Vuosikertomus 2015

Vaikuttamistyö

Vuonna 2015 Seta vaikutti monin tavoin yhteiskunnallisiin prosesseihin, joilla edistetään lhbti-ihmisten ihmisoikeuksia.

Lainsäädäntövaikuttamisemme keskittyi translakiin, avioliittolain liitelakeihin, äitiyslakiin sekä nuorisolakiin. Poliittista vaikuttamista tehtiin yhteistyössä eduskunnan hlbti-verkoston kanssa.

Itsemääräämisoikeuden toteuttava translaki oli yksi Setan kärkitavoitteista eduskuntavaaleissa ja hallitusneuvotteluissa. Tavoitetta edistettiin voimakkaasti sekä osallistumalla sosiaali-ja terveysministeriön translakityöryhmän työhön, tapaamalla puolueita, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulaa ja kansanedustajaehdokkaita että yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Osana vaalivaikuttamista toteutettiin video, jossa kansanedustajaehdokkaat vetosivat translakiuudistuksen puolesta. Helsinki Pride -viikolla Seta koordinoi 33 järjestön yhteisen kannanoton itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain puolesta ja vaikutti siihen, että myös useat muut tahot ottivat asiaan kantaa esimerkiksi blogikirjoituksilla tai erillisillä kannanotoilla. Vuoden lopulla Seta järjesti yhdessä eduskunnan uuden hlbti-verkoston kanssa keskustelutilaisuuden transihmisten elämästä Suomessa.

Vuonna 2015 uudet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait tulivat voimaan. Seta on toiminut tietoisuuden lisäämiseksi laeista. Seta osallistui yhdessä yhdenvertaisuusvaltuutetun, muiden kansalaisjärjestöjen ja ammattiyhdistystoimijoiden kanssa yhdenvertaisuuslakiin liittyvien koulutusten ja materiaalien suunnitteluun, koulutti, tiedotti ja piti puheenvuoroja uudistuksesta sekä nosti vaikuttamistyössään esiin yhdenvertaisuuslainsäädännön tehokkaan toimeenpanon tärkeyttä. Seta osallistui sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman, tasa-arvolakiuudistusta ja sukupuolivähemmistöjä koskevan tiedotusmateriaalin viimeistelyyn ja levittämiseen, tiedotti ja koulutti tasa-arvolakiuudistuksesta sekä korosti vaikuttamistyössään eri tavoin tasa-arvolakiuudistusta ja sen tehokasta toimeenpanoa erityisesti sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Tässä työssä tehtiin yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysliikkeen, tasa-arvovaltuutetun ja sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön kanssa.

Seta edisti avioliittolakiin liittyvien liitelakien valmistelua muun muassa tapaamalla oikeusministeriön edustajia, ottamalla asiaan kantaa julkisuudessa sekä osallistumalla valiokuntakuulemiseen. Seta vaikutti erillisen äitiyslain säätämiseksi yhdessä Sateenkaariperheiden ja Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa muun muassa tapaamalla oikeusministeriön edustajia. Seta osallistui Sateenkaariperheiden vetämän Äitiyslaki-kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen muun muassa tuottamalla kuvamateriaalia ja infografiikkaa ja tiedottamalla aloitteesta kanavissaan.

Eduskuntavaaleja varten Seta laati omat hallitusohjelmatavoitteet ja niille laadittiin oma visuaalinen ilme. Tavoitteista tiedotettiin puolueille, medialle ja sosiaalisessa mediassa ja niitä tuotiin esiin tapaamalla eri puolueiden kansanedustajaehdokkaita sekä levittämällä translakia koskevaa kampanjavideota. Pääsihteeri ja puheenjohtaja tapasivat aktiivisesti istuvia kansanedustajia ja kansanedustajaehdokkaita vaalien alla. Seta osallistui kevään aikana kolmeen ihmisoikeusjärjestöjen yhteiseen kannanottoon sen puolesta, että hallitusohjelmaan otettaisiin kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma. Hallitusneuvottelujen aikana Seta päivysti näkyvästi neuvottelupaikan edustalla tuodakseen tavoitteensa hallitusneuvottelijoiden tietoon.

Setan nuorisotoimikunta tuotti eduskuntavaaleihin kampanjavideon teemalla yhdenvertainen koulu kaikille.

Vaalien jälkeen Seta oli aloitteellinen ihmisoikeusjärjestöjen yhteisen ihmisoikeuspoliittisen keskustelutilaisuuden järjestämisessä.

Vuoden aikana vaikutettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön ja oltiin aktiivisesti mukana nuorisolain uudistamisprosessissa. Seta ry ja sen puheenjohtaja Panu Mäenpää nimitettiin valtioneuvoston nuorisoasiain neuvottelukuntaan neljäksi vuodeksi.

