Lausunto monikulttuurisuusohjaajan ammattitutkinnon perustamisesta

24.10.2009
Valmistelevalle työryhmälle, liitettäväksi Opetushallitukselle toimitettavaan esitykseen

Lausunto monikulttuurisuusohjaajan ammattitutkinnon perustamisesta

Seta ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Seta on ilahtunut hankkeesta perustaa monikulttuurisuusohjaajan ammattitutkinto. Samalla se toteaa, että jos tällainen ammattitutkinto luodaan, parempi nimi sille olisi moninaisuusohjaajan ammattitutkinto.

Seta ehdottaa, että kun tutkintoa suunnitellaan eteenpäin, valittua terminologiaa tarkennetaan. Lausuntopyynnössä puhutaan toisaalla monikulttuurisuudesta, toisaalla moninaisuudesta. On tärkeää, että tutkintoa suunniteltaessa myös muuhun kuin etniseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvien aihepiirien luonnetta ja käsitteistöä pohditaan perusteellisesti ja asiantuntevasti.

Setan mielestä seksuaalisen suuntautumisen (homo-, bi- ja heteroseksuaalisuus) ja sukupuolen (transihmisyys, intersukupuolisuus) moninaisuus ovat tärkeä aihepiiri tulevassa tutkinnossa. Sisältökokonaisuuksissa tulisi myös käsitellä perhemuotojen moninaisuutta, esimerkiksi niin kutsuttuja sateenkaariperheitä. Sen sijaan lausuntopyynnössä mainittu ”seksuaalisuus” on sekä liian laaja käsite että aihepiiri tällaiseen tutkintoon, eikä Seta näe tarvetta varsinaisesti seksuaalisuuden moninaisuuden (kuten eri seksuaalisten mieltymysten tai seksuaaliterveyden) käsittelemiseen tutkinnossa.

Pelkkään monikulttuurisuuteen keskittyminen tutkinnossa ei riitä – se olisi Setan mielestä liian kapea näkökulma ajatellen nyky-yhteiskunnan ja nykyisen työelämän osaamistarpeita. Tarvitaan laajempaa ja vivahteikkaampaa näkemystä ihmisten moninaisuudesta. Jos tutkinnon oppisisällöissä keskitytään vain etniseen tai kulttuuriseen moninaisuuteen, on myös se vaara, että eri etnisiin ryhmiin kuuluvat ihmiset nähdään vain tuon yhden ominaisuuden kautta, kun heille itselleen taas jokin muu identiteetti voi olla keskeisempi. Lausuntopyynnössä mainituissa sisältökokonaisuuksissa on laitettu esimerkiksi vammaisuus ja seksuaalisuus otsikon ”monimuotoinen monikulttuurisuus” alle. Tarvetta olisi kuitenkin moninaisuuden ammattikoulutukselle, jossa käsitellään esimerkiksi vammaisuutta ja seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä teemoja myös irrallaan monikulttuurisuudesta ja vasta toissijaisesti yhdessä sen kanssa.

Vaikka perusteilla olevaa tutkintoa päätettäisiin valmistella nimikkeellä monikulttuurisuusohjaajan ammattitutkinto ja määritellä lähtökohdaksi etninen ja kulttuurinen moninaisuus, on silti tärkeää, että tutkinnon sisällöissä otetaan huomioon moninaisuuden muutkin ulottuvuudet. Ihmistä ei voi pelkistää yhteen ominaisuuteensa, vaan etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön kuuluvalla yhtä lailla kuin monikulttuurisessa perheessä kasvaneella tai maahanmuuttajataustaisella henkilöllä on aina myös jokin sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, ikä ja tapa ilmaista sukupuoltaan. Taustaltaan kulttuurisiin vähemmistöihin kuuluvien homo- tai biseksuaalisten tai sukupuoltaan epätavallisesti ilmaisevien henkilöiden kohdalla ”vähemmistön vähemmistöön” kuuluminen voi olla erityinen haaste mm. moniperustaisen syrjinnän riskin ja moninkertaisten ennakkoluulojen vuoksi.

Vastaukset lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin

Uuden tutkinnon tarve: Setan mielestä Suomen työelämässä etenkin sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla on tarvetta moninaisuusosaamiselle, ei vain monikulttuurisuusosaamiselle. Näiden alojen ammattilaisilta puuttuu riittävää ja ajantasaista tietoa ja taitoa kohdata ihmisten moninaisuus. Siksi ehdotetun tyyppinen tutkinto on tarpeellinen tässä yhteiskunnallisessa vaiheessa, jossa joistain moninaisuuden ulottuvuuksista on vasta alettu puhua ammatillisissa yhteyksissä ja asiallista tietoa ammatillisen asiantuntemuksen ja työn tueksi on saatavilla vain rajallisesti. Tutkinnon nimikkeeksi tulisi ottaa moninaisuusohjaajan ammattitutkinto.

Miten tarve ilmenee: Setan näkökulmasta moninaisuuteen liittyvän ammattiosaamisen tarve tulee esiin Setaan suuntautuvana koulutuskysyntänä ja koulutuksiimme osallistuvien henkilöiden kommentteina. Koulutuspalautteissa kiitellään antamastamme tiedosta, koska seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden aihepiiri ei ole kuulunut monen ammattilaisen kohdalla millään lailla omaan tutkintoon, vaikka työssä näille tiedoille ja taidoille olisi käyttöä. Erityisen paljon Setasta kysytään ei- heteroseksuaalisen tai sukupuolen moninaisuutta ilmentävän asiakkaan kohtaamiseen liittyvää koulutusta. Seta itse pystyy tarjoamaan vain suppeita koulutuskokonaisuuksia, jotka tavoittavat vain rajallisen määrän työntekijöitä eri aloilla.

Näkemyksiä mahdollisista sisältökokonaisuuksista:

Moninaisuuden eri ulottuvuuksien tulisi olla oppisisällöissä tasapuolisesti edustettuina. Muutoin on vaara, että moninaisuus hukkuu tutkinnon kokonaisuudessa ja terminologiassa ”monikulttuurisuuden” alle. Lausuntopyynnöstä käy ilmi, että ko. tutkinnosta voisi suorittaa myös osia, joten yksi tapa rakentaa tutkinto voisi olla jakaa se osiin, joissa jokaisessa on eri teema.

Sisältökokonaisuuksien näkökulmien valinta riippuu tietenkin pitkälti siitä, mihin ammattialaan tutkinnon ajatellaan kuuluvan. Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta mahdollisia sisältökokonaisuuksia, osin alasta riippumatta, olisivat esimerkiksi

– Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ihmisoikeuskysymyksenä

– Sukupuolen moninaisuuden eri ulottuvuuksia – transihmisistä intersukupuolisiin

– Ei-heteroseksuaalinen tai sukupuoleltaan moninainen lapsi ja nuori – nuoren kasvun tukeminen

– Miten käsitellä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä nuoren kanssa

– Asiakkaan kohtaaminen (koulutusosion sisältö hiukan erilainen riippuen siitä, suunnataanko se kasvatus- ja opetusalalle vai sosiaali- ja terveysalalle)

– Perhemuotojen moninaisuus

– Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ja ikääntyminen

– Moniperustainen syrjintä yhdenvertaisuustyön haasteena

Seta antaa jatkossa mielellään asiantuntemustaan seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuuteen liittyvää käsitteistöä ja tiedontarpeita koskien uutta tutkintoa suunnittelevien tahojen käyttöön.

Helsingissä 24.10.2009

Aija Salo
Pääsihteeri, Seta ry

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design