[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje elokuu 2016

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa
1. Uusi OPS voimaan: sukupuolen moninaisuus osaksi
2. Somekampanja: #syrjinnästävapaa tietoiskut ja vinkit viikoittain!
3. Lapsiasiainvaltuutettu: Intersukupuolisten lasten oikeuksia vahvistettava

Järjestöuutiset
4. Setalta opas koulujen oppilashuollolle
5. Sateenkaarinuori, hae Setan kautta johtajavalmennukseen!
6. Heta Hölttä nuorisotyön projektityöntekijäksi
7. Tee sateenkaarevasta kulttuuritapahtumasta osa Suomen satavuotisjuhlaa
8. SYL ja Krunikan Leima uusimmiksi kannatusjäseniksi

Tapahtumat ja koulutukset
9. Seminaari: Miten tallennamme sateenkaarevan kulttuuriperinnön? 2.9., Helsinki
10. Vielä ehdit: Tietoiskut vanhustyöhön -koulutus 10.9., Turku
11. Setan kouluttajakoulutus 15.–16.10., Helsinki
12. Sateenkaarityökalupakki, ammattilaiskoulutus 2.11., Helsinki

Muut uutiset
13. Kotimainen homodraama Tämä hetki kaislikossa hakee joukkorahoitusta
14. Sateenkaarikalenteri kokoaa tapahtumia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille

Toimintakalenteri

 

1. Uusi OPS voimaan: sukupuolen moninaisuus osaksi opetusta

Ihmisoikeudet | Alkavalla lukukaudella astuvat voimaan uudet opetussuunnitelmat sekä perusopetuksessa että lukioissa. Erityisesti perusopetuksen uusi opetussuunnitelma tuo positiivisia muutoksia mukanaan: ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus ovat arvoina voimakkaasti läsnä suunnitelmassa. Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Pops:ssa korostetaan myös koulujen toimintakulttuurin merkitystä ja sen kehittämistä. Toimintakulttuurilla on erittäin suuri vaikutus siihen, miten oppilaat koulussa ja sen ulkopuolellakin voivat. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä, vaikkakin joskus haasteellinen osa toimintakulttuurin kehittämistä.

Pops asettaa tavoitteeksi luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Pops:ssa todetaan, että peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta kehittyy. Koulu oppivana yhteisönä edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identiteetin rakentumisessa.

Opetuksen tulee olla lähestymistavaltaan sukupuolitietoista ja oppilaita rohkaistaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Uutena tehtävänä perusopetukselle on annettu tiedon ja ymmärryksen lisääminen sukupuolen moninaisuudesta. Perusopetuksen arvoperustan kivijalkana on toteamus, että jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.

Lisää aiheesta: http://seta.fi/perusopetuksen-lisattava-tietoa-sukupuolen-moninaisuudesta/

 

 

2. Somekampanja: #syrjinnästävapaa tietoiskut ja vinkit viikoittain!

Kotimaa| Syrjinnästä vapaa alue -kampanja jatkuu tänä syksynä näkyvästi verkossa. Seta, Fimu, Allianssi, Ihmisoikeusliitto, Vammaisfoorumi ja oikeusministeriö jakavat tietoiskuja ja vinkkejä viikoittain eri syrjntäperusteista ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Syrjinnästä vapaiksi alueiksi voivat edelleen julistautua esimerkiksi niin julkiset kuin yksityiset tilat, yritykset, koulut, vastaanottokeskukset ja liikuntaseurat. Julistautuminen on myös merkki työntekijöille, työnhakijoille ja asiakkaille siitä, että organisaatio toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Seuraa kampanjaa Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa tägillä #syrjinnästävapaa.

Kampanjasivu Facebookissa: https://www.facebook.com/syrjinnastavapaa/

 

 

3. Lapsiasiainvaltuutettu: Intersukupuolisten lasten oikeuksia vahvistettava

Ihmisoikeudet | Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esittää sosiaali- ja terveysministeriölle valmistelun käynnistämistä hoitosuositusten antamiseksi intersukupuolisia lapsia koskien. Intersukupuoliset ovat ihmisiä, joiden keholliset piirteet eivät ole yksiselitteisesti mies- tai naistyypillisiä. Suomessa vauvojen epätyypillisiä sukuelimiä leikataan kosmeettisin perustein.

