[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje lokakuu 2014

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

1. Tasa-arvoista avioliittolakia käsitellään eduskunnassa marraskuussa – tule osoittamaan mieltäsi!
2. Hallituksen ihmisoikeusselonteossa nostetaan esiin hlbti-kysymyksiä
3. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu otti kantaa hlbti-lasten ja -nuorten ihmisoikeuksiin – mainitsi myös suomalaisnuorten vision
4. Sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudet etenevät Euroopassa
5. Euroopan unionin neuvostossa järjestettiin hlbti-konferenssi
6. Valmisteilla koulutusmateriaalia sukupuolivähemmistöihin kuuluvien syrjinnästä
7. Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtinut työryhmä julkaisi loppuraporttinsa

Järjestöuutiset

8. ILGA-Euroopan vuosikokous ja konferenssi järjestettiin Latviassa
9. Krister Karttunen valittiin ILGA:n hallituksen varajäseneksi
10. Edustajakokous lähestyy
11. Hae Setan nuorisotoimikuntaan 2015!
12. Avoin työpaikka IGLYO:ssa Brysselissä (Capacity Building Officer)

Tapahtumat ja koulutukset

13. TransHelsinki juhlii sukupuolen moninaisuutta
14. Tule juhlimaan Setan ja Transtukipisteen kanssa – ilmoittaudu Meidän historiamme -seminaariin 13.11. mennessä!
15. Arvokas vanhuus: moninaisuus näkyväksi -seminaari kokoaa vanhustyön asiantuntijat yhteen 5.11.
16. Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -2014 -vuosikirjan julkistamistilaisuus 12.11.
17. LGBT in Education: Strategic workshop in Helsinki
18. Englanninkielinen täydennyskoulutus Setan aktiiveille 6.12. – vetäjänä kansainvälinen huippukouluttaja
19. Avoin Vauvasta vaariin -koulutus sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta 16.12.

Toimintakalenteri

1. Tasa-arvoista avioliittolakia käsitellään eduskunnassa marraskuussa – tule osoittamaan mieltäsi!

Kotimaa | Lakivaliokunnan on tarkoitus antaa mietintönsä tasa-arvoisesta avioliittolaista marraskuun alussa, minkä jälkeen asia etenee eduskunnan täysistuntoon todennäköisesti marraskuun aikana.

Seta on järjestämässä mielenosoituksen eduskuntatalolla tasa-arvoisen avioliittolain käsittelypäivänä yhteistyössä muun muassa HeSetan, Sateenkaariperheiden, Amnestyn Suomen osaston ja Trasekin kanssa. Mielenosoitusajasta tiedotetaan, kun aika varmistuu.

2. Hallituksen ihmisoikeusselonteossa nostetaan esiin hlbti-kysymyksiä

Ihmisoikeustyö | Hallitus on 30.10. hyväksynyt eduskunnalle annettavan ihmisoikeusselonteon, jossa arvioidaan sekä kansainvälistä ihmisoikeustoimintaa että perus- ja ihmisoikeuksien toimeenpanoa Suomessa. Ihmisoikeusselonteossa nostetaan selkeästi esille velvoite toteuttaa hlbti-ihmisten oikeudet myös kotimaassa.

Hallitus katsoo selonteossa, että hlbti-ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia tulisi edistää laatimalla niitä koskeva kansallinen strategia tai toimintaohjelma.Kansallisen hlbti-strategian tai -toimintaohjelman laatiminen on ollut Setan tavoite jo pitkään. Toimintaohjelman tekemiseen tulee varata riittävästi resursseja, ja siinä on esitettävä konkreettisia toimia hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi.

Hallitus toteaa selonteossa, että keskeisiä alueita hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisessa ovat työelämä, koulutus ja terveyspalvelut. Selonteossa nostetaan esiin myös lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun turvaamisen tärkeys perusopetuksessa, toisella asteella ja nuorten harrastustoiminnassa. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa ollaan parhaillaan uudistamassa, ja Seta on lausunut eri aineiden opetussuunnitelmaluonnoksiin.

Selonteossa nostetaan esiin myös sukupuolen vahvistamiseen liittyvän lainsäädännön tärkeys. Seta toivoo, että translaki saadaan uudistettua itsemääräämisoikeutta tukevaksi tällä hallituskaudella.

