Milstolpar i Regnbågsfinland

1889 Homosexualitet kriminaliseras i lagen och kan straffas med upp till två års fängelse.

1969 Den första HBT-organisationen i Finland, Psyke rf, grundas.

1971 Homosexualitet avkriminaliseras men att ”uppmuntra till homosexualitet” förblir fortsättningsvis straffbart.

1974 SETA rf grundas.

1981 Homosexualitet stryks ur sjukdomsklassificeringsregistret.

1987 Seta grundar Aidsstödcentralen.

1991 Seta ombildas till en centralorganisation för finländska HBT-föreningar. Flera lokala och regionala HBT-föreningar grundas på olika håll i landet.

1994 Transstödcentrum grundas vid Seta.

1995 Diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds i lagen.

1999 Lagen ändras så att åldersgränsen för sexuella handlingar i samkönade relationer blir densamma som i heterosexuella relationer. Förbudet mot ”uppmuntran till homosexualitet” stryks ur lagen

2001 Riksdagen antar lagen om registrerat partnerskap för samkönade par. Lagen påminner om äktenskapslagen med undantag för rätten att ta varandras efternamn och att bli prövad som adoptivförälder.

2002 Lagen om fastställande av könstillhörighet för transpersoner träder i kraft.

2004 Den nya lagen om likabehandling träder i kraft. Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering och trakasserier på grund av ålder. etnisk eller nationell bakgrund, medborgarskap, språk, religon, övertygelse, åsikt, hälsa, handikapp, sexuell läggning eller andra orsaker som gäller någons person.

2005 Den nya jämställdhetslagen träder i kraft. Lagen omfattar också diskrimineringsskydd för personer som genomngår könskorrigering eller har korrigerat sitt kön.

2006 Lagen om assisterad befruktning antas i riksdagen. Lagen tillåter behandling också för ensamstående kvinnor och kvinnopar. Redan tidigare erbjöd enskilda kliniker behandling också för kvinnopar. Lagen förbjuder dock surrogatmödraskap.

2009 ändras lagen om registrerat partnerskap så att adoption inom familjen blir möjligt även för registrerade par. Fram till år 2009 har adoption inom familjen enbart varit möjligt för gifta par (av olika kön).

2011 Sexuell läggning läggs till i listan av skärpningsgrunder i strafflagen. Transvestism tas ur sjukdomsklassificeringsregistret som ett nationellt undantag.

2014 Riksdagen godkänner medborgarinitiativet on en jämlik äktenskapslag. Det var det första medborgarinitiativet som någonsin har godkänts av riksdagen

2015 De nya jämställdhetslagen och diskrimineringlagen träder i kraft. Jämställdhetslagen kompletteras med bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Minoritetsombudsmannen blir diskrimineringsombudsman, som jobbar mot diskriminering oberoende av diskrimineringsgrund.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design