”On tärkeää vahvistaa intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta. Lapsen ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavat toimenpiteet pitäisi toteuttaa vasta, kun lasta pystytään asiassa kuulemaan. Tärkeää on myös tunnistaa, että kaikille vanhemmille jo synnytysvalmennuksessa puhutaan intersukupuolisista lapsista. Tämä vaatii ammattilaisilta herkkyyttä tunnistaa intersukupuolisten lasten todellisuus ja oikeudet”, Kurttila pohtii tiedotteessaan.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunta (ETENE) totesi maaliskuussa, että sukupuolen määrittämiseen tähtäävät kosmeettiset toimenpiteet voivat olla turhia ja jopa haitallisia, ja ne voivat aiheuttaa paljon kärsimystä lapselle mutta myös kustannuksia yhteiskunnalle.

ETENE suosittaa, ettei ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavia toimenpiteitä toteuteta ennen kuin lapsi itse voi määritellä sukupuolensa. Rakennepoikkeavuudet, joilla on vaikutusta lapsen terveyteen, on korjattava ajallaan. ETENE suosittaa myös monipuolisen tiedon lisäämistä intersukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta sekä vanhemmille, sote-alan ammattilaisille, varhaiskasvattajille, kouluihin, urheiluseuroille, seurakunnille ja kansalaisjärjestöille ja kaikille lasten parissa toimiville yhteisöille.

Seta ja Transtukipiste ovat pitkään vaatineet is-vauvojen kosmeettisen sukuelinkirurgian kieltämistä.

Lapsiasiainvaltuutetun tiedote: http://lapsiasia.fi/tata-mielta/tiedotteet/2016-2/lapsiasiavaltuutettu-intersukupuolisten-lasten-oikeuksia-vahvistettava/

ETENE:n kannanotto 22.3.2016 [pdf]: https://etene.fi/documents/1429646/2056382/KANNANOTTO_intersukupuolisuus_pdf.pdf/c5d42cbd-5220-4314-a2e9-c61cf27ace9a

 

 

4. Setalta opas koulujen oppilashuollolle

Sateenkaarinuoret | Seta julkaisi koulujen aloitusviikolla käytännönläheisen ja puhuttelevan oppaan koulujen oppihuollolle sateenkaarevien oppilaiden tukemisesta. Oppaan on laatinut sosionomi (AMK) Nita Taivaloja.

oppilashuoltoopas

”Koulun ja erityisesti oppilashuoltoryhmien tehtävä on huolehtimisen lisäksi edistää oppilaiden hyvinvointia. Tämän toteuttaminen edellyttää, että koulun henkilöstöllä on vaadittavat tiedot ja taidot seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta”, Taivaloja kirjoittaa esipuheessaan.

Opas sisältää runsaasti ideoita sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvien oppilaiden tukemisesta tai sellaisten oppilaiden tukemisesta, jotka vasta alkavat pohtia identiteettiään.

”Joskus oppilas saattaa kokea pahaa oloa eikä tiedä syytä siihen itsekään. Keskustelussa oppilaan kanssa voit pohtia, onko sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen asioita, joilla saattaisi olla tilanteessa merkitystä. Voit ottaa asian puheeksi lähestymällä sitä avoimilla kysymyksillä, kuten ”Koetko olosi hyvänä tyttönä/poikana/muuna?” oppaassa ohjeistetaan.

 

Sateenkaarinuoret kokevat tällä hetkellä koulun turvattomaksi ympäristöksi ja he kaipaavat monenlaista tukea, jotta koulutie olisi sujuva ja syrjimätön. Lapset ja nuoret pohtivat paljon keille he voivat olla avoimia sukupuoli-identiteetistään tai seksuaalisesta suuntautumisestaan ja näihin liittyvistä pohdinnoistaan. Moni myös pohtii voiko homo- ja transfobisesta kiusaamisesta kertoa henkilökunnalle ja kuullaanko heidän toiveensa koulun arjessa. Sateenkaarinuoria koskevan tutkimuksen mukaan esimerkiksi kiusaamisesta jätetään usein kertomatta, koska ei uskota sen johtavan mihinkään.

”Sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen pohjautuvaan kiusaamiseen puuttuessa on tärkeää, että nimittelyä ei sivuuteta ja asian anneta olla. Ei riitä että aikuinen sanoo ”Lopeta” tai ”Tuo ei ole hyväksyttävää”. Puuttumisen lisäksi on tärkeää opettaa lapsia ymmärtämään, miksi tiettyjen sanojen ja ilmaisujen käyttö ei ole hyväksyttävää.”

Lataa opas täältä: https://www.dropbox.com/s/qny5tl81asigj5f/Opas_oppilashuollolle_2016.pdf?dl=0

 

 

5. Sateenkaarinuori, hae Setan kautta johtajavalmennukseen!

Sateerikaarinuoret | Seta tarjoaa mahdollisuuden nuorille osallistua Value Based Leadership -koulutukseen, joka on korkeatasoinen 20–29-vuotiaille nuorille suunnattu johtajuuskoulutus. Koulutus koostuu neljästä viikonlopusta. Seta maksaa (400€) osallistumisen kolmelle nuorelle. Tämä edellyttää nuorelta koulutukseen sitoutumista sekä opittujen taitojen käyttöä. Ilmoitathan hakemisestasi myös Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkiselle: lotte.heikkinen@seta.fi.

VBL-koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä.

VBL sai alkunsa Ruotsin kuninkaan säätiön (Konungens Stiftelse Ungt Lederskap) ja Ruotsin partiolaisten yhteistyöstä, ja kymmenen vuoden aikana se on kasvanut Ruotsin merkittävimmäksi nuorten vapaaehtoistoiminnan johtajien koulutukseksi. Suomen Partiolaiset on järjestänyt yhteiskursseja Ruotsin partiolaisten kanssa vuodesta 2009 lähtien, ja suomalaisia koulutuksen käyneitä on noin 80. Erittäin positiivisten kokemusten myötä Suomen Partiolaiset käynnistää ensimmäisen suomalaisen koulutuksen vuoden 2017 alussa.

Voit hakea koulutukseen, jos olet hakuhetkellä 20–29-vuotias ja sinulla on johtamistehtävä, jossa voit soveltaa kurssilla oppimiasi asioita. Johtamistehtävä voi olla esimerkiksi projektin vetovastuu, kampanjan koordinointi, ryhmän vetäminen tai hallituspaikka, ja sen tulee olla vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi olet motivoitunut kehittämään itseäsi johtajana ja johtajuutta omassa organisaatiossasi.

Hae koulutukseen viimeistään 15.9. mennessä osoitteessa: www.parempaajohtajuutta.fi.

Lisätiedot: lotte.heikkinen@seta.fi, +358 44 3013 020

 

 

6. Heta Hölttä nuorisotyön projektityöntekijäksi

Järjestö | Setan nuorisotyön kolmen kuukauden kehittämisprojektia toteuttamaan valittiin VTM Heta Hölttä. Hölttä on työskennellyt aiemmin THL:ssä ja tutkimusapulaisena sekä aktiivisena vapaaehtoisena Protussa.

15.9. alkavan projektin tavoitteena on tukea alueellisten jäsenjärjestöjen nuorille suunnattua vertaistukitoimintaa ja parantaa jäsenjärjestöjen toimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä kuntien kanssa.

”Olen erittäin iloinen valinnastani projektityöntekijäksi ja odotan innokkaana työn alkamista. Olen pitkään ihaillut Setan tekemää ihmisoikeustyötä ja on upea mahdollisuus päästä soveltamaan omaa nuorisojärjestökokemustani nimenomaan sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä on minulle ensimmäinen työpaikka valmistumiseni jälkeen, ja mikä voisikaan olla hienompaa kuin päästä heti työskentelemään näin tärkeiden asioiden parissa”, Hölttä sanoo.

”On kiinnostavaa päästä matkustamaan eri puolille Suomea ja tekemään yhteistyötä aktiivien kanssa. Uskon, että yhdessä saamme rakennettua Setalle entistä parempaa nuorisotoimintaa. Toivon, että projektin tuloksena syntyy kestäviä ja hyviä käytänteitä, joilla helpotetaan vapaaehtoisten työtä ja joiden vaikutus näkyy konkreettisesti toiminnassa mukana oleville nuorille.”

