Ställ upp som kandidat till vice ordförande eller styrelsemedlem i Setas styrelse

Är du intresserad av påverkningsarbete i Setas styrelse? Intresserade önskas anmäla sig före 12.10.2015.

På fullmäktigemötet 28. -29.11.2015 väljs till Setas styrelse för åren 2016-2017

  • en vice ordförande
  • fyra styrelsemedlemmar (tre ordinarie och en reservmedlem: man kandiderar inte skilt till reservmedlem).

Av de personer som väljs skall 1-3 vara män och 2-4 kvinnor.

Fullmäktige beslöt på våren att tillsätta ett valberedningsutskott för att söka kandidater samt för att samla kandidatpresentationer. På det sättet får medlemsorganisationerna redan före fullmäktigemötet en bra förhandsbild av kandidatuppställningen.

För att säkra föreningens demokratiska beslutsfattande och genomskinlighet är det viktigt att det finns fler goda kandidater än mandat som fylls. Eftersom Seta som en landsomfattande organisation är en synlig politisk aktör, är det också viktigt att organisationens beslutsfattare har varierande bakgrund, att de representerar könens mångfald samt har med sig lokala perspektiv i styrelsearbetet.

Det är viktigt att man som styrelsekandidat har intresse och vilja att främja sexuella- och könsminoriteters välmående, möjlighet att förbinda sig till uppdraget (förutom ca en gång i månaden styrelsemöten i Helsingfors också e-postdiskussioner) samt gärna erfarenhet av någon sakfråga eller delområde som hör till Setas verksamhet (t.ex. mänskliga rättigheter, skola och småbarnsfostran, social- och hälsovård, juridiska frågor, ungdomsarbete, kommunikation, politisk verksamhet, frivilligarbete, utbildning, ekonomisk kunskap, anskaffning av medel, ICT, internationell verksamhet, evenemangsplanering, forskning, media)

Setas styrelse ger en utmärkt överblick i att leda en nationell organisation och att verka politiskt för att främja mänskliga rättigheter både inom Finland och utomlands. Styrelsen bestämmer över Setas verksamhet enligt den verksamhetsplan och budget som godkänts på fullmäktigemötet. Styrelsen har ett ansvar som förman för Setas anställda. Arbetsspråket inom styrelsen är finska. De personer som väljs till styrelsen representerar inga föreningar och verkar inte med mandat.

Observera att det inte räcker att anmäla sig till valberededningsutskottet, det är ännu inte officiellt. Det behövs en presentation av en röstberättigad representant på fullmäktigemötet. Man kan också ställa upp som kandidat efter valberededningsutskottets deadline, men då får man inte med sin presentation i det gemensamma materialet.

Enligt Setas bestämmelser ”Föreningens ärenden sköts av den styrelse, till vilken för två kalenderår åt gången väljs en ordförande och två vice ordföranden, samt 5 medlemmar och 2 reservmedlemmar. Årligen är en vice ordförande i tur att avgå, samt vartannat år tre styrelsemedlemmar och en reservmedlem och vartannat år två styrelsemedlemmar och en reservmedlem. Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod börjar i början av följande kalenderår efter valet.

Till styrelsemedlemmar och reservmedlemmar skall väljas kvinnor, män och personer som inte själv anser sig tillhöra någondera av de nämnda könen, så att ordförande, vice ordförandena, samt styrelsens medlemmar och reservmedlemmar tillsammans består av minst fyra män och fyra kvinnor.”

Anmäl dig till valberedningsutskottets medlem Leena Tarjamo senast 12.10.2015 och svara frågor, om du blev intresserad av att kandidera i valet: leena[at]tarjamo.fi

Frågor

Mikäli et halua jotain yksityistietoasi kerrottavan esittelymateriaaleissa, kirjoita sen perään salainen.

Nimi:
Ikä:
Paikkakunta:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Sukupuoli (nainen/mies/muu):

1. a) Oletko jonkin Setan jäsenjärjestön jäsen? Minkä? Mistä vuodesta alkaen?
b) Miksi liityit jäseneksi tai miksi et ole jäsen?

2. Oletko toiminut jonkin Setan jäsenjärjestön aktiivina, hallituksen jäsenenä tms.?

3. a) Mikä on mielestäsi Setan hallituksen jäsenen tehtävä?
b) Jos pyrit varapuheenjohtajaksi: mikä on mielestäsi varapuheenjohtajan tehtävä ja rooli Setassa?

4. Miksi juuri sinä olisit hyvä jäsen Setan hallitukseen?

5. Mitkä ovat mielestäsi Setan tärkeimmät tehtävät nyky-yhteiskunnassa sekä tulevaisuudessa? (mainitse kummastakin korkeintaan viisi asiaa)

6. Mihin järjestöllisiin asioihin haluaisit eniten vaikuttaa Setassa?

7. Miten aiot vaikuttaa näihin asioihin, jos sinut valitaan Setan hallitukseen?

8. Kerro vapaamuotoisesti toiminnastasi hlbti-asioiden parissa ja/tai muussa ihmisoikeustyössä.

9. Setan hallituksessa on hyötyä monenlaisesta osaamisesta. Onko sinulla jotain ominaisuuksia/taitoja/taustaa/kiinnostuksen kohteita tms., joista ajattelisit olevan hyötyä hallituksen jäsenen/varapuheenjohtajan tehtävän hoitamisessa ja joista haluaisit mainita?

> Kysymykset .docx-muodossa

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design