Toimintasuunnitelma

Setan toimintasuunnitelma hyväksytään vuosittain edustajakokouksessa. Toimintasuunniltelma laaditaan Raha-automaattiyhdistyksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön avustushakuja varten, jolloin toteutettavat toimenpiteet sopetetaan käyttötalousarviossa ja operatiivisessa toiminnan suunnittelussa sen mukaan, millaiset avustukset Seta vuosittain saa. Edellisvuosien toimintasuunnitelmat löytyvät pdf-tiedostoina sivun alaosasta.

 

Strateginen toimintasuunnitelma 2017

Tämä on Setan strateginen toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma on laadittu tässä muodossaan ensimmäistä kertaa. Strateginen toimintasuunnitelma hyväksytään Setan edustajakokouksessa. Raha-automaattiyhdistyksen avustushakemusta varten laaditun toimintasuunnitelman sekä sopeutetun operatiivisen toimintasuunnitelman hyväksyy Setan hallitus.


Järjestölliset tavoitteet

Järjestöstrategiaa ennakoivat valinnat ja toimenpiteet

Seta on vahva ja näkyvä vaikuttaja, joka kehittää toimintaansa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Vuonna 2017 Setan vaikuttamistyötä tehdään poliittisen strategian pohjalta. Normitietoisuus ja intersektionaalisuus ovat keskeinen näkökulma vaikuttamistyössä, koulutuksessa sekä viestinnässä. Setan asiantuntijuuden ydintä ovat seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja intersukupuolisuuteen liittyvät ihmisoikeuskysymykset ja tätä vahvistetaan vuoden 2017 aikana.

Uusi järjestöstrategia toimeenpannaan vuoden alusta. Setan muut asiakirjat, kuten viestintäsuunnitelma, päivitetään uuden strategian pohjalta.

Setan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, koulutus- ja konsultointipyynnöt, tarpeet jäsenjärjestöjen toiminnan tukemiseen ja yhteistyö muiden tahojen kanssa sekä Transtukipisteen asiakkaiden tarpeet ja toiveet palveluille ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Lhbtiq-ihmisten oikeuksia vahvistava myönteinen lainsäädännön kehitys (yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki, perhelainsäädäntö), lhbtiq-ihmisten oikeuksien vakiintuminen kansainväliselle ihmisoikeusagendalle sekä lhbtiq-ihmisoikeuskysymysten nouseminen yhä useammassa yhteydessä edellyttävät Setalta vankkaa osaamista ja mahdollisuutta vastata eri tahojen tiedontarpeeseen. Tarpeeseen vastataan perustamalla nuorisotyön sekä ihmisoikeustyön asiantuntijatoimet. Seniorityön vakiinnuttamisella Setaan vahvistetaan elämänkaarinäkökulmaa järjestössä.

Vuonna 2017 Setassa työskentelee pääsihteeri, talous- ja hallintopäällikkö, tiedottaja, koulutussuunnittelija, nuorisotyön vaikuttamistyön asiantuntija, Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi, psykologi ja palveluneuvoja.

Uusina työntekijöinä Setassa aloittavat ihmisoikeusasiantuntija, joka valmistelee ja toteuttaa Setan yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti yhteistyössä pääsihteerin ja hallituksen kanssa. Nuorisotyön suunnittelija vahvistaa ja kehittää valtakunnallisesti sateenkaarinuorten osallisuutta, nuorisotoimikunnan toimintamahdollisuuksia sekä jäsenjärjestöjen nuorisotoimintaa. Senioritoiminnan työntekijä vahvistaa sateenkaarisenioreiden osallisuutta yhteiskunnassa ja Setassa, lisää tietoisuutta lhbtiq-ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä sosiaali- ja terveysalalla ja vanhustyössä sekä tuottaa materiaalia,  kouluttaa ja konsultoi ammattilaisia, opiskelijoita ja viranomaisia.

Lisäksi palkataan Paikka auki -erityisavustusohjelman turvin järjestöavustaja sekä projektikoordinaattori toteuttamaan Rainbow Rights-hanketta sekä TASOVA-projektia.

