Människorättsorganisationerna åker till FN: Behandlingen av transpersoner och interkönade individer i Finland grym, omänsklig och förnedrande

Människorättsorganisationerna åker till FN: Behandlingen av transpersoner och interkönade individer i Finland grym, omänsklig och förnedrande

Seta och Trasek kräver ett omedelbart slut på onödiga och skadliga kosmetiska kirurgiska ingrepp på interkönade barn, och att translagen genast reformeras så att den respekterar självbestämmanderättigheten.

I november granskar FN:s kommitté mot tortyr situationen för de mänskliga rättigheterna i Finland. För att få en korrekt bild av hur de i FN:s konvention definierade människorättsförpliktelserna som förbjuder tortyr och annan omänsklig behandling genomförs i Finland har kommittén ordnat ett tillfälle där de tar emot och hör medborgarorganisationer i frågan.

Seta och Trasek, som levererade en rapport om behandlingen av transpersoner och interkönade individer till kommittén, deltar med två representanter i tillfället i Genève den 8. november. Från Finland deltar även den finländska sektionen av Amnesty International, som undertecknar de anmärkningar och krav som presenteras i rapporten.

Translagens grova krav och den oroväckande situationen för transungdomar

Translagens helomfattande reform har varit på tapeten i Finland i flera år, och en av organisationernas mest centrala krav är en lagreform som respekterar självbestämmanderättigheten.

“Finlands nuvarande translag kränker uppenbart de mest grundläggande mänskliga rättigheter. Tvångssteriliseringen och den psykiatriska övervakningen som ofta pågår i flera år är helt enkelt grymma och omänskliga. Att tvingas till övervakning och medicinska ingrepp för att få ändra sitt namn och könsmarkern i passet är förnedrande. Translagen måste förnyas så att den respekterar människans rätt till att bestämma själv”, kräver Kasper Kivistö, som representerar organisationerna i Genève (på rätt sidan).

Enligt organisationerna borde Finland ägna särskild uppmärksamhet åt den alarmerande situationen som transungdomarna befinner sig i.

“Studier har visat att varannan transungdom har råkat ut för fysiskt våld, och ännu fler för trakasserier eller psykiskt våld. Diskriminationens följder är allvarliga. Mer än varannan transungdom har tänkt på självmord och på att skada sig själv”, berättar Panda Eriksson, som deltar i tillfället i Genève tillsammans  med Kivistö.

“Alltför ofta har hälsovårdspersonal, lärare och föräldrar en förminskande eller negativ inställning till en ung transpersons könsidentitet. Det här måste ändra. Transungdomar behöver psykologiskt och socialt stöd. Även unga måste ha möjligheten till ett namnbyte och till att ändra könsmarkern på sitt ID”, säger Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo.

Onödiga kirurgiska ingrepp på interkönade barn måste stoppas

Organisationerna kräver även ett omedelbart slut på interkönade barns så kallade “könsnormaliserande” kosmetiska kirurgi i Finland. Ofta opereras de yttre genitalierna på intersex-spädbarn för att barnets kropp ska motsvara den medicinska synen på hur kroppen på en flick- respektive pojkbebis ska se ut – även om genitalierna skulle vara fullt funktionella.

“Intersexualism är en del av könets och naturens mångfald, inte ett problem som bör fixas med en kniv. De onödiga kirurgiska ingreppen som görs på barn kränker grovt deras fysiska integritet och orsakar ofta domningar, kronisk smärta eller andra problem. Dessa operationer måste stoppas omedelbart. Även den praxis bakom hormonbehandlingarna som strävar att förstärka könade egenskaper borde ändras, så att behandling endast sker i samråd med individen. Det strider emot de mänskliga rättigheterna att ha ett system där barnets kön, samt hur hen ska förhålla sig till sin kropp och sitt tillstånd, definieras uppifrån”, säger Terhi Viikki från Trasek.

FN:s kommitté mot tortyr granskar Finlands situation på basis av de rapporter som lämnats in av regeringen och medborgarorganisationerna, samt tillfällena i Genève. Kommitténs rekommendationer för utveckling av människorättssituationen ges till den finska regeringen runt 1-2 månader efter att den finska delegationen och representanterna för medborgarorganisationerna hörts.

Tilläggsinformation och intervjuförfrågningar:

Setas och Traseks rapport till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling kan läsas och laddas ner från: http://seta.fi/cat-2016/

Alla dokument som rör höradet av Finland kan ses på FN:s sida: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=FIN&Lang=EN

Kerttu Tarjamo
p. +358 50 309 8108
paasihteeri@seta.fi

Panda Eriksson
panda@trasek.fi

Kasper Kivistö
kasper@trasek.fi

Foto: Sonja Siikanen

Transpersoner är personer vars kön(supplevelse) inte matchar det kön de blev definierade som vid födseln.

Intersexualism hänvisar till ett medfött tillstånd där de fysiska aspekter som definierar kön inte är entydigt typiskt manliga eller typiskt kvinnliga.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design