Tule ehdolle Setan varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi!

Tule ehdolle Setan varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi!

Kuva: Setan hallitus vuoden 2013 kokoonpanossaan.

Kiinnostaako sinua vaikuttamistyö Setan hallituksessa? Kiinnostuneiden toivotaan ilmoittautuvan 13.10. mennessä ja vastaavan vaalivaliokunnan esittämiin kysymyksiin.

Edustajakokouksessa 30.11.-1.12. valitaan vuosiksi 2014-2015 Setan hallituksen
– yksi varapuheenjohtaja
– neljä hallituksen jäsentä (kolme varsinaista ja yksi varajäsen: varajäseneksi ei asetuta ehdolle erikseen).

Hallitukseen valittavista henkilöistä tulee olla miehiä 1-3 ja naisia 2-4.

Keväällä järjestetty valtuusto päätti asettaa vaalivaliokunnan etsimään ehdokkaita sekä keräämään ehdokasesittelyt. Näin jäsenjärjestöt saavat jo ennen edustajakokousta hyvän ennakkokuvan ehdokasasettelusta.

Yhdistyksen demokraattisen päätöksenteon ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi on tärkeää, että hyviä ehdokkaita on tarjolla enemmän kuin täytettäviä tehtäviä. Koska Seta on valtakunnallisena järjestönä näkyvä poliittinen vaikuttaja, on myös olennaisen tärkeää, että sen päätöksentekijöillä on moninaiset taustat ja että he edustavat sukupuolten kirjoa sekä tuovat alueellista näkökulmaa hallituksen työskentelyyn.

Olennaista hyvälle hallituksen jäsenelle on kiinnostus ja halu edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia, mahdollisuus sitoutua tehtävään (kokoukset Helsingissä noin kerran kuukaudessa ja lisäksi sähköpostikeskusteluja) sekä mielellään vahva kokemus jostain Setan toimintaan olennaisesti liittyvästä aihealueesta tai asiasta (esim. ihmisoikeudet, koulu ja varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveysala, lakiasiat, nuorisotyö, viestintä, poliittinen vaikuttaminen, vapaaehtoistyö, koulutustoiminta, talousasioiden tuntemus, varainhankinta, tieto- ja viestintätekniikka, kansainvälinen toiminta, tapahtumajärjestäminen, tutkimus, media).

Setan hallitus avaa erinomaisen näköalapaikan valtakunnallisen järjestön johtamiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen ihmisoikeuksien edistämiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hallitus päättää Setan toiminnasta edustajakokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion pohjalta ja kantaa työnantajavastuusta suhteessa Setan työntekijöihin. Hallituksen työskentelykieli on suomi, mutta toivotamme tervetulleiksi myös muunkieliset ehdokkaat.

Hallitukseen valittavat henkilöt eivät edusta mitään tahoa eli eivät toimi kenenkään mandaatilla.

Huomioithan, että pelkkä vaalivaliokunnalle ilmoittautuminen ei ole vielä virallinen ehdokkuus, vaan siihen tarvitaan äänivaltaisen edustajan esitys edustajakokouksessa. Ehdolle voi myös asettua vaalivaliokunnan deadlinen jälkeenkin, mutta silloin ei saa esittelyään yhteiseen materiaaliin.

Setan sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5 jäsentä ja 2 varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain yksi varapuheenjohtaja sekä joka toinen vuosi kolme hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen ja joka toinen vuosi kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi on valittava naisia, miehiä ja henkilöitä, jotka eivät itse katso kuuluvansa kumpaankaan mainittuun sukupuoleen niin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet yhteenlaskien on hallituksessa naisia ja miehiä kumpiakin vähintään neljä (4) henkilöä.

Mikäli kiinnostuit ehdokkuudesta, ilmoittaudu vaalivaliokunnan jäsen Sara Sundellille viimeistään 13.10. osoitteeseensundell.sara@gmail.comLähetä samalla vastaukset vaalivaliokunnan kysymyksiin, jotka liitetään tälle sivulle hiukan myöhemmin.

 


Ställ upp som kandidat till vice ordförande eller styrelsemedlem i Setas styrelse

 

Är du intresserad av påverkningsarbete i Setas styrelse? Intresserade önskas anmäla sig före 13.10.

