Berätta av hattal och trakasserier!

Denna undersökning är särskilt riktad till följande minoritetsgrupper: personer med annat modersmål, utländska medborgare eller personer med invandrarbakgrund, finlandssvenskar, romer, samer, funktionshindrade, personer som tillhör en sexuell minoritet eller könsminoritet samt personer som tillhör en religiös minoritet. Målet med undersökningen är att få mer information om hurdant hattal eller hurdana trakasserier du kan ha upplevt eller upptäckt och hur detta har påverkar dig och dina närstående.

Med trakasserier menar vi till exempel kränkande tal, e-postmeddelanden eller gester. Med hattal menar vi i denna undersökning uttryck eller prat i offentligheten (till exempel på en offentlig plats, på internet eller i media) som sprider, hetsar till, håller igång eller rättfärdigar hat mot till exempel minoritetsgrupper. Det finns ingen fullständig definition för vad som kan vara trakasserier och hattal. Det är du själv som definierar dem – med andra ord, hurdana uttryck eller gester du upplever som kränkande eller hotfulla. Dessa kan ha påverkat till exempel din egen trygghetskänsla.

Undersökningen utförs i samarbete med justitieministeriet. En motsvarande undersökning utfördes hösten 2015 som en del av den verksamhet uppföljningsgruppen för diskriminering utförde. Resultaten publicerades i rapporten ”Utredning om förekomsten av hattal och trakasserier och deras konsekvenser för trygghetskänslan bland medlemmar i olika minoritetsgrupper”. Resultaten från den här uppföljningsenkäten utnyttjas för att uppdatera lägesöversikten och för att få mer information om hur hattal och trakasserier kan förebyggas. Utredningen genomförs av Owal Group Oy som en del av löftesprocessen inom Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande.

Undersökningssvaren behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till någon annan. Rapporten om utredningen sammanställs så att det inte går att känna igen enstaka svarande från materialet.

Du kan besvara frågeformuläret senast 31.12.2017.

På svenska: https://fi.research.net/r/vipusv
In English: https://www.research.net/r/vipueng
Suomeksi: https://fi.research.net/r/vipu2017

Det är möjligt att svara antingen på finska, svenska eller engelska. Att svara på frågorna tar cirka 10–20 minuter.

Kontaktpersoner

Nita Korhonen, 050-5234 889 nita@owalgroup.com
Laura Jauhola, 050-443 1841, laura@owalgroup.com

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design