taas tulee homo-, hetero- ja biseksuaalisuuteen, ne eivät ole ismejä.
4 Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa ainakin yksi vanhempi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.
5 Vrt. Suominen (2011) ja Normit nurin ‑esite.
6 Heteromiehellä ja -naisella on kyky ihastua tai tuntea vetoa ihmisiin, jotka ovat eri sukupuolta kuin hän itse.
7 Transsuuntautuneisuus tarkoittaa henkilön tuntemaa seksuaalista vetoa transihmisiin.
8 Aseksuaalisella ihmisellä voi kuitenkin olla esim. läheisyyden kaipuuta, joka suuntautuisi vastakkaiseen, omaan sukupuoleen tai sukupuoleltaan moninaiseen henkilöön. vrt. HS 19.9.2013: ”Haluan suhteen, mutta en seksiä.”
9 Toisaalta esim. lyhyet sanat homo ja hetero voivat homoheteroseksuaalin tavoin korostaa ihmisen seksuaalista suuntautumista. On siis syytä käyttää sitä sanaa, jota henkilö itse itsestään käyttää.
10 Panseksuaalisuudesta löytää erilaisia määritelmiä, mutta tässä se miellettään seksuaalista suuntautumista ihmisiin.


Setan sivujen blogikirjoitukset edustavat vain kirjoittajan omia näkemyksiä.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design