Seta on vaikuttanut ihmisoikeusselonteon valmisteluun pitkäjänteisesti yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Selonteossa viitataan kesäkuussa julkaistuun Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien perus- ja ihmisoikeudet Suomessa -selvitykseen, jonka laatineessa ministeriöiden välisessä työryhmässä Seta oli mukana.

> Ihmisoikeusselonteko

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien perus- ja ihmisoikeudet Suomessa -selvitys

3. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu otti kantaa hlbti-lasten ja -nuorten ihmisoikeuksiin – mainitsi myös suomalaisnuorten vision

Ihmisoikeustyö | Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieks on ottanut ihmisoikeuskommentissaan kantaa hlbti-lasten ihmisoikeuksiin. Muižnieks korostaa, että hlbti-lapsilla ja -nuorilla on oikeus turvallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.

Kommentissaan Muižnieks toteaa, että turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi lasten ja nuorten tulee saada tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Hlbti-lapsia ja -nuoria täytyy suojella väkivallalta ja kiusaamiselta, ja valtiojohdon ja viranomaisten on toimittava järjestelmällisesti turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi.

Muižnieks tuo esiin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten itsemääräämisoikeuden. Hän toteaa, että lapsia on kuunneltava heitä koskevassa päätöksenteossa ja sukupuolen määräämisen tulisi perustua tietoon perustuvaan suostumukseen. Muižnieks mainitsee lausunnossaan myös suomalaisten sukupuolivähemmistönuorten tuottaman julkaisun ”Muu mikä? Sukupuolivähemmistönuorten visio 2020”.

”Seta voi olla ylpeä siitä, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on ottanut esille ja siteerannut ’Muu, mikä?’ – esitettä, joka on tuotettu Setan tuella. Suurin kunnia kuuluu kuitenkin itse nuorille, joiden esimerkillisen aktiivisuuden, luovuuden ja asiantuntijuuden lopputuloksena esite syntyi. Esitteen suosiosta ja vaikuttavuudesta kertoo myös se, että siitä on otettu jo toinen painos, ja esite on käännetty ruotsiksi ja englanniksi”, Setan pääsihteeri Marita Karvinen sanoo.

> Ihmisoikeusvaltuutetun kannanotto

> Muu, mikä? Sukupuolivähemmistönuorten visio 2020 [pdf]

> Annat, vad? Könsminoritetsungdomars vision för 2020 [pdf]

> None of the above – Young Transgender and Intersex People’s Vision for 2020 [pdf]

4. Sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudet etenevät Euroopassa

Ihmisoikeudet | Sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksissa on lokakuussa edetty sekä Maltalla että Norjassa.

Maltalla 29.10. jätetty lakiehdotus kunnioittaa transihmisten ihmisoikeuksia. Lakiehdotuksessa sukupuoli määräytyisi itsemäärittelyn perusteella. Jos henkilön sukupuoli ei vastaa syntymässä hänelle määrättyä sukupuolta, nimen ja sukupuolen korjaamiseen kuluisi enintään kaksi viikkoa eikä lääketieteellistä hoitoa vaadittaisi. Menettely olisi mahdollinen myös alaikäisille oikeuskäsittelyn kautta.

Norjan hallitus on puolestaan päättänyt perustaa neljän ministeriön välisen työryhmän arvioimaan juridisen sukupuolen muuttamisen perusteita. Ministeriöiden työryhmä työskentelee yhdessä syksyllä 2013 perustetun terveyden laitoksen asiantuntijaryhmän kanssa. Asiantuntijaryhmä perustettiin tutkimaan lakimuutosten tarpeita, esimerkiksi sterilisaatiovaatimuksen poistamista.

Setan pääsihteeri Marita Karvinen iloitsee Maltan ja Norjan kehityksestä, mutta on huolissaan siitä, että Suomi jää pahasti jälkeen transihmisten ihmisoikeusasioissa, mikäli translakia ei saada nopeasti uudistettua.

> Maltan lakiehdotus

> Norjan hallituksen tiedote

5. Euroopan unionin neuvostossa järjestettiin hlbti-konferenssi

Ihmisoikeudet | Euroopan unionin neuvostossa järjestettiin 28.10. ensimmäinen hlbti-ihmisoikeuskonferenssi. Konferenssissa keskusteltiin hlbti-ihmisten arjessaan kohtaamista ihmisoikeuksiin liittyvistä haasteista.