På fullmäktigemötet 30.11.-1.12. väljs till Setas styrelse för åren 2014-2015

– en vice ordförande

-fyra styrelsemedlemmar (tre ordinarie och en reservmedlem: man kandiderar inte skilt till reservmedlem).

Av de personer som väljs skall 1-3 vara män och 2-4 kvinnor.

Fullmäktige beslöt på våren att tillsätta ett valberedningsutskott för att söka kandidater samt för att samla kandidatpresentationer. På det sättet får medlemsorganisationerna redan före fullmäktigemötet en bra förhandsbild av kandidatuppställningen.

För att säkra föreningens demokratiska beslutsfattande och genomskinlighet är det viktigt att det finns fler goda kandidater än mandat som fylls. Eftersom Seta som en landsomfattande organisation är en synlig politisk aktör, är det också viktigt att organisationens beslutsfattare har varierande bakgrund, att de representerar könens mångfald samt har med sig lokala perspektiv i styrelsearbetet.

Det är viktigt att man som styrelsekandidat har intresse och vilja att främja sexuella- och könsminoriteters välmående, möjlighet att förbinda sig till uppdraget (förutom ca en gång i månaden styrelsemöten i Helsingfors också e-postdiskussioner) samt gärna erfarenhet av någon sakfråga eller delområde som hör till Setas verksamhet (t.ex. mänskliga rättigheter, skola och småbarnsfostran, social- och hälsovård, juridiska frågor, ungdomsarbete, kommunikation, politisk verksamhet, frivilligarbete, utbildning, ekonomisk kunskap, anskaffning av medel, ICT, internationell verksamhet, evenemangsplanering, forskning, media)

Setas styrelse ger en utmärkt överblick i att leda en nationell organisation och att verka politiskt för att främja mänskliga rättigheter både inom Finland och utomlands. Styrelsen bestämmer över Setas verksamhet enligt den verksamhetsplan och budget som godkänts på fullmäktigemötet. Styrelsen har ett ansvar som förman för Setas anställda. Arbetsspråket inom styrelsen är finska. De personer som väljs till styrelsen representerar inga föreningar och verkar inte med mandat.

Observera att det inte räcker att anmäla sig till valberededningsutskottet, det är ännu inte officiellt. Det behövs en presentation av en röstberättigad representant på fullmäktigemötet. Man kan också ställa upp som kandidat efter valberededningsutskottets deadline, men då får man inte med sin presentation i det gemensamma materialet.

Enligt Setas bestämmelser ”Föreningens ärenden sköts av den styrelse, till vilken för två kalenderår åt gången väljs en ordförande och två vice ordföranden, samt 5 medlemmar och 2 reservmedlemmar. Årligen är en vice ordförande i tur att avgå, samt vartannat år tre styrelsemedlemmar och en reservmedlem och vartannat år två styrelsemedlemmar och en reservmedlem. Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod börjar i början av följande kalenderår efter valet.

Till styrelsemedlemmar och reservmedlemmar skall väljas kvinnor, män och personer som inte själv anser sig tillhöra någondera av de nämnda könen, så att ordförande, vice ordförandena, samt styrelsens medlemmar och reservmedlemmar tillsammans består av minst fyra män och fyra kvinnor.”

Anmäl dig till valberedningsutskottets medlem Sara Sundell senast 13.10, om du blev intresserad av att kandidera i valet: sundell.sara@gmail.com


Are you interested in LGBT rights and making a difference as a member of the board of Seta – LGBTI Rights Finland?

If so, we are welcoming your application via email: Sundell.sara@gmail.com. There will be a series of questions on the web page of Seta, and we would like the applicants to answer these questions when applying via email.

The vice chairman and four board members (3 members and 1 vice member) will be elected for the next two years in the Representatives’ Assembly on 30/11-1/12/2013. Members will be selected by the Representatives from the nominees proposed on the spot. However, pre-entrance is recommended – that way you will get your application among the official Representatives’ Assembly documents sent to the member organisations prior to the Assembly.

In order to enable the democratic decision-making and transparency, it is very important that there will be more nominees than available positions. It is also crucial to have board members who represent a variety of genders and have diverse backgrounds and regional points of view. The working language of the board is Finnish.

A good board member is committed and has an interest and urge to promote the welfare of sexual and gender minorities. Ideally, the member would be experienced in any area associated with Seta.

An extended description of the work of the board and the questions to the applicants will be updated in this article soon.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design