Lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotuksesta

Seta ry                                                                                                  15.3.2013

Sisäministeriö
PL 26
00023 Valtioneuvosto

maahanmuutto-osasto[at]intermin.fi
hare[at]intermin.fi

Asia: Seta ry:n lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotuksesta

Seta kiittää sisäministeriötä mahdollisuudesta lausua maahanmuuton tulevaisuudesta. Seta tuo lausuntonaan esille seuraavat huomiot työryhmäraporttiin liittyen.

Yleiset huomiot

Seta pitää erittäin hyvänä, että strategiaehdotuksesta on tehty sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi, ja että sukupuolivaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon sukupuolen moninaisuus. Seta olisi toivonut, että työryhmän esityksestä olisi käynyt selvemmin ilmi, miten sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin tuloksia on hyödynnetty työryhmän esityksessä. Nyt vaikuttaa siltä, että suuri osa vaikutusarvioinnin ansiokkaista ehdotuksista on jäänyt työryhmän esityksessä valitettavan vähälle huomiolle.

Seta pitää hyvänä esityksen linjauksia ”Suomi on turvallisesti avoin”, ”Jokainen löytää paikkansa” ja ”Moninaisuus on arkea”. Seta toivoo, että tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikassa näkyy vielä työryhmän esitystä vahvemmin ja konkreettisemmin näiden linjausten toiminnallistaminen aktiiviseksi ja myönteiseksi yhdenvertaisuuspolitiikaksi, jonka perustana on yhteiskunnan jäsenten moninaisuus myös muiden ulottuvuuksien kuin etnisen tai kulttuuritaustan osalta. Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan heidän joukossaan näkyy esimerkiksi perhemuotojen, sosioekonomisen taustan, vakaumusten, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus yhtä lailla kuin kantaväestössäkin.

Seta pitää hyvin tärkeinä linjauksia ”Kansainvälistyvässä Suomessa arvostetaan moninaisuutta” ja ”Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kuuluvat kaikille” sekä ”Maahanmuuttajat voivat hyödyntää osaamistaan ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen”. Myös näiden linjausten konkretisointi jättää työryhmäraportissa toivomisen varaa.

Raportissa korostuu huomattavasti työperäisen maahanmuuton tärkeys. Seta korostaa, että humanitaarisin perustein tapahtuva maahanmuutto ja kansainvälisen suojelun tarjoaminen sitä tarvitseville ovat olennaisia ulottuvuuksia maahanmuuttopolitiikassa.

Työryhmäesityksessä todetaan, että lisääntyvän maahanmuuton myötä myös moninaisuus lisääntyy. Tämä on varmasti totta, mutta Seta muistuttaa, että Suomi on jo nyt monessa mielessä moninainen yhteiskunta, ja moninaisuus on muutakin kuin etnistä ja kulttuurista moninaisuutta. On tärkeää, että ihmisten moninaisuus saa näkyä enemmän ja että yhteiskunnan palvelut ja politiikat rakennetaan niin, että jokainen voi nauttia yhteiskunnan jäsenyydestä yhtäläisesti ilman syrjintää millään perusteella. Seta ehdottaa, että maahanmuuttopolitiikan linjauksissa kaikki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaeissa määritellyt syrjintäperusteet avataan konkreettisesti auki, huomioon ottaen myös valmistelussa olevat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien muutokset.

Seta pitää hyvin myönteisenä, että esityksessä viitataan moniperustaiseen syrjintään ja todetaan, että on olemassa erityisen haavoittuvia ryhmiä. Seta toivoo, että maahanmuuttopolitiikan linjauksissa nostettaisiin esiin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus. Maahanmuuttajien joukossa on niin transihmisiä kuin lesboja, homoja ja biseksuaalejakin, ja juuri he ovat yleensä erityisen alttiina syrjinnälle ja näkymättömyydelle yhteiskunnassa.

Seta esittää huolensa siitä, että työryhmän esityksessä annetaan jossain määrin stereotyyppinen kuva sukupuolten välisestä työnjaosta maahanmuuttajaväestössä. Seta muistuttaa, että maahanmuuttajat ovat heterogeeninen joukko, johon sisältyy monenlaisia perherakenteita ja monenlaisia elämänkulkuja. Segregaation purkaminen on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite, ja yksi edellytys sille on, että viranomaiset itse luopuvat stereotyyppisistä sukupuolikäsityksistä.

