Lausunto Suomen ulkoasiainhallinnon YK-strategiasta

Seta ry 14.6.2013

Ulkoministeriö

Asia: Luonnos Suomen ulkoasiainhallinnon YK-strategiaksi – Seta ry:n lausunto

Seta kiittää mahdollisuudesta lausua YK-strategiasta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

– On hyvä, että YK-strategiassa viitataan tuoreeseen ihmisoikeusstrategiaan ja todetaan eri strategioita toimeenpantavan yhtä aikaa. Seta pitää tärkeänä, että ihmisoikeusperustaisuus ja ihmisoikeusstrategian linjaukset näkyisivät vielä johdonmukaisemmin kautta linjan myös YK-strategiassa.

– Pidämme hyvänä sitä, että Suomi kiinnittää strategian mukaan erityistä huomiota moniperustaisen syrjinnän ehkäisemiseen ja vähemmistöjen asemaan.

– Edelliseen viitaten Seta pitää toivottavana, että haavoittuvat ryhmät näkyisivät vielä selvemmin YK-strategiassa. Pidämme erityisen tärkeänä, että transihmiset ja intersukupuoliset henkilöt mainittaisiin eksplisiittisesti yhtenä haavoittuvimmista ryhmistä. Suomen tulee olla ihmisoikeusstrategian mukaisesti aktiivisesti edistämässä seksuaali- ja sukupuolivähemmistökysymysten käsittelyä ja hlbti-ihmisten ihmisoikeuksia kaikilla kansainvälisillä ja monenkeskisillä foorumeilla, mukaan lukien YK:n eri foorumit.

– Seta pitää erikoisena ilmaisua ”seksuaali- ja sukupuoli- ja muut vähemmistöt”. Toivomme, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä (LGBTI people) käsitellään selvästi esiin nostettuina ryhminä (vr.t vammaiset, alkuperäiskansat), ei niputettuna käsitteellisesti epämääräiseen ”vähemmistöjen” kategoriaan.

– Seta pitää tervetulleena, että naisten ja tyttöjen asema ja oikeudet ovat YK-strategiassa yksi painopiste, kuten myös ihmisoikeusstrategiassa. Strategiassa tulisi ottaa huomioon naisten ja tyttöjen keskinäinen moninaisuus ja haavoittuviin ryhmiin kuuluvat naiset ja tytöt, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

– Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien kohdalla olisi hyvä mainita presidentti Halosen rinnakkaispuheenjohtaman korkean tason ICPD-työryhmän keväällä 2013 antamat suositukset siitä, että kaikkien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia tulee edistää ja toteuttaa vailla minkäänlaista syrjintää, mukaan lukien seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja hiv-statukseen kohdistuva syrjintä.

– Seta toivoo, että haavoittuvien ryhmien ihmisoikeuksien tukeminen mainittaisiin myös alajärjestöjen kohdalla, erityisesti UNFPA, UNICEF, UN Women, UNDP, UNAIDS, WHO, ILO ja UNESCO.

– Oikeusvaltiokehitys ja hyvä hallinto -osion osalta Seta pitää tarkoituksenmukaisena, että demokratiaulottuvuuden painotusta strategiassa lisättäisiin.

– Seta toivoo, että strategiassa huomioidaan eri ikäisten ja eri väestönosiin kuuluvien ihmisten, kuten nuorten, aktiivinen toimijuus ja osallisuus myönteisesti kautta koko strategian.

– Seta pitää erittäin hyvänä Suomen sitoutumista YK:n ihmisoikeusvaltuutetun työn vahvaan tukemiseen ja työn painopisteen muuttamiseen normien täytäntöönpanoon liittyväksi sekä YK:n ihmisoikeusneuvoston ja UPR-menettelyn tukemiseen.

– Vaikuttamisen kanavien ja yhteistyötahojen osalta Seta toivoo, että strategiassa mainittaisiin Suomen osallistuminen maaryhmään, joka edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistökysymysten käsittelyä ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan torjuntaa YK:n eri foorumeilla, erityisesti ihmisoikeusneuvostossa.

– Seta toivoo, että ihmisoikeusstrategiaan sisältyvä linjaus kansalaisyhteiskunnan ja sen osallistumismahdollisuuksien tukemisesta näkyisi myös YK-strategiassa myös globaalin kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuspuolustajien eikä vain Suomen osalta.

– On hyvä, että strategiassa tuodaan esiin vuorovaikutus kansalaisyhteiskunnan kanssa kotimaassa ja että kansalaisyhteiskunnan kiinnostus YK-asioihin nähdään arvokkaana ja merkittävänä voimavarana. Koska strategialuonnoksessa mainitaan nimeltä vain muutamia kansalaisjärjestöjä ulkoministeriön yhteistyökumppaneina ja taloudellisen tuen kohteena, voi syntyä käsitys, että vuorovaikutus YK-kysymyksissä on rajattu pieneen joukkoon järjestöjä. Siksi Seta ehdottaa Yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa -osioon seuraavaa lisäystä: Ulkoasiainhallinto laajentaa YK-asioissa kuultavien järjestöjen piiriä ja tiedottaa järjestöjen vaikutusmahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnalle aiempaa laajemmin. Setalla on kokemus, että Setaa on vasta viime vuosina alettu kutsua systemaattisemmin UM:n kuultavaksi YK:hon liittyvissä kysymyksissä. Seta ei siis ole yksi strategiassa nimenomaisesti mainituista järjestöistä, mutta vahva toiveemme on, että UM tulevaisuudessa osallistaa Setaa ja muita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöjä, kuten Trasek ry:tä, takavuosia enemmän myös eri YK-prosesseihin. Näin onkin jo alkanut tapahtua, mistä olemme iloisia.

Lopuksi

YK-strategia on ansiokas ja kunnianhimoinen. Sen toimeenpanoon on kaikilta osin syytä osoittaa myös riittävät resurssit, jotta strategiaa voidaan edistää konkreettisin toimenpitein ja tuloksellisesti.

Seta kiittää ulkoministeriötä keskustelusta kansalaisyhteiskunnan kanssa strategian valmisteluvaiheessa ja toivoo, että kansalaisyhteiskunnan toimijoiden näkökulmat näkyvät myös lopullisessa strategiassa huolimatta strategian viimeistelyn tiiviistä aikataulusta.

Helsingissä 14.6.2013

Aija Salo
Pääsihteeri
Seta ry

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design