Projektit

Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille TIKA-hanke

Kolmivuotinen Tietoa intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille eli TIKA-hanke käynnistyi STEAn tuella vuoden 2018 alusta. TIKA-hankkeen tavoitteena on, että intersukupuolisten lasten oikeuksia kunnioitetaan Suomessa nykyistä paremmin ja ihmisoikeusloukkaukset vähenevät. TIKA-hankkeen toiminnot toteutetaan Setan Transtukipisteen yhteydessä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Intersukupuolisuus.fi-verkosto, Trasek, Aktuaali, Sexpo-säätiö ja Oulun yliopistollisen sairaalan lastenkirurgian erikoislääkäri Mika Venhola. Myös Väestöliitto, sateenkaari-ihmisten Perhesuhdekeskus ja Helsingin Yliopiston Sukupuolentutkimuksen oppiaine ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua hankkeeseen eri muodoissa.

Hankekoordinaattori: Jaana Pirskaseen: jaana.pirskanen@seta.fi.

 

Rainbow Rights -hanke (2017–2018)

Rainbow Rights on Suomen oikeusministeriön koordinoima ja EU:n perusoikeus, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman rahoittama lhbtiq-yhdenvertaisuutta edistävä hanke. Hanke on kaksivuotinen ja päättyy vuoden 2018 lopussa. Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa EU:n ja kansallisen tason yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa erityisesti Suomessa ja Baltian maissa.

Hanke pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja vähentämään lhbtiq-ihmisten kohtaamaa moniperustaista syrjintää paikallis- ja aluetasolla lisäämällä tietoisuutta, kehittämällä kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua sekä konkreettisia syrjinnän vastaisia toimia. Hankkeessa tehdään myös EU-tason yhteistyötä hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi ja kokemusten vaihtamiseksi. Oikeusministeriön lisäksi hankepartnereita ovat Seta, Kuntaliitto ja Lithuanian Gay League.

Setan työ hankkeessa keskittyy erityisesti tietoisuuden lisäämiseen lhbtiq-yhdenvertaisuudesta paikallistasolla tapahtumien, tiedotuksen ja koulutusten avulla, paikallisten lhbtiq-järjestöjen ja muiden paikallistason toimijoiden yhteistyön vahvistamiseen sekä yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittämiseen ja testaamiseen. Tätä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Setan jäsenjärjestöjen kanssa.

Seta osallistuu myös EU:n jäsenmaiden väliseen yhteistyöhön yhdenvertaisuuden edistämiseksi, ja hankkeeseen kuuluu Setan ja Lithuanian Gay Leaguen välinen vaihto-ohjelma hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtamiseksi.

Verkkosivut täällä

Projektikoordinaattori:
Nelli Ruotsalainen
p. +358 50 352 3545
nelli.ruotsalainen@seta.fi

 

 

 


TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti (2016–2019)

euvipuTASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa. Projektin toteuttamisessa ovat mukana keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat.

Projektilla vauhditetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymistä ja huomioon ottamista aluekehityksessä ja maakuntien kehittämisessä mm. tukemalla alueellisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyössä järjestämällä tapahtumia, tietoiskuja ja koulutuksia sekä tavoitteellista vaikuttamistoimintaa.

Aluekehityskysymyksiin painottuvalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutuksella lisätään ammatillista osaamista, jota tarvitaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä. Kaksivuotinen koulutus käynnistyy maaliskuussa 2017 ja se on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Projektissa tehdään aktiivisesti yhteistyötä myös viranomaisten kanssa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimiseksi maakuntahallinnon uudistuksessa sekä parantamalla ja yhdenmukaistamalla seuranta- ja arviointimenetelmiä.

Lisätietoja TASOVA -projektista osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/tasova-tasa-arvoa-aluekehitykseen/.

partnerit_2rivia2_550px


Päättyneet hankkeet

Yhdenvertainen vanhuus -hanke I ja II 2012–2016

Yhdenvertainen vanhuus -projektin logo, jossa on virkattu sateenkaariväreillä isoäidin neliö.