Konferenssin tavoitteena oli tukea EU:n ja jäsenvaltioiden toimia hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien eteen, lisätä tietoisuutta hlbti-tilanteesta EU:n alueella ja jakaa hyviä käytänteitä.

> Lue lisää “Tackling sexual orientation and gender identity discrimination: next steps in EU and Member State policy making” -konferenssista

> ILGA-Euroopan tiedote konferenssista

6. Valmisteilla koulutusmateriaalia sukupuolivähemmistöihin kuuluvien syrjinnästä

Kotimaa | Seta on mukana laatimassa sosiaali- ja terveysministeriön tilaamaa koulutusmateriaalia sukupuolivähemmistöihin kuuluvien syrjinnästä ja sen ennaltaehkäisystä. Materiaalin tuottaa tasa-arvokoulutus- ja konsultointiyritys World of Management Oy.  Seta ja sen Transtukipiste ovat mukana erityisesi vähemmistökysymysten asiantuntijoina. Materiaalin tuottamisessa on mukana myös Ihmisoikeusliitto.

Sosiaali- ja terveysministeriön tarjouspyynnön mukaisesti tarkoituksena on tuottaa tietopaketti sekä räätälöidyt esitteet neljälle kohderyhmälle: työpaikoille, oppilaitoksille, viranomaisille ja sukupuolivähemmistöön kuuluville. Materiaalien tekstit valmistuvat vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö viimeistelee materiaalit julkaisukuntoon.

”Seta arvostaa, että sosiaali- ja terveysministeriö ymmärtää tasa-arvolain uudistuksen tärkeyden ja haluaa panostaa sen käytännön toteutumiseen. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen etenkin sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoon liittyen nousee yhä merkittävämmäksi asiaksi yhteiskunnassamme.  On hienoa, että voimme tehdä yhteistyötä arvostettujen ja asiantuntevien tasa-arvo- ja ihmisoikeustoimijoiden kanssa”, toteaa materiaalin toteuttamiseen Setan edustajana osallistuva pääsihteeri Marita Karvinen.

7. Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtinut työryhmä julkaisi loppuraporttinsa

Ihmisoikeudet | Tasa-arvoasioista vastanneen ministeri Paavo Arhinmäen nimittämä, mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtiva työryhmä julkaisi lokakuussa loppuraporttinsa. Setan edustajana työryhmässä oli hallituksen jäsen Sara Sundell.

Miestyöryhmän tehtävät asettamispäätöksessä ovat miehiä koskevien uusien tasa-arvokysymysten identifiointi ja jo havaittujen kysymysten tarkentaminen, tasa-arvo-ohjelman miehiin liittyvien toimenpiteiden vauhdittaminen, vuorovaikutuksen kehittäminen ministeriöiden virkamiesten ja miesjärjestöjen välillä sekä miehet ja tasa-arvo -seminaarin järjestäminen.

Työryhmän nimeämiin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa, että miehet ja naiset kokevat tasa-arvon yhteiseksi asiaksi ja tasa-arvopolitiikan yhteiseksi politiikaksi, tasa-arvoa edistävät poliittiset toimenpiteet myös miesten ongelmien ratkaisemiseksi sekä tilan luominen miesten moninaisuudelle.

 

> Työryhmän loppuraportti

8. ILGA-Euroopan vuosikokous ja konferenssi järjestettiin Latviassa

Järjestö | ILGA-Euroopan vuosikokous ja konferenssi 2014 järjestettiin Latvian Riiassa 9.–11.10. Teemana tänä vuonna oli ”MOVEment: Leading Sustainable Change”. Setaa vuosikokouksessa edusti hallituksen jäsen Sara Sundell  ja tilaisuuteen osallistui kymmenkunta muutakin suomalaista.

Konferenssi alkoi keskiviikkoiltana avajaisvastaanotolla, jossa pääpuhujana oli Euroopan tasa-arvokomission johtaja Marja Ruotanen. Torstaista lauantaihin ohjelmassa oli paneelikeskusteluja, workshopeja ja tapaamisia. ILGA-Euroopan vuosikokous hyväksyi myös talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015.

