Lausunto demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta opettajankoulutuksessa

Seta ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön selvitystyön tekijöille
Viite: OKM/38/040/2013

 

Seta kiittää mahdollisuudesta antaa kommenttinsa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta opettajankoulutuksessa koskevaan selvitykseen.

Kuten selvitystyön asettamissanoissa todetaan, kansainvälistyvässä ja moniarvoistuvassa yhteiskunnassa tarve yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen kasvaa. Tämä korostaa ihmisoikeustietämyksen merkitystä. Demokraattisen yhteiskunnan kehityksen kannalta on olennaista, millaiset valmiudet kaikki nuoret saavat aktiiviseen kansalaisuuteen ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen.

Jokaiselle kuuluvien ihmisoikeuksien edistäminen on kaikkien etu. Seta haluaa, että yhteiskunta on entistä avoimempi tunnustamaan ihmisten moninaisuuden ja antamaan jokaiselle mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua omaan elinympäristöönsä ja yhteiskuntaan. Kaikille avoin yhteiskunta on vahvempi.

Koulun ja oppilaitoksen on oltava kaikille oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle turvallinen ympäristö Opettajat ovat keskeisessä asemassa tässä työssä. Opettajat tarvitsevat tiedollisia, taidollisia sekä asenteellisia valmiuksia demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamiseen. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta on opettajankoulutuksessa arvioitava, tutkittava ja kehitettävä säännöllisin väliajoin.

Opettajankoulutuksella ja siihen kuuluvalla harjoittelulla on demokratian ja ihmisoikeuskysymysten kehittämisessä on suuri merkitys. Nykyaikainen opettajankoulutus vastaa tähän haasteeseen toivon mukaan kouluttamalla eettisesti tiedostavia, tulevaisuuteen suuntautuvia opettaja, jolla on taitoa kohdata kulttuuritaustoiltaan, valmiuksiltaan, asenteiltaan ja tuen tarpeiltaan erilaisia oppilaita muuttuvassa maailmassa. Opettajankoulutuksessa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen teemojen tulisi olla esillä keskusteltuina, kirjattuina sekä vuorovaikutuksellisena toimintana läpi koko koulutuksen. Asenteet muuttuvat parhaiten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudet osana ihmisoikeuskasvatusta

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ovat yhä luontevammin esillä suomalaisessa yhteiskunnassa. Poliittinen ja muu julkinen keskustelu aiheesta on vilkastunut selvästi viime vuosina ja esitettyihin näkökulmiin on tullut yhä enemmän sävyjä. Samaan aikaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja perhemuotoihin liittyvä tahaton ja tahallinen syrjintä sekä vahvat normit ovat yhä arkipäivää monelle yhteiskunnan eri toimintaympäristöissä, näin esimerkiksi koulussa. Tavoitteena on, että jokaiselle toteutuu oikeus elää yhdenvertaisesti ja turvassa omana itsenään, osallistua yhteiskuntaan ja etsiä onneaan haluamallaan tavalla, vailla syrjintää. Muutoksia ei tapahdu itsestään, vaan ne edellyttävät aktiivista toimintaa.

Opettajakoulutukseen, sen opetussuunnitelmiin ja toteutukseen, tulee sisällyttää asiallista ja ajantasaista tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, normikriittisyydestä sekä hlbtiq-ihmisten kohtaamisesta. Oppimateriaaleissa tulee tuoda esille seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuutta. Opettajille on oltava osaamista ja tarjolla keinoja, joilla he voivat puuttua tehokkaasti trans- ja homofobiseen kiusaamiseen ja häirintään ja näiden syihin.

Opettajien tulee kyetä vastaamaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta arjen opetus- ja kasvatustilanteissa. Vahvat stereotyyppiset sukupuolinormit vaikuttavat kielteisesti kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksiin kasvaa ja kehittyä tasa-arvoisiksi ja yhdenvertaisiksi kansalaisiksi, ja muodostuvat usein haasteiksi erityisesti hlbtiq-lapsille ja nuorille. He ovat myös alttiita syrjinnälle ja kiusaamiselle.

Normikriittinen pedagogiikka ja sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tunnistaminen on otettava osaksi kaikkia koulutusjärjestelmän osia. Koulujen sukupuolitetut tilat ylläpitävät osaltaan normeja ja ovat ongelma erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille (transnuoret, intersukupuoliset nuoret sekä muunsukupuoliset ja sukupuolettomat nuoret). Tarvitaan ohjeistuksia ja suosituksia siitä, miten koulut ja oppilaitokset voivat käytännössä toteuttaa ja edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Normikriittinen tasa-arvotyö on jatkuva prosessi, joka hyödyttää kaikkia lapsia ja nuoria.

Opettajakoulutuksen saaneet toimivat ammatissa yleensä kymmeniä vuosia. Ei riitä, että demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja siinä osana sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta käsitellään vain tutkintoon johtavassa koulutuksessa, vaan ajantasaista tietoa tarvitaan myös täydennyskoulutuksiin. Parhaimmillaan koulutus on rakentamassa siltoja kouluoppimisen ja ihmisten arjen välille.

Varhaiskasvatus

Opettajakoulutuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutukseen tarvitaan tietoa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuudesta ja normikriittisyydestä. Lasten käsitykset ja asenteet muodostuvat jo varhain. Erityisesti sukupuoltaan epätyypillisesti ilmaisevat lapset ja heidän vanhempansa tarvitsevat kasvattajilta asiantuntevaa tukea saadakseen myönteisen minäkuvan ja hyvät edellytykset kasvaa turvallisessa ympäristössä omana itsenään.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä sukupuolten tasa-arvo ovat keskeinen osa ihmisoikeuksia. Suomen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja ollaan pian uudistamassa siten, että viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien vastuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä vahvistuu. Tähän sisältyy uutena sukupuolivähemmistöjen (transihmiset ja intersukupuoliset henkilöt sekä sukupuolettomat ja muunsukupuoliset henkilöt) tasa-arvon edistäminen. Tasa-arvosuunnitteluvelvoite laajennetaan mahdollisesti koskemaan peruskoulua. Oppilaitosten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluvelvoitteessa korostuu oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuus. Tämä on erittäin myönteistä. Opettajankoulutuksen tietosisällöissä on syytä huomioida ajantasaisesti ja kattavasti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö.

