Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta Rikosseuraamuslaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaksi

Oikeusministeriö

Viite: Dnro 75/090/2014

 

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta Rikosseuraamuslaitoksen vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskevasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunitelmasta

Seta ry kiittää mahdollisuudesta lausua Rikosseuraamuslaitoksen vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskevasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaluonnoksesta. Seta keskittyy tässä lausunnossa nostamaan esiin erityisesti osion 3.6, jossa käsitellään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä.

Sitä ennen Seta lausuu arvostuksensa sille, että vaikka lakiin perustuva suunnitteluvelvollisuus koskee vain etnistä alkuperää, kattaa Rikosseuraamuslaitoksen suunnitelmaluonnos laajasti eri syrjintäperusteita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt mukaan lukien. On myös hyvä, että suunnitelmaluonnoksessa käsitellään sekä viranomaisen roolia työnantajana että toiminnallista yhdenvertaisuutta.

Osion 3.6 ensimmäinen virke on epämääräinen, harhaanjohtava ja virheellinen. Seta toivoo, että se poistetaan suunnitelmaluonnoksesta kokonaan. Seta ehdottaa seuraavanlaista kokonaisuudistusta sukupuolivähemmistöjä koskevaan tekstiin: ”Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan yleensä transihmisiä (transsukupuoliset, transvestiitit ja muunsukupuoliset/transgenderit) ja intersukupuolisia. Transsukupuolisen ihmisen tunne omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen kehoaan eikä hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Sukupuolen korjauksella tarkoitetaan yleensä prosessia, jonka lopputuloksena henkilö merkitään väestötietojärjestelmään kuuluvaksi eri sukupuoleen. Sukupuoltaan korjannut henkilö kokee usein olevansa yksinkertaisesti vain nainen tai mies, ei transihminen. Transvestiitti on mies tai nainen, jolla on mahdollisuus sisäisesti eläytyä kumpaankin sukupuoleen ja tarve ilmentää naisellista ja miehistä puolta itsessään vaihdellen. Muunsukupuolisuus- tai transgender-termillä kuvataan usein ihmistä, joka elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella. Hän saattaa kokea olevansa sukupuoleton, sukupuoleltaan määrittelemätön tai omanlaisensa yhdistelmä naisellisena ja miehisenä pidettyä ruumiillisuutta, tyyliä ja persoonan piirteitä. Intersukupuolisuus tarkoittaa synnynnäistä tilaa, jossa ihmisen sukupuolta yleisesti määrittelevät fyysiset tekijät tai ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen, esimerkiksi ulkoiset tai sisäiset sukuelimet.”

Seta toivoo, että seuraava lause poistetaan kokonaan: ”Täsmällistä erottelua näiden kahden käsitteen välillä on vaikea tehdä johtuen sukupuolen käsitteen määrittelemisen vaikeudesta.” Lause on virheellinen.

Suunnitelmaluonnoksessa tulisi myös huomioida se, että myös lapsella ja nuorella voi olla sukupuolen moninaisuuden kokemuksia ja nämä kokemukset ja/tai sukupuolivähemmistöidentiteetti tulisi ottaa todesta.

Seksuaalisesta suuntautumisesta puhuttaessa käytetään termiä ”seksuaalivähemmistöt”, ei ”seksuaaliset vähemmistöt”. On hyvä, että tässä yhteydessä on huomioitu parisuhteen rekisteröimismahdollisuus sekä erilaiset perhemuodot. Toimenpiteissä olisi hyvä mainita muun muassa miten tämän moninaisuuden tulisi näkyä erilaisissa lomakkeissa. Rekisteröityä parisuhdetta ei tulisi kysyä erillisenä vaihtoehtona avioliiton rinnalla niin, että henkilö joutuisi paljastamaan seksuaalisen suuntautumisensa tässä yhteydessä. Avioliitto ja rekisteröity parisuhde tulisi siis olla samassa rastitettavassa kohdassa. Lomakkeissa tulisi myös kiinnittää huomioita tapaan, millä sukupuolta kysytään. Mikäli sitä kysytään, tulisi sukupuolivaihtoehtoihin tulisi lisätä ”muu” tai ”muu, mikä:”

Toimenpide, jossa nostetaan esille oikeus rekisteröidä parisuhde, tulisi muuttaa muotoon: ”Avioliittoiässä olevilla henkilöillä on vankeusaikana oikeus…”

Syrjintään tai häirintään puutumisen toimenpiteeseen tulisi lisätä myös ”sukupuolen ilmaisu”. Pukeutuminen viittaa tähän, mutta se on vain osa sukupuolen ilmaisua. Suunnitelmaluonnokseen tulisi myös kirjata eksplisiittisesti, että vankiloissa olevilla sukupuolivähemmistöön kuuluvilla henkilöillä on oikeus samoihin hoitoihin kuin muilla, sekä myös toimenpiteet, miten tämä varmistetaan.

Toimenpiteisiin tulisi myös lisätä mahdollisuus käyttää sukupuolittamattomia tiloja. Olisi tarpeellista, että mikäli vankiloissa on yleisiä wc- ja saniteettitiloja, olisi niitä miehille ja naisille sekä sellaisia, joita ei ole sukupuolitettu.

Koska sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on aihealue, josta kaikilla Rikosseuraamuslaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelman kohderyhmillä ei ole tietoa, tulisi toimenpiteisiin lisätä aiheesta kouluttautuminen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ovat alttiita viharikoksille sekä syrjinnälle sekä yhteiskunnassa laajemmin että vankeinhoidossa. Olisi erityisen tärkeää, että asiakkaiden turvallisuus varmistettaisiin myös asiallisen tiedon omaksumisen myötä.

Helsingissä 4.12.2014
Marita Karvinen
Pääsihteeri Seta ry
p. 040 570 4328
paasihteeri@seta.fi

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design