Seta rf

Seta rf är en nationell människorättsorganisation grundad 1974. Seta fungerar som en riksomfattande takorganisation med 24 medlemsföreningar och ett antal stödmedlemmar på olika håll i hela Finland.

Setas målsättning är ett samhälle där alla är likvärdiga och har samma rättigheter och där varje individ kan må bra oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi arbetar för att förändra lagstiftning och attityder bland annat genom utbildning och information samt genom att samarbeta gentemot och i samarbete med myndigheter och politiska beslutsfattare.

Under de senaste åren har Seta särskilt ägnat sig åt att befrämja likabehandling inom skolan och arbetslivet, förbättra transpersoners och regnbågsfamiljernas rättigheter samt att påverka Finlands utrikespolitik. Seta påverkar hela samhället och samarbetar aktivt med många olika aktörer. Seta sitter med i en rad centrala organ för människorätts- och likabehandlingsfrågor.

Vi är medlemmar bland annat i Befolkningsförbundet,Finlands ungdomssamarbete Allians, SOSTE Finlands social och hälsa rf, samt i de internationella takorganisationerna ILGA-EuropeIGLYO och TGEU.

Organisationen

Seta är till för alla intresserade oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vem som helst kan ansluta sig till något av Setas medlemsföreningar. Vissa av medlemsföreningar är uppdelade enligt kön: Gummedalen är för kvinnor och Finlands björnar för män.

Setas verksamhet finansieras bland annat av Penningautomatföreningen, undervisnings- och kulturministeriet, utrikesministeriet samt kommuner. Vi samlar också medel genom donationer och medlemsavgifter.

Setas högsta beslutsfattande organ är delegationsmötet som hålls varje år i november-december. På våren samlas fullmäktige. Styrelsen leder organisationens strategiska verksamhet. Den dagliga verksamheten drivs av personalen och leds av av generalsekreteraren. Seta har flera anställda på kansliet i Böle, Helsingfors, men frivillig medborgaraktivitet är en grundpelare i Setas verksamhet. Seta har för tillfället flera temabaserade volontärgrupper: transpolitiska utskottet, internationella utskottet, ungdomskommittén och utbildningspolitiska kommittén. Dessa har ansökningsfrist vanligtvis en gång om året.

Utbildningsverksamhet

Seta är expert på frågor som rör mångfalden av sexuella läggningar och kön samt regnbågsfamiljer.

Vi håller oss uppdaterade med information på området, bedriver utvecklingsarbete och erbjuder skolning och rådgivning för olika yrkesgrupper, studerande, ungdomar och andra för vilka det kan vara viktigt att känna till frågor som rör homo- och bisexuella samt transpersoner och interkönade och deras situation i samhället.

Största delen av Setas påverknings- och utbildningsarbete är riktat till andra än dem som själva är hbtiq-personer. Med stöd av Seta erbjuder även medlemsföreningarna skolningar som genomförs av frivilliga lokalt och regionalt.

Stöd och information

Transstödscentrum fungerar som en specialenhet inom Seta som erbjuder individuellt stöd och rådgivning för transpersoner och interkönade samt deras närstående.

Därtill erbjuder Setas medlemsföreningar på många orter telefonjourer och samtalsgrupper för hbtiq-personer och närstående.

Ungdomsarbete

Vårt ungdomsarbete finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Seta stöder utvecklandet av ungdomsaktiviteter och kamratgrupper i medlemsföreningarna och erbjuder information om hbtiq-frågor och likabehandling bland såväl ungdomarna själva som bland vuxna som arbetar bland unga.

Genom samarbete med andra aktörer inom det finländska ungdomsarbetet verkar vi för hbtiq-ungdomars möjlighet att vara sig själva och delta på lika villkor såväl i skolan som på fritiden.

Service för medlemsföreningarna

Seta erbjuder sina medlemsföreningar service i form av utbildningar, information och utvecklingsarbete. Vi stöder dessutom medlemsföreningarna i sitt ungdomsarbete, frivilligarbete och i rollen som arbetsgivare, samt fördelar det finansiella understöd som RAY (Penningautomatföreningen) beviljar för upprätthållandet och utvecklingen av medlemsföreningarnas arbete.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design