Vuonna 2017 kiinnitetään erityistä huomiota Setan toiminnan ja palvelujen valtakunnalliseen saavutettavuuteen.

Seta tekee monipuolista yhteistyötä eri verkostoissa kotimaassa ja kansainvälisesti sekä hankemuodossa että väljemmin. Ihmisoikeusjärjestöjen yhteistyö ja toiminta ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä elimissä on keskeistä vaikuttamistyötä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin parantamiseksi. Setan rooli eduskunnan hlbti-verkoston sihteerinä on keskeinen osa kotimaan vaikuttamistyötä. Kansainvälisesti Seta vaikuttaa lhbtiq-ihmisoikeusnäkökulman vahvistamiseen EU:n sekä valtioiden välisten kansainvälisten politiikoissa ja toiminnassa.

Seta osallistuu vuoden aikana useisiin hankkeisiin. Yhteistyöhankkeita ovat muun muassa Nuorisotutkimusseuran ja Ehyt ry:n tutkimushanke sateenkaarinuorten päihde- ja mielenterveyspalveluista, Parisuhdekeskus Katajan Sateenkaariparit-hanke, Naisasialiitto Unionin koordinoima Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa –hanke, Setlementtiliiton Sukupuolisensitiivisen nuorisotyön kehittämishanke, Sateenkaariperheiden Perhekeskus-hanke, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Yhdenvertainen seksuaalikasvatus –koulutushanke, yhteiskunnallisesti, taloudellisesti kestävää työelämää edistävä We All –tutkimushanke (Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Hanken), lhbtiq-ihmisten yhdenvertaisuutta kunta- ja aluetasolla edistävät oikeusministeriön koordinoima Rainbow Rights ja TASOVA-projekti.

Lisäksi jatketaan yhteistyötä Naisten Linjan kanssa, jotta molempien järjestöjen neuvonta ja muut toiminnot tukevat väkivaltaa kokeneita naisia sensitiivisesti ja normeja purkaen ja jatkamme yhteistyötä valtakunnallisen tuki- ja neuvontapalvelun Sinuiksi kanssa.

Seta on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen 24 jäsenjärjestöä, joista osa toimii valtakunnallisesti ja osa alueellisesti. Seta tukee jäsenjärjestöjään koulutuksella, neuvonnalla, jäsenjärjestöavustuksilla ja rahankeräysluvalla. Setalla on myös kannatusjäsenjärjestöjä, joiden määrää kasvatetaan edelleen ja joiden kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistetaan.

Vuoden aikana parannetaan järjestön yhtenäisyyttä ja vuorovaikutusta lisäämällä tapaamispaikkoja Setan ja sen jäsenjärjestön välille sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden ja aktiivien välille. Osa sääntömääräisistä kokouksista sekä jäsenjärjestöjä yhteen tuovista tapahtumista järjestetään eri puolilla Suomea, jotta osallistuminen niihin mahdollistuu yhä useammalle. Säännöllisillä tapaamisilla parannetaan myös Setan ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan koordinointia ja työnjakoa. Setan järjestökenttää vahvistetaan myös tarjoamalla erityisesti luottamushenkilöille ja jäsenjärjestötoimijoille suunnattua järjestö- ja vaikuttamistyöhön liittyvää koulutusta.

Seta osallistuu näkyvästi jäsenjärjestöjen sekä muiden järjestämiin Pride-tapahtumiin eri puolilla Suomea ja tukee erityisesti valtakunnallisten lhbtiq-tapahtumien viestintää. Pride-tapahtumiin osallistumisen lisäksi Seta järjestää ohjelmaa TransHelsinki-viikolla marraskuussa sekä huomioi kansainväliset toimintapäivät toiminnassaan: IDAHOT (kansainvälinen homo-, bi- ja transfobian vastainen päivä) ja intersukupuolisuuden, biseksuaalisuuden ja transihmisyyden näkyväksi tekemisen teemapäivät sekä kansainvälinen AIDS-päivä.


