Keskustan tavoiteohjelma 2010-luvulle

Kuuleminen: Keskustan tavoiteohjelma 2010-luvulle

Yleistä

Seta kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi valmisteltaessa tavoiteohjelmaa. Seta toivoo, että Keskustan tavoiteohjelman tavoitteeksi otetaan moninainen yhteiskunta, aidosti yhdenvertainen Suomi, jossa ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi toteutuvat ihmisten arjessa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Jokaisella ihmisellä tulee myös olla oikeus perheeseen, sellaisena kuin kukin sen itse käsittää.

Seta ry on 35-vuotias ihmisoikeusjärjestö, jonka tehtävä on vaikuttaa lainsäädäntöön ja yleiseen asenneilmapiiriin siten, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt voisivat elää yhdenvertaisina kansalaisina osana suomalaista yhteiskuntaa.

Lainsäädännön kehittäminen ja asenneilmapiirin muuttaminen syrjimättömämmäksi kulkevat käsi kädessä. Seksuaalivähemmistöjen aseman parantuminen lainsäädännössä on heijastunut asenteisiin homoja, lesboja ja bi-ihmisiä kohtaan. Vastaavan prosessin käynnistäminen myös sukupuolivähemmistöjen kohdalla on Setan keskeisiä lähivuosien tavoitteita.

Suomessa viime aikojen myönteinen kehitys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistymisessä antaa Suomelle mahdollisuuden profiloitua yhdenvertaisuuden edelläkävijänä myös kansainvälisesti.

Syrjimättömyys on ihmisoikeus

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvä syrjintä on arkipäivää työ- ja opiskelupaikoilla sekä julkisissa ja yksityisissä palveluissa. Myös väkivalta- ja muut rikokset, joiden motiivin osatekijänä on uhrin seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolen ilmaisu, ovat yleisiä. Puuttuminen syrjintään ja rikoksiin, joiden motiivina on syrjintä, on Suomessa puutteellista. Ihmiset eivät aina ole tietoisia oikeuksistaan ja ilmoituskynnys on korkea. Viranomaisvalvonnan puutteiden takia syrjinnästä ei kerry riittävästi tietoa ja syrjinnän ennaltaehkäisyssä on selkeitä puutteita. Setan tavoitteena on, että syrjintää koskevaa lainsäädäntöä kehitetään ja viranomaisvalvontaa sekä syrjinnän seurantaa tehostetaan.

Suomen pahin ihmisoikeusongelma on intersukupuolisten lasten hoitokäytäntö, joissa pienille lapsille saa tehdä sukupuolielinten kirurgisia operaatioita. Näiden seurauksena moni ihminen joutuu leikkaus- ja hoitokierteeseen, joka olisi voinut olla vältettävissä. Setan tavoitteena on edistää keskustelua intersukupuolisten lasten ihmisoikeuksista.

Myös transihmisten hoitoihin liittyy puutteita. Sukupuolenkorjauksen tutkimus- ja hoitoketjua ei ole kehitetty siten, että hoitoa saisi oikea-aikaisesti eikä koko korjausprosessia ole resurssoitu tarpeeksi.

Yhdenvertaiset palvelut

Seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ilmaisun ja kokemisen sekä perheiden moninaisuuden kannalta julkiset palvelut ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä kokonaisvaltaiseen yhdenvertaisuuteen. Huolimatta siitä, että Suomen lainsäädäntö takaa teoriassa kansalaisten yhdenvertaisuuden, käytännön arjessa se ei toteudu.

Palveluita tarjoavat myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Nämä voivat olla joko julkisia palveluita täydentäviä palveluita tai kaupallisia tai harrastepalveluita kuten urheiluseuroja. Setan tavoitteena on, että julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten toimijoiden tarjoamat palvelut eivät sisällä syrjiviä eivätkä välillisesti syrjiviä rakenteita, asenteita tai käytäntöjä.