 

 

 

Yhdenvertainen vanhuus I on Seta ry:n, Mummolaakso ry:n ja Suomen Karhut Fin-Bears ry:n kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta niin vanhuspalveluissa työskentelevien, alaa opiskelevien kuin kanssaikääntyvienkin keskuudessa. Hankkeen puitteissa koulutetaan, tiedotetaan ja tehdään tutkimusta. Näymme tapahtumissa, oppilaitoksissa ja vanhuspalveluyksiköissä. Projektin toinen kausi jatkui vuoden 2016 loppuun saakka ilman edellä mainittuja yhteistyökumppaneita.  Hankkeen sivut täällä. Hankkeesta voi myös tykätä Facebookissa.


Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen! -hanke 2012–2013

isobanneri_normit
Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen! on Seta ry:n, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n sekä Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf:n (FSS) yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on edistää oppimisympäristöä, joka on kaikille yhdenvertainen riippumatta sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Syksyllä 2012 ja keväällä 2013 toteutuvassa hankkeessa tuotetaan välineitä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden näkyville tuomiseksi sekä normikriittisen ajattelutavan vahvistamiseksi suomalaisissa oppilaitoksissa.
Hankkeen materiaalit löytyvät Materiaali-sivulta.

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke 2013–2014

hyvinvoivasateenkaarinuori_tutkimusraportti_kansiHyvinvoiva sateenkaarinuori on Seta ry:n ja Nuorisotutkimusseuran yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa tietämystä lhbtiq-nuorten terveydestä ja elinehdoista Suomessa sekä tuottaa välineitä terveysalan, sosiaalialan ja nuorisoalan ammattilaisille niiden lhbtiq-nuorten tunnistamiseksi ja auttamiseksi, joilla on kohonnut terveysongelmien riski. Tutkimuksen ensimmäinen osa valmistui marraskuussa 2013. Tutustu tutkimusraporttiin Nuorisotutkimusseuran sivuilla.

Katarina Alanko: Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa (2013) [pdf] Ruotsista suomentanut Olavi Kaljunen. 59 s. 2014. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 146, verkkojulkaisuja 72 & Seta, Seta-julkaisuja 23.

ISBN 978-952-5994-52-0 (nid.)
ISBN 978-952-5994-51-3 (PDF)
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227

Hur mår HBTIQ-unga i Finland? (2013). [pdf] Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningss ällskapet, publikationer 143, nätpublikationer 68 & Seta, Seta-publikationer 21.

ISBN 978-952-5994-43-8 (PDF)
ISBN 978-952-5994-44-5 (nid.)

Verkkojulkaisusta tehtyä painettua vihkoa suomeksi ja ruotsiksi voi ostaa painokulujen hinnalla Nuorisotutkimusseuran verkkokaupassa.

Tiivistelmä englanniksi.
Tiivistelmä ruotsiksi.


Sateenkaariperhetyön hanke 2006–2008

Hankkeen päämääränä oli, että perhemuotojen moninaisuutta alettaisiin ottaa paremmin huomioon lapsiperheille suunnatuissa palveluissa. Tavoitteena oli luoda tiedollisia, taidollisia ja verkostollisia resursseja perhemuotojen moninaisuuden huomioimiseen julkisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Setan toteuttama, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke. Hankkeessa syntynyt video Sateenkaariperheen lapsille on julkaistu Setan Youtube-kanavalla. Katso video!


Messiin-hanke 2004–2007

Equal-yhteisöaloitehanke, jonka tavoitteena oli ehkäistä moniperustaista syrjäytymistä mm. liittyen transsukupuolisuuteen tai ei-heteroseksuaaliseen identiteettiin yhdistyneenä hiv-positiivisuuteen tai päihderiippuvuuteen. Toteuttajia olivat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, A-klinikkasäätiö, Aidstukikeskus ja Seta.


Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä 2002–2004

Equal-yhteisöaloitehanke, jonka tavoitteena oli ehkäistä seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen liittyvää syrjintää työelämässä. Projektissa kehitettiin malleja, joilla työelämän käytäntöjä saadaan paremmiksi homo- ja biseksuaalisten henkilöiden sekä transihmisten näkökulmasta. Hankkeen päätoteuttaja oli Helsingin yliopiston sosiologian laitos. Projektin opas löytyy Materiaalit-sivulta.


Solmuista silmuiksi -hanke 2002–2004

Setan toteuttama, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama sosiaalipalvelujen kehittämishanke. Lue Helsingin Sanomien juttu aiheen tiimoilta.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design