Category Archives: Nyheter

Queerhistorisk månad arrangeras för första gången i Finland i oktober-november 2018

Queerhistorisk månad arrangeras för första gången i Finland i oktober-november 2018

Queerhistorisk månad arrangeras för första gången i Finland den 20.10–20.11.2018 och månaden koordineras av Seta rf och Kultur för alla. 

De finska sexuella och könsminoriteternas historia och kulturarv synliggörs under månaden av flera centrala kultur- och minnesorganisationer. I Queerhistorisk månad deltar bland annat Arbetararkivet, Arbetarmuseet Werstas, Aine konstmuseum, Ateneums konstmuseum, AV-arkki, Finska litteratursällskapet, Goethe-institutet, Helsingfors stadsmuseum, Nationalmuseet, Nationalteatern, Svenska litteratursällskapet i Finland rf och Yle Elävä arkisto/Arkivet.

”När vi talar om sexuella och könsminoriteters egen historia är det svårt att undvika ord som osynliggörande, nertystande, hemlighållande, censur och självcensur. Men sexuella och könsminoriteternas egen historia finns, den hittas mellan raderna och i marginalen, i bisatserna samt i vindskyffenas hemliga fack. Den finns överallt – i alla tider, samhällsklasser och kulturer, men för att få syn på den krävs en känslighet och en förmåga till mothårsläsning”, konstaterar Kultur för allas verksamhetsledare Rita Paqvalén.

Seta rf och Kultur för alla välkomnar såväl minnesorganisationer och konstinstitutioner, skolor och föreningar som privatpersoner med i firandet av den queerhistoriska månaden. Syftet med månaden är att granska finsk historia och kultur ur ett hbtiq-perspektiv och inkludera hbtiq-historien i vårt gemensamma kulturarv. Organisationer, skolor och privatpersoner kan delta i Queerhistorisk månad t.ex. genom att:

1. dela material och bilder i anslutning till hbtiq-historia på sociala medier med hashtagen #queerhistoriskmånad #sateenkaarihistoriakuukausi #queerhistorymonth

2. arrangera diskussioner, seminarier och utställningar i anslutning till hbtiq-historia. Informationen om dessa evenemang kan matas in på nätblanketten på Setas sidor som öppnas i augusti. Seta rf och Kultur för alla kommer att sprida information om dessa evenemang genom sina egna kanaler. Verktyg och idéer för queertematiska kulturevenemang hittas här: http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/verktyg/

3. genom att erbjuda hbtiq-relaterat material till arkiv och nättjänster för insamling av minnen

”Queerhistorisk månad medför en systematik i bevarande av vår gemensamma historia. Vi hoppas att många aktörer – från skolor och museer till medborgarorganisationer och medier – granskar sin verksamhet och sitt förflutna genom ett queert perspektiv. Hur har sexuell identitet och könsmångfald varit en del av deras historia”, frågar Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo.

Den sista veckan av den queerhistoriska månaden är vigd åt könsmångfald, transpersoner och interkönade personer. Månaden avslutas med den internationella transminnesdagen Transgender day of Remembrance 20.11.

”Många finska trans- och interkönade personers berättelser är ännu inte berättade eller dokumenterade. Transidentiteter har varit dolda och sjukdomsförklarade, och historien präglas av patalogisering och marginalisering. Å andra sidan finns det många stärkande berättelser om och fina exempel i historien på hur trans- och interkönade identiteter på ett positivt sätt har varit en del av vardagen och kulturen. Historiemånaden möjliggör att olika slags röster och berättelser blir hörda”, konstaterar Tarjamo.

Queerhistorisk månad är en uppföljning av Setas och Kultur för allas projekt Finland 100 – I regnbågens färger.

Mer info:

Rita Paqvalén, 040–6743528, rita.paqvalen@cultureforall.fi / www.kulturforall.fi

Kerttu Tarjamo, 050 309 8108, paasihteeri@seta.fiwww.seta.fi

Berätta av hattal och trakasserier!

