Järjestöjen avoin kirje pääministerille ihmisoikeuksien edistämisestä

(Texten på svenska nedan)

Sateenkaariperheet ry, Ihmisoikeusliitto ry, Regnbågsankan rf, Seta ry, Trasek ry

Pääministeri Jyrki Katainen
Tiedoksi: Ministerit ja puolueet

 

Avoin kirje

Suomi sitoutui hlbti-oikeuksien edistämiseen, käytännön toimet viipyvät – mitä hallitus aikoo tehdä?

Arvoisa pääministeri, 

Suomi allekirjoitti 14.5. Maltan ja Ruotsin hallitusten järjestämässä kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän konferenssissa (IDAHO Forum) yhdessä 16 muun eurooppalaisen maan kanssa sitoumuksen edistää aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia omissa maissaan. Suomen puolesta sitoumuksen allekirjoitti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Allekirjoituksellaan Suomi sitoutui muun muassa ”poistamaan kaikki seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvät yksityis- ja perhe-elämän suojan toteutumisen esteet”, ”takaamaan henkilön sukupuoli-identiteetin täyden tunnustamisen erityisesti toteuttamalla nopean ja saavutettavan nimenmuutos- ja sukupuolen juridisen vahvistamisen prosessit” sekä ”poistamaan loukkaavat ja suhteettomat sukupuolen juridisen vahvistamisen ehdot”. Julistuksessa todetaan, että seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää ei voi perustella kulttuurisilla, perinteisillä tai uskonnollisilla arvoilla.

On hienoa, että Suomi on sitoutunut näihin tavoitteisiin. Joudumme kuitenkin kysymään, mihin konkreettisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä sitoumuksen toteuttamiseksi. Olemme huolissamme siitä, että useat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ja heidän perheidensä kannalta keskeiset uudistukset eivät ole edenneet lainkaan kuluvalla hallituskaudella. Siksi lähestymme Teitä tällä avoimella kirjeellä.

Olemme kuulleet, että hallitus aikoo jättää isyyslaista pois sateenkaariperheiden oikeuksien parantamisen, vaikka se on kiireellisin sateenkaariperheiden lasten asemaa korjaava uudistus. Miten perustelette sitä, että uudistuksesta jätetään pois yksinkertaisia muutoksia, jotka parantaisivat lasten oikeusturvaa merkittävästi?

Sateenkaariperheet ja muut perheiden oikeudenmukaista kohtelua tukevat tahot kokoontuvat 2.6. mielenosoitukseen peräänkuuluttamaan hallitukseltanne selkärankaa isyyslakiuudistuksessa.

Vaadimme, että isyyslakiuudistuksessa annetaan yhdessä lapsen saaville naispareille mahdollisuus vanhemmuuden vahvistamiseen suoraan vastaavasti kuin yhdessä lapsen saaville avopareille. On Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausten vastaista, että eri sukupuolta olevat avoparit ovat etuoikeutetussa asemassa samaa sukupuolta oleviin pareihin nähden. Myös transihmisten juridinen vanhemmuus on saatava yksiselitteisen ja ihmisoikeusperustaisen säätelyn piiriin.

Myös usea muu hlbti-ihmisten asemaan liittyvä hanke on joko jumissa tai jätetty sivuun tällä hallituskaudella. Odotamme hallitukselta ripeitä toimia sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyvien ihmisoikeusloukkausten poistamiseksi. Asiaa varten sosiaali- ja terveysministeriössä perustetun työryhmän työ keskeytettiin tammikuussa. Sateenkaariperheiden perhevapaaoikeuksien epäkohdille ei ole tehty mitään.

Jotta ihmisoikeuskysymykset eivät jäisi toistuvasti muiden prosessien alle, hallituksen tulee laatia kokonaissuunnitelma toimenpiteistä hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien toteuttamiseksi. Vuosi sitten ministeri Henriksson allekirjoitti Suomen edustajana yhdessä kymmenen muun EU-maan kanssa EU:n komissiolle vetoomuksen, jotta EU laatisi kattavan toimintaohjelman hlbti-kysymyksissä, ns. tiekartan. Euroopan parlamentin suomalaisedustajat asettuivat 4.2.2014 joukolla tukemaan vaatimusta hlbti-tiekartasta, kun europarlamentti hyväksyi Lunacekin raportin. Suomen tuki EU:n tiekartalle on tärkeä ja myönteinen asia. Olisi johdonmukaista, että hallitus laatisi myös kotimaahan vastaavan ohjelman.