 

 

7. Tee sateenkaarevasta kulttuuritapahtumasta osa Suomen satavuotisjuhlaa

Järjestö | Suomen satavuotisjuhla lähestyy! Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä kokoaa verkkosivuilleen eri puolilla Suomea tämän vuoden syksyllä ja koko ensi vuoden aikana järjestettäviä taide- ja kulttuuritapahtumia, jotka sisältävät lhbtiq-teemoja. Tähän mennessä ilmoitetut tapahtumat julkistetaan verkkosivuilla syyskuun alussa.

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (lhbtiq) historiaa osana itsenäisen Suomen historiaa, kerätä uutta tietoa vähemmistöjen elämästä sekä tuoda esiin ajankohtaista queer-näkökulmista toteutettua taidetta ja kulttuuria. Hanketta toteuttavat Seta ja Kulttuuria kaikille -palvelu.

Tee ohjelmaehdotus täällä: http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/fi/ohjelmaehdotus/

 

 

8. SYL ja Krunikan Leima uusimmiksi kannatusjäseniksi

Kannatusjäsenten logojaJärjestö| Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on liittynyt Setan uusimmaksi kannatusjäseneksi. SYL on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 132 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa ja jonka jäseninä ovat Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. Valtakunnallisista opiskelijajärjestöistä amk-opiskelijoiden SAMOK sekä toisen asteen järjestöt SAKKI ja OSKU ovat myös Setan kannatusjäseniä.

Ensimmäinen kannatusjäseneksi liittyvä yritys on Helsingissä toimiva tatuointiliike Krunikan Leima. Liike kertoo hakemuksessaan pyrkivänsä erityisen transsensitiiviseksi paikaksi ottaa tatuointi. Seta toivottaa tervetulleeksi myös muut yritykset, jotka haluavat tukea Setan toimintaa ja kehittää toimintaansa kanssamme yhteistyössä.

Setan 23 kannatusjäsentä viestivät jäsenyydellään sateenkaarevista arvoistaan. Kannatusjäsenyyttä haetaan Setan hallitukselta vapaamuotoisella hakemuksella. Vuosimaksu on 270 euroa. Seta tarjoaa kannatusjäsenilleen tietoa ja tukea sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, suoraa vaikuttamisyhteistyötä sekä innostavia sidosryhmätapaamisia.

Lue lisää: http://seta.fi/liity-kannatusjaseneksi/

SYL: http://www.syl.fi/

Juttu Krunikan leimasta Hesarissa: http://www.hs.fi/ura/a1461290554967

 

 

9. Seminaari: Miten tallennamme sateenkaarevan kulttuuriperinnön? 2.9., Helsinki

Seminaari | Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Minkälainen rooli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on ollut Suomen 100-vuotisessa historiassa ja millaisia jälkiä siitä on jäänyt arkistoihin? Millaiset paikat, tilat ja hetket ovat olleet merkittäviä LHBTIQ-näkökulmasta? Kuinka voimme työskennellä yhdessä sen eteen, että sekä yhteiskunnallisista että yksityisistä virstanpylväistä löytyy aineistoa arkistoistamme?

Seminaari on osa SLS:n, SKS:n ja Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeen yhteistyötä. Seminaarissa keskustellaan kuinka voimme tallentaa ja hankkia LHBTIQ-historiaa, -muistoja, -elämää ja -arkipäivää Suomessa ennen ja nyt.

OHJELMA 2.9.