Denna undersökning är särskilt riktad till följande minoritetsgrupper: personer med annat modersmål, utländska medborgare eller personer med invandrarbakgrund, finlandssvenskar, romer, samer, funktionshindrade, personer som tillhör en sexuell minoritet eller könsminoritet samt personer som tillhör en religiös minoritet. Målet med undersökningen är att få mer information om hurdant hattal eller hurdana trakasserier du kan ha upplevt eller upptäckt och hur detta har påverkar dig och dina närstående.

Med trakasserier menar vi till exempel kränkande tal, e-postmeddelanden eller gester. Med hattal menar vi i denna undersökning uttryck eller prat i offentligheten (till exempel på en offentlig plats, på internet eller i media) som sprider, hetsar till, håller igång eller rättfärdigar hat mot till exempel minoritetsgrupper. Det finns ingen fullständig definition för vad som kan vara trakasserier och hattal. Det är du själv som definierar dem – med andra ord, hurdana uttryck eller gester du upplever som kränkande eller hotfulla. Dessa kan ha påverkat till exempel din egen trygghetskänsla.

Undersökningen utförs i samarbete med justitieministeriet. En motsvarande undersökning utfördes hösten 2015 som en del av den verksamhet uppföljningsgruppen för diskriminering utförde. Resultaten publicerades i rapporten ”Utredning om förekomsten av hattal och trakasserier och deras konsekvenser för trygghetskänslan bland medlemmar i olika minoritetsgrupper”. Resultaten från den här uppföljningsenkäten utnyttjas för att uppdatera lägesöversikten och för att få mer information om hur hattal och trakasserier kan förebyggas. Utredningen genomförs av Owal Group Oy som en del av löftesprocessen inom Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande.

Undersökningssvaren behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till någon annan. Rapporten om utredningen sammanställs så att det inte går att känna igen enstaka svarande från materialet.

Du kan besvara frågeformuläret senast 31.12.2017.

På svenska: https://fi.research.net/r/vipusv
In English: https://www.research.net/r/vipueng
Suomeksi: https://fi.research.net/r/vipu2017

Det är möjligt att svara antingen på finska, svenska eller engelska. Att svara på frågorna tar cirka 10–20 minuter.

Kontaktpersoner

Nita Korhonen, 050-5234 889 nita@owalgroup.com
Laura Jauhola, 050-443 1841, laura@owalgroup.com

Regnbågsankan vill nå hbtiq-seniorer

Under hösten 2017 har föreningen Regnbågsankan intensifierat sitt samarbete med Setas seniorverksamhet för att nå svenskspråkiga hbtiq-seniorer i Finland. Föreningen vill skapa en större gemenskap och bli bättre på att nå ut till en ålderskategori som under de senaste åren inte synts på de ordinära evenemangen.

Vi på Regnbågsankan anser att seniorer mår bra av att möta likasinnade i en trygg miljö. För många kan senioråren hämta med sig ensamhet, i synnerhet om en tillhör en sexuell eller könsminoritet.

Seniorsamarbetet startar med en avslappnad julglögg torsdagen den 23 november 2017 kl. 17-19 på Arbis bibliotek (Dagmarsgatan 3 i Helsingfors). Det bjuds på kaffe, te, pepparkakor och glögg, också alkoholfri.

Touko Niinimäki från Seta berättar om deras seniorarbete och vi diskuterar tillsammans vilken slags verksamhet finlandssvenska hbtiq-seniorer skulle glädjas åt. Senare får vi också njuta av musik, när poeten och pianisten Juha Miettinen uppträder. Under träffen är det möjligt att bekanta sig med aktuell hbtiq-litteratur.

Träffen arrangeras av Seta och Regnbågsankan. På plats finns Touko Niinimäki från Setas seniorverksamhet, Regnbågsankans verksamhetskoordinator Fredrika Biström och Anders Huldén och Monika Pensar från Regnbågsankan. Som samarbetspartner fungerar Arbis bibliotek.

För mer information kontakta Setas seniorverksamhet eller Regnbågsankan.
https://www.regnbagsankan.fi/

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1668450023226627
Tilläggsinformation och intervjuer
Fredrika Biström
Verksamhetskoordinator
Regnbågsankan rf
regnbagsankan@regnbagsankan.fi
+358 (0)44 2975476

Setas målsättningar för kommunalvalet 2017

Setas målsättningar för kommunalvalet 2017

Setas kommunalvalteman är trygg skola, rengbågskompetens i kommunala tjänster och nolltolerans mot hatretorik.

