Toimintakertomus 2012 tiivistelmä

Seta ry:n toimintakertomuksen tiivistelmä 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 13.4.2013.

1. Ihmisoikeusvaikuttaminen vahvistui ja laajeni – vaikuttamiselle uusia kanavia

Vuonna 2012 Suomessa tapahtui paljon ihmisoikeuspolitiikkaan ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöön liittyen. Seta osallistui uudistuksiin aktiivisesti. Yhteydenpito ja yhteistyö muiden ihmisoikeustoimijoiden kanssa vahvistuivat. Seta toimi ihmisoikeustoimijoiden paneelissa, joka otti kantaa ensimmäiseen kansalliseen ihmisoikeustoimintaohjelmaan. Setan edustaja nimettiin uuteen ihmisoikeusvaltuuskuntaan. Seta toimi myös useissa muissa neuvottelukunnissa.

Translain uudistamista ajettiin voimakkaasti. Erityisesti lisääntymiskyvyttömyysvaatimus saatiin nostettua poliittiseen keskusteluun. Seta esitti translakiuudistusta hallituksen ihmisoikeustoimintaohjelmaan yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Tavoitteen kariuduttua Seta kirjelmöi peruspalveluministerille, tapasi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun, lähetti yhdessä 21 muun järjestön kanssa hallitukselle avoimen kirjeen, järjesti translakiseminaarin eduskunnassa ja tapasi Trasekin kanssa sosiaali- ja terveysministeriön uuden kansliapäällikön.

Seta tuki kansanedustajaryhmän lakialoitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Aloite keräsi 76 kansanedustajan allekirjoituksen, mutta lakivaliokunta ei ottanut sitä käsittelyyn. Seta piti avioliittotavoitetta esillä muun muassa toteuttamalla mielipidekyselyn (Taloustutkimus), antamalla mediakommentteja ja tukemalla kansalaisaloitetta valmistelevaa ryhmää.

Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistus alkoi edetä. Seta vaikutti yhdenvertaisuuslain sisältöön muun muassa yhteydenotoilla ministerien erityisavustajiin ja edustajakokouksen kannanotolla. Oikeusministeriö kutsui Setan mukaan yhdenvertaisuuslain verkostokuulemisiin. Seta antoi lausunnot tasa-arvolain uudistuksesta ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta ja kävi näistä keskusteluja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, jotta sukupuolen moninaisuus otettaisiin kattavasti huomioon. Seta myönsi Asiallisen tiedon omenan tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkiselle.

Seta vaikutti syksyn kuntavaaleissa. Kampanjoinnissa visioitiin sateenkaarikuntaa, jossa yhdenvertaisuus toteutuu vauvasta vaariin. Kampanjointiin tuotettiin esite ja jäsenjärjestöille opas kuntavaikuttamiseen. Seta lähestyi kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita ehdokkaille suunnatulla kirjeellä. Seta toteutti kyselyn 15 suurimman kunnan opetustoimen johtaville viranhaltijoille seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvästä syrjinnästä.

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tunnustavan ihmisoikeuskasvatuksen ja ammatillisten oppisisältöjen puolesta vaikutettiin moniin eri tahoihin lausunnoilla, puheenvuoroilla ja kouluttamalla. Seta toteutti ammatillisia koulutuksia eri kohderyhmille: erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä seksuaalikasvatuksen opiskelijoille ja ammattilaisille sekä nuorisoalan työtekijöille. Vapaaehtoiskouluttajille tarjottiin perus- ja täydennyskoulutuksia kouluvierailuja ja kokemuskouluttajuutta varten eri puolilla Suomea.

Transpoliittinen valiokunta järjesti Helsinki Pridessa keskustelutilaisuuden ja osallistui lakivaikuttamiseen. Politiikkavaliokunta osallistui erityisesti avioliittolaki- ja kuntavaikuttamiseen.

Kansainvälisesti Seta osallistui aktiivisesti ILGA-Europen ja IGLYOn toimintaan ja BABELNOR-nuorisojärjestöverkostoon. Seta piti puheenvuoron YK:n ihmisoikeusneuvostossa Suomen UPR-arvioinnin yhteydessä, vaikutti EU:ssa muun muassa rikoksen uhrien tuki -direktiiviin ja osallistui ETYjin inhimillisen ulottuvuuden kokoukseen. Osin Setan työn tuloksena Suomi sai voimakkaat suositukset hlbti-ihmisten oikeuksista Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta ja YK:n ihmisoikeusneuvoston ihmisoikeusarvioinnista (UPR). Seta myönsi Kunniarotta-huomionosoituksen Pietarin kuvernöörille Georgij Poltavchenkolle, järjesti Amnestyn kanssa mielenilmauksen Poltavchenkon Helsingin-vierailun yhteydessä ja piti Venäjän hlbti-ihmisoikeustilannetta monin tavoin esillä. Seta liittyi Transgender Europen (TGEU) jäseneksi ja osallistui Transgender Counciliin Dublinissa. Vuoden lopussa seitsemän Setan edustajaa osallistui ILGAn maailmankonferenssiin Tukholmassa. Asiantuntijatyöryhmä valmisteli Setan vaikuttamistyötä kansainvälisissä kysymyksissä.