Julkisista palveluista puhuttaessa olennaista on se, että kullakin yhteiskunnan hallinnonalalla työskentelee viranomaista edustavia yksittäisiä virkamiehiä. Yhteiskunnan tarjoamia julkisia palveluja tuottaessaan työntekijät eri ammattikunnista kohtaavat arkityössään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä sekä heidän läheisiään. Nämä ammattilaiset ovat keskeisiä henkilöitä Setan tavoitteleman aidosti yhdenvertaisen Suomen rakentamisessa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevien erityiskysymysten tunnistamisen ja osaamisen on oltava sillä tasolla, että kukaan ei joudu syrjityksi julkisten palveluiden piirissä tiedon puutteen takia. Sama osaamistarve koskee myös muiden kuin julkisesti tarjottujen palveluiden ammattilaisia ja toimijoita. Asianmukaisen koulutuksen avulla erityiskysymysten tunnistaminen sekä osaaminen lisääntyvät ja sen myötä asenteisiin on helpompi vaikuttaa.

Erityisesti vanhuspalveluiden alalla työskentelevät joutuvat haastavien tilanteiden eteen, kun vanhusikäluokissa on entistä suurempi määrä homoja, lesboja, biseksuaaleja ja transihmisiä, jotka eivät ole enää tottuneet peittelemään itseään.

Koulujen syrjivät rakenteet purettava

Koulutusjärjestelmä pitää sisällään syrjiviä rakenteita. Lapset ja nuoret, jotka ovat tai joiden oletetaan olevan seksuaaliselta suuntautumiseltaan tai sukupuolen kokemiseltaan vähemmistöön kuuluvia, ovat erityisen alttiita syrjinnälle ja kiusaamiselle. Sama voi koskea myös lapsia, jotka elävät sateenkaariperheissä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ei yhdenvertaisuutta korosteta tarpeeksi. Eri oppiaineiden opetussisältöihin tulisi sisällyttää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevaa tietämystä läpileikkaavasti ja laaja-alaisesti.

Setan tavoitteena on opetussuunnitelman perusteiden tarkistaminen siltä osin, että eri oppiaineisiin sisällytetään tietoainesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä perusoikeuskoulutusta, joka vahvistaa lasten ja nuorten yhdenvertaisuusajattelua.

Koulujärjestelmässä oppikirjoilla on keskeinen merkitys. Oppikirjatuotanto perustuu pitkälti heteronormatiiviseen ajatteluun ja siihen, että sukupuolikäsitys on kaksinapainen: on vain miehiä tai naisia. Eri vähemmistöistä vaikeneminen jättää kouluikäisille epävarman käsityksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ja voi vaikeuttaa joidenkin ilmiöiden ja ihmisten hyväksymistä. Setan tavoitteena on, että oppikirjoissa tuodaan nykyistä enemmän esille myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen arkea.

Lasten ja nuorten keskuudessa yleinen haukkumasana on ”homo”. Homottelu ei automaattisesti kerro nimittelijän asenteista tai siitä, käsitetäänkö sanan merkitystä. Silti suomalaisissa kouluissa homottelu näyttää liittyvän koulujen kiusaamiskulttuuriin. Setan tavoitteena on saada homo- ja transfobinen koulukiusaaminen kuriin. Kouluissa pitää olla toimivat rakenteet puuttua kaikenlaiseen syrjintään.

Perhe- ja parisuhdelain uudistaminen

Nykyinen parisuhdelaki sisältää nais- ja miesparien syrjintää esim. ulkoisen adoption osalta. Yksinkertaisin tapa korjata parisuhdelainsäädäntöä koskevat epäkohdat on avata avioliitto samaa sukupuolta oleville pareille. Se mitä on säädetty avoliitoista, pitää ulottaa koskemaan samaa sukupuolta olevia avopareja. Setan keskeinen tavoite on samaa ja eri sukupuolta olevien parisuhteiden yhdenvertainen asema lainsäädännössä.