1 Tryggare skolor för regnbågsunga

Setas mål är att alla skolor ska utgöra trygga miljöer för dem som studerar och jobbar där, oberoende av deras könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Skolan ingriper i hbtiq-fientlig mobbning och erbjuder information om mångfalden av kön och sexuella läggningar.

 • Skolornas jämställdhets- och likabehandlingsplaner är uppdaterade och de inkluderar åtgärder för att förbättra hbtiq-personers ställning.
 • Lärarna har tillräckliga kunskaper och redskap för att förebygga och ingripa i diskriminering på grund av könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.
 • Skolorna skapar fungerande praxis för att minska könande av utrymmen.
 • Läroböcker och annat material avspeglar mångfalden av kön och sexuella läggningar.
 • Normmedveten pedagogik skapar utrymme för reell jämlikhet samt raserar maktstrukturer och normer.

2 Regnbågskompetens i kommunala tjänster

Setas mål är att öka kommunala förtroendevalda och anställdas kunskap om frågor som påverkar hbtiq-personers välbefinnande samt om olika sätt att främja jämlikhet. Basservicen beaktar genomgripande sexuell läggning och könsmångfald.

 • Rådgivningen, förlossningssjukhus, daghem och skolor klarar av att stöda föräldraskap och barnens välbefinnande i regnbågsfamliljer.
 • Alla som jobbar med barn har tillräcklig kunskap om mångfalden av kön och sexuella läggningar samt om att stöda barn.
 • Regnbågsseniorer vet att de som jobbar inom hemvården och äldrevården har fått utbildning i mångfalden av kön och sexuella läggningar.
 • Ungdomsgårdarna har trygga utrymmen för regnbågsunga.

3 Nolltolerans mot hatretorik

Setas mål är att kommunernas anställda och förtroendevalda talar och agerar för att främja jämlikhet och mångfald. Homo-, bi- och transfobisk retorik fördöms offentligt. Kommunerna bemöter fördomar och stereotyper med hjälp av saklig information.

 • De anställda och de förtroendevalda i kommunerna utbildas i mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet.
 • Kommunala aktörer utropar sig till Områden fria från diskriminering.
 • Kommunhusen flaggar till ära för lokala prideevenemang eller så uppmärksammar kommunen den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi den 17 maj.

Transstödcentrum början ordna kaffekvällen och stöd på svenska

Kaffekvällen på Transstödcentralen för svenskspråkiga

Vi börjar ordna kaffekvällar på Transstödcentralen för svenskspråkiga transpersoner, interkönade, ickebinära, för de som funderar på sitt kön och för deras närstående.

Kaffekvällen erbjuder en trygg plats för samvaro och diskussion. Kaffekvällens längd är två timmar, varav vi under den första timmen diskuterar tillsammans. Den andra timmen är till för fri diskussion. Under kaffekvällen följer vi samma regler som i de andra referensgrupperna på Transstödcentralen: Diskussionen är konfidentiell. Alla har rättighet att definiera sig själv eller att låta bli. Du kan använda det namn på dig själv som känns bäst. Du är inte tvungen att delta i diskussionen, du kan också bara vara med och lyssna.

Transstödcentralens servicehandledare Miska Salakka leder diskussionen tillsammans med frivilliga personer från Transstödcentralen.

Kom med och njut av diskussionen och serveringen (kaffe, te, frukter, grönsaker och småkakor)!

Vårens kaffekvällar ordnas följande torsdagar klockan 19-21: 16.3. och 6.7.

På Setas kontor, Pasilanraitio 5, 2. våningen.

Om du har någonting att fråga, kan du skicka e-post eller textmeddelande till addressen miska.salakka[at]seta.fi eller till nummret 050 371 6899.

 

Samtalstöd

Om du behöver samtalstöd eller information om könskorrigeringprocessen, kan du skicka e-post till servicehandledare (miska.salakka [at] seta.fi) eller om du vill, kan du också boka en mottagningstid. Mottagningen är på Setas kontor, i Västra Böle. Sekundärspråket är finska eller engelska. Diskussionen är konfidentiell. Du kan använda det namn på dig själv som känns bäst.