Vaikuttamistyön tavoitteet

Poliittisesta strategiasta valitut vaikuttamistyön painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet:

Vuoden 2017 vaikuttamistyöhön kuuluvat keskeisesti translakiin sekä kuntavaaleihin vaikuttaminen. Seta kampanjoi aktiivisesti translain kokonaisuudistuksen puolesta ja nostaa esille sekä transihmisten että muunsukupuolisten elämään liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä. Setan kuntavaaliohjelmalla ja siihen liittyvällä vaikuttamistoiminnalla tuodaan esille lhbtiq-ihmisoikeuskysymyksiä kunta- ja aluetasolla. Erityisesti paikallisia ja alueellisia jäsenjärjestöjä tuetaan kuntavaikuttamisessa tuottamalla tietoa paikallisesta vaikuttamisesta sekä lhbtiq-ihmisten oikeuksista, palveluista ja erityiskysymyksistä kuntatasolla.

Vuoden aikana Seta nostaa esille lhbtiq-turvapaikanhakijoiden oikeudet. Seta vaikuttaa viranomaisiin oikeudenmukaisen turvapaikkaprosessin takaamiseksi lhbtiq-turvapaikanhakijoille sekä heidän turvallisuuden varmistamiseksi vastaanottokeskuksissa. Vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä turvapaikkatyötä tekevien jäsenjärjestöjen kanssa.

Seta nostaa myös työelämäkysymykset esille voimakkaammin sekä jatkaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien toimeenpanon seuraamista ja sukupuolen moninaisuus -näkökulman vahvistamista 2016 syksynä käyttöön otetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden osalta.

Lakiuudistusten seuraamista ja eteenpäinviemistä toteutetaan yhdessä muiden ihmisoikeusvaikuttajien kanssa.


Yhdenvertaisuuden edistämisen tavoitteet

Vuoden 2017 aikana Seta on mukana kahdessa hankkeessa (Rainbow Rights ja TASOVA), joilla edistetään lhbtiq-ihmisten yhdenvertaisuutta kunta- ja aluetasolla.

Vuosi 2017 on Setan yhdenvertaisuussuunnitelman ensimmäinen täysi toimeenpanovuosi. Vuoden aikana parannetaan yhdenvertaisuutta konkreettisin toimin.  Vuoden lopulla arvioidaan ensimmäisen kerran suunnitelman toimivuutta ja toimeenpanoa. Suunnitelmasta tiedotetaan jäsenjärjestöille ja annetaan niille käytännön vinkkejä yhdenvertaisuuden edistämiseen niiden omassa toiminnassa. Setan järjestämien tilaisuuksien palautteissa kysytään myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta.


Toimintokohtaiset tavoitteet
Hallinto ja talous

Vuoden 2017 aikana Setan varainhankintaa kehitetään ottamalla käyttöön varainhankintasuunnitelma, jolla kasvatetaan erityisesti yksityisten lahjoitusten määrää.

Setan toiminnan arviointia parannetaan ottamalla käyttöön vuoden 2016 aikana kehitetyt arviointityökalut.

Vuoden 2017 aikana panostetaan Setan henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Henkilökunnalle järjestetään yhteistä koulutusta sekä tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen täydennyskouluttautumiseen. Työhyvinvointia parannetaan vuoden 2016 aikana tehdyn työhyvinvointiselvityksen johtopäätösten mukaisesti.

Vuodan aikana tarkastellaan henkilöstön työkuvien tarkoituksenmukaisuutta suhteessa uuteen järjestöstrategiaan. Samalla kartoitetaan koko henkilökunnan palkat ja tehdään niihin vaadittavat tarkistukset.

Vuoden 2017 aikana Setan toimitilojen tarkoituksenmukaisuus varmistetaan joko remontoimalla nykyiset tilat tai muuttamalla uusiin tiloihin. Samalla arvioidaan toimiston kaluston ja työvälineiden kunto.

Hallitustyöskentelyssä kehitetään erityisesti hallituksen alaisten ja nimeäminen toimikuntien ja työryhmien toimintaa siten, että niissä valmistellaan laajemmin hallituksen käsittelyyn tulevia asioita.


