Projekti

Setan Yhdenvertainen vanhuus II -projekti (2015–2016) jatkaa yhdenvertaisuuden edistämistyötä ja tekee ikäihmisten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta näkyväksi. Projektia toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella, ja se kuuluu RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelmaan, jota koordinoi Vanhustyön keskusliitto

Ensimmäisen Yhdenvertainen vanhuus -projektin (2012–2014) aikana tehdyistä tutkielmista nousi esille sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kolme vanhustyöhön liittyvää toivetta. Sateenkaariseniorit toivoivat, että ikääntyneiden palveluissa työtä tekevillä olisi tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja vanhuuteen liittyvistä tuentarpeista ennen kuin ensimmäinen identiteetistään avoin asiakas tulee kohdalle. Toiseksi he toivoivat myös suhtautumisen olevan luontevaa ja ennakkoluulotonta, ilman ihmettelyä. Kolmanneksi toivottiin myös tukea omaan identiteettiin liittyvien kysymysten käsittelyssä ja mahdollisuutta elää omannäköistä elämää myös vanhuudessa.

Vanhuus elämänvaiheena on aika, jolloin käydään läpi elettyä elämää. Jokaisella tulee olla mahdollisuus kertoa omasta elämästään, kumppanistaan, kehostaan tai elämänrakkaudesta ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta. Sateenkaariseniorien kertomuksissa omasta identiteetistä kertominen ja omien elämäntarinoiden muisteleminen katsottiin tärkeäksi myös vanhuudessa. Jotkut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ikäihmiset ovat voineet odottaa pitkään ennen kuin ovat voineet antaa itselleen ”luvan” elää identiteetin mukaista elämää. ”Kaapista tuleminen” on voinut tuntua vapauttavalta, eikä identiteettiä haluta enää laittaa takaisin kaappiin.

Eletyn elämän muisteleminen ja asioiden hyväksyminen voi olla erittäin tärkeää henkilöille, jotka eivät ole pystyneet elämään avoimesti identiteettinsä mukaista elämään. Tietenkin on hyvä muistaa, että kaikki sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat eivät haluat kertoa omasta identiteetistään. Palveluissa tulee kuitenkin olla toimintakulttuuri ja olosuhteet, jotka mahdollistavat ikäihmisten moninaisuuden esille tulemisen. Moninaisuuden huomioon ottaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen voivat lähteä pienistä teoista ja sanoista, joilla on yksilölle suuri merkitys.

Yhdenvertainen vanhuus II -projektin päätavoitteita ovat:

  • Luoda seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen ja vanhuuteen erikoistunut vapaaehtoisverkosto
  • Rakentaa yhteistyökumppanuusverkosto ikääntyneiden palveluita tuottavista ja koulutusta järjestävistä organisaatioista
  • Nostaa sateenkaariseniorit osaksi vanhustyötä koskevaa keskustelua ja käytännön työtä sekä valtakunnallisesti että pilottipaikkakunnilla

Se hlbti-sukupolvi, joka järjestäytyi vuosikymmeniä sitten edistääkseen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksia, tarvitsee nyt tukea yhdenvertaisen vanhuuden toteutumiseksi. Vapaaehtoisverkoston kehittämiseksi tarvitaan sukupolvirajojen ylittävää yhteistyötä sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Vapaaehtoisverkostoon ovat tervetulleita sateenkaariseniorien lisäksi kaikki muut aiheesta kiinnostuneet. Vapaaehtoistoiminnan avulla voidaan tiedottaa ja kouluttaa ammattilaisia siitä, mitä yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa käytännön tasolla: miten se vaikuttaa toimintaympäristöön, organisaatioon, työyhteisön toimintamalleihin ja kohtaamiseen.

Seta ja Yhdenvertainen vanhuus -projekti aloittavat uuden koulutusmuodon vapaaehtoisille. Koulutus antaa valmiudet toimia Setan vapaaehtoisena ja pitää tietoiskuja vanhustyön ammattilaisille ja asiakkaille sekä alaa opiskeleville. Itse tietoisku rakentuu ensimmäisen Yhdenvertainen vanhuus -projektin aikana tuotetun ilmaisen koulutusmateriaalikokonaisuuden ympärille. Tietoiskuun sisältyy vuorovaikutteisia harjoituksia, jotka tukevat tiedon tarpeen tunnistamista. Tietoiskuun voi sisällyttää myös kokemuksellinen osuus, jolloin kokemuskouluttaja voi pohtia vanhuuteen liittyviä toiveita ja tarpeita omasta näkökulmastaan. Ensimmäinen Tietoiskut vanhustyöhön -koulutus järjestetään syksyllä 2015. Se on suunnattu vapaaehtoisille ja vapaaehtoisiksi haluaville.

Ensimmäisen projektin aikana luodun laajan yhteistyöverkoston kanssa jatketaan materiaalin ja tiedon juurruttamiseen liittyvää yhteistyötä. Alueellista yhteistyötä tehdään Setan paikallisten jäsenjärjestöjen kanssa. Pilottipaikkakuntia ovat muun muassa Tampere, Turku ja Helsinki. Yhteistyön myötä nostetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten toiveita ja tarpeita esille esimerkiksi järjestämällä koulutusta alueen ikääntyneille suunnatuissa palveluissa toimiville ammattilaisille, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja opettajille.

Ikäihmisten moninaisuuden esille nostaminen lehdissä ja viestintävälineissä sekä tapahtumissa on erittäin tärkeää myös uuden projektin aikana.

 

 

 

 

Seta / Yhdenvertainen vanhuus -projekti | Pasilanraitio 5 | 00240 Helsinki