Setan lausunto rikoslain 20 luvun muuttamisesta (raiskausuhrit)

Seta ry:n lausunto oikeusministeriölle

Seta ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Yleiset huomiot

Ehdotettu lakiuudistus on tarpeellinen ja kannatettava.

Uudistuksen lähtökohdaksi on syytä ottaa henkilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen kaikissa tilanteissa.

Pykälät ja termistö tulee laatia niin, että niihin ei sisälly oletuksia osapuolten sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai kehosta.

Tarkemmat huomiot

Seta kannattaa sukupuoliyhteyden/yhdynnän määritelmän laajentamista nykyisestä kattamaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavan kehoon tunkeutumisen millä tahansa elimellä tai esineellä. Määritelmää ei tule rajata tiettyjen kehonosien mukaan, vaan määrittelyssä tulee painottaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamista riippumatta siitä, mitkä nimenomaiset kehonosat ovat olleet kyseessä. Ei siis tule edellyttää, että sukupuoliyhteydessä on aina osallisena sukuelin.

Seta kannattaa useiden tahojen, kuten Amnestyn Suomen osaston, esittämää kantaa, että raiskauksen määritelmän tulee täyttyä, jos suostumusta ei ole selvästi annettu ja oikeutta käydessä on selvää, että seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus on tapahtunut uhrin tahdon vastaisesti.  Suostumuksen puutteen osoituksena ei lähtökohtaisesti tarvitse olla puolustautunut aktiivisesti.

Raiskauksen tunnusmerkkinä ei lähtökohtaisesti tule edellyttää väkivaltaa.

Raiskauksen yrityksestä tulee voida tuomita riippumatta yrityksen kohteen kehosta. Ruotsissa huomiota herätti vuonna 2012 Örebron käräjäoikeuden päätös, jossa raiskauksen yrityksestä syytetylle tuli vapauttava tuomio, kun uhri oli transsukupuolinen nainen ja hänellä ei ollut vaginaa. Tuomiosta valitettiin ja Götan hovioikeus tuomitsi tekijän raiskauksen yrityksestä. Hovioikeuden tuomio on lainvoimainen. Lisätietoa tapauksesta ks. linkit uutisiin lausunnon lopussa.

Uhrin haavoittuvan aseman tulee olla elementti teon törkeyden arvioinnissa. Tällä tarkoitamme esimerkiksi luottamussuhdetta, vammaisuutta, ikää, teon toistuvuutta tai uhrin ja tekijän välistä sukulaisuus- tai muuten läheistä suhdetta.

Myös uhrin kuuluminen haavoittuvaan ryhmään seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi voisi tulla kyseeseen törkeyttä arvioitaessa. Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat nuoret voivat olla vähemmistöstressin ja syrjintäkokemusten vuoksi muita suuremmassa riskissä seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Väkivallan määrän ei tule olla törkeäksi määrittelyn edellytys, vaan olennaista on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkauksen vakavuus.

Seta kannattaa seksuaalisen häirinnän kriminalisointia rikoslaissa. Uudistuksessa tulee kuitenkin kiinnittää tarkkaa huomiota määrittelykysymyksiin sekä rajanvetoon tasa-arvolain soveltamisen kanssa, jotta uudistus ei johda epätarkoituksenmukaiseen säätelyyn eikä väärinkäsityksiin lainkäytössä, mutta kuitenkin mahdollistaa puuttumisen häirintään niilläkin elämänalueilla, joita tasa-arvolakiin kirjattu häirinnän kielto ei kata. Häirinnän määritelmän on oltava yhtenäinen tasa-arvolaissa ja rikoslaissa.

Seksuaalisen häirinnän tai muun lakiesitysluonnoksessa tarkoitetun rikoksen tekijältä ei tule edellyttää seksuaalista kiihottuneisuutta tai kiihottumistarkoitusta, vaan keskeistä rikoksen määritelmän täyttymisessä on uhrin seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen.

Tarpeettomasti sukupuolittavia ja heteronormatiivisia termejä tulee välttää lainsäädännössä. Seta suosittelee käyttämään termejä yhdyntä (sukupuoliyhteyden sijaan) ja sukuelin (sukupuolielimen sijaan).

Lopuksi

Suomesta käytännössä puuttuu seksuaalisen väkivallan uhrien auttamisjärjestelmä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden osalta. Tämä rikkoo sekä Istanbulin sopimuksen että Euroopan Unionin rikoksen uhrien tukea koskevan direktiivin asettamia velvoitteita palveluja tarjoavien tahojen kompetenssista haavoittuvien ryhmien tukemiseen.

Seta esittää, että seksuaalisen väkivallan uhrien palveluita kehitetään systemaattisesti Suomen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti niin, että viranomaisilla ja muilla palveluja tarjoavia tahoilla on valmiudet ja resurssit seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaaman seksuaalisen ja muun väkivallan kohtaamiseen, ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Helsingissä 20.9.2013

Aija Salo
Pääsihteeri
Seta ry

Lisätietoa Örebron käräjäoikeuden ja Götan hovioikeuden käsittelemästä raiskauksen yritys -tapauksesta:

 

http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/09/rebro-tingsr-tt-tar-r-ttss-kerheten-fr-n-transpersoner, http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/hovratten-andrar-tingrattens-dom-en-man-kan-bli-valdtagenjl , http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/tvarsnytt/dom-for-valdtaktsforsok-star-fast

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design