Workshop-vaihtoehtoja oli paljon ja tarjonta oli mielenkiintoinen.

”Olin hyvin tyytyväinen kaksiosaiseen workshopiin aktivistien hyvinvoinnista. Osallistuin myös työpajaan joissa puhuttiin hlbti-asioista koulutuksessa. Kuten monessa muussa yhteydessä konferenssissa todettiin, että haasteet ovat erilaiset Pohjois- ja Etelä-Euroopassa.” Sara Sundell kertoo.

Sundell osallistui myös TGEU:n järjestämään ”Achieving legal gender recognition in different contexts” -työpajaan, jossa kuultiin transihmisten asemasta Irlannissa, Liettuassa ja Tanskassa. Työpajassa LGBT Denmarkin puheenjohtaja Søren Larsen kertoi, miten he menestyksekkäästi olivat olleet mukana vaikuttamassa Tanskan uuteen edistykselliseen sukupuolen vahvistamiseen liittyvään lakiin. Tänä vuonna voimaan tullut laki mahdollistaa sen, että ihminen voi juridisesti itse määritellä oman sukupuolensa.

”Kuulin myös esityksiä ja keskusteluja hlbti-asioiden kamppailusta konflikti- ja kriisialueilla Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Turkissa. Kaiken kaikkiaan konferenssi oli hyvin mielenkiintoinen ja mahdollisti verkostoitumista aktivistien kanssa monesta eri maasta.” Sundell kertoo.

Vuoden 2015 konferenssi pidetään Ateenassa ja vuoden 2016 konferenssi Kyproksella.

 

> Konferenssin verkkosivut

9. Krister Karttunen valittiin ILGA:n hallituksen varajäseneksi

Järjestö | Setan kansainvälisen työryhmän puheenjohtaja ja Sateenkaariperheet ry:n hallituksen jäsen Krister Karttunen on valittu Setan maailmanlaajuisen kattojärjestön ILGA:n hallituksen varajäseneksi.

Krister on ollut aktivisti jo kymmeniä vuosia. Hän tuntee hlbtiq-liikkeen aktiiveja ympäri maailmaa ja on perehtynyt kansainvälisiin ihmisoikeusmekanismeihin. Suomalaiselle hlbtiq-liikkeelle Kristerin uusi tehtävä merkitsee tiiviimpää yhteyttä myös Euroopan ulkopuolisiin maanosiin ja suoraa tiedonkulkua lukuisten maiden ja alueiden aktivisteihin.

ILGA:n hallituksen jäsenet valittiin ILGA-Euroopan vuosikokouksessa Latvian Riiassa lauantaina 11.10.

10. Edustajakokous lähestyy

Järjestö | Setan juhlavuoden edustajakokous järjestetään Kauniaisissa 29.–30.11. Kutsu edustajakokoukseen ja muu kokousposti on lähetetty jäsenjärjestöille ja kannatusjäsenille. Jäsenjärjestöjen toivotaan ilmoittavan kokousedustajansa 12.11. mennessä.

Edustajakokouksessa valitaan vuosiksi 2015–2016 Setan hallitukseen puheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä. Ehdokkailla on ollut mahdollisuus ilmoittautua etukäteen, jolloin heidän esittelynsä on jaettu jäsenjärjestöille kokouspostin yhteydessä. Vaalivaliokunnalle ilmoittautuminen ei kuitenkaan ole vielä virallinen ehdokkuus, vaan siihen tarvitaan äänivaltaisen edustajan esitys edustajakokouksessa. Ehdokkaaksi voi asettua myös vasta edustajakokouksessa.

Kokousasioiden ohella tarjolla on työryhmäkeskusteluja, puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaiden vaalipaneeli, Setan ja Transtukipisteen juhlavuoden onnittelutervehdyksiä sekä vapaamuotoista illanviettoa ja tutustumista.

Edustajakokouksen tapahtumia voi seurata myös Twitterissä aihetunnisteella #setaedari.

11. Hae Setan nuorisotoimikuntaan 2015!

Järjestö | Nuorisotoimikunta tukee Setan nuorisotyön kehittämistä. 4–5 kertaa vuodessa kokoontuva toimikunta tuo nuorten näkökulmaa ajankohtaisiin asioihin, osallistuu Setan nuorisotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä edustaa järjestöä eri tilaisuuksissa ja tapaamisissa.