Viestintä

Seta jatkaa järjestön yleisimagon ja ihmisoikeustyön tavoitteiden kirkastamista sekä lhbtiq-yhteisön, yhteistyökumppaneiden ja suuren yleisön silmissä muun muassa tuottamalla näkyvyysmateriaalia, mainonnalla ja suhdetoiminnalla sekä osallistumalla aktiivisesti julkiseen keskusteluun verkossa, mediassa ja lhbtiq-yhteisön tapahtumissa.

Seta aloittaa kaikkien verkkosivujensa uudistamisen responsiivisiksi ja paremmin eri käyttäjäryhmiä palveleviksi. Vuoden aikana luodaan uusi varainhankinnan sivusto ja tehdään konsepti- ja toteutussuunnitelmat muiden sivujen osalta.

Vuonna 2016 käyttöön otetut tiedotejakelupalvelu ja mediaseuranta tukevat viestinnän vaikuttavuutta ja sen mittaamista. Setan jäsenjärjestöt voivat hyödyntää tiedotejakelupalvelua toiminnassaan.

Jäsenjärjestöjen jäsenhankintaa kehitetään valtakunnallisen jäsenhankintatempauksen tuella. Jäsenjärjestöuutiskirje ilmestyy säännöllisesti joka toinen kuukausi.

Lisäksi viestinnän vuoden painopisteitä ovat translakivaikuttamisen kampanja, kuntavaalit sekä Transtukipisteen uusien materiaalien tuottaminen. Viestinnässä huomioidaan kasvava venäjänkielinen väestö, esimerkiksi tekemällä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja venäläisten järjestöjen kanssa muun muassa Transtukipisteen materiaalien kääntämiseksi.

Koulutustoiminta

Setan ja sen Transtukipisteen ulkoisten koulutusten kohderyhmiin kuuluu perinteisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisia sekä ammattiin opiskelevia. Tilauskoulutusten toteuttamisen ohella Seta järjestää itse yhden oman ammattilaisille suunnatun koulutuspäivän. Setan koulutusyhteistyö on laajaa ja monipuolista.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien sekä perusopetuksen että lukion opetussuunnitelmien uudistukset tuovat Setan koulutustoimintaan myös uusia kohderyhmiä ja syventäviä sisältöjä. Koulutusta pyritään suuntaamaan aiempaa enemmän viranomaisille ja valtionhallintoon sekä opettajille.

Seta on mukana oikeusministeriön koordinoimassa Rainbow Rights -hankkeessa, jossa tavoite on parantaa lhbtiq-ihmisten yhdenvertaisuutta paikallis- ja kuntatasolla. Setaan palkataan projektirahoituksella työntekijä, jonka työnkuvaan kuuluu muun muassa kuntien sote-alan ammattilaisten kouluttaminen eri puolilla Suomea. Seta osallistuu myös Helsingin yliopiston täydennyskoulutus TASOVA-hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa tasa-arvo-osaamista erityisesti maakuntatasolla. Seta osallistuu hankkeessa muun muassa tasa-arvotyön täydennyskoulutuskokonaisuuden luomiseen ja koulutuksen toimeenpanoon.

Setan asiantuntijuus sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen liittyvissä ulkoisissa koulutuksissa on laaja-alaista sekä ajantasaista. Koulutussisällöissä korostuvat perustiedon lisäksi asiakkaan kohtaaminen sekä viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja työnantajien uudet velvoitteet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Kouluttajina toimivat Setan työntekijät kukin oman erityisasiantuntijuutensa perusteella.

Setan omia koulutussisältöjä päivitetään jatkuvasti lisääntyvän tiedon sekä muuttuvan yhteiskunnallisen sekä lainsäädännöllisen tilanteen vuoksi. Uutta tietoa tuottaa erityisesti LANUKE-rahoitteinen Setan, Nuorisotutkimusseuran ja Ehyt ry:n Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa -tutkimushanke.

Elämänkaarinäkökulma on Setan koulutuksissa keskiössä. Setan asiantuntijuus kattaa elämänkaaren niin sanotusti varhaiskasvatuksesta vanhuspalveluihin. Koulutuksissa hyödynnetään Yhdenvertainen vanhuus -projektissa tuotettuja videoita, vanhustyön tietokirjastoa ja muuta materiaalia.