Vuoden kuluttua kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän konferenssi järjestetään Montenegrossa. Edellytämme, että Suomi silloin osoittaa, että hallitus on toteuttanut vuosien 2014-2015 aikana konkreettisia toimia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Muu olisi hallitukselta sanahelinää sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia vähättelevää. Toivomme hartaasti, että Suomen sijoitus ILGA-Euroopan maavertailussa – 17. – kohenee useita pykäliä tulevan vuoden aikana.

Pyydämme Teiltä ensi tilassa hallituksen eri toimintasektorit kattavaa vastausta siihen, mihin konkreettisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä parantaakseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden yhdenvertaisuutta tämän hallituskauden aikana. Olemme mielellämme käytettävissä vuoropuheluun asiasta.

Helsingissä 20.5.2014

Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry

Päivi Mattila, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto ry

Petra Nysten, varapuheenjohtaja, Regnbågsankan

Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry

Antti Karanki, puheenjohtaja, Trasek ry

Taustatietoa:

Oikeusministeri Henrikssonin allekirjoittama julistus (IDAHO Declaration of Intent): http://www.idaho2014forum.org/images/prs/IDAHO%20declaration%20of%20Intent%20Final.pdf

ILGA-Euroopan vertailu 49 Euroopan maan hlbti-tilanteesta:
http://www.ilga-europe.org/home/publications/reports_and_other_materials/rainbow_europe

Transgender Europe -järjestön vertailu transihmisten oikeuksista Euroopan maissa: http://tgeu.org/Trans_Rights_Europe_Map

Sateenkaariperheiden hallitusohjelmatavoitteet ja perhepoliittinen tavoiteohjelma 2014-2019:
http://www.sateenkaariperheet.fi/index.php?item=173

Seta ry:n poliittinen strategia 2014-2017: www.seta.fi/poliittinen-strategia

Seta ry:n 21 jäsenjärjestöä: www.seta.fi/jasenjarjestot

 

 

Regnbågsfamiljer rf
Människorättsförbundet rf
Regnbågsankan rf
Seta rf
Trasek rf

 

Statsminister Jyrki Katainen
För kännedom: Ministrarna och riksdagspartierna

 

Öppet brev

Finland förband sig att främja hbti-rättigheter, praktiska åtgärder dröjer – vad avser regeringen göra? 

Ärade statsminister

Finland undertecknade 14.5 tillsammans med 16 andra europeiska länder en avsiktsförklaring att aktivt främja likabehandling och mänskliga rättigheter för sexuella minoriteter och könsminoriteter i sina respektive länder. Löftet gavs under den internationella konferens (IDAHO Forum) som Maltas och Sveriges re8geringar ordnat i anslutning till den internationella dagen mot homo- och transfobi. Justitieminister Anna-Maja Henriksson undertecknade förklaringen för Finlands del.

Genom sin underskrift förband sig Finland bland annat till att ”eliminera alla hinder för förverkligande av skydd av privat- och familjeliv som hänför sig till sexuell läggning eller könsidentitet”, att ”garantera fullt erkännande av personers könsidentitet speciellt genom att implementera snabba och tillgängliga processer för erkännande av namnbyte och juridiskt kön” samt att ”eliminera kränkande och oproportionerliga kriterier för erkännande av juridiskt kön”. Avsiktsförklaringen konstaterar att diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet inte får utgå från kulturella, traditionella eller religiösa värderingar.

Det är välkommet och bra att Finland förbundit sig till dessa mål. Vi är ändå nödgade att fråga vilka konkreta åtgärder regeringen avser vidta för att förverkliga avsiktsförklaringen. Vi är oroliga över att många centrala reformer för familjemedlemmar till och personer som tillhör sexuella och könsminoriteter inte överhuvudtaget framskridit under pågående regeringsperiod. Av den orsaken närmar vi oss Er genom detta öppna brev.