Kaikki 14–29 -vuotiaat ovat tervetulleet hakemaan riippumatta sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. Toivomme, että toimikunta kokoonpanollaan edustaisi mahdollisimman moninaista joukkoa nuoria!

Setan hallitus valitsee nuorisotoimikunnan jäsenet kokouksessaan tammikuussa ja työskentely alkaa helmikuussa. Haku nuorisotoimikuntaan on ajalla 10.11.–7.12.2014. Tarkemmat tiedot sekä hakuohjeet julkaistaan viikolla 45.

12. Avoin työpaikka IGLYO:ssa Brysselissä (Capacity Building Officer)

Hakukuulutus | Setan kattojärjestössä IGLYO:ssa (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organization) on haettavana kokoaikainen Capacity Building Officerin tehtävä. Tehtävään kuuluu muun muassa koulutusten suunnittelua, toteuttamista ja arviointia ja monenlaista HLBTQ-nuorten ja -opiskelijoiden asioihin liittyvää yhteistyötä.

Hakuaika tehtävään päättyy 19.11.

> Hakuilmoitus

13. TransHelsinki juhlii sukupuolen moninaisuutta

tiedotekuva

 

Tapahtuu | Sukupuolen moninaisuutta juhlistava ihmisoikeustapahtuma TransHelsinki tuo muun muassa keskustelua, työpajoja ja kulttuuria eri puolille Helsinkiä 18.–23.11.

TransHelsinkiin kuuluu sekä transihmisille ja heidän lähipiirilleen suunnattua ohjelmaa että kaikille avoimia seminaareja. Viikon tavoitteena on antaa ääni kaikelle sille tiedolle, luovuudelle ja kokemuksille, joita sukupuolivähemmistöjen keskuudessa on.

Tänä vuonna TransHelsingissä juhlitaan myös pyöreitä vuosia täyttäviä toimijoita. Keskiviikkona 30-vuotias sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia ajava Trasek ry järjestää yhdessä Amnestyn Sateenkaariverkoston kanssa argumenttityöpajan translaista ja ihmisoikeuksista. Perjantaina 40-vuotias Seta ry ja sen 20-vuotias Transtukipiste juhlivat taivaltaan Meidän historiamme -seminaarissa.

Torstaina TransHelsingin osallistujat kokoontuvat Narinkkatorille sytyttämään kynttilöitä transfobian vuoksi kuolleiden muistolle. Kansainvälistä Trans Day of Remembrance (TDoR) -päivää vietetään vuosittain 20.11.

TransHelsinki järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1993. TransHelsingin tapahtumia järjestävät Seta ja sen Transtukipiste, Trasek ry, DreamWearClub ry, Amnestyn Suomen osasto ja Sateenkaariperheet ry. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätietoa ja koko ohjelma

> TransHelsinki Facebookissa 

14. Tule juhlimaan Setan ja Transtukipisteen kanssa – ilmoittaudu Meidän historiamme -seminaariin 13.11. mennessä!

Tapahtuu | Seta ja Transtukipiste juhlivat vuonna 2014 juhlavuosiaan. Seta täyttää 40 vuotta ja Transtukipiste 20 vuotta. Juhlavuosien kunniaksi järjestämme Helsingissä perjantaina 21.11. Meidän historiamme -seminaarin, jossa on monipuolinen kattaus herkullisia, koskettavia ja hauskoja paloja hlbtiq-ihmisten historiaan Suomessa. Äänessä ovat yhteisön jäsenet, tutkijat ja kulttuurin tekijät. Tule mukaan juhlimaan!

Meidän historiamme -seminaarin järjestävät Seta, Transtukipiste ja Yhdenvertainen vanhuus -projekti. Se on osa TransHelsinki 2014 -viikon ohjelmaa.

Seminaari lähetetään myös suorana lähetyksenä Setan YouTube-kanavalla.

> Ohjelma ja ilmoittautuminen 13.11. mennessä

15. Arvokas vanhuus: moninaisuus näkyväksi -seminaari kokoaa vanhustyön asiantuntijat yhteen 5.11.

Tapahtuu | Onko vanhustyön kenttä valmis? Asiakkaana voi olla esimerkiksi intersukupuolinen seniori, muunkielinen ikäihminen, muistisairas, samaa sukupuolta oleva pariskunta, viittomakielinen, ikääntynyt suomeenmuuttaja, saamelainen, kantasuomalainen… Ovatko tietosi ikäihmisten moninaisuudesta ajan tasalla?

