Lausunto koulutuksellisen tasa-arvon edistämisestä

Seta ry 16.1.2013
Pasilanraitio 5
00240 Helsinki
www.seta.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Seta ry:n lausunto

Aihe: Työryhmäehdotus valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämisestä

Seta kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ehdotuksesta valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämisestä. Seta on aikaisemmin lokakuussa 2012 esittänyt lausuntonsa koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman valmisteluun. Esitämme alla yleisiä huomioita strategiasta ja joitakin yksityiskohtaisia muutosehdotuksia.

Yleistä

Seta on tyytyväinen siihen, että strategiassa kiinnitetään paljon huomiota opetusjärjestelmän sukupuolitettuihin käytäntöihin ja esitetään toimenpide-ehdotuksia sukupuolitietoisuuden parantamiseksi. Toteamme myös ilolla, että prosessissa on huomioitu ehdotuksemme siirtyä suvaitsevaisuuskasvatuksesta ihmisoikeus- ja moninaisuuskasvatukseen sekä toisen ihmisen huomioimisen edistämiseen. Ehdottamamme ajatus koulumaailmassa vallitsevien normien ja normatiivisten käytäntöjen tarkastelusta ja purkamisesta ei kuitenkaan tule strategiassa sen nykyisessä muodossa selvästi esille. Tätä näkökulmaa toivomme vielä vahvistettavan.

Strategiaehdotuksessa tasa-arvoa käytetään laajana käsitteenä, jolla viitataan paitsi sukupuolten väliseen tasa-arvoon, myös yhdenvertaisuuden toteutumiseen muidenkin syrjintäperusteiden ja henkilöön liittyvien ominaisuuksien kannalta. Tästä huolimatta yhdenvertaisuuden edistäminen ei konkretisoidu toimenpide-ehdotuksissa.

Perusopetuksen ja lukio-opetuksen kohdalla korostetaan opetussuunnitelmien perusteiden uudistamisen yhteydessä tasa-arvon edistämistavoitteiden huomioimista. Ammatillisen koulutuksen yhteydessä strategia ei sen sijaan totea tarvetta tai keinoja parantaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista, mikä tuntuu epäjohdonmukaiselta.

Muutosehdotukset

Muutosehdotus 1: Varhaiskasvatus, toimenpide 2 (s. 26). Lisätään maininta yhdenvertaisuudesta.

Alkuperäinen: ”Vahvistetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja oppimisen tukemista sekä toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen omaksumista lisäämällä varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan tasa-arvoon ja sukupuolitietoisuuteen liittyviä sisältöjä.”

Setan muutosehdotus: ” …lisäämällä varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja sukupuolitietoisuuteen liittyviä sisältöjä.”

Perustelu: Tasa-arvon ja sukupuolitietoisuuden lisäämisen lisäksi on tärkeää varmistaa, että varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman sisällöt ottavat huomioon yhteiskunnan moninaisuuden myös yhdenvertaisuuslaissa mainittujen syrjintäperusteiden osalta. Tämä korostuu, kun yhdenvertaisuuslakia todennäköisesti muutetaan pian niin, että viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta laajenee.

Muutosehdotus 2: Perusaste, Koulujen sukupuolittuneet käytännöt (s. 31). Ei suljeta pois muunsukupuolisia lapsia ja nuoria.

Alkuperäinen: ”Tytöt ja pojat, jotka käyttäytyvät sukupuolisten stereotypioiden vastaisesti eivät saa joutua syrjityiksi eivätkä koulukiusatuiksi.”

Setan muutosehdotus: ”Lapset ja nuoret, jotka käyttäytyvät sukupuolisten stereotypioiden vastaisesti, eivät saa joutua syrjityiksi eivätkä koulukiusatuiksi.”

Perustelu: Ilmaisu ”lapset ja nuoret” kattaa myös ne lapset ja nuoret, jotka eivät koe olevansa tyttöjä eivätkä poikia, eli ns. muunsukupuoliset.

Muutosehdotus 3: Perusaste, toimenpide 5 (s. 31). Muistetaan sukupuolivähemmistöt.

Alkuperäinen: ”Korkeakoulut ja Opetushallitus sisällyttävät kaikkeen opettajankoulutukseen (lastentarhanopettaja, luokanopettaja, aineenopettaja, ammatillinen opettaja, opinto-ohjaaja) ja oppilaitosjohdon koulutukseen sekä täydennyskoulutukseen aiempaa enemmän sukupuolisensitiivisiä opetussisältöjä ja -menetelmiä ml. seksuaalivähemmistöjen huomioon ottaminen kasvatus- ja kouluyhteisössä.”

