Lausunto ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

19.11.2009
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Kuuleminen ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta
Seta ry:n kirjallinen lausunto

Seta ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsitellessä hallituksen ihmisoikeuspoliittista selontekoa oman toimialansa osalta.

Seta on tyytyväinen siihen, että selonteossa on nyt ensimmäistä kertaa kuvattu Suomen kansallista ihmisoikeustilannetta. Erityisen iloinen Seta on siitä, että selontekoon on otettu mukaan ehdotuksia toimenpiteistä, joita tarvitaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden parantamiseksi Suomessa.

Seta korostaa, että ihmisoikeusselonteon on oltava toimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa ohjaava dokumentti kaikilla niillä hallinnonaloilla, joihin liittyviä aiheita selonteossa käsitellään. On ehdottoman tärkeää, että tarvittaviin toimenpiteisiin suunnataan riittävät resurssit. Jotta tarvittavia toimenpiteitä voidaan toteuttaa riittävän laajasti ja koordinoidusti, on eri hallinnonaloilla osoitettava vastuutahoja, joiden tehtäviin kuuluu seksuaali- ja sukukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden ihmisoikeuksien edistäminen ja niiden toteutumisen valvonta. Nykyisin tällainen vastuunjako puuttuu käytännössä kokonaan.

Seta toivoo, että eduskunta edellyttäisi hallitukselta konkreettisen toimintaohjelman laatimista seksuaalivähemmistöjen[1] yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toimintaohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen on osoitettava riittävät resurssit. Sukupuolivähemmistöjen[2] yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat on otettava mukaan tasa-arvopoliittisiin toimenpiteisiin ja toimintaohjelmiin.

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kokevat syrjintää samoilla elämänaloilla kuin muutkin syrjinnän vaarassa olevat ryhmät: koulutuksessa/oppilaitoksissa, työelämässä, palveluissa ja vapaa-ajan harrastuksissa. Selonteon mukaan myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat monenlaisia, muun muassa työelämään ja palveluihin liittyviä epäkohtia sekä suoraa syrjintää. Vaikka ihmisoikeuspoliittisen selonteon hallinnonalakohtaisissa osioissa ei pääosin käsitellä erikseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden yhdenvertaisuutta ja sen edistämiseksi tarvittavia toimia, kohdassa 2.13.5 ´Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt´ kuvataan useita ongelma-alueita, joiden korjaaminen edellyttää aktiivisia toimia useimmilla selonteon kattamista hallinnonaloista.

Jotta ihmisoikeusselonteon kuvaamat tarvittavat toimenpiteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen parantamiseksi voivat toteutua, valtionhallinnossa on kullakin hallinnonalalla osoitettava oikeat ja riittävät resurssit yhdenvertaisuutta sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta koskevan asiantuntemuksen ja aktiivisten toimien mahdollistamiseen.

Setan näkemyksen mukaan kullakin hallinnonalalla on osoitettava vähintään yksi vastuuvirkamies, jonka toimenkuvaan kuuluu nimenomaisesti seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvän yhdenvertaisuuden edistäminen. Kansallisesti on nimettävä yksi taho, joka toimii koordinoivana tahona eli ns. focal pointtina seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Seta yhtyy selonteon näkemykseen siitä, että seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvän yhdenvertaisuuden edistämisen, seurannan ja valvonnan näkökulmasta keskeisimmät ongelmat ovat hajautettu sääntely ja riittämätön viranomaisvalvonta. Viranomaisvalvonnan puutteiden takia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä ei kerry riittävästi tietoa ja syrjinnän ennaltaehkäisyssä on selkeitä puutteita. Seta pitää erittäin tärkeänä tavoitteena sitä, että kaikkien eri syrjintäperusteiden syrjintäsuoja, syrjintää koskeva viranomaisvalvonta ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet ovat yhdenmukaiset lainsäädännössä. Erityisen tärkeää on selkeyttää sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun kohdistuvan syrjinnän kieltoa. Yhdenmukaistaminen on toteutettava yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistuksessa.

Syrjinnän vastaisessa työssä kansallisella tasolla on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin syrjintäperusteisiin, joista ei kerry riittävästi tietoa viranomaistoiminnan kautta tai muuten. Työministeriön toteuttaman syrjinnän seurantaa Suomessa arvioineen MERA-hankkeen loppupäätelmien mukaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvästä syrjinnästä ei juurikaan kerry tietoa. Siksi on keskeistä lisätä järjestelmällistä tiedon keruuta ja tutkimusta näistä syrjintäperusteista. Tutkimus- ja selvitystoiminta edellyttää riittävää julkista rahoitusta.

Selonteossa todetaan, että järjestelmällinen ja tehokas toiminta ihmisoikeuksien edistämiseksi edellyttää laajaa yhteistyötä sekä viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan että eri toimintasektoreiden välillä. Seta toteaa, että tätä yhteistyötä tarvitaan erityisesti seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyen. Kansalaisyhteiskunnan toiminta ja sen resursointi on tärkeää, mutta sillä ei voi eikä pidä paikata viranomaistoimenpiteiden riittämättömyyttä.

Ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa todetaan, että seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja heihin kohdistuvan syrjinnän torjumiseksi tarvitaan monenlaisia toimia, mukaan lukien lainsäädännön uudistamista, tietoisuuden lisäämistä oikeudesta syrjimättömään kohteluun, tutkimusta ja seksuaalivähemmistöjä edustavien tahojen voimavaraistamista sekä yhteistyön lisäämistä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä. Selonteon mukaan eri hallinnonaloilla tulisi pohtia myös, mitä konkreettisia toimia sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseksi voidaan toteuttaa. Seta yhtyy näkemykseen monipuolisten toimien tärkeydestä sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja toteaa, että kaikki selonteossa mainitut toimenpiteet edellyttävät riittävien resurssien osoittamista niistä vastaaville tahoille.

Tämän lausunnon liitteessä esitetään luvuittain jäsenneltynä huomioita siitä, kuinka ihmisoikeuspoliittisen selonteon kansallisen osion toimeenpanossa voidaan läpileikkaavasti ottaa huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvät kysymykset.

Seta ry on 20 kansalaisjärjestön kattojärjestö, jonka perustehtävä on edistää sitä, että ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi toteutuvat riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta.

Liite: Ihmisoikeuspoliittisen selonteon kansallisesta osiosta johtuvat toimenpidetarpeet eri hallinnonaloilla sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun ja seksuaalisen suuntautumisen näkökulmasta – selonteon tarkastelu luvuittain (liite pyydettäessä saatavilla pääsihteeriltä)

[1] lesbot, homot ja biseksuaalit

[2] esimerkiksi transsukupuoliset ja intersukupuoliset henkilöt ja transvestiitit

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design