”Arvokas vanhuus: moninaisuus näkyväksi ”-seminaari avaa keskustelua siitä, miten palvelujärjestelmää voidaan kehittää entistä yhdenvertaisemmaksi.

Seminaarissa projektikoordinaattori Salla-Maija Hakola kertoo Yhdenvertainen vanhuus -projektista. Kansainvälinen kutsuvieras Frédéric Lauscher kertoo omista kokemuksistaan frankfurtilaisen palvelukeskusyhtymän johdosta. Association for Elderly and Disabled Citizens of Frankfurt on ollut tienavaaja kulttuuri- ja hlbti-sensitiivisten palvelujen kehittäjänä.

Seminaaria voi seurata suorana verkossa tai katsoa tallenteen myöhemmin.

> Lisätietoa seminaarista

> Seminaariohjelma

> Livelähetys 5.11. klo 8.45 alkaen

16. Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -2014 -vuosikirjan julkistamistilaisuus 12.11.

Tapahtuu | Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Nuoruus toisin sanoen -vuosikirjan julkistamistilaisuus järjestetään Helsingissä 12.11.2014.

Julkistamistilaisuuden Moni-ilmeinen toiseus -paneelikeskustelussa on mukana Transtukipisteen yhteisötyöntekijä Sami Suhonen. Suhonen puhuu sukupuolen määrittelyn käytännöistä ja itsenään elämisen mahdollisuuksista.

Nuoruus toisin sanoen -julkaisu tarkastelee monitieteisesti toiseuden kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa. Kirja tuo syrjäytymiskeskusteluun toisenlaisen näkökulman. Kirjoittajat kuvaavat toiseutta nuorten vertaissuhteiden, yhteiskunnallisten instituutioiden, nuorten osallisuuden sekä sukupuolen näkökulmista.

Julkistamistilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen päättyy 9.11.

> Lisätietoa ja ilmoittautuminen

17. LGBT in Education: Strategic workshop in Helsinki

Koulutus | Global Alliance for LGBT Educationin toiminnanjohtaja Peter Dankmeijer saapuu Helsinkiin ja pitää 5.12. klo 9–16 strategisen työpajan opetusalan viranomaisille, opettajille ja muille toimijoille sekä hlbti-järjestöille ja muille kiinnostuneille.

LGBTI in Education -työpajan tarkoituksena on tuoda eri toimijoita yhteen ja miettiä yhdessä keinoja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi koulutuksessa. Työpajassa pohditaan käytännönläheisiä ratkaisuja keskustelussa esiin nouseviin kysymyksiin. Eri tahojen osallistuminen koulutukseen mahdollistaa uusien oivallusten synnyn, verkostoitumisen ja yhteistyömuotojen kehittämisen.

Peter Dankmeijer on hollantilainen hlbti-koulusasioiden asiantuntija. Hän on pitänyt työpajoja muun muassa Etelä-Koreassa, Vietnamissa ja Kiinassa. Dankmeijer on myös ollut perustamassa GALE:a ja toimittanut Working with Schools -työkalupakin hlbti-asioiden huomioimiseen opetussuunnitelmissa ja oppilaitosten käytännöissä.

Sinä opetusalan ammattilainen, järjestöaktiivi tai muutoin aiheesta kiinnostunut, tule mukaan kehittämään yhdenvertaisempaa koulutussektoria!

Lisätietoa

> Dankmeijerin toimittama Working withs Schools -työkalupakki

18. Englanninkielinen täydennyskoulutus Setan aktiiveille 6.12. – vetäjänä kansainvälinen huippukouluttaja

Koulutus | Lauantaina 6.12. Setan toimistolla järjestetään täydennyskoulutus Setan aktiiveille, vapaaehtoisille ja muille kiinnostuneille. Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi miten löytää homo- ja transfobisten kommenttien ydin ja miten vastata niihin. Työpaja sopii erityisen hyvin Setan kokemuskouluttajille ja koulu- sekä protuvierailijoille, koska siinä käydään myös läpi keinoja, joilla antaa tietoa ja vaikuttaa asenteisiin tarinan kerronnan kautta.