Eduskuntaan perustettiin keväällä hlbti-verkosto, jonka sihteeriksi Seta kutsuttiin. Verkoston tavoitteena on edistää hlbti-ihmisoikeuksia ja parantaa tietoisuutta niistä. Verkostoon liittyi jäseniä useimmista eduskuntapuolueista.

Verkosto kävi tapaamassa Seta ry:n puheenjohtajan kanssa oikeusministeri Jari Lindströmiä syksyllä liittyen avioliittolain valmisteluun. Yhdessä Sateenkaariperheiden kanssa tavattiin oikeusministerin erityisavustajia liittyen äitiyslain valmisteluun.

Seta palkitsi Helsinki Pride -tapahtumassa Asiallisen tiedon omena -palkinnolla Finlaysonin. Perustelujen mukaan Finlayson on tuonut markkinoinnissaan positiivisesti esiin seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta, kannustanut nuoria elämään rohkeasti omana itsenään sekä osoittanut yritysvastuullisuutta. Setan nuorisotoimikunta jakoi ensimmäistä kertaa Vuoden sateenkaarinuori -palkinnon Espoonlahden seurakunnan erityisnuorisotyöntekijälle Mio Kivelälle. Kunniarotta-antipalkinnon sai Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka. Kunniarotta-antipalkinnolla Seta nuhtelee julkisesti tahoa, joka on esittänyt syrjiviä mielipiteitä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöistä tai harjoittanut syrjintää.

Seta antoi 6 lausuntoa tai kirjettä, 25 tiedotetta tai kannanottoa ja piti useita puheenvuoroja kuulemisissa ja keskustelutilaisuuksissa. Seta esiintyi mediassa eri teemojen puitteissa, joista keskeisimpiä olivat avioliittolaki, translaki ja muu yhdenvertaisuuslainsäädäntö, lhbti ja ikääntyminen sekä Pride-tapahtumat.

Vapaaehtoiset aktivistit kansainvälisten asioiden toimikunnassa, transpoliittisessa valiokunnassa ja nuorisotoimikunnassa tukivat hallituksen ja toimiston vaikuttamistyötä. Koulutusvaliokunnalla ei ollut toimintaa. Kansainvälisen toimikunnan ohessa jatkoi edellisvuonna perustettu lhbti-turvapaikanhakijoita tukeva verkosto, joka tuki lhbti-turvapaikanhakijoita ja tuotti verkkosivuille materiaalia sekä järjesti koulutuksia lhbti-turvapaikanhakijoiden tilanteesta.

Näkyvyys

Seta tavoitti laajasti sosiaali- ja terveysalan sekä muiden sektoreiden toimijoita vuoden aikana uutiskirjeensä kautta. Uutiskirje ilmestyi säännöllisesti 10 kertaa. Tilaajia oli vuoden lopulla lähes 700.

Setan verkkosivuja on vuoden 2015 aikana katsellut noin 96 000 yksilöityä käyttäjää, jotka ovat tehneet yhteensä reilu 130 000 selailukertaa. Suosituimpia sisältöjä ovat olleet Tietoa ja tukea, sanastosivu Hlbtiq, tietosivu seksuaalinen suuntautuminen sekä sivu Järjestö. Setan Facebook-sivulla oli vuoden lopussa yli 23 000 seuraajaa. Julkaisut ovat tavoittaneet keskimäärin 8000 seuraajaa. Seuraajamäärät Twitterissä ja Instagramissa kasvoivat myös entisestään.

Transtukipisteen verkkosivuja on vuoden 2015 aikana katsellut noin 28 200 yksilöityä käyttäjää, jotka ovat tehneet yhteensä reilu 41 000 selailukertaa. Sivuston käyttäjämäärä on kasvanut tasaisesti. Suosituimpia sisältöjä ovat olleet etusivun lisäksi alasivut Tietoa sukupuolesta, Sukupuolen korjaus suomessa, Intersukupuolisuus ja Transtukipisteen ryhmät. Transtukipisteen Facebook-sivulla oli vuoden lopussa yli tuhat seuraajaa, mikä tarkoittaa seuraajien määrän kaksinkertaistumista vuoden aikana. Tätä edisti entistä aktiivisempi tiedotus sivun kautta. Julkaisut ovat tavoittaneet keskimäärin kolmisen sataa seuraajaa. Yhteyden ottaminen Transtukipisteeseen Facebook-sivun yksityisviestin kautta lisääntyi vuoden aikana.

