Setan lausunto Opetushallitukselle perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteiden uudistamisesta

Seta ry
Opetushallitus

Asia: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Seta ry:n lausunto

Seta kiittää tapaamisesta Opetushallituksen edustajien kanssa ja esittää kirjallisena lausuntonaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta seuraavaa.

Yleistä

Seta on iloinen siitä, että opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa on aiempaa enemmän korostettu teemoja ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, turvallinen opiskeluympäristö, hyvinvointi, yksityisyyden suoja ja identiteetti. On myös erinomaista, että sukupuolen moninaisuus mainitaan.

Näitä käsitteitä olisi hyvä avata enemmän. On olennaista tuoda esiin, että yhdenvertaisuus sisältää myös seksuaalisen suuntautumisen, ja että tasa-arvo ei ole vain naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, vaan sisältää sukupuolen moninaisuuden.

Opetussuunnitelman perusteissa olisi luontevaa viitata yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin. Niitä ollaan parhaillaan uudistamassa siten, että viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien velvoitteet edistää suunnitelmallisesti toisaalta yhdenvertaisuutta liittyen seksuaaliseen suuntautumiseen  ja muihin yhdenvertaisuuslain kattamiin syrjintäperusteisiin ja toisaalta sukupuolivähemmistöjen eli transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden tasa-arvoa (tasa-arvolaki) vahvistuvat. Myös Euroopan neuvoston eri elinten antamiin suosituksiin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta koskevan tiedon antamisesta kouluissa olisi hyvä viitata.

On erittäin myönteistä, että Opetushallitus on tuottamassa tukimateriaalia sukupuolen moninaisuudesta. Tämän lisäksi on tärkeää, että sukupuolen käsitettä käytetään kautta linjan siten, että käy ilmi, että se on laajempi kuin kaksinapainen sukupuolijako. Nyt sukupuolen moninaisuus mainitaan vain arvoperustassa, mutta muilta osin sukupuolesta on melko vähän. Toistaiseksi luonnoksessa ei ole sellaista sisältöä, joka ohjaisi ymmärtämään sukupuolisensitiivisyyden muunakin kuin tyttöjen ja poikien erojen huomioimisena. Tämä on valitettavaa ottaen huomioon, että yleisimpiä koulukiusaamisen syitä on oppilaan ei-normatiivinen sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu.

Luvuittaisia kommentteja

Luvussa 3 (s. 8-12) todetaan, että ”perusopetus vahvistaa oppilaan myönteistä identiteettiä ihmisenä ja oppijana”, ”tärkeätä on ohjata oppilasta tunnistamaan omaa erityislaatunsa” ja ”kouluyhteisössä ja koulun harjoittamassa monimuotoisessa yhteistyössä oppilas saa mahdollisuuksia tarkastella omia lähtökohtiaan suhteessa toisenlaisiin taustoihin, ympäristöihin, kulttuureihin, katsomuksiin ja tapoihin”. Tämä on positiivista ja tukee vähemmän sukupuoli- ja heteronormatiivista kuvaa oppilaasta ja hänen elinympäristöstään.

On kuitenkin syytä tehdä näkyvämmäksi, mitä edellä mainitun toteuttaminen edellyttää opetukselta, opetusmateriaalilta sekä opettajien taidoilta tunnistaa ja tunnustaa moninaisuus. Tämä edellyttää myös sitä, että oppilaat nähtäisiin vielä enemmän yksilöinä, ettei opetus vahvista ryhmäperustaista me/he -jaottelua. Puhetapa ”erilaisuuden kohtaamisesta” saattaa vahvistaa tällaista ajattelutapaa. Seta pitää parempana käyttää erilaisuuden sijaan termiä moninaisuus.

Itsetunnon ja identiteetin käsitteitä voisi myös avata, jotta koulut ja opettajat osaavat ottaa niihin laajan näkökulman eivätkä näkisi identiteettiä vain kulttuurin, katsomuksen tai kielen näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan hlbti-teemojen käsitteleminen eksplisiittisesti on tärkeää myös oppimateriaalien tuottajia ajatellen, jotta varmistetaan se, että kaikessa relevantissa oppimateriaalissa on mukana sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden näkökulma.

Luvussa 3 siteerataan valtioneuvoston asetusta 4: ”Opetuksessa on otettava huomioon erityisesti sukupuolten väliset kasvun ja kehityksen erot”. Tähän yhteyteen olisi luontevaa tuoda mukaan sukupuolisensitiivinen kasvatus, jotta ei turhaan korosteta stereotyyppisiä sukupuolieroja, vaan otetaan huomioon sukupuolen moninaisuus ja tavoite antaa nuoren kasvaa yksilöllisen sukupuolen kokemuksensa mukaisesti.

Luvussa 4 puhutaan toimintakulttuurista tavalla, joka kutsuu pohtimaan koulumaailmassa vallitsevia normeja. Tässä voisi vielä vahvemmin korostaa normikriittisyyttä. Seta pitää tärkeänä, että toimintakulttuurin kehittämisen avainsanoihin lisättäisiin yhdenvertaisuus ja normikriittinen pedagogiikka, ja että ”kulttuurisen monimuotoisuuden” lisäksi käsiteltäisiin muutakin moninaisuutta, etenkin sukupuolen moninaisuutta.

Toimintakulttuurin yhteydessä luonnoksessa puhutaan turvallisuudesta hyvin yleisesti, mutta ei millään lailla tunnisteta, että kouluissa turvallisuutta uhkaa esimerkiksi koulukiusaaminen ja miten kiusaaminen liittyy koulun kulttuurissa vallitseviin normeihin mm. sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta. Miten varmistetaan, että kussakin koulussa osataan tunnistaa esimerkiksi sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva häirintä, nimittely ja kiusaaminen ja että näihin puututaan?

