Lausunto ehdotukseen uudeksi valtioneuvoston asetukseksi nuorisotyöstä ja -politiikasta

Asia:  52/010/2016

Ehdotus uudeksi valtioneuvoston asetukseksi nuorisotyöstä ja -politiikasta

2 § Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma
Lisäysehdotus: nuorisolain tavoitteet (§ 2)
”Ohjelman valmistelussa on otettava läpäisevästi huomioon nuorisolain tavoitteet (§ 2)”

PERUSTELUT EHDOTETUILLE MUUTOKSILLE TAI MUUT MAHDOLLISET KOMMENTIT

Seta pitää tärkeänä, että VaNuPo tukee ja toteuttaa nuorisolakia (1258/2016), siksi pykälässä tulee viitata myös nuorisolain tavoitteisiin (§ 2). Pykälän lopussa on listattu ohjelman valmistelussa läpäisevästi huomioon otettavat asiat. Ne ovat:

1)nuorisolain soveltamisalaan liittyvät Suomen kansainväliset sitoumukset, kuten Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista;
2) Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston nuorisopoliittiset tavoitteet; ja
3) nuorten moninaisuus ja eri vähemmistöihin kuuluvat nuoret.

Nämä ovat hyvin kannatettavia läpileikkaavasti huomioon otettavia asioita. Erityisesti Seta pitää tärkeänä nuorten moninaisuuden ja vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten huomioimisen. Huolena tässä yhteydessä on kuitenkin tapa jolla tämä käytännössä tulkitaan ja miten se konkretisoituu. Riskinä on, että ohjelmassa painottuu ns suvaitsevaisuus -näkökulma, eikä niinkään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toiminnallinen edistäminen, joka on tärkeä osa nuorisolain tavoitetta sekä voimassa olevan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädännön velvoite eri tahoille. Seta ei kannata kolmoskohdan poistamista vaan nuorisolain tavoitteiden lisäämistä neloskohdaksi.

Lotte Heikkinen
Seta ry

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design