Lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta

LAUSUNTO: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2015

Seta kiittää mahdollisuudesta lausua Lapsiasiavaltuutetun toimiston valmisteilla olevasta ”Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta” vuodelle 2015, jossa annetaan arvio hallituksen toimenpiteiden vaikutuksesta lasten hyvinvointiin hallituskaudella 2011–2015.

Julkaisu kokoaa lasten hyvinvointiin ja lasten oikeuksiin liittyviä keskeisiä seikkoja. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kanssa työtä tekevät ammattilaiset saavat vuosikirjasta hyvin tietoa ajankohtaisimmista lasten hyvinvointiin ja oikeuksiin liittyvistä asioista. Yleisenä haasteena on se, että lasten ja nuorten ääni ja etu jää usein valtion ja kuntien päätöksentekoprosesseissa huomioimatta. Haaste on vielä suurempi, kun on kyse sateenkaarevista lapsista ja nuorista. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret sekä sateenkaariperheiden lapset ovat yhteiskunnassamme usein näkymättömiä. Tämä näkymättömyys heijastuu myös vuosikirjaan.

Yksi syy näkymättömyyteen on tiedon puute. Julkaisun indikaattorit ovat hyviä ja jokaisessa niistä olisi tarve nostaa esille sateenkaarilasten ja nuorten näkökulmia. Lasten hyvinvoinnin kansallisten indikaattoreiden tietolähteet ovat valitettavasti sellaisia, että ne eivät huomioi sateenkaarinuoria ja heidän todellisuuttaan. Esimerkiksi THL:n kouluterveyskyselyssä ei seksuaalista suuntautumista tai sukupuolen kokemista kysytä, joten esimerkiksi se muissa tutkimuksissa esille tullut seikka, että sateenkaarinuorilla on enemmän päihteiden käyttöä kuin ei-sateenkaarevilla, ei tämän tietolähteen perusteella tule ilmi. Kyseessä on kuitenkin asia, johon tulisi eritasoisissa päätöksentekoprosesseissa kiinnittää huomioita, jotta sateenkaarinuorten hyvinvointi lisääntyisi tälläkin saralla.

Erityisen hlbtiq-näkökulman puuttuminen tietolähteistä on ongelma jokaisessa julkaisussa mainitussa hyvinvointia heikentävässä uhassa: itsetuhoisuus, seksuaalinen väkivalta, itsemurhat ja ystäväsuhteisiin liittyvät ongelmat ovat tutkimusten mukaan yleisempiä sateenkaarevilla nuorilla. Tarve tietolähteiden kehittämiseen nousee selkeästi esille.

Vuosikirjassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret mainitaan vain osiossa, jossa selvitetään lasten hyvinvoinnin seurannan kehittämistä. Sivulle 137 tulisi lisätä seksuaalivähemmistöt niiden ryhmien joukkoon, joiden hyvinvoinnista katsotaan tarvittavan lisätietoa. On arvostettavaa, että Kouluterveyskyselyä halutaan laajentaa, jotta myös erityisryhmiä tavoitetaan. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt tulisi huomioida tässä kyselyn laajentamisessa. Tämän ohella vuosikirjan suosittelemat säännönmukaiset erillisselvitykset ovat erittäin tarpeellisia ja tervetulleita.

Sateenkaarilasten ja nuorten kannalta on tärkeää, että suosituksissa mainittu ammattilaisten kohtaamistaitojen kehittäminen toteutuu. Myös opettajien ja kasvattajien kykyä tunnistaa ja puuttua kiusaamiseen tulee parantaa. Suuri osa kiusaamisesta tapahtuu ”vääränlaisen” sukupuolen ilmaisun tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, ja tähän ammattilaisille tulee tarjota valmiuksia puuttua.

Lapsiasiavaltuutettu on viime vuosina selvittänyt moniin vähemmistöihin kuuluvien lasten kokemuksia ja nostanut esiin lasten moninaisia todellisuuksia. Seta arvostaa ja kiittää, että toimintaa ollaan suuntaamassa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten oikeuksien suuntaan, ja että myös perhemuotojen moninaisuus pääsee valtuutetun agendalle.

 

Helsingissä 15.12.2014

Marita Karvinen
Pääsihteeri Seta ry
p. 040 570 4328
paasihteeri@seta.fi

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design