Toimintakulttuurin yhteydessä puhutaan kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja kielitietoisuudesta. On hyvä, että kulttuurin monimuotoisuudesta puhutaan siten, että kulttuuri voidaan ymmärtää laajasti – ei pelkästään esimerkiksi kansallisina kulttuureina – ja mainitaan, että identiteetit voivat olla monikerroksellisia.

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus jäävät kuitenkin tällaisessa puhetavassa helposti näkymättömäksi. Toivommekin, että myös tässä osiossa mainittaisiin eksplisiittisesti sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja perhemuotojen moninaisuus.

Opetussuunnitelmassa olisi hyvä eksplisiittisesti mainita, että moninaisuus tulee huomioida läpileikkaavasti eri oppiaineissa ja että moninaisuus tunnistetaan todelliseksi ja osaksi koulun arkea, jotta opetus ei luo vaikutelmaa ”erilaisista ja ulkopuolisista”.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus on teema, joka helposti jätetään nykyään opetuksessa käsittelemättä. Jos valtakunnallinen opetussuunnitelma on liian avoimesti muotoiltu, moninaisuuden huomioon ottaminen jää helposti liian tulkinnanvaraiseksi. Tämä olisi harmillista etenkin ottaen huomioon lähitulevaisuudessa hyvin todennäköisesti voimaan tulevat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien muutokset, jotka velvoittavat koulutuksen järjestäjiä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisessa on erinomainen mahdollisuus ottaa nämä ajankohtaiset uudistukset kattavasti huomioon.

Lopuksi

Seta toivoo, että yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeuskasvatus sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus sisällytetään opetussuunnitelman perusteisiin arvopohjan lisäksi myös oppiainekohtaisesti.

Seta on iloinen mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja toivoo, että sitä kuullaan myös muiden koulutusasteiden (ml. varhaiskasvatus) opetussuunnitelmien uudistustyössä.

Seta antaa mielellään tietämystään sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta Opetushallituksen käyttöön ja tekee yhteistyötä.

Helsingissä 25.4.2013

Aija Salo
Pääsihteeri, Seta ry
p. 050 309 8108
paasihteeri[at]seta.fi

Taustamateriaalia

IGLYO Position Paper on Education GA2012-19: http://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2012/04/GA2012-19-Position-Paper-on-Education-updated.pdf

Normit nurin -kampanja: asiaa normikriittisyydestä (myös muiden normien kuin sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien osalta) www.normit.fi, www.normer.fi

Setan toimittajaopas: näin kirjoitat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä http://seta.fi/doc/materiaali/Setan_toimittajaopas_2012_vihkotulostus.pdf

Muu, mikä – sukupuolivähemmistönuorten visio 2020: http://www.transtukipiste.fi/doc/muumika-2painos-nettiin.pdf

Moninaisuus on meissä: Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus nuorten elämässä, video http://www.youtube.com/watch?v=0aSZscx3y9A (suomenkielinen puhe, ruotsin- ja englanninkielinen tekstitys)

Moninaisuus mahtuu kouluun: http://www.seta.fi/doc/materiaali/Microsoft_Word_-_Moninaisuus.pdf

Mångfald ryms is skolan: http://www.seta.fi/doc/materiaali/Microsoft_Word_-_Mangfald.pdf

Rakkaus on rakkautta – Kärlek är kärlek: Setan nuorisoesite http://www.seta.fi/doc/Seta_Rakkaus_on_rakkautta_esite.pdf

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset jäsenvaltioille (CM/Rec(2010)5), ote:

”31. Ottaen asianmukaisesti huomioon lapsen edun ensisijaisuuden jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaiset opetushenkilöstöön ja oppilaisiin kohdistuvat lainsäädäntötoimet ja muut toimet, joilla varmistetaan, että oikeutta koulutukseen voidaan tosiasiallisesti nauttia ilman seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää; tähän sisältyy erityisesti se, että turvataan lasten ja nuorten oikeus koulutukseen turvallisessa ympäristössä vapaina väkivallalta, kiusaamiselta, sosiaaliselta syrjäyttämiseltä ja muulta syrjivältä ja halventavalta kohtelulta, joka liittyy seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin.
32. Ottaen asianmukaisesti huomioon lapsen edun ensisijaisuuden olisi kaikilla tasoilla tätä varten toteutettava asianmukaiset toimet keskinäisen suvaitsevuuden ja kunnioituksen edistämiseksi kouluissa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä. Tähän olisi sisällyttävä puolueettoman tiedon antaminen seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoliidentiteetistä esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmien ja -aineistojen perusteella sekä tarvittavan tiedon, suojan ja tuen antaminen oppilaille ja opiskelijoille, jotta he voivat elää seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltiot voivat suunnitella ja toteuttaa tasa-arvoa ja turvallisuutta koskevia toimintasuunnitelmia ja koulupolitiikkaa sekä varmistaa, että saatavilla on asianmukaista syrjinnän vastaista koulutusta tai tukea ja opetusvälineistöä.”

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun suositukset jäsenvaltioille (2011), ote:

Että jäsenvaltiot ”edistävät koulussa LHBT-ihmisten kunnioittamista ja mukaan ottamista sekä pyrkivät antamaan asiallista tietoa seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä kouluissa ja muussa koulutuksessa” ja ”torjuvat LHBT-ryhmiin kuuluvien oppilaiden ja henkilökunnan kiusaamisen ja ahdistelun. Koulun on oltava LHBT-ryhmiin kuuluville oppilaille ja henkilökunnalle turvallinen ympäristö, ja opettajilla tulee olla käytössään keinoja, joilla LHBT-ryhmiin kuuluvien oppilaiden kiusaamiseen ja ahdisteluun voidaan puuttua tehokkaasti”.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design