Ta tag i Tahdon-utmaningen!

Ta tag i Tahdon-utmaningen!

Finland 100 – I regnbågens färger firar den inom kort ikraftträdande jämställda äktenskapslagen genom att släppa ut musikvideon Tero Hetero feat. Hildá – Tahdon. Med videon utmanas alla arbetsgemenskaper, kompisgäng och enskilda personer att fira mänskliga rättigheternas framsteg i Finland genom att dansa koreografin i videon.

Delta i firandet genom att filma din egen dans. Du kan även ordna din egen Tahdon-flashmob där du använder låten och koreografin.

Kuvassa on tanssihaasteen ohje. Sama ohje seuraa sivulla myöhemmin.

1. Lär dig refrängens koreografi (videon under).
2. Lägg på låten, och dansa hela koreografin. Du kan även använda enskilda rörelser och göra din egen helhet. Filma en kort video eller ta en bild.
3. Dela din video eller bild, och utmana din vän eller samarbetspartner! Använd hashtagen #tahdon och #suomi100 eller #finland100. I Facebook kan du även tagga @suomi100sateenkaarenväreissä.

Då du publicerar en bild eller en video, säkerställ, att du har medgivande till publikation av alla som filmats eller fotats.

Tahdon-låtens lyrik är översatt både till svenska och nordsamiska. Gå till YouTube-videons inställningar för att välja textning antingen på finska, svenska eller samiska.

Bakom låten är Niina Hartikainen, Henna Helasvuo, Hildá Länsman och Lasse Turunen. Koreografin är gjord av Hilppa Lampi. På videon tecknar Silva Belghiti på teckenspråk, och dansarna är personal från Svenska teatern och Nationalteatern, samt skådespelare i teatergruppen Ursa Minor. Videon är filmad av Tomi Palsa, regisserad av Lasse Turunen och redigerad av Henna Helasvuo.

Sök till Setas ungdomskommitté 2017-2018!

Är du intresserad av mänskliga rättigheter, jämnställdhet och likabehandling?

Har du åsikter, idéer och är aktiv? Är du mellan 14-29 år?  Kom med till Setas ungdomskommitté som planerar sitt arbete för att främja mänskliga rättigheter, deltar i aktuella diskussioner och stöder Setas ungdomsarbete. Det finns tre lediga platser.

Vi önskar ungdomar från många olika bakgrunder oberoende av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Seta ersätter rese- och logikostnader. Du behöver inte vara medlem i Setas medlemsorganisation för att söka, men berätta gärna i ansökan om du har varit aktiv i någon av Setas medlemsorganisationer.

Svara på följande frågor och skicka din ansökan via e-post eller brev senast den 15.1.2017. Setas styrelse gör beslutet i slutet av januari och den nya kommittén startar sitt arbete i februari.

Vänligen svara på följande frågor i din ansökan:

 1. namn
 2. hemadress
 3. e-post
 4. telefonnummer
 5. kön
 6. födelseår
 7. en kort beskrivelse av dig själv
 8. varför vill du vara med i ungdomskommittén
 9. särskilda intressen gällande hbtiq-frågor
 10. andra särskilda kunskaper
 11. andra möjliga intressen

 

Ansökningarna skall vara framme senast den 15.1.2017.

Sänd din ansökan antigen till: lotte.heikkinen@seta.fi eller

Seta ry/Lotte Heikkinen

Pasilanraitio 5

00240 HELSINKI

Människorättsorganisationerna åker till FN: Behandlingen av transpersoner och interkönade individer i Finland grym, omänsklig och förnedrande

Människorättsorganisationerna åker till FN: Behandlingen av transpersoner och interkönade individer i Finland grym, omänsklig och förnedrande

Seta och Trasek kräver ett omedelbart slut på onödiga och skadliga kosmetiska kirurgiska ingrepp på interkönade barn, och att translagen genast reformeras så att den respekterar självbestämmanderättigheten.

