Regnbågsbegrepp

Könets mångfald

Androgyn
En androgyn person har både feminina och maskulina drag. Hen kan vara t.ex man, kvinna eller ickebinär.

Cisnormativitet
Cisnormen eller cisantagande är den rådande normen i vårt samhälle, enligt vilken en människa identifierar sig enligt den kön som kategoriserats vid födseln och att hen uttrycker sitt kön entydigt.

Cisperson
Ordet används för att beskriva en person som identifierar sig som – eller är tillfreds med hur hens kön kategoriserats vid födseln och de förväntingar som samhället har på en. Förledet cis är latin och betyder på ”samma” eller ”den här sidan”. Det används som motpar till förledet trans som på latinska betyder på andra sidan eller överskridande. En cisman har vid födseln kategoriserats som man och en ciskvinna som kvinna.

Feminin
även kvinnlighet. Begreppet syftar inte till något entydigt eller klart avgränsade karaktärsdrag utan flera drag som uttrycker personlighet, beteende och könsuttryck. Vad som anses feminint är till en stor del kulturrelaterat. Femininitet har inte någon direkt koppling till kvinna som kön. Även personer av andra kön än kvinnor kan vara feminina eller ge uttryck för femininitet.

Genderqueer
Genderqueer beskriver en person som identifierar sig mellan eller skilt från de binära könskategorierna kvinna och man. Genderqueer syftar nära till ickebinär. Genderqueer termen kan användas för att beskriva normbrytande och ifrågasättande. En genderqueer person vill inte definiera sin kön.

Ickebinär / Transgender
En ickebinär person kan vara både man och kvinna, något mellan manlighet och kvinnlighet eller skilt från de binära könskategorierna. Ickebinär kan även fungera som ett takbegrepp för en annan ickebinär upplevelse.

Interkönhet
Begreppet samlar olika diagnoser och medfödda tillstånd. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket kroppsliga, anatomiska eller andra könskännetecken inte är entydigt typiska för kvinnor eller män. Ett interkönat tillstånd definierar inte hurdan könsidentitet utvecklas åt personen. Såsom andra barn, förstår ett interkönat barn oftast själv sin könsidentitet.

Kvinna
Ett av de två juridiska könen i Finland och en allmän könsidentitet.

Kön
Kön är en räcka av olika genetiska, utvecklingsmässiga, hormonala, fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella egenskaper. Kön är även ett juridiskt bestäming.

Könsbekräftande behandling / Könskorrigering
Könsbekräftande behandling syftar vanligen till den medicinska behandling som en del transpersoner vill ta del av. Könsbekräftande behandling kan ha som mål exempelvis att personens fysiska egenskaper bättre ska motsvara hens könsidentitet. Juridisk könskorrigering innebär att personuppgifterna korrigeras i befolkningsregistret (namn, personnummer, kön).

Könsdysfori
Är det lidande som könsinkongruens skapar. Om lidandet är stort kan personen behöva könsbekräftande behandling. En majoritet av de som har genomgått könsbekräftande behandling mår betydligt bättre efteråt och upplever förminskad könsdysfori.

Könsidentitet
Beskriver den inre upplevelsen av könstillhörlighet och kan vara kvinnlig, mannlig eller ickebinär. Ingen annan kan bestämma vilket kön en annan person har och alla ska ha bestämmanderätt över sin egen könsidentitet.

Könsinkongruens
Innebär att en persons könsidentitet inte stämmer överens med det kön som tilldelats vid födseln.

Könslös
Alla människor har inte en könsidentitet. För en del kan könslöshet vara en könsidentitet. En del av könslösa personer definierar sig som agender. Agender definieras ofta som att inte ha en könsidentitet eller att könsidentiteten är könslöshet.

Könsminoritet
Könsminoritet används som ett samlingsbegrepp för transpersoner, ickebinära, interkönade personer samt personer som upplever könsinkongruens. Begreppet är en översåttning från finskans “sukupuolivähemmistö”. På svenska talar man ofta om könsmångfald och undviker ordet “minoritet”.

