Säännöt

Sääntöjä on muutettu viimeksi vuoden 2016 edustajakokouksessa pykälän 8 osalta.

1 § Yhdistyksen nimi on Seta ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, ja sen toiminta-alue on koko maa.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Seta tai yhdistys.

2 § Setan tarkoituksena on edistää tasavertaisuuden, ihmis- ja perusoikeuksien sekä hyvinvoinnin toteutumista riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Setan päämääränä on, että homo- ja biseksuaaliset ihmiset sekä transvestiitit ja transsukupuoliset ihmiset samoin kuin muutkin ns. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat elää avoimesti omana itsenään. Seta kokoaa ja jakaa tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, auttaa ja tukee edellä mainittuja ihmisiä ja puuttuu heihin kohdistuvaan syrjintään. Seta pyrkii kitkemään seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta koskevia ennakkoluuloja, poistamaan kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta, sekä saattamaan ihmiset lainsäädännön suhteen ja yhteiskunnalliselta asemaltaan tasavertaisiksi riippumatta sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Seta toimii näihin tavoitteisiin pyrkivien yhdistysten ja yksityisten kansalaisten yhdyssiteenä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seta voi harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, suorittaa ja tukea tutkimustyötä, tehdä nuorisotyötä ja harjoittaa sosiaalipalvelutoimintaa, järjestää julkisia tilaisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa sekä pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Seta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, toimintahuoneistoja, osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita. Seta voi asianomaisella luvalla harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa, kirjakauppa-, bingo- ja kioskitoimintaa sekä panna toimeen arpajaisia ja keräyksiä. Seta voi myös ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sääntöjen mukaisen toimintansa rahoittamiseksi.

4 § Setan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy Setan tarkoituksen. Yhdistyksen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi päättää Setan hallitus. Varsinainen jäsen maksaa kalenterivuosittain jäsenmaksua Setalle edellisen kalenterivuoden lopun jäsenmääränsä perusteella. Setan varsinainen edustajakokous päättää jäsenmaksun suuruuden jäsenyhdistyksen jäsentä kohti. Jäsenmaksu on maksettava joka vuosi edustajakokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan varsinainen jäsenjärjestö ei maksa jäsenmaksua.

Hallitus voi hyväksyä Setan kannatusjäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka haluaa tukea Setan tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenen tulee maksaa kalenterivuosittain Setan varsinaisen edustajakokouksen päättämä kaikille kannatusjäsenille yhtä suuri jäsenmaksu.

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta edelliseltä vuodelta.

Setan edustajakokous voi kutsua Setan hallituksen esityksestä kunniajäseneksi sellaisen henkilön, joka on pitkäaikaisella toiminnallaan tukenut ja edistänyt Setan tarkoitusta tai joka muuten on ansioitunut Setan tai sen tarkoituksen tukija. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § Setan päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Varsinainen yhdistyksen kokous, josta näissä säännöissä käytetään nimeä varsinainen edustajakokokous, pidetään joka vuosi marras-joulukuussa.

Kullakin varsinaisena jäsenenä olevalla jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää edustajakokoukseen yksi edustaja jokaista 25 täyttä jäsentä kohti 100 jäseneen asti ja tämän jälkeen edustaja jokaista täyttä 50 jäsentä kohti. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on kuitenkin oikeus lähettää vähintään yksi edustaja. Edustajia edustajakokoukseen valittaessa suositetaan noudatettavaksi sukupuolipariteettia. Jokaisella edustajalla on kokouksessa yksi ääni. Yhdistyksen jäsenmääräksi katsotaan se määrä jäseniä, josta jäsenyhdistys on maksanut jäsenmaksun Setalle kuluvalta kalenterivuodelta. Kannatus- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajakokouksessa. Ensimmäisenä jäsenyysvuonna jäsenjärjestöllä on oikeus lähettää edustajakokoukseen yksi äänivaltainen edustaja järjestön jäsenmäärästä riippumatta.