13.00 Välkomstord och presentation av Finland 100 – I regnbågens färger /

Tervetuloa ja Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeen -esittely

hankejohtaja Rita Paqvalén (Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä) & arkistopäällikkö Kristina Linnovaara (SLS)

13.15                  Frågelista och insamling – Minnen, berättelser och arkivets uppgift

  1. vastaava arkistonhoitaja Maria Miinalainen & arkistonhoitaja Susanne Österlund-Pötzsch

13.30                  Alfred Lundström eller ”Kukka-Kalle” eller Grefven af Sandholm, näyttelijä Riko Eklundh

14.00                  Kahvitauko

14.15                  LHBTIQ-aineistot SKS:n arkistossa, kokoelmapäällikkö Katri Kivilaakso

14.30                  Queer-kysymykset ja hankintapolitiikka Työväen Arkistossa, tutkija Pete Pesonen ja    tutkimussihteeri Timo Tigerstedt

14.45                  Keskustelu

15.15                  Työpajat

16.00                  Seminaari päättyy

Seminaari on avoin kaikille ja siihen on ollut ilmoittautuminen 29.8. mennessä. Jälki-ilmoittautumiset osoitteeseen susanne.osterlund-potzsch@sls.fi.

Seminaarin kielet ovat suomi ja ruotsi. Esteetön sisäänkäynti osoitteesta Ritarikatu 5. Esteetön hissi on oikealla sisäänkäynnistä katsoen ja sillä pääsee suoraan auditorioon kerrokseen 2,5 (hissipainike A). Esteetön wc on 2. kerroksessa ja sinne pääsee samalla hissillä. Seminaarissa on käytössä induktiosilmukka.

Järjestäjät: SLS (Svenska litteratursällskapet i Finland rf.) yhteistyössä hankkeen Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä (Kulttuuria kaikille -palvelu ja Seta ry) sekä SKS:n (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) kanssa.

Tapahtuman sivu: https://www.facebook.com/events/163204120778133/

 

 

10. Vielä ehdit: Tietoiskut vanhustyöhön -koulutus 10.9., Turku

Koulutus | Haluatko toimia vapaaehtoisena ja edistää sateenkaariseniorien yhdenvertaisuutta? Seta ja Yhdenvertainen vanhuus -projekti järjestävät Turussa kaksipäiväisen Sateenkaariseniori-tietoiskut -koulutuksen vapaaehtoisille ja vapaaehtoisiksi haluaville. Koulutus järjestetään 10.–11.9.  Mitään aiempaa kokemusta tai koulutusta Setan vapaaehtoisena toimimisesta ei edellytetä.

Koulutus antaa valmiudet toimia Setan vapaaehtoisena ja pitää Sateenkaariseniori-tietoiskuja vanhuspalveluiden henkilökunnalle ja asiakkaille sekä alaa opiskeleville. Koulutuksessa harjoitellaan vuorovaikutteisen esityksen pitämistä ja kysymyksiin vastaamista. Koulutuksessa pääset tutustumaan muihin asiasta kiinnostuneisiin.

Ilmoittaudu mukaan 5.9. mennessä projektikoordinaattori Ville Valkeamäelle: ville.valkeamaki@seta.fi, puh. 044 218 0676. Ville antaa myös lisätietoja koulutuksesta ja Yhdenvertainen vanhuus -projektista.

Koulutus järjestetään Turun Lähimmäispalveluyhdistys Ry:n tiloissa Kotikunnaksessa. Kotikunnaksen osoite on Luolavuorentie 4, 20810 Turku.

Ohjelma ja lisätietoa: http://seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus/tapahtumat/sateenkaariseniori-tietoiskut-vanhustyossa-koulutus/

 

 

11. Setan kouluttajakoulutus 15.–16.10., Helsinki

Koulutus | Seta ja sen jäsenjärjestöt täydentävät vapaaehtoiskouluttajareserviään kouluttajakoulutuksella, joka toteutetaan lokakuussa 15.–16.10. Helsingissä Setan toimistolla.

Kouluttajakoulutus antaa valmiuksia toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja muun muassa nuorisotaloille ja erilaisille leireille. Koulutuksessa perehdytään lhbtiq-teeman perustietoihin, tutustutaan toiminnallisiin harjoitteisiin, harjoitellaan omien kokemuksien kertomista sekä perehdytään kouluttamisen saloihin.

Lisätietoja antaa ja ilmoittautumiset (viimeistään 7.10.) vastaanottaa koulutussuunnittelija Marita Karvinen: marita.karvinen@seta.fi. Koulutuksessa on rajallinen määrä paikkoja, osallistujat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

 

 

12. Sateenkaarityökalupakki, ammattilaiskoulutus 2.11., Helsinki

työkalupakkiKoulutus | Seta järjestää ainutlaatuisen koulutuspäivän ammattilaisille sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta 2.11.2016 klo 9–16 Helsingissä Messukeskuksessa (Messuaukio 1).