Könsmångfald
Könsmångfald eller mångfalden av kön avser att det finns ett oändligt antal sätt för människor att uppleva och uttrycka sitt kön. Kön är ett komplext fenomen, som inte kan delas i två motstående och tvärstående kategorier. Det finns mångfald av kön såväl bland individer som i samhället. Könsmångfald betyder även att det finns flera kön än två.

Könsnorm
Vårt samhälle och vår kultur upprätthåller stereotypier och oskrivna regler om att människor är antingen kvinnor eller män och att de borde betee sig i enlighet med dessa kön. Enligt normen är könen oföränderlig, tudelad (binär) och motsatser till varandra. Könsnormer är ofta cisnormativa. Normen anser även att könen kan bestämmas utifrån anatomiska och biologiska egenskaper och genom yttre väsen eller genom självuttryck.

Könsuttryck betyder att man uttrycker sig genom olika sätt som är i vår kultur förknippade som könsrelaterade. Könsuttryck innehåller individens allt beteende och verksamhet, som uttrycker åt sig själv och andra att man är kvinna, man eller annat. De uttryck i vår kultur som är könsrelaterade är till exempel klädsel, annat utseende, sätt att tala, miner och gester. Människor uttrycker sitt kön antingen medvetet eller omedvetet.

Lesbisk
En homosexuell kvinna.

Maskulinitet
Även manlighet. Begreppet syftar inte till något entydigt eller klart avgränsade karaktärsdrag utan flera drag som uttrycker personlighet, beteende och könsuttryck. Vad som anses maskulint är till en stor del kulturrelaterat. Maskulinitet har inte någon direkt koppling till man som kön. Även personer av andra kön än män kan vara maskulina eller ge uttryck för maskulinitet.

Man
Ett av de två juridiska kön i Finland och en allmän könsidentitet.

Neutri
Neutri kan vara en persons könsidentitet eller en specifikare beskrivning av den. Upplevelsen är nära könslöshet.

Okarakteristiskt könsbeteende
Syftar till barn som inte beter sig på ett entydigt sätt, som i vår kultur definieras som typiskt för den kön som barnet kategoriserats till vid födseln.

Trans
Ordet används för att beskriva en person vars könsidentitet eller könsuttryck inte är den samma som det kön hen kategoriserats vid födseln. Förledet trans betyder på latinska “andra sidan” eller “överskridande”. Motsatsen är cis vilket betyder på latinska ”samma” eller ”den här sidan”.

Transbakgrund
En person som efter könsbekräftande behandlingar och juridisk könskorrigering inte längre känner sig som transkönad utan kan beskriva sig själv att ha en transbakgrund.

Transgender
Begreppet syftar till könsuttryck, som inte tydligt är en mans eller kvinnas, utan någonting emellan eller skilt från denna tudelning. Ett annat begrepp är ickebinär. En del känner att det ena begreppet över det andra beskriver bättre ens identitet. På engelska syftar begrepppet transgender till samlingsbegreppet transpersoner. Transgender kan också vara ett ord som beskriver ens sätt att förhålla sig till könsidentitet, till exempel kan det innebära att en person vill korrigera delar av sin kropp men inte för att passera som varken man eller kvinna. En del transkönade använder begreppet om sig själv då de inte vill korrigera sig. På engelska används transgender ofta som ett ord för det vi i svenskan kallar transperson.

Transkvinna
Är en kvinna som inte känner sig tillhöra det kön som bestämts vid födseln. Personen som kategoriserats som pojke vid födseln kan syfta till sig själv som antingen kvinna, transkvinna eller som en kvinna med transbakgrund.

Transkönad
Är en person som inte kan identifiera sig med det kön som kategoriserats vid födseln. En transkönads könsidentitet kan vara man, kvinna och/eller något annat. En del av transkönade personer vill korrigera sitt kön genom hormonbehandling och kirurgiska ingrepp för att kroppen ska bättre överensställa med könsidentiteten. För en transkönad person är det viktigt att bli bemött enligt det rätta könet, vilket innebär att den sociala och juridiska könskorrigeringen är central.

