Ihmisoikeusinstituution perustaminen Suomeen

27.11.2009
Oikeusministeriö

Asia: OM 6/41/2009, Seta ry:n kirjallinen lausunto kuulemiseen (30.11.2009) ihmisoikeusinstituution perustamisesta

Seta ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamiseen liittyen. Seta pitää ihmisoikeusinstituution perustamista erittäin myönteisenä ja tarpeellisena asiana.

Hallituksen 24.9. eduskunnalle antaman ihmisoikeuspoliittisen selonteon mukaan perusteilla olevalla kansallisella ihmisoikeusinstituutiolla tulee olla monipuolinen kokoonpano sekä laajasti ymmärrettävä tehtävä edistää ja suojella ihmisoikeuksia. Instituution tulisi muun muassa seurata ja valvoa kansallista ihmisoikeustilannetta, antaa suosituksia ja tehdä ehdotuksia ihmisoikeuksien edistämiseksi sekä toimia ihmisoikeustietouden edistämiseksi.

Seta yhtyy selonteon linjauksiin instituution kokoonpanosta ja tehtävistä ja toteaa, että instituution organisaatiosta ja resursseista päätettäessä on tärkeää osoittaa tarkoituksenmukaiset ja riittävät resurssit seksuaalista suuntautumista ja sukupuolen moninaisuutta koskevan ihmisoikeusasiantuntemuksen harjoittamiseen ja kartuttamiseen.

Ihmisoikeuspolitiikassa seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat ns. uusia perusteita, joihin liittyvä ihmisoikeusasiantuntemus on Suomessa vielä ohutta monella hallinnonalalla. Esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvien käsitteiden määrittelyyn ja käyttöön lainsäädäntötyössä ja hallinnossa liittyvää asiantuntemusta on lähinnä Setalla, joka on kansalaisjärjestö. Seta on tyytyväinen siitä, että sitä kuullaan asiaan liittyvissä lainsäädäntö- ja muissa hankkeissa, mutta erityisasiantuntemusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta tarvitaan myös hallinnossa.

Syrjinnän vastaisessa työssä kansallisella tasolla on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin syrjintäperusteisiin, joista ei kerry riittävästi tietoa viranomaistoiminnassa tai muutoin. Syrjinnän seuranta Suomessa -raportin (http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/07_julkaisu/thj374.pdf) mukaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvästä syrjinnästä ei juurikaan kerry tietoa nykyisillä tiedonkeruukeinoilla. Raportissa todetaan, että seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sen ilmaisuun liittyvä syrjintä on vaikeasti havainnoitavaa. Seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä ja sen ilmaisua ei kysytä tilastoaineistoissa tai väestökyselyissä. Myös ihmisoikeusselonteon mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta on Suomessa ylipäätään riittämättömästi tietoa käytettävissä. Seta toivoo, että ihmisoikeusinstituutiolle osoitetaan riittävästi resursseja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa koskevien tutkimusten ja selvitysten toteuttamiseen.

Tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä tarvitaan kiireesti syrjinnän vastaisessa työssä yhteiskunnan eri osa-alueilla, kuten työelämässä, koulutusjärjestelmässä sekä julkisissa ja yksityisissä palveluissa. Vähemmistöihin kuuluvat ihmiset eivät myöskään aina itse ole tietoisia oikeuksistaan. Ihmisoikeusinstituutiota tarvitaan myös tuomaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyville ihmisoikeuskysymyksille näkyvyyttä ja käymään aihepiiristä julkista keskustelua.

Mikäli kansallisen ihmisoikeusinstituution organisaatiossa, toimeksiannossa ja resursseissa osoitetaan tarkoituksenmukaiset ja riittävät resurssit seksuaalisen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvän, ihmisoikeuksien näkökulmasta relevantin tiedon kartuttamiseen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseen suomalaisessa yhteiskunnassa aktiivisin keinoin, kuten valvomalla, antamalla suosituksia ja tekemällä aloitteita, instituution perustaminen tukee ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa mainittuja tavoitteita ihmisoikeuksien toteuttamiseksi.

Ihmisoikeusinstituution toteuttamaa ihmisoikeustilanteen valvonta- ja tiedontuotantotehtävää tarvitaan myös Suomen yleisen ihmisoikeuspolitiikan sekä ulko- ja EU-politiikan seuraamiseen seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun osalta. Aihepiiristä tarvitaan Suomessa lisää kansainväliseen kehitykseen liittyvää asiantuntemusta tukemaan Suomen toimia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien edistämiseksi ihmisoikeuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti esimerkiksi YK:ssa, Euroopan neuvostossa, Ety-järjestössä ja Euroopan unionissa.

Seta korostaa, että ihmisoikeusinstituution perustaminen ei yksinään riitä ratkaisemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteen tuntemukseen, valvontaan ja edistämiseen Suomessa tällä hetkellä liittyviä puutteita, vaan valtionhallinnossa on kullakin hallinnonalalla toteutettava selkeä vastuunjako ja osoitettava riittävät resurssit yhdenvertaisuutta sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta koskevan asiantuntemuksen muodostumisen ja syrjinnän ja viharikosten ennaltaehkäisy- ja valvontatoimien sekä aktiivisten yhdenvertaisuuden edistämistoimien mahdollistamiseksi. Ihmisoikeusinstituutiolle osoitettava ihmisoikeustilanteen valvontatehtävä ja valtuudet antaa suosituksia ja tehdä ehdotuksia ovat parhaimmillaan merkittäviä välineitä näiden toimien toteuttamisen varmistamiseksi.

Ihmisoikeusinstituution toiminnassa on syytä varmistaa jollain tavoin jatkuva, elävä yhteys kansalaisyhteiskunnan toimijoihin. Instituution yhteyteen mahdollisesti perustettavan valtuuskunnan tai vastaavan jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti kotimaisia ihmisoikeustoimijoita, myös seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden osalta. Seta on mielellään käytettävissä, mikäli instituution organisaatioon nimetään eri syrjintäperusteita edustavien kansalaisjärjestöjen edustajia.

Helsingissä 27.11.2009

Outi Hannula
puheenjohtaja
Seta ry

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design