I november granskar FN:s kommitté mot tortyr situationen för de mänskliga rättigheterna i Finland. För att få en korrekt bild av hur de i FN:s konvention definierade människorättsförpliktelserna som förbjuder tortyr och annan omänsklig behandling genomförs i Finland har kommittén ordnat ett tillfälle där de tar emot och hör medborgarorganisationer i frågan.

Seta och Trasek, som levererade en rapport om behandlingen av transpersoner och interkönade individer till kommittén, deltar med två representanter i tillfället i Genève den 8. november. Från Finland deltar även den finländska sektionen av Amnesty International, som undertecknar de anmärkningar och krav som presenteras i rapporten.

Translagens grova krav och den oroväckande situationen för transungdomar

Translagens helomfattande reform har varit på tapeten i Finland i flera år, och en av organisationernas mest centrala krav är en lagreform som respekterar självbestämmanderättigheten.

“Finlands nuvarande translag kränker uppenbart de mest grundläggande mänskliga rättigheter. Tvångssteriliseringen och den psykiatriska övervakningen som ofta pågår i flera år är helt enkelt grymma och omänskliga. Att tvingas till övervakning och medicinska ingrepp för att få ändra sitt namn och könsmarkern i passet är förnedrande. Translagen måste förnyas så att den respekterar människans rätt till att bestämma själv”, kräver Kasper Kivistö, som representerar organisationerna i Genève (på rätt sidan).

Enligt organisationerna borde Finland ägna särskild uppmärksamhet åt den alarmerande situationen som transungdomarna befinner sig i.

“Studier har visat att varannan transungdom har råkat ut för fysiskt våld, och ännu fler för trakasserier eller psykiskt våld. Diskriminationens följder är allvarliga. Mer än varannan transungdom har tänkt på självmord och på att skada sig själv”, berättar Panda Eriksson, som deltar i tillfället i Genève tillsammans  med Kivistö.

“Alltför ofta har hälsovårdspersonal, lärare och föräldrar en förminskande eller negativ inställning till en ung transpersons könsidentitet. Det här måste ändra. Transungdomar behöver psykologiskt och socialt stöd. Även unga måste ha möjligheten till ett namnbyte och till att ändra könsmarkern på sitt ID”, säger Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo.

Onödiga kirurgiska ingrepp på interkönade barn måste stoppas

Organisationerna kräver även ett omedelbart slut på interkönade barns så kallade “könsnormaliserande” kosmetiska kirurgi i Finland. Ofta opereras de yttre genitalierna på intersex-spädbarn för att barnets kropp ska motsvara den medicinska synen på hur kroppen på en flick- respektive pojkbebis ska se ut – även om genitalierna skulle vara fullt funktionella.

“Intersexualism är en del av könets och naturens mångfald, inte ett problem som bör fixas med en kniv. De onödiga kirurgiska ingreppen som görs på barn kränker grovt deras fysiska integritet och orsakar ofta domningar, kronisk smärta eller andra problem. Dessa operationer måste stoppas omedelbart. Även den praxis bakom hormonbehandlingarna som strävar att förstärka könade egenskaper borde ändras, så att behandling endast sker i samråd med individen. Det strider emot de mänskliga rättigheterna att ha ett system där barnets kön, samt hur hen ska förhålla sig till sin kropp och sitt tillstånd, definieras uppifrån”, säger Terhi Viikki från Trasek.

FN:s kommitté mot tortyr granskar Finlands situation på basis av de rapporter som lämnats in av regeringen och medborgarorganisationerna, samt tillfällena i Genève. Kommitténs rekommendationer för utveckling av människorättssituationen ges till den finska regeringen runt 1-2 månader efter att den finska delegationen och representanterna för medborgarorganisationerna hörts.

Tilläggsinformation och intervjuförfrågningar:

Setas och Traseks rapport till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling kan läsas och laddas ner från: http://seta.fi/cat-2016/

Alla dokument som rör höradet av Finland kan ses på FN:s sida: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=FIN&Lang=EN

Kerttu Tarjamo
p. +358 50 309 8108
paasihteeri@seta.fi

Panda Eriksson
panda@trasek.fi

Kasper Kivistö
kasper@trasek.fi

Foto: Sonja Siikanen

Transpersoner är personer vars kön(supplevelse) inte matchar det kön de blev definierade som vid födseln.