Työpaja painottaa vertaisoppimista ja on luonteeltaan toiminnallinen. Tervetuloa jakamaan kokemuksia ja oppimaan käytännönläheisesti!

Kouluttaja Peter Dankmeijer on hollantilainen hlbti-koulutusasioiden asiantuntija ja GALE:n (The Global Alliance for LGBT Education) toiminnanjohtaja. Hän on pitänyt työpajoja muun muassa Etelä-Koreassa, Vietnamissa ja Kiinassa.

Englanninkielinen koulutus pidetään lauantaina 6.12. klo 9–16.

> Lisätietoa

19. Avoin Vauvasta vaariin -koulutus sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta 16.12.

Koulutus | Miten tukea vanhempia, kun heille syntyy intersukupuolinen lapsi? Mitä tehdä, kun Jere haluaa pukeutua prinsessamekkoon tarhassa? Entä kun halu jatkuu koulussakin? Mitä pukuhuonetta muunsukupuolinen nuori käyttää koulun liikuntatunneilla? Miten tukea transnuorta? Miten edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla? Mistä voimavaroja omana itsenä olemiseen? Miksi vuosikymmenien mittaisesta kumppanista tulee vanhuspalveluissa vain ”ystävä”?

Vauvasta Vaariin -koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja muille, jotka haluavat syventää hlbti-osaamistaan työnsä tueksi. Koko päivän mittaisessa koulutuksessa keskitytään lapsuuteen ja nuoruuteen (aamupäiväosuus) sekä aikuisuudesta vanhuuteen (iltapäiväosuus). Koulutukseen voi osallistua koko päiväksi tai vaihtoehtoisesti vain aamu- tai iltapäiväksi. Osallistumismaksu koko päivältä on 60 euroa ja puolikkaalta 30 euroa.

Koulutuspaikkana on Setan toimisto Länsi-Pasilassa Helsingissä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Setan koulutussuunnittelija Outi Tjurin, outi.tjurin[at]seta.fi, puh. 050 462 4212.

> Lisätietoa

Toimintakalenteri

Lokakuu

27.–31.10. ILGA Worldin konferenssi Meksikossa

30.10.–2.11. Vinokino Tampereella

31.10. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten läheisten ryhmä Helsingissä

Marraskuu

1.11. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä Helsingissä

1.11. Transtukipisteen transnaisten, feminiinien ja pohtivien ryhmä Helsingissä

2.11. Transtukipisteen nuorten ryhmä Helsingissä

5.11. Arvokas vanhuus: moninaisuus näkyväksi -seminaari Helsingissä
Seuraa seminaarin livelähetystä

7.–9.11. Vinokino Helsingissä

8.11. Transtukipisteen transmiesten ryhmä Helsingissä

10.11. DreamWearClubin kahvi-ilta Helsingissä

12.11. Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -2014 -vuosikirjan julkistamistilaisuus Helsingissä

18.11. DreamWearClubin kahvi-ilta Helsingissä

18.–23.11. TransHelsinki 2014 Helsingissä
Lisätietoa ja ohjelma

21.11. Meidän historiamme -juhlavuosiseminaari (Seta ja Transtukipiste) Helsingissä
Ilmoittautuminen päättyy 13.11.! Seminaaria voi seurata myös Setan YouTube-kanavalla.

23.11. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

23.11. Transtukipisteen nuorten ryhmä Helsingissä

29.–30.11. Edustajakokous Kauniaisissa

Joulukuu

5.12. LGBT in Education: Strategic workshop Helsingissä

5.12. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten läheisten ryhmä Helsingissä

6.12. Täydennyskoulutus Setan kouluttajille ja muille vapaaehtoisille Helsingissä

6.12. Transtukipisteen Sukupuoli XL -ryhmä Helsingissä

6.12. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä Helsingissä

6.12. Transtukipisteen transnaisten, feminiinien ja pohtivien ryhmä Helsingissä

7.12. Transtukipisteen nuorten ryhmä Helsingissä

8.12. Dreamwear Clubin kahvi-ilta Helsingissä

13.12. Transtukipisteen transmiesten ryhmä Helsingissä

14.12. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

16.12. Vauvasta vaariin -koulutus sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta Helsingissä

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design