Transman
Är en man som inte känner sig tillhöra det kön som bestämts vid födseln. Personen som kategoriserats som flicka vid födseln kan syfta till sig själv antingen som man, transman eller som en man med transbakgrund.

Transpersoner
Transpersoner är ett samlingsbegrepp som används allmänt för alla slags könsidentitet eller könsuttryck som ibland eller alltid skiljer sig från de förväntningar som gäller det kön man ursprungligen kategoriserats i. Som transpersoner räknas bland annat transvestiter, ickebinära, transgender och transkönade.

Transvestit
Är en person som regelbundet känner behov att uttycka sig enligt det andra (binära) könet som hen inte kategoriserats i vid födseln. En transvestit person är oftast tillfreds med det kön som katgoriserats vid födseln och känner inga behov till juridiska eller könsbekräftande behandlingar. Många transvestita personer anser att det är viktigt att bli bemött engligt det kön hen kontextuellt uttrycker.

Tredje könet
Med det tredje könet hänvisar man till en person som inte vill definieras som man eller kvinna. Begreppet används ofta i samband med juridiskt kön. Tredje könet är också en översättning till begreppet third sex, vilket har historiskt syftat till manga olika sexual- och könsminoriteter, varvid begreppet inte syftar till en numerisk bestäming.

 

Sexuella läggningens mångfald

Asexuell
Är en person som känner lite eller inte alls sexuellt drag eller har inte intresse/behov av att inkludera andra i sin sexualitet. Ordet säger ingenting om personens kön eller könsidentitet. En asexuell person kan känna emotionellt drag för vilket kön som helst eller för ingen.

Bisexuell
Bi, eller bisexuella personer är sexuellt och/eller emotionellt intresserade av personer med samma kön eller av annat kön. För en del har partnerns kön ingen skillnad. Termerna bisexuell och pansexuell är till en del överlappande.

Heterosexuell
Hetero eller heterosexuell är en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av personer med ett annat kön än vad de är själva. Oftast en kvinna av män, man av kvinnor. Detta lutar på tanken om att det finns två binära kön, men även vissa personer som annars identifierar sig som ickebinära män eller kvinnor kan identifiera sig som hetero.

Homosexuell
Homo eller homosexuell är en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av personer av samma kön. Ordet homo används ibland i en snävare betydelse, en person som identifierar sig som en man som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av män.

Pansexuell
Är en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av andra oberoende av kön eller könlöshet. Den andras kön har ingen betydelse. Många pansexuella anser att termen befriar från att kategorisera den andras kön. Termerna bisexuell och pansexuell är till en viss del överlappande.

Sexuell läggning
Sexuell läggning handlar om vem en person har sexuellt och/eller emotionellt drag till. Definitionen baserar sig på att definiera både eget och den andras kön. En allmän indelnig är homo-, bi- och heterosexuell läggning. Alla har rätten att definiera eller att låta bli att definiera sin sexuella läggning. Sexuella läggningen hos en person kan ändras under livets lopp en eller flera gånger.

Sexuella minoriteter
Människor vars sexuella läggning är något annat än hetero kallas för sexuella minoriteter. Dessa är till exempel homo, lesbiska, bisexuella och pansexuella.

 

Familjers och förhållandernas mångfald

Förälderkumpan
Personer som delar på föräldraskapet utan att vara i ett parförhållande.

Intern och extern adoption
I en intern adoption adopterar den så kallade sociala föräldern (icke biologiska) sitt partners barn. Paret förutsätts att vara i ett registrerat parförhållande eller gifta. Med extern adoption avses att barnet adopteras från utanför familjen.

Klöverfamilj
En familj där barnet eller barnen är gemensamma av flera familje-enheter, till exempel en familj som består av ett kvinnopar och ett par män tillsammans med barn. Klöverfamiljer kan vara en famil med tre vuxna, fyra vuxna eller två vuxna. I en klöverfamilj är oftast alla dessa vuxna personer barnets så kallade sociala föräldrar, men enligt den nuvarande lagstiftningen kan endast två av dem vara juridiska sådana.