Muutosehdotus:” …aiempaa enemmän sukupuolisensitiivisiä opetussisältöjä ja -menetelmiä ml. seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteettien ja sukupuolen ilmaisun moninaisuuden huomioon ottaminen kasvatus- ja kouluyhteisössä.”

(vaihtoehtoinen muotoilu ”ml. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioon ottaminen”)

Perustelu: Tässä kohdassa on todella tärkeää kiinnittää huomiota myös sukupuolivähemmistöihin. Esitämme kuitenkin ensisijaisesti puhetapaa, joka tunnistaisi moninaisuuden kaikkia ihmisiä koskettavana asiana ilman, että rajaudutaan vähemmistöihin. Tällä lähestymistavalla on nähdäksemme helpompaa tarkastella niitä seksuaalista suuntautumista ja sukupuolta sääteleviä normeja, jotka jo peruskoulussa aiheuttavat lapsille ja nuorille paineita sopeutua tiettyihin stereotyyppisiin sukupuolikategorioihin.

Muutosehdotus 4: Toimenpide 5 (s. 31). Yhdenvertaisuuden edistäminen.

Alkuperäinen: ”Opetushallitus kirjaa uusiin opetussuunnitelman perusteisiin tasa-arvon aktiivisen edistämistavoitteen sekä selkeästi määriteltyjä keinoja segregaation lieventämiseksi liittyen opetusmenetelmien ja oppimateriaalien kehittämiseen sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.”

Muutosehdotus: ”Opetushallitus kirjaa uusiin opetussuunnitelman perusteisiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden aktiivisen edistämistavoitteen sekä selkeästi määriteltyjä keinoja segregaation lieventämiseksi liittyen opetusmenetelmien ja oppimateriaalien kehittämiseen sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja sukupuolen moninaisuuden tunnistamiseen ja tunnustamiseen.”

Perustelu: Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen koulutusjärjestelmässä edellyttää paitsi moninaisuuden huomioimista kasvatusalan ammattilaisten koulutuksessa, myös sen huomioimista opetussuunnitelmassa. Kyseinen toimenpide-ehdotus liittyy koulujen sukupuolittuneisiin käytäntöihin, mutta on kuitenkin toivottavaa, että opetussuunnitelmia uudistaessa korostetaan horisontaalisuutta eli yhdenvertaisuuden edistämistavoitteita myös muidenkin syrjintäperusteiden, kuten esim. etnisen alkuperän ja toimintakyvyn osalta. Tämä näkökulma korostuu, kun yhdenvertaisuuslaki todennäköisesti muuttuu pian niin, että viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta laajenee, ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain edistämissäännöksiä yhtenäistetään.

Muutosehdotus 5: Toimenpide 13 (s. 39). Yhdenvertaisuuden edistäminen.

Alkuperäinen: ”Opetushallitus kirjaa lukion uusiin opetussuunnitelman perusteisiin tasa-arvon aktiivisen edistämistavoitteen sekä selkeästi määriteltyjä keinoja segregaation lieventämiseksi liittyen opetusmenetelmien ja oppimateriaalien kehittämiseen sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.”

Muutosehdotus: ”Opetushallitus kirjaa lukion uusiin opetussuunnitelman perusteisiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden aktiivisen edistämistavoitteen sekä selkeästi määriteltyjä keinoja segregaation lieventämiseksi liittyen opetusmenetelmien ja oppimateriaalien kehittämiseen sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja sukupuolen moninaisuuden tunnistamiseen ja tunnustamiseen.”

Perustelu: kts. muutosehdotus 4.

Muutosehdotus 6: Toimenpide 31 (s. 55). Opiskeluhuollon moninaisuuspätevyys.

Lisätään virke: ”Lisätään oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön sukupuolitietoisuutta sekä osaamista syrjinnän vaarassa olevien nuorten kohtaamisessa.”

Perustelu: Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluissa on tärkeää, että ammattihenkilöstö osaa tunnistaa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen – kuten muihinkin syrjintäperusteisiin -liittyviä normeja ja niiden vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tämä on tärkeää niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kuin kaikkien muidenkin nuorten kannalta.

Helsingissä 15.1.2013
Aija Salo
pääsihteeri
Seta ry

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design