Luvuittaiset huomiot

3.1.2 Paremmat valmiudet kohdata liikkuvuuteen liittyvät haasteet

Työryhmän ehdotuksessa todetaan, että virallisten järjestelmien ulkopuolella pysyttelevät henkilöt ovat erityisen alttiita syrjäytymiselle ja hyväksikäytölle, ja että perus- ja ihmisoikeudet koskevat myös heitä, vaikka heidän oleskelunsa olisi ulkomaalaislain näkökulmasta laitonta. Ehdotuksessa linjataan, että näiden henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista on selvitettävä ja seurattava. Tämä on erittäin tärkeä linjaus.

Osa niin kutsutuista paperittomista henkilöistä kuuluu johonkin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Osa heistä odottaa turvapaikkapäätöstä tai on saanut kielteisen päätöksen haettuaan suojelua seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistuvan vainon perusteella. Osalle näistä henkilöistä paluu lähtömaahan voi tarkoittaa paluuta välittömään kuoleman tai väkivallan uhkaan. Usein vainoaja on viranomainen.

Seta pitää hyvin tärkeänä, että maahanmuuttoviranomaisilla ja oikeusjärjestelmän edustajilla on riittävät ja ajantasaiset tiedot seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta ja niistä erityispiirteistä, joita liittyy näihin ominaisuuksiin perustuvaan vainoon. Seta ehdottaa, että maahanmuuttoviranomaisille, raja- ja tullihenkilöstölle sekä poliisille ja oikeuslaitoksen työntekijöille tarjotaan systemaattisesti koulutusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta ihmisoikeuskysymyksinä.

Perheenyhdistämisen edellytysten on kohdeltava eri perhemuotoja de facto yhdenvertaisesti. Samaa sukupuolta oleva kumppani ja tämän lapset on tunnustettava henkilön perheenjäseniksi myös silloin, kun lähtömaassa ei ole mahdollisuutta rekisteröidä parisuhdetta, solmia avioliittoa samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa tai muuten osoittaa, että kyse on läheisestä perhesuhteesta.

Setan tietoon on tullut tapauksia, joissa on ollut syytä epäillä, että Suomen viisumimenettelyt eivät aina kohtele yhdenvertaisesti samaa sukupuolta olevia pareja. Viisumin saamisen tulee olla mahdollinen parisuhteen perusteella myös silloin, kun lähtömaassa ei ole mahdollista rekisteröidä parisuhdetta tai solmia avioliittoa samaa sukupuolta olevien kumppanien kesken. Seta ehdottaa, että Suomi varmistaa, että sen omat viisumi- ja oleskelulupakäytännöt eivät de facto syrji seksuaalisen suuntautumisen perusteella esimerkiksi henkilöitä, joiden lähtömaassa parisuhteen rekisteröinti tai avioliitto samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa ei ole mahdollinen.

Seta ehdottaa, että Suomi toteuttaa sekä edistää myös EU:ssa pari- ja perhesuhteiden molemminpuolista tunnustamista siten, että tuetaan sateenkaariperheiden ja samaa sukupuolta olevien parien perhesuhteiden ja juridisen aseman tunnustamista maasta toiseen liikuttaessa ja vaikutetaan transihmisten liikkumisen esteiden poistamiseksi. Erityisen tärkeää on, että sateenkaariperheet tunnustetaan myös perheenyhdistämisessä.

Seta muistuttaa, että Suomen tulee ottaa hlbti-turvapaikanhakijat huomioon haavoittuvana ryhmänä EU:n turvapaikkapolitiikan toimeenpanossa, kuten EU:n turvapaikkadirektiivit edellyttävät.

3.1.4 Joustavampi maahanmuuttohallinto ja toimivammat menettelyt

Työryhmäesityksessä linjataan, että haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat on tunnistettava ja heidän erityistarpeisiinsa vastattava, ja tähän liittyen päätösten laatua on seurattava ja päätöksenteossa on otettava huomioon ihmisten yksilölliset tarpeet.

Seta pitää edellä mainittua linjausta hyvin keskeisenä. Kotouttamistoimien osana maahanmuuttajille tulee tarjota asiallista tietoa yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että maahanmuuttajilla on oikeus saada tietoa sateenkaariperheiden perheoikeuksista, transihmisten hoidon saatavuudesta sekä syrjinnän kiellosta liittyen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun sekä kaikkiin muihin syrjintäperusteisiin. Tämän asiallisen tiedon levittämistä varten tarvitaan materiaalia sekä muun muassa vastaanottokeskusten ja Maahanmuuttoviraston työntekijöiden systemaattista kouluttamista.

