Intersukupuolisten ihmisoikeustilanteessa korjattavaa

Intersukupuolisten ihmisoikeustilanteessa korjattavaa

Intersukupuolisten ihmisoikeuksien toteutumisessa on vakavia puutteita. Intersukupuolisen tilan kanssa syntyvien vauvojen kosmeettisia sukuelinten niin sanottuja normalisoivia leikkauksia tehdään edelleen, vaikka ne on todettu epäeettisiksi ja loukkauksiksi kehollista koskemattomuutta kohtaan.

”Suomessa on kiellettävä intersukupuolisten lasten kiireetön ja lääketieteellisesti tarpeeton kehoa muokkaava hoito”, sanoo Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.

Tällaista hoitoa on kosmeettisen sukuelinkirurgian lisäksi kehon sukupuolipiirteitä muokkaava hormonaalinen hoito. Kansainväliset ihmisoikeustahot ovat ilmaisseet huolensa intersukupuolisten lasten hoitokäytännöistä. Lapsen sukupuolen voi tietää vasta sitten, kun lapsi itse kertoo sen.

”Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun mukaan kehoa muokkaavan hoidon tulisi aina perustua lapsen tietoiseen suostumukseen eli toimenpiteet edellyttävät lupaa ja ymmärrystä henkilöltä itseltään. Suomen hoitokäytännöt ovat ristiriidassa tämän kanssa”, Lampinen korostaa.

Sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn mukaan lapsella on oikeus omanlaiseen kehitykseensä ja vain lapsen terveyden kannalta välttämätöntä kirurgiaa voidaan tehdä varhaislapsuudessa. Lääketieteellisesti tarpeettomat leikkaukset voivat aiheuttaa muun muassa hedelmättömyyttä, erogeenisen tunnon menetystä ja kipua.

 

Setan TIKA-hanke edistää luonnollistavaa puhetta intersukupuolisuudesta

Intersukupuolisten ihmisten kehojen patologisointi aiheuttaa monille intersukupuolisille ihmisille kokemusta omasta kehosta viallisena ja vastenmielisenä. Kivuliaat kokemukset voivat olla lapselle traumatisoivia ja tämän kehitykselle haitallisia.

”Varhaisella kosmeettisella sukuelinkirurgialla helpotetaan pikemminkin muiden ihmisten ja yhteiskunnan hämmennystä ja ahdistusta sen sijaan, että se palvelisi aidosti intersukupuolisen lapsen etua. Aikuisten hämmennykseen tulisikin tarjota asiallista tietoa, joka ei lähde siitä, että intersukupuolinen keho on lähtökohtaisesti viallinen”, sanoo Jaana Pirskanen, joka koordinoi vuoden 2018 alusta alkanutta Setan Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hanketta.

Pirskasen mukaan tarvitaan enemmän luonnollistavaa puhetta, esimerkiksi siitä kuinka intersukupuolinen keho on myös kaunis ja arvokas.

”Kaikki ihmiset ovat keholtaan erilaisia ja omanlaisiaan. Intersukupuolisuus on osa kehojen variaatiota. On tärkeää lisätä tietoisuutta sukupuolen ja kehojen moninaisuudesta, jotta asia tulee tutuksi ja sellaiseksi tavalliseksi asiaksi, josta voi luontevasti keskustella.”

 

Tietoa ja muutoksia juridisiin sukupuoliin tarvitaan

Seta vaatii, että intersukupuolisille lapsille ja heidän perheilleen tulee olla tarjolla moniammatillista tukea ja vertaistukea sekä tietoa intersukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Erityisesti terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutukseen on sisällytettävä tietoa intersukupuolisuudesta.

”Kun ympäristö antaa tilaa lapsen omalle pohdinnalle, hän voi mahdollisesti myöhemmin hakeutua tarvitsemiinsa hoitoihin, jos kokee niihin tarvetta”, Pirskanen jatkaa.

Intersukupuoliset lapset tarvitsevat kasvuympäristöönsä aikuisia, jotka suhtautuvat luontevasti heidän kehollisuuteensa, osaavat tukea heitä identiteettikysymyksissä ja kasvussa itseään arvostaviksi nuoriksi. Myös yhteiskunnallisia ja rakenteellisia muutoksia tarvitaan.

”Ei-binääriset intersukupuoliset hyötyisivät, jos heidän henkilötunnuksestaan ei ilmenisi juridista sukupuolta tai heillä olisi mahdollisuus valita juridiseksi sukupuolekseen vaihtoehto ’muu'”, Pirskanen sanoo.

Miriam van de Have. Kuva Nienke Elenbaas.
Miriam van der Have. Kuva Nienke Elenbaas.

Intersukupuolisuutta käsitellään Setan järjestämässä seminaarissa tiistaina 12.6. Keskustelemassa ovat muun muassa lastenlääkäri Mika Venhola ja intersukupuolinen aktivisti Miriam van der Have OII Europesta. Medialle on varattu seminaariin muutamia paikkoja. Seminaari striimataan ja tallennetaan Setan Youtube-kanavalle.

Seminaari Intersukupuolisuus ja ihmisoikeudet Eurooppasali, 12.6. 2018 klo 8.50–14.45
https://seta.fi/tapahtuma/intersukupuolisuus-ja-ihmisoikeudet-seminaari/

 

Lisätietoa:

Jaana Pirskanen
TIKA-hankkeen koordinaattori
p. 050 913 3278

Moninaiset lapsemme -raportti sukupuolivähemmistölasten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumisesta Suomessa. Seta 2018. https://seta.fi/setan-raportti-translasten-hyvinvointia-ja-oikeuksia-laiminlyodaan-suomessa/

 

Sanastoa

Binääri/ei-binääri (eng. binary/non-binary). Sukupuoli-identiteetti voi olla binäärinen tai ei-binäärinen. Ei-binäärinen on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nainen–mies -jakoon. Hän voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai intersukupuolinen.

Intersukupuolisuus (eng. intersex). Käsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkkeinä pidetyt piirteet eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolinen tila ei määrittele sitä, millainen sukupuoli-identiteetti henkilölle kehittyy. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi useimmiten ymmärtää itse oman sukupuoli-identiteettinsä.

Sukupuolen moninaisuus. Sukupuolen moninaisuus ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Sukupuolen moninaisuus sisältää siis sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt. Sukupuolen moninaisuudesta voidaan puhua yksilötasolla eri tavoin: voidaan ajatella, että jokaisen ihmisen sukupuoli koostuu ainutlaatuisista ja yksilöllisistä piirteistä ja on täten moninainen. Toisaalta voidaan ajatella, että sukupuolen moninaisuus tarkoittaa jotakin ominaisuutta, joka on sukupuolivähemmistöille tyypillinen.

Sukupuolitetut kehon piirteet. Kehon piirreet on yhteiskunnassamme sukupuolitettu, vaikka ne voitaisiin myös nähdä ensisijaisesti ihmisen piirteinä: samoja piirteitä (hormonit, sukurauhaset, kromosomit) voi olla kehoissa olipa ihminen mies, nainen tai esimerkiksi muunsukupuolinen.

Yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuuslaki suojaa seksuaalivähemmistöjä syrjinnältä ja sisältää yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen.

Tasa-arvo. Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Suomessa tasa-arvolla viitataan erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvolaissa syrjintä on kielletty sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Laki sisältää velvoitteen ennaltaehkäistä syrjintää.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design