Setan nuorisotoimikunta järjesti valtavan suosion ja huomion saaneen Urheile ihan homona -kampanjan. Kampanjaan osallistui Facebookissa noin 15 000 henkilöä. Yhdenvertainen vanhuus -projekti levitti sanaa lhbti-ikääntyneistä ja heidän oikeuksistaan #I<3Sateenkaariseniori-kampanjalla.

Kansainvälinen toiminta

Seta teki yhteistyötä kansainvälisten kattojärjestöjensä ILGAn ja ILGA-Euroopan, Transgender Europen ja IGLYOn kanssa.

Setassa toimi kansainvälisten asioiden toimikunta. Toimikunta tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden osallistua kansainvälisen lhbti-toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimikunta järjesti esimerkiksi vierailun Tallinnaan Viron sisarjärjestöön, osallistui keskusteluun Venäjän tilanteesta sekä järjesti tapaamisen ja yhteydenpitoa Euroopan parlamentin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioita koskevan intergroupin varapuheenjohtajan Sirpa Pietikäisen kanssa. Lisäksi toimikunta kouluttautui sekä piti yhteyksiä erityisesti naapurimaiden toimijoihin. Seta myös tuki jäsenjärjestöjään näiden yhteistyössä Venäjän paikallisten aktivistien kanssa.

Kansainvälinen kiinnostus erityisesti Yhdenvertainen vanhuus -projektia kohtaa heräsi ja tuotti runsaasti tiedonvaihtoa ja vaikuttamismahdollisuuksia. Projekti oli esillä esimerkiksi ILGA-Euroopan vuosikokouksessa Ateenassa lokakuussa.

Nuorisotyön koordinaattori osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön delegaatiomatkalle Kiinaan.
Kaksi nuorisotoimikunnan edustajaa osallistui Tukholmassa järjestettyyn konferenssiin normikriittisyydestä. Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja oli mukana IGLYO:n työryhmässä joka tuotti normikriittistä materiaalia eri organisaatioiden käyttöön.

Koulutustoiminta

Vuonna 2015 Setan koulutustoiminta oli tapahtumarikas sekä tilauskoulutusten ja yleisötapahtumien että sisäisten jäsenjärjestökoulutusten näkökulmasta. Tilauskoulutuksia oli yhteensä 59, joista koulutussuunnittelija toteutti 43.

Kursseja yhteistyössä KSL:n kanssa toteutettiin yhteensä 52, joista 24 Setan ja 28 Transtukipisteen toimintoina. Jäsenjärjestökoulutukset olivat suurelta osin kouluttajakoulutuksia. Koulutustoiminta toteutti yhteensä viisi kouluttajakoulutusta vuoden 2015 aikana. Koulutukset toteutettiin Turussa, Helsingissä, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Oulussa. Koulutussuunnittelija vastasi yksin koulutusten suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Näiden ohella koulutussuunnittelija toteutti yhteistyössä Yhdenvertainen vanhuus -projektin kanssa Tietoiskut vanhustyöhön -koulutuksen vapaaehtoisille. Koulutussuunnittelija suunnitteli, pilotoi ja arvioi ammatillisten koulutusten kouluttajakoulutuksen syyskuussa. Kahden viikonlopun lähipäivien lisäksi koulutus sisälsi ennakko-, väli- ja lopputehtävät.

Täydennyskoulutuksia toteutettiin kaksi kappaletta: Esiintymiskoulutus sekä Hlbti ja uskonnot -koulutus Helsingissä. Molemmissa koulutuksissa hyödynnettiin ulkopuolisia kouluttajia. Koulutussuunnittelija suunnitteli, toteutti ja arvioi kokemuskouluttajakoulutuksen, joka toteutettiin joulukuussa Helsingissä. Yhteistyössä Protu ry:n kanssa toteutettiin perinteinen protuvierailijakoulutus.

Nuorisotyö

Nuorisotyötä toteutti ja koordinoi nuorisotyön koordinaattori. Nuorisotyön koordinaattori osallistui Arctic Priden yhteydessä Rovaniemellä järjestettyyn sateenkarinuorten vanhempien tapaamiseen ja koulutti Savon, Helsingin, Oulun ja Meri-Lapin Setan nuorten vertaisryhmien ohjaajia. Jäsenjärjestöjen nuorille tarjottiin suuren suosion saanut nuorten aktiivien aktiiviviikonloppu. Jäsenjärjestöjen nuortenryhmien tilannetta ja tukitarpeita kartoitettiin vuoden aikana puhelinkierroksella. Nuorisotyö osallistui HeSetan ja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien Lanuke-hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeessa kehitettiin kaupunkien sateenkaarinuorisotoimintaa.