Parisuhde- ja perhemuodot sekä niihin liittyvät arvot ovat murroksessa suomalaisessa yhteiskunnassa ja Euroopassa laajemminkin. Nykyinen lainsäädäntö ei tunnista erilaisia perheitä, joissa lapsella on useampia häneen sitoutuneita tosiasiallisia vanhempia. Tilanteissa, joissa lapsi on pariskunnan sekä kolmannen osapuolen yhteinen tai kahden pariskunnan yhdessä kasvattama on lapsen edun mukaista tunnistaa ja tunnustaa kaikki lapsen tosiasialliset vanhemmat. Mahdollisissa erotilanteissa vain lapsen juridinen vanhemmuus takaa lapselle riittävät oikeudet säilyttää siteensä kaikkiin vanhempiinsa. Setan tavoitteena on erilaisten perhemuotojen parempi huomioiminen lainsäädännössä. Lapsen asema ja oikeudet on turvattava tilanteissa, joissa hänellä on useampia kuin kaksi vanhempaa.

Transsukupuolisten perheisiin liittyy monia erityisiä haasteita, jotka tulee korjata lainsäädännössä. Esimerkiksi avioliiton muuttaminen rekisteröidyksi parisuhteeksi on edellytys korjatun sukupuolen vahvistamiselle avioliitossa elävälle transsukupuoliselle. Oman sukupuolen laillistaminen heikentää parisuhteen lainsäädännöllisiä oikeuksia. Tämän lisäksi lainsäädäntö ei kaikissa tilanteissa mahdollista transsukupuolisen biologisen vanhemmuuden juridista tunnustamista. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että yhteiskunnassa muuten korostetaan vahvasti biologisen vanhemmuuden merkitystä. Transsukupuolinen voi tallettaa sukusolujaan ennen korjausleikkausta, jolloin hänellä on mahdollisuus saada biologinen lapsi puolisonsa kanssa sukupuolen korjauksensa jälkeen. Setan tavoitteena on korjata transsukupuolisten perhesuhteisiin liittyvät lainsäädännölliset ongelmat.

Setan jäsenjärjestön Sateenkaariperheet ry:n poliittiset tavoitteet vuosille 2010–2015 löytyvät yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta http://www.sateenkaariperheet.fi/ajankohtaista.html

Lopuksi

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluu satoja tuhansia ihmisiä, ja he asuvat kaikissa Suomen kunnissa. Samoin heidän läheisiään (vanhempia, lapsia, sisaruksia, ystäviä, puolisoita) asuu joka puolella maata. Arviolta noin kymmenesosa suomalaisista kuuluu seksuaa­li- tai sukupuolivähemmistöihin. Lukumäärällisesti heitä on enemmän kuin suomenruotsalaisia tai maa­hanmuuttajia. He ovat myös tasaisemmin jakautuneet koko maahan kuin useat muut vähemmistöt.

Toiset paikkakunnat ovat vetovoimaisempia ilmapiiriltään kuin toiset, ja seksuaali- ja sukupuolivähem­mistöihin kuuluvista aikuisista monet ovat muuttaneet ilmapiiritekijöiden takia pääkaupunkiseudulle tai isoihin kaupunkeihin. Asuinpaikan valinta ja yhdenvertainen kohtelu ovat kuitenkin perustuslakiin kirjattuja oikeuksia. Ketään ei pitäisi pakottaa muuttamaan pois omalta kotipaikkakunnaltaan.

Alueellisen eriarvoisuuden lievittämiseksi tehokkain keino olisi vihdoin synnyttää valtakunnallinen, poikkihallinnollinen politiikkaohjelma, joka kykenisi kolmannen sektorin toimijoita paremmin puuttumaan alueellisiin haasteisiin.

Yhdenvertainen ja syrjimätön yhteiskunta lisää kaikkien kansalaisten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Erilaisuus on rikkaus ja voimavara.

Helsingissä 31.3.2010

Tanja Lehtoranta
vs. pääsihteeri

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design