Sateenkaarityökalupakki on ensimmäistä kertaa järjestettävä kokonaisuus, joka tarjoaa perustietoa ja hyviä käytänteitä niin kasvatusalan, nuorisotyön, vanhustyön kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Kouluttajina toimivat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden asiantuntijat. Yhteisen aamupäiväohjelman jälkeen koulutettavat jakaantuvat viiteen eri sessioon syventymään omaa alaa koskeviin sisältöihin.

Osallistumismaksu on 90 €/hlö ja 80 €/hlö Setan jäsenjärjestöjen jäsenille, työttömille, freelancereille ja opiskelijoille. Osallistumismaksuun kuuluu ohjelmaan merkityt ruokailut Messukeskuksessa. Ilmoittautuminen päättyy 1.10.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet: http://seta.fi/tapahtuma/sateenkaarityokalupakki/

 

 

13. Kotimainen homodraama Tämä hetki kaislikossa hakee joukkorahoitusta

Kulttuuri | Tämä hetki kaislikossa -elokuva on kokopitkä romanttinen draamaelokuva, joka kertoo kahden miehen yllättävästä kohtaamisesta suomalaisessa järvimaisemassa, kotimaan paosta ja vapauden etsinnästä. Elokuvan päähenkilöinä ovat suomalainen Leevi ja syyrialainen Tareq. Elokuva valmistunee keväällä 2017. Elokuvan tekemiseen haetaan parhaillaan joukkorahoitusta.

”Elokuva on realistisella, miltei dokumentaarisella, otteella toteutettu ajankohtainen romanttinen draama, joka kuvaa todenmukaisesti kahden eri kulttuureista tulevan ihmisen yllättävää kohtaamista. Suomalainen elokuva on tuskin lainkaan käsitellyt miesten välistä rakkautta, ja vuonna 2016 tarve suomalaiselle LGBT-elokuvalle on suuri. Myös pitkään eristyksissä olleen Suomen ovien avaaminen maahanmuuttajille on ajankohtainen aihe, joka kaipaa lisää käsittelyä valkokankaalla”, tekijät kertovat.

Tue elokuvaa täällä:

https://www.indiegogo.com/projects/a-moment-in-the-reeds-tama-hetki-kaislikossa–5#/

Ylen juttu leffasta: http://yle.fi/uutiset/suomalaista_homodraamaa_kuvataan_mokkimaisemissa__vihdoin_kotimainen_elokuva_miesten_valisesta_rakkaudesta/9017907

 

 

14. Sateenkaarikalenteri kokoaa tapahtumia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille

Palvelu | Sateenkaarikalenterin on Koodinikkarin ylläpitämä kaupallinen kalenteri, johon on koottu sateenkaarevat tapahtumat, koulutukset, bileet ja muu toiminta yhteen. Epäkaupallisten tapahtumien lisääminen on maksutonta.

Kalenteri täällä: http://sateenkaarikalenteri.fi/index.php

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät ylhäältä uutisesta sekä Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/. 

Sinuiksi-chatit nuorille, transihmisille ja sukupuoltaan pohtiville, seksuaalivähemmistöille ja hengellisistä teemoista kiinnostuneille kuukausittain:

http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-chatit-alkavat-tukinetissa-tarjolla-tukea-sateenkaari-ihmisille/

 

Syyskuu

2.9. Seminaari: Miten tallennamme sateenkaarevan kulttuuriperinnön?, Helsinki

9.9. Setan työntekijäpäivä, Helsinki

10.9. Tietoiskut vanhustyöhön -koulutus, Turku

17.9. Setan pj- ja aktiivipäivä, Tampere

 

Lokakuu

15.–16.10. Setan kouluttajakoulutus, Helsinki

26.–30.10. Vinokino juhlii 25-vuotispäiviään, Turku

 

Marraskuu

2.11. Setan Sateenkaarityökalupakki -koulutus, Helsinki

14.–20.11. TransHelsinki

26.­­­–27.11. Edustajakokous, Turku

 

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design