Polyamori
Med polyamori avses samtida (mång)relationer, med samtycke av alla inblandade parter och en sexuell och/eller emotionell/romantisk lust eller vilja av partnerskap. Polyamori definierar inte personens sexuella läggning. Med termen ansvarsfull mångrelation framhävs sådana intima, sexuella och/eller romantiska förfållanden där alla parter ger sitt samtycke till att alla parter inblandade har jämsides flera förhållanden som baserar sig på kärlek, sex eller på annat sätt intima förhållanden. Polyamori betyder inte samma sak som polygami vilket betyder giftermål mellan flera parter.

Registrerat parförhållande

Registrerat parförhållande var sättet att juridiskt fastställa sitt parförhållande mellan par av samma kön. Sedan 1.3.2017 kan nya parförhållanden inte längre registreras då den nya äktenskapslagen trädde i kraft. I Finland har man kunnat registrera sitt parförhållande sedan 2002. Med ett registrerat parförfållande har man inte alla samma rättigheter som i ett äktenskap. Till exempel ett gemensamt efternamn utan en skild namnändrig eller extern adoption är inte möjliga.

Regnbågsfamilj
Många familjer med barn, eller som väntar eller planerar ett barn, där minst en av föräldrarna tillhör sexuella- och/eller könsminoriteter kallar sig för regnbågsfamiljer.

 

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Heteroantagande
Ett kulturellt och samhällsmässigt tankesätt om att alla antas vara heterosexuella. Män antas vara intresserade av kvinnor och kvinnor av män.

Heteronormativitet
Tankesättet att heterosexualitet är mer efterlängtat, naturligare och bättre än andra sexuella läggningarna.

Homo-, bi- och transfobi
Betyder hat, fruktan, avsky eller motvilja emot dessa identiteter. Fobiskt beteende kan innebära ogiltigförklaring, nedvärdering, uteslutande, trakasseri eller diskriminering. Dessa är inte faktiska fobier, utan kan jämföras med fenomen som sexism och rasism.

Jämlikhet
Jämlikhet är en grundläggande rättighet. Med jämlikhet avses att alla männikor är likvärdiga oberoende av deras kön, ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde personen. Diskrimineringslagen ger skydd mot diskriminering av sexualla minoriteter samt innehåller skyldigheten att främja likabehandling.

Jämställdhet
Jämställdhet betyder allas lika värde som individer och mellan kön. Finska jämställhdetslagen syftar till att förebygga diskriminering på grund av kön samt att övrigt främja jämställdheten. Diskriminering är förbjudet på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck. Lagen betraktar även diskriminering på grund av att en person till sina fysiska eller könsbestämmande egenskaper inte entydigt är kvinna eller man. Lagen innehåller skyldigheten att främja jämställdhet.

Könsmedvetenhet
Utmärker vilja och kunskap att iaktta kön i dess sociala och kulturella synvinklar samt förmåga att känna igen egna och andras könsrelaterade kutym.

Könsneutralhet
Ett tankesätt där kön och dess olika betydelser inte tas i beaktande i olika verksamheter. Könsneutral verksamhet är könsblindhet.

Minoritetsstress
Minoritetsstress betyder stressreaktioner, vilka uppkommer av det omgivande samhällets köns- och heteroantaganden, känslor av att vara olik och utanför, social prägling, att bli mobbad eller att bli utsatt för våld. Med detta avses individens långvariga sociala och inre tryck på grund av att höra till en minoritet. Minoritetsstress kan påverka negativt både på fysiskt och psykiskt välmående.

Normmedvetenhet
Normmedvetenhet betyder att man betraktar samhälleliga strukturer, gör normer synliga samt ifrågasätter dem. Med normer avses i detta sammanhang de uppfattningar i samhället som anses vara ”normala”.

Social hinderslöshet
Social hinderslöshet betyder omgivningar där alla människor kan känna att de kan vara sig själva, utan rädsla att bli diskriminerade. Social hinderslöshet är en del av omfattande tillgänglighet där alla personer garanteras säker och jämlik service och där allas jämställdhet befrämjas.