Seta muistuttaa meneillään olevista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien uudistuksista, joiden myötä viranomaisten velvoitteet edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa muun muassa seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyen vahvistuvat. Nämä velvoitteet koskevat myös kaikkia maahanmuuttoviranomaisia sekä maahanmuuttajille palveluja tarjoavia viranomaisia sekä opetuksen järjestäjiä.

3.2.1 Maahanmuuttajat osallisina yhteiskunnassa ja 3.2.3 Palvelut tukevat kotoutumista

Työryhmäesityksen mukaan eri väestöryhmien välistä vuorovaikutusta ja maahanmuuttajien osallistumista järjestötyöhön on lisättävä ja järjestöjen edellytyksiä tukea maahanmuuttajien osallisuutta ja kotoutumista on vahvistettava.

Seta kannattaa tätä linjausta lämpimästi. Muistutamme, että keskeinen elementti maahanmuuttajien osallistumisessa mihin tahansa yhteisöihin on yhdenvertainen ilmapiiri ja kaikkeen syrjintään puuttuminen. Setan mielestä yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vastainen toiminta on syytä ottaa huomioon järjestöjen ja muiden yhteisöjen valtionapuja myönnettäessä.

3.3 Moninaisuus on arkea

Työryhmäesityksessä todetaan, että ”Suomalaisen yhteiskunnan perusarvot, erityisesti ihmisarvon loukkaamattomuus, luovat perustan moninaisuuden hyväksymiselle. ”

Ihmisarvon loukkaamattomuus on yleismaailmallisten ihmisoikeuksien perusperiaate. Seta pitää ongelmallisena sitä, että raportissa annetaan kuva, että suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsisi yhtenäiset perusarvot. Suomessa on paljon rakenteellista, lainsäädäntöön ja viranomaistoimiin pohjautuvaa syrjintää ja eriarvoisuutta ja ongelmia ihmisten välisessä kohtelussa. Maahanmuuttopolitiikka ja kotouttamisen edistäminen eivät voi pohjautua ajatukselle, että Suomessa on lähtökohtaisesti hyvä ja tulijoiden lähtömaita parempi kulttuuri tai arvopohja. Onnistuneen kotouttamisen yksi edellytys on, että tunnistetaan suomalaisen yhteiskunnan rakenteellinen rasismi ja syrjintä ja tehdään proaktiivista yhdenvertaisuustyötä näiden ongelmien vähentämiseksi.

Muuta

Seta toivoo, että strategian edistämisessä otetaan huomioon seuraavat sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiraportissa mainitut seikat:

– Aktiivisempi viharikosten torjunta ja ennaltaehkäisy, mukaan lukien viranomaisten kouluttaminen eri syrjintäperusteista ja vähemmistöjen kohtaamisesta.

– Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistäminen harrastustoiminnassa

– Muiden kuin työperäisten maahanmuuttajien parempi huomioiminen

– Maahanmuuttajataustaisen väestön keskinäisten erojen parempi huomioiminen: moninaisuuden ytimessä tulisi olla avoimuus ihmisten erilaisille identiteeteille, ei pelkkä kulttuurinen ulottuvuus.

– Selkeä vastuiden ja velvollisuuksien osoittaminen.

– Että olemassa olevat perus- ja ihmisoikeuksia koskevat tekstiosuudet laajennettaisiin koko maahanmuuttostrategiaa kantaviksi periaatteiksi.

Seta kannattaa myös positiivinen erityiskohtelun mahdollisuuksien nykyistä laajempaa hyödyntämistä. Yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin asiantuntijat kritisoivat arviointiraportissa sitä, että syrjintää koskevat linjaukset eivät ole tarpeeksi yksityiskohtaisia, eikä positiivista erityiskohtelua tai kohtuullista mukauttamista mainita strategisina linjauksina yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Lopuksi

Seta toivoo, että sen esittämät näkemykset otetaan huomioon maahanmuuttopolitiikan kehittämisessä. Seta kiittää lausuntopyynnöstä sekä kutsusta osallistua yhdenvertaisuus- ja sukupuolivaikutusten arviointiprosessiin, ja toivoo tulevansa jatkossakin kuulluksi maahanmuuttoon liittyvissä ja muissa sisäministeriön toimialaan kuuluvissa hankkeissa.

Seta suosittelee lämpimästi, että myös muissa hankkeissa toteutetaan yhdenvertaisuus- ja sukupuolivaikutusten arviointi valmisteluvaiheessa ja että arvioinnin tuloksia hyödynnetään hankkeiden jatkovalmistelussa ja toimeenpanossa.

Helsingissä 15.3.2013

Aija Salo
pääsihteeri
Seta ry
p. 050 309 8108
paasihteeri[at]seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design