Työ- ja virkasuhteen ehdoissa kohdeltava yhdenvertaisesti aviopareja ja rekisteröityjä pareja

Työ- ja virkasuhteen ehdoissa kohdeltava yhdenvertaisesti aviopareja ja rekisteröityjä pareja

Setan tietoon on tullut, että useissa työ- tai virkaehtosopimuksissa parisuhteensa rekisteröineet työntekijät ovat yhä eriarvoisessa asemassa avioliitossa oleviin työntekijöihin nähden. Käytännön ongelmia on aiheutunut ainakin parisuhteen rekisteröintipäivän saamisessa palkalliseksi vapaaksi vastaavasti kuin vihkipäivän. Seta pitää tällaista erottelua syrjivänä, koska siinä tosiasiallisesti asetetaan työntekijät eri asemaan heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella.

Syrjintä haittaa työntekijöiden ohella myös työnantajia niin heikomman ilmapiirin, syrjinnästä aiheutuvien työhyvinvointiongelmien kuin työnantajalle koituvien imago-ongelmienkin kautta. Kannustamme kaikkia työmarkkinaosapuolia huolehtimaan siitä, että työsuhteen ehdot ovat yhdenvertaiset kaikille työntekijöille ilman perhemuotoon tai muuhun työntekijän ominaisuuteen perustuvaa, perusteetonta erottelua. Toivomme lisäksi, että työministeriö selvittää yhdenvertaista kohtelua polkevat työ- ja virkaehtosopimukset.

Erottelua parisuhteiden välillä noudatetaan Setan tietojen mukaan ainakin valtion virkaehtosopimuksessa ja elokuvateatterityöntekijöiden työehtosopimuksessa koskien vihkipäivän palkallista vapaata. Viime vuosien aikana useiden alojen työehtosopimuksia on päivitetty siten, että perhesuhteita koskeviin kohtiin on lisätty nimenomainen kirjaus ”tai rekisteröi parisuhteensa”. Näin tulisi toimia kaikilla aloilla ja johdonmukaisesti kaikkien perhesuhteita koskevien sopimuskohtien kohdalla, jotta tulkintaepäselvyyksiltä ja työntekijöiden eri asemaan asettamiselta vältyttäisiin.

Rekisteröidyistä parisuhteista annetun lain (950/2001) 1 §:n mukaan kahden samaa sukupuolta olevan 18 vuotta täyttäneen henkilön parisuhde voidaan rekisteröidä. Saman lain 8 §:n mukaan parisuhteen rekisteröinnillä on samat oikeusvaikutukset kuin avioliiton solmimisella, jollei toisin säädetä. Laissa tai asetuksessa olevaa säännöstä, joka koskee avioliittoa, sovelletaan siten myös rekisteröityyn parisuhteeseen, jollei toisin säädetä.Näin tulisi toimia myös työ- ja virkaehtosopimusten kohdalla. Parlamentaarisen päätöksenteon näkökulmasta on kestämätöntä, että työ- ja virkaehtosopimuksilla poiketaan perustuslain ja yhdenvertaisuuslain turvaamasta oikeudesta yhdenvertaiseen kohteluun.

Tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulon myötä uusia rekisteröityjä parisuhteita ei enää voitane solmia, mutta olemassa olevat rekisteröidyt parisuhteet jäänevät voimaan niillä henkilöillä, jotka eivät halua muuttaa parisuhdettaan avioliitoksi. Siten kysymys eri perhemuotojen yhdenvertaisesta kohtelusta ei vanhene myöskään avioliittolain muutoksen tullessa voimaan. Sen sijaan tasa-arvoinen avioliittolaki tekee entistäkin näkyvämmäksi sen, miten perusteetonta eri parisuhdemuotojen eriarvoinen kohtelu on.

Joillain aloilla on ongelmia myös työntekijän avopuolisolle kuuluvien etuuksien myöntämisestä yhdenvertaisesti muiden avoparien kanssa, jos työntekijän puoliso on samaa sukupuolta. Avoliittojen osalta lainsäädäntö on toistaiseksi sisäisesti ristiriitaista: samaa sukupuolta olevien henkilöiden avoliitot tunnustetaan muun muassa avoliiton purkautumistilannetta säätelevässä laissa ja vakuutusoikeuden ratkaisun (1038:2011) mukaan työttömyysturvalain soveltamisessa, mutta sen sijaan esimerkiksi Kela ei tunnusta samaa sukupuolta olevien avoliittoja. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen useiden ratkaisujen mukaan samaa ja eri sukupuolta olevilla avopareilla on oltava yhdenvertaiset oikeudet. Sekä lainsäädäntö että työ- ja virkasuhteiden ehdot tuleekin viivytyksettä yhtenäistää kaikkien avoparien osalta yhdenvertaiseksi.

 

Lisätiedot: Panu Mäenpää, puheenjohtaja, Seta ry p. 050 301 1332, puheenjohtaja[at]seta.fi

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design