Kodin ja koulun vuorovaikutus osana opettajankoulutusta

Keskeinen yhteistyötaho koululle ovat kodit. Opettajakoulutuksessa tulee vahvasti olla esillä koulun ja kodin vuorovaikutus, perhemuotojen moninaisuus ja toisaalta niiden lasten tukeminen, jotka eivät saa omalta perheeltään riittävää tukea hyvään kasvuun omana itsenään. Toinen kotien rinnalla merkittävä yhteistyötaho on opiskelijahyvinvointi. Sen ammattilaisten työn tuntemus sekä moniosaajayhteistyöhön perehtyminen sekä sen aktiivinen tekeminen tukee opettajan työtä sekä edesauttaa lasten ja nuorten kasvua omaksi itsekseen.

Kiinnittämällä opettajankoulutuksessa huomio tasa-arvoisiin kohtaamisiin sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen edesautetaan nuorten kiinnostusta ja osallisuutta yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja vaikuttamiseen.

Demokratiakasvatus

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus ovat osittain limittäisiä ja päällekkäisiä termejä. Seta pitää tärkeänä, että demokratiakasvatuksessa kiinnitetään huomiota ihmisten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin suhteessa erilaisiin eriarvoisuutta ja ulossulkemista aiheuttaviin rakenteisiin. Syrjintä ja syrjinnän pelko vaikeuttava seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osallistumista yhteiskuntaan ja päätöksentekoon. Esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä on korkea kynnys asettua ehdolle julkisiin tehtäviin, joissa on riskinä esimerkiksi transtaustan paljastuminen. Tämä merkitsee, että seksuaali- ja etenkin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden ääni ei kuulu yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa riittävästi. Etenkin transihmisiltä myös puuttuu esikuvia korkeassa asemassa olevista julkisuuden henkilöistä, jotka kuuluisivat avoimesti sukupuolivähemmistöön.

Toivomme, että opettajankoulutukseen sisältyvissä demokratiakasvatusta koskevissa oppisisällöissä käsitellään yhdenvertaista osallistumista estäviä rakenteellisia tekijöitä ja käsitellään demokratian toteutumista eri ryhmien, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, vammaisten, eri etnisten ryhmien sekä eri ikäisten näkökulmasta.

Kansalaisjärjestöjen toteuttama ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus

Opettajankoulutuksilla tulee olla monipuolista yhteistyötä demokratia- ja ihmisoikeustoimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen, kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Seta toteuttaa opettajille ja opettajaksi opiskeleville suunnattuja ammatillisia ihmisoikeuspainotteisia koulutuksia mahdollisuuksiensa mukaan ja on mielellään jatkossakin mukana toteuttamassa tällaisia koulutuksia. Vastuun opettajankoulutuksen koulutussisällöistä ja ihmisoikeuskasvatuksen organisoinnista tulee kuitenkin olla koulutuksen järjestäjällä.

Seta kouluttaa opettajia pienimuotoisesti, kysynnän mukaan. Seta on mukana opettajankoulutuslaitoksissa eri puolilla Suomea järjestettävässä Maailma koulussa -seminaaripäivässä. Näitä seminaaripäiviä on 4-5 vuodessa (Hki, Oulu,Turku, Rauma ja vuonna 2014 luultavasti myös Tampere). Seta luennoi Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa luentosarjassa ”Sukupuoli koulutuksen käytännöissä”. Yhteistyö käynnistyy myös HY:n opettajakoulutuksen kanssa yhdessä täydennyskoulutuskeskus Palmenian kanssa.

Seta kouluttaa myös vapaaehtoisia kouluvierailijoita, jotka toteuttavat kouluissa kutsusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä oppitunteja. Aihepiirin opetussisällöt eivät kuitenkaan saa olla riippuvaisia kansalaisjärjestöjen toteuttamasta koulutuksesta, vaan hlbti-tematiikka on syytä sisällyttää opetussuunnitelmien perusteisiin kaikilla koulutusasteilla.

 

Helsingissä 19.12.2013

Aija Salo
pääsihteeri

 

Lisätietoa ja materiaalia:

Normit nurin. Kampanja yhdenvertaisuuden ja normikriittisyyden edistämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa http://normit.fi

Älä oleta. Normikriittinen koulutusmateriaali opettajille ja opettajaksi opiskeleville. http://normit.fi/materiaalit/

Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla – erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten syrjintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa. (Sisäministeriö 2011) http://www.intermin.fi/julkaisu/112011

Katarina Alanko: Hur mår hbtiq-unga i Finland? Tutkimusraportti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvoinnista Suomessa (Seta ja Nuorisotutkimusseura 2013) http://www.nuorisotutkimusseura.fi/hur-mar-hbtiq-unga-i-finland-sammanfattning

Maarit Huuska ja Marita Karvinen: Persoona on aina enemmän kuin sukupuoli. Artikkeli lasten sukupuolen moninaisuudesta ja varhaiskasvatuksesta teoksessa Outi Ylitapio-Mäntylä (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. (PS-Kustannus 2012)

Moninaisuus on meissä. Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus nuorten elämässä. DVD opettajien, oppilaitosten ja kasvattajien käyttöön. (Seta 2012) www.seta.fi > materiaalit

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design