Seta osallistuu vuoden aikana erilaisille asiantuntijapäiville (Sosiaalialan asiantuntijapäivät ja Kouluterveyspäivät) ja messuille (Educa-messut ja Mielenterveysmessut) ja yleisötapahtumiin (Maailma Kylässä -festivaalit).

Seta vastaa jäsenjärjestöjen koulutustarpeisiin muun muassa järjestämällä koulutusta vapaaehtoiskouluttajille, ryhmien ohjaajille sekä luottamushenkilöille. Järjestöjen koulutustarvetta kartoitetaan alkuvuonna. Seta toteuttaa koulutuksia yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.


Nuorisotyö

Setan nuorisotyön painopisteinä vuoden aikana ovat erityisesti alueellisen nuorisotoiminnan vahvistaminen, nuorisotyön vaikuttamistyön laajentaminen sekä sateenkaarinuorten voimauttaminen. Seta on mukana aktiivisesti lapsi- ja nuorisopoliittisessa päätöksenteossa esimerkiksi seuraamalla ja osallistumalla kansainvälisten ja kansallisten nuorisoalan ja ihmisoikeusprosesseihin ja kirjoittamalla ihmisoikeusraportteja.  Kuntavaalien aikana nostetaan esiin sateenkaarinuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Nuorten vertaistukitoimintaa vahvistetaan ja paikallisten nuorisotoimikuntien perustamista ja toimintaedellytyksiä kehitetään. Seta tarjoaa nuorille aktiiveilleen mahdollisuuden osallistua Value Based Leadership -koulutukseen, joka tarjoaa johtajuuskoulutusta sekä laajoja verkostoja työelämään. Seta tekee yhteistyötä Partion kanssa koulutuksen kehittämisessä sekä moninaisuusnäkökulman sisällyttämiseksi johtajuusmalleihin.

Uusi nuorisolaki antaa edellytykset yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyölle niin järjestö- kuin kuntakentälläkin. Tavoitteena on, että sateenkaarinuorten osallisuus, oikeuksien toteutuminen sekä hyvinvointi paranevat valtakunnallisesti. Vahvistetaan Setan vaikuttamistyötä kansainvälisiin kattojärjestöihin päin, jotta ääni kuuluisi myös kansainvälisellä tasolla eri konteksteissa.

Nuorisopoliittisessa vaikuttamisessa hyödynnetään Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa -tutkimushankkeen tuloksia ja levitetään tutkimuksesta koottuja työkaluja ja suosituksia ammattilaisille.

Seta tekee sateenkaarinuoria koskevaa yhteistyötä eri nuoriso- ja opiskelijatoimijoiden kanssa, erityisesti Partion, Valtakunnallisen työpajayhdistyksen, Suomen ylioppilaskuntien liiton, Lastensuojelun Keskusliiton, Allianssin sekä kuntien nuorisotoimien kanssa.


Seniorityö

Kahden menestyksekkään Yhdenvertainen vanhuus -hankkeen jälkeen seniorityö vakiinnutetaan osaksi Setan toimintaa. Senioritoiminnan keskiössä on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ikääntyneille suunnatuissa palveluissa sekä heidän osallisuutensa lisääminen yhteiskunnassa. Toiminnan kohderyhmään kuuluu lhbtiq-ikäihmisiä, vanhustyön ammattilaisia, opiskelijoita ja opettajia. Toimintamuotona on Sateenkaariseniori-tietoiskujen valtakunnallistaminen yhteistyössä Setan jäsenjärjestöjen kanssa.

Setan senioritoiminnan tavoitteet ovat:

  1. Vanhustyön ammattilaisten ja opiskelijoiden tieto ja ymmärrys sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta vanhuuden näkökulmasta kasvaa.
  2. Yli 50-vuotiaiden sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöhin kuuluvien ihmisten osallisuuden kokemus kasvaa ja tukiverkostot vahvistuvat.
  3. Seta kasvattaa asiantuntemustaan ikääntyneiden sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksista ja vie tietoa niistä jäsenjärjestöille. Seta profiloituu entistä vahvemmin kaiken ikäisten järjestönä.
  4. Ikääntyneiden palveluita tuottavat organisaatiot ja kunnat osaavat edistää entistä paremmin sateenkaariseniorien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa konkreettisesti arjen työssä.
  5. Sateenkaariseniorit ovat osa vanhustyötä koskevaa keskustelua ja heidän tarinansa näkyvät eri medioissa valtakunnallisesti.
  6. Setan alueellisilla jäsenjärjestöillä on toimivat yhteistyösuhteet alueillaan vanhustyön koulutusta tuottaviin organisaatioihin.
  7. Viranomaisten tieto sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta vanhuuden näkökulmasta kasvaa.

