Lausunto perusopetuksen laatukriteereistä

Helsingissä 28.8.2009

Oikeudet tulee toteutua yhdenvertaisesti myös perusopetuksessa.

Seta kiittää mahdollisuudesta lausua Perusopetuksen laatukriteerit työryhmän muistiosta ja haluaa tuoda esille seuraavaa:

Laatutyön yhdeksi päämääräksi on asetettu sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen Suomessa. Seta haluaa kiinnittää tässä lausunnossa huomiotaan nimenomaan tähän oikeuksien yhdenvertaiseen toteutumiseen.

Laatutyössä pyritään varmistamaan tavoitteiden saavuttaminen kaikissa tilanteissa. Opetuksen kaltaisessa toiminnassa tavoitteet eivät toteudu toimimalla joka tilanteessa samoin, vaan toimimalla joka tilanteessa tarpeen mukaan. Tästä näkökulmasta opetuksen laatutyön kriittiseksi lähtökohdaksi asettuu moninaisuuden hahmottaminen oikein ja opetuksen ja kasvatuksen sopeuttaminen oppilaiden elämäntilanteisiin ja tarpeisiin.

Tässä mielessä valmisteilla oleva laatukriteeristö näyttäytyy melko puutteellisena, koska oppilaiden ja henkilökunnan moninaisuuteen ei ole kiinnitetty tässä versiossa vielä juuri lainkaan huomiota. Oppilaiden ja henkilökunnan moninaisuus olisi hyvä näkyä laatutyön lähtökohdista alkaen. Tietyissä kohdin kyseessä olevaa asiakirjaa viitataan monikulttuurisuuteen, joka on kyllä yksi osa moninaisuutta, mutta ei riittävä näkökulma moninaisuuden todelliseen huomioimiseen. Seta haluaa kiinnittää huomion muutamiin laatutyön vähimmäisvaatimuksiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta. Suurin osa näistä kohdista soveltuu kaikenlaisen moninaisuuden huomioimiseen.

Koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki vaativat huomioimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat koulun henkilöstön suhteen. Laatukriteereihin tulisi kirjata henkilöstön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat kaikkien laissa nimeltä lausuttujen syrjintäperusteiden osalta.

Kouluissa tulisi paneutua työhön, jolla ennaltaehkäistään oppimistulosten ja sosiaalisen kasvun epätasainen jakaantuminen eri oppilasryhmien kesken. Uudet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait sekä niihin liittyvät ohjeistukset ja suositukset antavat eväitä tällaisten suunnitelmien tekemiseen. Tasa-arvolain mukaan kaikilla koulutusta järjestävillä tahoilla on velvoite edistää tasa-arvoa myös opetuksessa. Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta. Kouluissa työyhteisöinä ja oppimisympäristöinä tulisi huomioida entistä paremmin myös moniperustaisen syrjinnän vastainen työ.

Oppimisympäristön turvallisuus

Seta toivoo, että erityistä huomiota kiinnitettäisiin seksualisoituneeseen ja sukupuolittuneeseen kiusaamiseen ja niihin liittyvään väkivaltaan, jotka tekevät liian usein oppimisympäristöstä haastavan ja syrjäyttävän ympäristön seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville oppilaille.

Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki

Turvallinen oppimisympäristö on kielteisten asioiden puutteen lisäksi positiivista tukea. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret tarvitsevat erityisen paljon positiivista tukea identiteetin rakentamiseksi. Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaan tähän päästään koulujen, oppilaitosten ja harrastustoiminnan kautta välitetyllä asiallisella tiedolle kaikille lapsille ja nuorille.

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on yksi merkityksellisimpiä turvallisen oppimisympäristön ja oppilaan syrjäytymisen ehkäisemisen hyviä käytäntöjä. Tämän yhteistyön yhtenä laatukriteerinä tulisi olla koulun, opettajien ja oppilashuollon taidot kohdata moninaisia perheitä. Myös niin sanotut sateenkaariperheet olisi osattava kohdata tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Sateenkaariperheet ovat lesbo-, bi-, trans- ja homovanhempien lapsiperheitä sekä muiden seksuaali- ja sukupuoli-identiteetiltään valtavirrasta eroavien perheitä.

Suvaitsevaisuus ei ole hyvä tie yhteisöllisyyteen

Moninaisen ja avoimen yhteiskunnan tavoitteena suvaitseminen ei ole riittävää. Suvaitseminen on valta-asemassa olevan taholta osoitettua vähemmistön sietämistä. Turvalliseen yhteisöllisyyteen oppimisessa ei riitä yhteisön muiden jäsenten suvaitseminen. Yhteisöllisyys voi perustua vain aitoon kunnioitukseen toisia kohtaan.

Helsingissä 28.8.2009

Seta ry:n puolesta,

Tanja Lehtoranta
vt. pääsihteeri
Seta ry

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design