Hankkeet

Seta sai rahoituksen kaksivuotiselle Yhdenvertainen vanhuus II – sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten voimavarat käyttöön yhdenvertaisuuden edistämiseksi -projektille. Projektin rahoitus mahdollisti toisen työntekijän palkkaamisen. Virallisesti projekti käynnistettiin maaliskuussa projektikoordinaattorin aloitettua tehtävässään. Vuoden aikana kehitettiin sateenkaariseniorien vertais- ja vapaaehtoistoimintaa, luotiin Sateenkaariseniori-tietoisku sekä jatkettiin tiedon levittämistä lhbti-ihmisten ikääntymisen vaikutuksista vanhustyön kentälle, opiskelijoille sekä sateenkaariyhteisön sisälle. Ensimmäisen projektin toimintakaudella luodut tuotteet lanseerattiin: Haluaisin pystyä kertomaan -opaskirja, Yhdenvertainen vanhuus -muistitikut, joille tallannettiin projektin aikana tuotetut videot sekä Haluaisin pystyä kertomaan -videon käsittelyä tukeva keskustelurunko.

Seta oli asiantuntijatahona mukana useissa muiden tahojen koordinoimissa yhteistyöhankkeissa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, kasvatuksen ja koulutuksen alalla. Setalla oli myös edustaja monissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa. Vuoden aikana käynnistyi Lanuke-hanke Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa yhdessä Nuorisotutkimusseuran ja Ehyt ry:n kanssa.

Seta lähti yhdessä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa hakemaan rahoitusta Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kerätä lhbti-historiaa Suomesta, sadan vuoden ajalta. Valtioneuvoston asettama Suomi 100 -komitea puolsi hakemusta, ja hanketta lähdetään toteuttamaan keväästä 2016 aina vuoden 2017 loppuun.

Transtukipiste

Transtukipisteen toiminta oli laajaa ja tilastoidut tukikontaktit kasvoivat edellisvuodesta. Erityisesti vertaistukiryhmien suosio ja käyttö kasvoi ja osallisuus ja yhteisöllisyys vahvistuivat entisestään. Uusia työmuotoja kehitettiin asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseksi ryhmätoiminnassa sekä perhetyössä erityisesti niiden alakouluikäisten lasten tueksi, joilla on transkokemuksia.

Transtukipiste järjesti yhteistyökumppaneidensa kanssa TransHelsinki-tapahtumaviikon Helsingissä ja voimavaraleirin Oulussa. Perhetyössä kehitettiin uusia työtapoja, joita voidaan mallintaa jatkossa.

Transtukipisteen asiantuntemus palveli eri alojen ammattilaisia, organisaatioita ja hankkeita, jotka kehittivät sukupuoli- ja transsensitiivisiä työkäytäntöjä Suomeen. Transtukipiste teki moniammatillista verkostoyhteistyötä erityisesti sukupuolelta erityisten lasten ja nuorten tilanteen edistämiseksi. Transtukipiste tuotti uutta tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja sen ammatillisesta kohtaamisesta verkkosivuilleen.

Transtukipisteellä työskentelivät johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi, yhteisötyöntekijä sekä palkkioperustaisia ohjaajia, harjoittelijoita ja 40 vapaaehtoista.

Ryhmissä, vastaanotoilla ja tapahtumissa kerätyn palautteen perusteella Transtukipiste onnistui toimimaan hyvin voimavarana yksilöille, perheille ja yhteisöille ja keskeisenä sukupuolen moninaisuuden asiantuntijana.

Jäsenjärjestöt

Jäsenjärjestöjen toiminta oli pääosin vilkasta. Ne toteuttivat vaikuttamistoimintaa, vertaisryhmätoimintaa, tapahtumia, neuvontapalveluja, monipuolista viestintää ja kansainvälistä yhteistyötä. Vuoden aikana toteutui Pride-tapahtumia eri puolilla Suomea. Niistä valtaosa oli Setan jäsenjärjestöjen organisoimia. Seta myönsi Raha-automaattiyhdistyksen jäsenjärjestöavustuksia jäsenjärjestöjen toimintaan.

Setaan liittyi yksi uusi jäsenjärjestö, Meri-Lapin Seta. Hallitus hyväksyi kaksi uutta kannatusjäsentä, joita olivat Opiskelijoiden liikuntaliitto ja Piraattinuoret.

Seta oli jäsenenä useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa kattojärjestöissä.

LIITEET

Liite 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset [pdf]

Liite 2 Setan edustukset eri luottamustehtävissä

Liite 3 Lausunnot, tiedotteet ja kannanotot

Liite 4 Mediaosumat

Liite 5 Koulutustilasto

Liite 6 Transtukipisteen toiminta

Liite 7 Yhdenvertainen vanhuus -projekti

Muut liitteet nähtävillä tarvittaessa Setan toimistolla.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design