Lausunto oikeusministeriölle äitiyslakia koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriölle

Asia: LAUSUNTOPYYNTÖ  äitiyslain säätämistä koskevasta työryhmämietinnöstä

Seta kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmämietinnöstä, jossa ehdotetaan äitiyslain säätämistä.

Seta arvostaa sitä, että ehdotetun säätelyn tavoitteena on vahvistaa naisparien vanhemmuutta niin, että heidän asemansa vanhempina olisi mahdollisimman yhdenvertainen verrattuna eri sukupuolta oleviin vanhempiin.

Mietinnössä esitetään naispareille mahdollisuutta tunnustaa sosiaalisen äidin vanhemmuus silloin, kun lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidoista, joihin molemmat puolisot ovat antaneet suostumuksensa. Tämä esitys parantaa naisparien asemaa merkittävästi, mutta valitettavasti vain tässä yhdessä perhetilanteessa. Tästä johtuen muunlaisissa perhetilanteissa olevien lasten tilanne jää edelleen yhdenvertaisen oikeusturvan ulkopuolelle.

Seta esittää, että rekisteröityihin naispareihin sovellettaisiin automaattisesti vanhemmuusolettamaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalisen äidin vanhemmuus vahvistettaisiin lain nojalla samalla tapaa kuin se tapahtuu eri sukupuolta olevien, avioliitossa elävien vanhempien kohdalla. Tämä takaisi yhdenvertaisen kohtelun samaa sukupuolta oleville rekisteröidyille pareille ja avioliiton solmineille pareille.

Esityksen mukaan koti-inseminaatiolla naispareille syntyneet lapset rajattaisiin vanhemmuuden tunnistamismenettelyn ulkopuolelle. Seta esittää, että mikäli kaikki osapuolet, biologinen isä mukaan lukien, ovat asiasta yksimielisiä, tulisi vanhemmuusolettamaa voida soveltaa myös koti-inseminaation avulla syntyneiden lapsien osalta. Työryhmän nostama epäkohta sateenkaariperheiden syrjinnästä julkisissa hedelmöityshoidoissa sekä sairausvakuutuskorvauksissa on huomion arvoinen; monesti viralliset hedelmöityshoidot ovat liian kalliita pienituloisille perheille. Vanhemmuusolettama helpottaisi myös näiden perheiden vanhemmuuden vahvistamista.

Esitys ottaa kantaa myös transsukupuolisten henkilöiden vanhemmuuteen. Esityksessä ehdotetaan, että äidiksi on mahdollista todeta myös henkilö, joka on oikeudelliselta sukupuoleltaan mies. Juridisen miehen merkitseminen väestötietojärjestelmään äitinä voi olla ongelmallista, koska vanhemmuusmerkintä on julkisesti saatavilla oleva tieto ja mikäli merkintä on vanhemman juridisen sukupuolen kanssa ristiriitainen, voisi tästä aiheutua hankaluuksia. Tulisi olla mahdollista, että lapsen synnyttäjä voidaan tämän näin halutessa todeta lapsen isäksi. Äitiyslaissa tulisi ottaa huomioon myös henkilön translain mukaisen sukupuolen vahvistamisen vaikutuksen vanhemmuuteen jo syntyneiden lasten osalta. Jo syntyneiden lasten vanhemmuus tulisi voida vahvistaa hakemuksesta vanhemman vahvistetun sukupuolen mukaiseksi, jolloin äitiys muuttuisi isyydeksi ja isyys äitiydeksi.

Esityksen mukaan lapselle ei voida vahvistaa kuin kaksi oikeudellista vanhempaa. Tämä tilanne ei kuitenkaan vastaa monen perheen ja lapsen de facto -tilannetta, jossa lapsella on useampi vanhempi. Sateenkaariperheiden lasten kaikki vanhemmuudet tulisi olla mahdollista tunnistaa.

Työryhmä esittää erillistä äitiyslakia. Juridisesti ei kuitenkaan ole tärkeää tehdä erottelua isän ja äidin välillä, joten Seta ehdottaa, että tulevaisuudessa isyys- ja äitiyslaki yhdistettään yhdeksi vanhemmuuslaiksi.

Helsingissä 26.11.2014

Marita Karvinen
Pääsihteeri Seta ry
p. 040 570 4328
paasihteeri[at]seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design