Hallituksen ihmisoikeusselonteossa nostetaan esiin hlbti-kysymyksiä

Hallituksen ihmisoikeusselonteossa nostetaan esiin hlbti-kysymyksiä

Hallitus on 30.10. hyväksynyt eduskunnalle annettavan ihmisoikeusselonteon, jossa arvioidaan sekä kansainvälistä ihmisoikeustoimintaa että perus- ja ihmisoikeuksien toimeenpanoa Suomessa.

Ihmisoikeusselonteossa nostetaan selkeästi esille velvoite toteuttaa hlbti-ihmisten oikeudet myös kotimaassa. Hallitus tekee selonteossa kaksi hlbti-ihmisten ihmisoikeuksiin liittyvää kehittämislinjausta:

Kehittämislinjaus 22: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista on seurattava ja tietoa toteutumisesta on levitettävä. Valtioneuvosto arvioi lainvalmistelussa ja hallintotoiminnassa esitysten vaikutuksia seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun moninaisuuden näkökulmasta ja varmistaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanon LHBTI-ihmisten yhdenvertaisuutta turvaavalla tavalla. Näkökulma tulee myös ottaa huomioon yleisessä perus- ja ihmisoikeuskasvatuksessa ja -koulutuksessa.

Kehittämislinjaus 23: Valtioneuvosto katsoo, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia tulisi edistää laatimalla niitä koskeva kansallinen strategia tai toimintaohjelma. Valtioneuvosto selkeyttää viranomaisten työnjakoa LHBTI-asioissa.

Seta pitää tärkeänä, että hallitus tunnistaa tarpeen kehittää lainsäädäntöä ja viranomaisten toimintaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta.

Kansallisen hlbti-strategian tai -toimintaohjelman laatiminen on ollut Setan tavoite jo pitkään. Toimintaohjelman tekemiseen tulee varata riittävästi resursseja, ja siinä on esitettävä konkreettisia toimia hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi.

Hallitus toteaa selonteossa, että keskeisiä alueita hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisessa ovat työelämä, koulutus ja terveyspalvelut. Selonteossa nostetaan esiin myös lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun turvaamisen tärkeys perusopetuksessa, toisella asteella ja nuorten harrastustoiminnassa. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa ollaan parhaillaan uudistamassa, ja Seta on lausunut eri aineiden opetussuunnitelmaluonnoksiin.

Selonteossa nostetaan esiin myös sukupuolen vahvistamiseen liittyvän lainsäädännön tärkeys. Seta toivoo, että translaki saadaan uudistettua itsemääräämisoikeutta tukevaksi tällä hallituskaudella.

Seta on vaikuttanut ihmisoikeusselonteon valmisteluun pitkäjänteisesti yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Selonteossa viitataan kesäkuussa julkaistuun Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien perus- ja ihmisoikeudet Suomessa -selvitykseen, jonka laatineessa ministeriöiden välisessä työryhmässä Seta oli mukana.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design