Uppmaningsförbudet
Var i kraft mellan åren 1971–1999. Under den tiden var det förbjudet och straffbart att offentligt uppmana människor till att utöva sexuella gärningar med samma kön. Förbjudet ledde till hur medier behandlade tematiken kring sexuella minoriteter. Till exempel visades inga sakliga tv-dokumentärer om ämnet på grund av denna lag.

 

Regnbågskultur och -kollektiv

Björn
Björnaktiga homosexuellas och bimäns rörelse började i USA i slutet av 1980-talet. I homokulturen rådde då starka och snäva normer gällande utseende, vilka alienerade en del av homomännen. I björnkulturen är det viktigt att respektera andra och varmhjärtat kamratskap, istället för krav om ålder och utseende. Ett allmänt misstag är att tro att homomän inom björnkulturen är skäggiga och rundmagade, men sanningen är att björnars utseende varierar mycket och att alla skäggiga och rundmagade homomän inte identifierar sig som björnar.

Butch
Personer som upplever att maskulinitet är en mycket viktig del av deras egen könsidentitet eller könsuttryck kan kalla sig för butch. Att vara butch kan vara en könsidentitet, eller en beskriving på identiteten eller av egen stil. Ordet används speciellt i lesbiska kollektiv.

Cruising
Cruising är ett fenomen som tillhör homokulturen, vilket betyder söking av tillfällig, enartad sex, oftast anonymt från vissa ställen (till exempel parker, offentliga toaletter, homobastun) antingen genom at gå eller köra omkring. Cruising kallas även den sökning av sex som sker via appar eller internetsidor.

Drag queen/king
Drag är en form av konst, var personen med hjälp av till exempel klädsel leker med kön och könsroller. Drag är inte samma sak som transvestism, i vilket det ibland blandas med.

Dyke
Ordet används ibland av lesbiska kvinnor. Situationen avgör ifall det används för egenmakt eller för att förolämpa.

Femme
Personer som upplever att feminitet är en mycket viktig del av deras egen könsidentitet eller könsuttryck kan kalla sig för femme. Att vara femme kan vara en könsidentitet, eller en beskriving på identiteten eller av egen stil. Ordet används speciellt i lesbiska kollektiv.

Lhbtiq
Akronymet syftar till både köns- och sexuella minoriteter: lesbisk, homo, bisexuella, transpersoner, interkönade och queers. Akronymet varierar enligt vilka identiteter man vill poengtera. På finska säger man ofta lhbtiq och på engelska lgbtiq.

”Outcoming”
Outcoming betyder att man berättar om eller kommer fram med sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttyck. ”Att komma ut” är upprepade gånger av processer som sker i det sociala umgänget.

Pride
Pride är en världsomfattande rörelse och tankesätt, vilket understryker allas rätt till sin egen sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck. Prides är ofta färggranna människorätts- och kulturevenemang som ordnas på olika orter. I Finland hette evenemanget förr för frigörelsedagarna.

Queer
Queer är en politisk och ofta akademisk perspektiv eller tankesätt, där man ifrågasätter samhälleliga normer om kön och sexuell läggning. Queer är även en identitet, där personen inte vill kategorisera sin sexuella läggning eller kön.

Questioning eller bara Q
Q-bokstaven är en förkortning från engelskans questioning, vilket betyder att man reflekterar över sin sexuella läggning och/eller könsidentitet.

Regnbågs- / ”Sateenkaareva”
Regnbågs- är ett adjektiv som kan användas för att beskriva något som berör sexuella- och könsminoriteter: Regnbågsunga, regnbågslåtar osv. Etablerade begrepp är regnbågsunga, regnbågsfamiljer och regnbågsseniorer.

Regnbågsseniorer
Även hjärtevän eller ”en av oss”. Regnbågssenior är en äldre person som tillhör sexuella och/eller könsminoriteten.

Regnbågsunga
En ungdom som tillhör sexuella och/eller könsminoriteten.

Skåp
Skåpet är en metafora för frågor kring öppenhet. Personen är i skåpet då hen inte har tagit fram sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller könsuttryck.
Övriga begreppslistor hittas på Regnbågsankans och RFSL:s nätsidor.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design