Edustajakokous kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa hallituksen kutsusta. Ylimääräinen edustajakokous pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintäin kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Tällöin kokous on järjestettävä yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Edustajakokouksista on ilmoitettava jäsenille kirjallisin kutsuin vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

6 § Varsinaisen edustajakokouksen tehtävänä on vuosittain käsitellä yhdistyksen toimintaa ja taloutta, hyväksymällä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle ja päättämällä seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruus.

Edustajakokouksen tehtävänä on myös joka toinen vuosi valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Toimikausi alkaa kokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Edustajakokouksen tehtävänä on myös joka vuosi valita yhdistyksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valtuuston varsinaiset ja varajäsenet.

Edustajakokouksen tehtävänä on lisäksi käsitellä sille tehdyt aloitteet. Aloiteoikeus on jäsenyhdistyksillä ja niiden jäsenillä. Aloitteet on toimitettava viimeistään elokuun loppuun mennessä yhdistyksen hallitukselle, jonka on annettava niistä lausuntonsa kolmekymmentä (30) päivää ennen edustajakokousta.

7 § Yhdistyksen valtuusto kokoontuu vuosittain maalis-huhtikuussa pidettävään kevätkokoukseen. Kevätkokouksen tehtävänä on käsitellä toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päättää toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

Varsinainen edustajakokous valitsee valtuustoon kustakin jäsenyhdistyksestä yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen jäsenyhdistyksen esityksestä. Jäsenyhdistys voi myös ennen edustajakokousta ilmoittaa kirjallisesti esityksensä valtuuston jäseneksi ja varajäseneksi hallitukselle. Valtuusto valitsee kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen on lähetettävä kutsu valtuuston kokoukseen kirjallisena varsinaisille jäsenille ja saatettava tiedoksi varajäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) valtuuston jäsenistä on paikalla. Varajäsen ottaa varsinaisen jäsenen paikan tämän estyneenä ollessa.

8 § Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5 jäsentä ja 2 varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain yksi varapuheenjohtaja sekä joka toinen vuosi kolme hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen ja joka toinen vuosi kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi on valittava naisia, miehiä ja henkilöitä, jotka eivät itse katso kuuluvansa kumpaankaan mainittuun sukupuoleen niin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet yhteen laskien on hallituksessa naisia ja miehiä kumpiakin vähintään kolme (3) henkilöä. Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi nimetä keskuudestaan työvaliokunnan ja asettaa muita toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä sitä puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta kirjallisesti vaatii. Tällöin kokous on järjestettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava hallituksen jäsenille ja annettava tiedoksi varajäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) hallituksen jäsenistä on paikalla. Varajäsen ottaa varsinaisen jäsenen paikan tämän estyneenä ollessa. Mikäli hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä, edustajakokous voi valita hänen tilalleen toisen henkilön toimikauden loppuajaksi.

9 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilikirjat on toimitettava tilintarkastajille 1.3. mennessä, ja heidän on annettava lausuntonsa hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen valtuuston kevätkokousta niin, että lausunto voidaan liittää kokouskutsuun.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai pääsihteeri, kukin erikseen, tai kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

11 § Seta ry:n jäsenjärjestöillä on oikeus käyttää nimessään Seta‑lyhennettä. Jos yhdistys eroaa tai se erotetaan Setan jäsenyydestä, ei sillä ole oikeutta jatkaa Seta-lyhenteen käyttämistä.

12 § Muutoksia näihin sääntöihin samoin kuin päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä edustajakokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Tullakseen hyväksytyksi esityksen on saatava vähintään kolme neljännestä (3/4) annetuista äänistä.

13 § Mikäli yhdistys purkautuu, sen varat siirtyvät yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti joko Seksuaalinen Tasavertaisuus SETA -säätiölle tai jäsenjärjestöille käytettäväksi yhdistyksen sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli yhdistys lakkautetaan, sen varat siirtyvät Seksuaalinen Tasavertaisuus SETA-säätiölle käytettäväksi edellä mainittuun tarkoitukseen.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design