Det har kommit till vår kännedom att regeringen i samband med reformen av faderskapslagen inte avser stärka regnbågsfamiljers rättigheter, trots att det är den mest brådskande reformen som skulle förbättra ställningen för barn i regnbågsfamiljer. Hur motiverar regeringen att den utelämnar enkla ändringar i lagen som märkbart skulle förbättra rättsskyddet för barnen?

Regnbågsfamiljer och andra instanser som stöder en rättvis behandling av familjer kommer den 2 juni att samlas för en demonstration för att kräva att regeringen visar att den har ryggrad i fråga om reformen av faderskapslagen.

Vi kräver att kvinnopar i samboförhållande som får barn tillsammans bör i samband med reformen av faderskapslagen ges samma möjlighet till fastställande av föräldraskap som olikkönade sambopar har. Det går emot Europeiska människorättsdomstolens riktlinjer att samboende par av olika kön skulle ha en fördelaktigare ställning i jämförelse med sambon av samma kön. Även diskrimineringen av transpersoner som föräldrar bör åtgärdas.

Även månget annat projekt som hänför sig till ställningen för hbti-personer har antingen strandat eller förbisetts under pågående regeringsperiod. Vi förutsätter att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att eliminera de kränkningar av mänskliga rättigheter som återstår gällande fastställande av juridisk könstillhörighet. I januari avbröts arbetet för den arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet grundat för ändamålet. Inget har gjorts för att rätta till de missförhållanden som råder gällande rätt till föräldraledighet för regnbågsfamiljer.

För att frågor om mänskliga rättigheter inte ideligen ska bli omkörda av andra processer bör regeringen göra upp en heltäckande åtgärdsplan för att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas för hbti-personer. För ett år sedan undertecknade minister Henriksson som representant för Finland tillsammans med tio andra länder en appell till EU-kommissionen för att EU skulle göra upp ett handlingsprogram gällande hbti-frågor, en s.k. road map. Majoriteten av de finländska europaparlamentarikerna ställde sig 4.2.2014 bakom kravet på en hbti-strategi då Europaparlamentet antog Lunacek-rapporten. Det skulle vara konsekvent att regeringen besluter om en motsvarande strategi även här hemma i Finland.

Om ett år ordnas konferensen i anknytning till den internationella dagen mot homo- och transfobi i Montenegro. Vi förutsätter att Finland då kan visa att regeringen under åren 2014–2015 vidtagit konkreta åtgärder för att främja jämlikhet och mänskliga rättigheter för sexuella minoriteter och könsminoriteter. Allt annat vore tomma löften från regeringens sida och ett nedvärderande av jämlikhet och mänskliga rättigheter för hbti-personer. Vi hoppas innerligt att Finlands placering i ILGA Europas jämförelse av hbti-situationen i olika länder – i år på 17 plats – förbättras med åtskilliga steg under det kommande året.

Vi ber Er att i första hand be om ett genomgripande svar från de olika verksamhetssektorerna gällande vilka konkreta åtgärder regeringen avser vidta för att förbättra jämlikheten för hbti-personer under pågående regeringsperiod. Vi står gärna till er tjänst för dialog i dessa frågor.

Helsingfors 20.5.2014

Juha Jämsä, verksamhetsledare, Regnbågsfamiljer rf,

Päivi Mattila, generalsekreterare, Människorättsförbundet rf

Petra Nysten, vice ordförande Regnbågsankan rf

Aija Salo, generalsekreterare, Seta rf

Antti Karanki, ordförande, Trasek rf

Bakgrund:

Den avsiktsförklaring som justitieminister Henriksson undertecknat (IDAHO Declaration of Intent): http://www.idaho2014forum.org/images/prs/IDAHO%20declaration%20of%20Intent%20Final.pdf

ILGA-Europas jämförelse av hbti-situationen i 49 europeiska länder:
http://www.ilga-europe.org/home/publications/reports_and_other_materials/rainbow_europe

Organisationen Transgender Europes jämförelse av transpersoners rättigheter i Europa: http://tgeu.org/Trans_Rights_Europe_Map

Regnbågsfamiljernas målsättningar för regeringsprogrammet samt familjepolitiska program 2014–2019: http://www.sateenkaariperheet.fi/index.php?item=173

Seta rf:s politiska strategi 2014–2017: www.seta.fi/poliittinen-strategia

 

Seta rf:s 21 medlemsorganisationer: www.seta.fi/jasenjarjestot

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design