Lausunto nuorisolakiin OKM:lle

Setan lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle uudesta nuorisolaista

Lain tavoite

Seta on erityisen iloinen siitä, että lain tavoitteissa on nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä nuorten oikeuksien toteutuminen. Oikeus-lähtöisyys on selkeää kehitystä Suomen nuorisotyön. Seta pitää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien mukaan tuomisen hyvin myönteisenä sekä johdonmukaisena kehityksenä, joka on myös linjassa uusien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien kanssa. Näiden avulla esimerkiksi sateenkaarinuorten osallisuus vahvistuu. Erityisen myönteistä on myös monikulttuurisuuden mukana oleminen tavoitteiden toteutumisen lähtökohtana.

Määritelmät

Seta vastustaa ikärajan muutosta. 0-6 –vuotiaiden osallisuudesta ei tällä hetkellä kirjata missään muussa laissa, tämä on myös vastoin lapsen oikeuksia. Setan ja sateenkaarinuorten näkökulmasta ikärajaa tulisi nostaa ainakin 30-vuoteen. Sateenkaarinuorilla kasvuun ja kehitykseen liittyvät prosessit voivat viivästyä yhteiskunnan hetero- ja sukupuolinormatiivisuuden vuoksi.

Valtion vastuu

Seta pitää valtion yhteistyötä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa myönteisenä.

Valtion nuorisopolitiikan ohjelma

Nuorten kuuleminen tulee toteuttaa mahdollisimman yhdenvertaisesti edustuksellisuuden ja osallisuuden varmistamiseksi.

Kunnan vastuu

Viittaus lain 2 pykälän tavoitteisiin hyvin tärkeä. Yhteistyö eri tahojen kanssa positiivista.

Monialainen yhteistyö

Tärkeää spesifioida kuinka laaja kuntien välinen yhteistyö on mahdollista ja miten varmistetaan mahdollisimmat yhdenvertainen ja tasa-arvoinen nuorisotoiminta.

Etsivä nuorisotyö

Seta pitää huolestuttavana etsivään nuorisotoimeen kohdistuneita leikkauksia ja toivoo, että resurssit mahdollistavat lain toteutumisen. Seta pitää erityisen tärkeänä kunnan velvollisuutta vastata siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään nuorisolain mukaisesti.

Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle sekä Rekisteri viranomaisten yhteistyötä varten etsivässä nuorisotyössä

Tärkeää nuoren oma suostumus. Tulisi spesifioida, mitä ”yksilöintitiedot” kattavat. Riskinä sateenkaarinuorten kanssa on se, että ammattilaiset eivät välttämättä tunnista ongelmaa, osaa sitä arvioida tai ohjata turvallisen tuen piiriin. Myös alaikäisillä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla on oikeus tukipalveluihin ilman vanhempien suostumusta.

Nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuus

Yhdenvertaisuuden- ja tasa-arvon toiminnallisen edistämisen huomioiminen järjestön valtionapukelpoisuutta harkittaessa on hyvin tärkeä myönteinen kehitys.

Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan järjestölle 

Erityisen positiivista on viittaus lain tavoitteisiin sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen huomioonottaminen.

Valtionavustuksen myöntäminen nuorisoalan osaamiskeskukselle, nuorisokeskukselle ja nuorten työpajatoimintaan

Emme koe loogiseksi, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä edellytetään ainoastaan nuorisoalan järjestöiltä mutta ei osaamis-, ja nuorisokeskuksilta tai nuorten työpajatoiminnalta. Tämä velvoite tulisi olla kaikilla alalla toimivilla.

Nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen

Nuorten yhdenvertaiset mahdollisuuden osallisuuteen, vaikuttamiseen ja kuulemiseen tulee varmistaa.

Yleiset huomiot lakiehdotuksesta

Seta haluaa painottaa, että nuorisojärjestöjen rahoituksen ytimessä, sen aivan keskeisin ja vaalituin lähtökohta on ja tulee jatkossakin olla nuorisojärjestöjen ja vapaan kansalaisyhteiskunnan autonomian vaaliminen. Tätä autonomiaa ei tule rajoittaa muulla kuin nuorisolain arvopohjalla ja korkeintaan nuorisolain perusteella tai sen toteuttamiseksi tehtävällä Lapsi- ja nuorisopoliittisella kehittämisohjelmalla. Kulloisenkin hallituksen poliittiset painotukset tai jotkin muut nuorisolain ulkopuoliset poliittiset linjaukset eivät tule olla ohjenuorana nuorisojärjestöjen rahoitukselle.

Rahan jakamisen pohjalle ei tule sallia muita kriteerejä kuin ne, mitkä ovat suoraan johdettavissa nuorisolakiin ja –asetukseen kirjoitettavista arviointikriteereistä. Mahdollisuutta uusien kriteerien tuomiseen kesken lain voimassaoloajan ei tule olla.

Avustusprosessin vaativuuden nostamisessa tulee miettiä onko tarkoituksenmukaista, että pienet järjestöt käyttävät paljon aikaa ja resursseja pelkästään avustusprosessiin muun työn ja toiminnan sijaan. Avoimuuden lisääminen toki positiivista, jotta perustelu helpottuu.

Ministeriö tulee varmistaa virkamiesten tietotaidot yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä sekä tarjota koulutusta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun, tämän voi mielellään tehdä yhteistyössä asiantuntijajärjestöjen kanssa tai vastuuttaa myös Allianssia. Koulutukselle tulee varmistaa taloudelliset resurssit.

Setan mielestä, valtionapukelpoisuuden voisi menettää, mikäli rikkoo nuorisolain tavoitetta ja lähtökohtia.

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta

Nuorisotyön ja -politiikan aluehallinnon tehtävät

Tehtäviin tulisi myös varmistaa esikerkiksi koulutuksen kautta osaaminen ja resurssit yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen valvontaan ja arviointiin.

Valtion nuorisopolitiikan ohjelma

Seta pitää oikeudellista lähtökohtaa sekä nuorten moninaisuuden sekä eri vähemmistöihin kuuluvien nuorten läpileikkaavuutta ohjelmassa erityisen tärkeänä. Tulee kuitenkin myös eksplisiittisesti varmistaa näiden yhdenvertainen toteutuminen.

Yleistä asetusehdotuksesta

Asetuksissa ei tuoda esille yhdenvertaisuuden- ja tasa-arvon edistämisvelvoitetta eikä myöskään spesifioida lain toteuttamisen yksityiskohtia lain tavoitteen sisällön mukaisesti.  Erityisesti olisi tarvetta avata miten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja nuorten oikeuksien toteutumista seurataan ja arvioidaan.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design