2. Viestintä monipuolistui ja uutta materiaalia tuotettiin paljon

Viestinnän kehittäminen eteni vuoden aikana monipuolisesti ja suunnitelmallisesti tiedottajan tehtävän perustamisen myötä. Tiedottajan tehtävä osoittautui erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Asiakirjojen ja julkaisujen laadintaprosesseja kehitettiin ja yhtenäistettiin. Vaikuttamisviestintä vahvistui. Setaa seurasi internetin yhteisöpalveluissa entistä suurempi yleisö. Hallitus hyväksyi viestintäsuunnitelman, jossa määriteltiin viestinnän osa-alueita, kohderyhmiä, viestintätapoja ja -käytänteitä sekä ydinviejä ja viestintävastuita. Loppuvuodesta otettiin käyttöön kuukausittainen uutiskirje. Uutena toimintamuotona olivat myös suorat videolähetykset tapahtumista verkossa. Seta näkyi monissa yleisötapahtumissa ja messuilla.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta tuotettiin asiantuntevia ja helposti lähestyttäviä materiaaleja. Vuoden aikana tuotettiin opas toimittajille, esitteet koulutuspalveluista ja nuorisokoulutuksista sekä uusintapainokset useista esitteistä. Transtukipiste tuotti kattavan oppaan sukupuolen moninaisuudesta, sarjakuva-albumin sekä yleisesitteen toiminnastaan. Muu, mikä? Sukupuolivähemmistönuorten visio 2020 käännettiin englanniksi. Vuoden aikana tuotettiin myös Moninaisuus on meissä – seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus nuorten elämässä -opetus-dvd sekä julkaistiin Setan ja Transtukipisteen esittelyvideot viittomakielellä.

3. Transtukipiste palveli yhteisöä ja asiantuntijoita näkyvästi

Transtukipisteen toiminta oli laadusta ja yhteisöllisyyttä tukevaa. Kävijämäärät ryhmissä kasvoivat.

Perinteinen syksyinen voimavaraleiri kokosi yhteen reilut 30 henkeä.

Vuoden päätapahtuma oli ennätyslaaja TransHelsinki 20.-25.11. Ohjelmaan kuuluivat seminaari sukupuolivähemmistölasten ja -nuorten oikeuksista, seminaari ja puoluepaneeli translain tilanteesta, elokuva-, kahvi- ja teatteri-iltoja sekä juhlia. Päätilaisuus oli yhteisöseminaari, jonka ohjelma tuotettiin yhteisöllisesti. Tapahtuma tavoitti hyvin yhteisön jäseniä, vaikuttajia ja asiantuntijoita.

Transtukipiste jakoi osaamistaan ja kasvatti asiantuntemustaan niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä verkostoissa. Transtukipiste osallistui kahteen Helsingissä järjestettyihin kansainväliseen konferenssiin: Genital Autonomy -konferenssiin, jossa käsiteltiin muun muassa intersukupuolisten henkilöiden oikeutta keholliseen koskemattomuuteen, sekä Seksuaaliterapeuttien ja seksologien NACS-konferenssiin.

4. Projekteista lisää potkua ikäihmisten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen

Seta käynnisti Raha-automaattiyhdistuksen tuella yhteistyössä Mummolaakso ry:n ja Suomen Karhut ry:n kanssa Yhdenvertainen vanhuus -hankkeen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden tekemiseksi näkyvämmäksi vanhuspalveluissa. Hanke tuotti kartoitukset hlbti-ikäihmisten ajatuksista vanhuuteensa liittyen ja vanhainkodeissa työskentelevien ammattilaisten asenteista. Hanke verkostoitui laajasti ja näkyi useissa tapahtumissa, messuilla ja mediassa. Vuoden lopussa hanke hyväksyttiin RAY:n Eloisa ikä -ohjelmaan.

Syksyllä aloitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta (Lanuke) myönnetyllä tuella kaksi projektia. Toinen niistä on erityisesti ammattikouluihin suunnattu Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen -projekti yhdessä Suomen ammattiin opiskelevat SAKKI ry:n ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:n kanssa. Projektissa valmisteltiin Normit nurin -nimistä kampanjaa ja alettiin kerätä nuorten kokemuksia normatiivisista käytännöistä oppilaitoksissa.

Toinen nuorisotyön projekti oli yhdessä Nuorisotutkimusseuran kanssa käynnistetty Hyvinvoiva sateenkaarinuori. Projektissa valmisteltiin kyselytutkimusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä Suomessa. Nuorisotoimikunta osallistui projektien suunnitteluun.

5. Toimisto muutti ja uusia työntekijöitä aloitti

Setan toimisto muutti elokuussa Pikku-Huopalahdesta Länsi-Pasilaan. Uuden toimitilan etsiminen ja muutto olivat suuri voimainponnistus, jossa nähtiin paljon talkoohenkeä.

Hallituksessa toimi 10 henkilöä, joista kolme oli uusia. Hallitus piti yhdeksän kokousta. Valtuuston kokous ja edustajakokous pidettiin Helsingissä. Kaksipäiväiseen edustajakokoukseen sisältyi työryhmätyöskentelyä vaikuttamistyöstä ja järjestön kehittämisestä sekä puheenjohtajaehdokkaiden paneeli. Lisäksi jäsenjärjestöille järjestettiin puheenjohtajatapaaminen ja jäsenjärjestöpiknik Helsinki Pride -viikolla. Edustajakokouksessa ehdokkaita hallitukseen oli ennätysmäärä.

Vakituisia työntekijöitä oli yhdeksän. Heistä sosiaalipsykologi, tiedottaja ja projektikoordinaattori aloittivat tehtävässään vuonna 2012. Tilapäisiä työntekijöitä ja harjoittelijoita oli yhteensä kuusi.

Uusiksi jäsenjärjestöiksi hyväksyttiin vuoden aikana Lahden Seta ry ja Kansallinen sateenkaariryhmä Kasary ry. Jäsenjärjestöjä oli näin yhteensä 21. Uusia nuorten ryhmiä perustettiin Setan tuella Mikkeliin, Kokkolaan ja Tornioon. Setan tarjoamaan starttirahaa ei kuitenkaan haettu. Uudeksi kannatusjäseneksi liittyi Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design