Kansainvälinen toiminta

Setan kansainvälinen toiminta keskittyy kattojärjestöjen ILGA-Euroopan, IGLYOn ja Transgender Europen toimintaan. Vuoden aikana luodaan selkeämmät tavoitteet ja suunnitelma Setan kansainvälisestä toiminnasta lisäyksenä järjestöstrategiaan.

Vuoden aikana tuetaan erityisesti lähialueiden lhbtiq-ihmisoikeuspuolustajia ja luodaan yksityisin lahjoituksin rahoitettava tukiohjelma, jolla mahdollistetaan lepo ja palautuminen lhbtiq-ihmisoikeuspuolustajille. Tiivistetään yhteistyötä venäläisten lhbtiq-järjestöjen kanssa.


Transtukipiste

Transtukipiste kehittää ja mallintaa vuoden aikana Transtukipisteen lapsi- ja perhetyön sekä ennaltaehkäisevän ja korjaavan mielenterveystyön psykologista osaamistaan ja koulutussisältöjään ja verkostoituu erityisesti terveysalalle. Lisäksi Transtukipiste rakentaa yhteistyökumppaneiden kanssa malleja mm. väkivallan uhan kohtaamiseen ja väkivallasta toipumiseen sekä lisää palveluiden saavutettavuutta valtakunnallisesti ja erikielisille asiakasryhmille.

Uutena toimintana Transtukipiste pilotoi vertaistukitoimintaa muun muassa väkivaltaa kohdanneille transnaisille, kriisi- tai erovaiheessa oleville transihmisten puolisoille, 11–14-vuotiaille varhaisnuorille, neurokirjoon kuuluville ja maahanmuuttajataustaisille transihmisille. Transtukipiste osallistuu uuden Sateenkaariperhekeskuksen käynnistyessä molemmille organisaatioille sopivien yhteistyön mallien kehittämiseen ja rajapintojen hiomiseen.

Transtukipiste vahvistaa psykologista tietoperustaansa ja parantaa edelleen valtakunnallista tavoitettavuuttaan. Transtukipiste paneutuu erityisesti moniperustaisesti haavoittuviin riskiryhmiin kuuluvien tarpeisiin voidakseen tukea heitä entistä paremmin, kehittää ruotsinkielistä asiakastyötä, valtakunnallista tukiverkostoa ja nettitukimuotoja.

Vuoden aikana Transtukipiste tuottaa materiaalia mm. intersukupuolisuudesta, sote-uutiskirjeen, Lasten Sateenkaarisanaston, ruotsinkieliset esitteet asiakkaille ja ammattilaisille, ulostulovideoita, päivittää Sukupuolen moninaisuus-oppaan, rakentaa uusia koulutussisältöjä ja täydentää trans- ja läheisryhmien ohjaajakoulutuksen sisältöjä.

Yhteistyötä Transtukipiste tekee erityisesti Naisten Linjan, Intersukupuolisuus.fi-verkoston, Sinuiksi-palvelun, Trasek ry:n, Amnestyn Suomen osaston, Parisuhdekeskus Katajan ja Kalliolan nuorten Sopu-hankkeen kanssa sekä edelleen HUS:n ja TAYS:n sukupuoli-identiteetin tutkimuksia järjestävien ja sukupuolenkorjaushoitoja antavien yksiköiden kanssa ja Lapsiasianvaltuutetun HLBTI ja lapset -työryhmässä.

Setan toimintasuunnitelma 2017 liitteineen [pdf]

 

Edellisvuosien toimintasuunnitelmat

Setan toimintasuunnitelma 2016 [pdf]

Setan toimintasuunnitelma 2016 [doc]

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design