Intersexualism hänvisar till ett medfött tillstånd där de fysiska aspekter som definierar kön inte är entydigt typiskt manliga eller typiskt kvinnliga.

Seta söker: servicehandledare och kontorsarbetare

Seta söker: servicehandledare och kontorsarbetare

Servicehandledare till Setas Transstödcentral

Setas Transstödscentral är sakkunnig i Finland inom mångfald av kön. Transstödcentralen erbjuder stöd åt transpersoner, personer som funderar på mångfalden av kön och för deras nära. Transstödcentralen har fungerat som en resurs för könsminoriteter sedan år 1994.

Vi söker en servicehandledare till ett arbetsförhållande som gäller tillsvidare för att förstärka Transstödcentralens team av sakkunniga samt för att utveckla Transstödcentralens riksomfattande verksamhet.

Till servicehandledarens uppgifter hör

 • Utvecklande av elektroniska stödformer
 • Skapande av ett riksomfattande stödnätverk som består av sakkunniga (erfarenhetssakkunniga och professionella hjälpare)
 • Mottagning av klienter och handledning vidare
 • Rådgivning per e-post och per telefon
 • Stödprocesser för identitetsarbete med unga och vuxna
 • Handledning av grupper
 • Deltagande i föreningssamarbete, utbildande och producerande av informationsmaterial

Vi förutsätter

 • Utbildning inom socialbranschen (socionom YH eller motsvarande)
 • God kännedom om socialbranschen
 • Grupphandledarutbildning och/ eller -erfarenhet
 • Utmärkta interaktionsfärdigheter
 • God kännedom om mångfalden av kön
 • Goda beredskaper för kundbetjäning både på finska och svenska
 • Förmåga till kundorienterat och stärkande arbetssätt

Som fördel räknas

 • Kännedom av regnbågsgemenskapen
 • Ett utvecklande och reflekterande arbetssätt
 • Intresse av kreativa och funktionella arbetsmetoder
 • Erfarenhet av att producera informationsmaterial
 • God kunskap i engelska

Arbetsplatsen är belägen i Setas kontor i Helsingfors. I arbetet ingår tidvis kvälls- och veckoslutsarbete. I uppgiften följs socialbranschens kollektivavtal och lönesystem (uppgiften har kravgrupp 4 eller 5). I arbetsförhållandet ingår en fyra månaders prövotid.

Arbetet börjar 1.3. eller enligt överenskommelse.

Ansökningarna med Cv skickas per e-post till maarit.huuska@seta.fi senast 5.2.2016 kl 16. I ansökan ombeds att nämna två referenser.

Arbetsintervjuerna ordnas vecka 6 i Helsingfors.

Transstödcentralens ledande socialarbetare Maarit Huuska ger mer information om uppgiften per telefon 22.1. kl 10-12, 1.2. kl 10-12 ja 4.2. kl 15-16.30 tfn 050 9133 278.

Rekryteringen förverkligas om RAY gör beslut i februari 2016 enligt bidragsförslaget.

 

Kontorsarbetare till Setas kontor

Seta är en riksomfattande människorättsorganisation. Seta har 24 medlemsorganisationer ända från Mariehamn till Rovaniemi. Setas målsättning är att alla ska kunna leva jämlika oberoende av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Riksomfattande Seta gör förutom människorättsarbete, utbildningsverksamhet, ungdomsarbete och stöder medlemsorganisationernas arbete. I samband med Seta verkar Transstödcentralen, som erbjuder och utvecklar stödtjänster för transpersoner, personer som upplever könskonflikt eller som funderar på mångfalden av kön och deras familjemedlemmar.

Vi söker nu en kontorsarbetare för ett tidsbundet arbetsförhållande (1.3.2016-28.2.2017). Finansieringen för uppgiften kommer från Platsen är ledig, RAY:s understödsprogram för unga. Till arbetsuppgifterna hör kontorsuppgifter och andra assisterande uppgifter, som främjar Setas och Transstödcentralens allmänna mål för verksamheten, som praktiskt arbete på mässor och andra evenemang.

Arbetsplatsen kan sökas av en högst 29-årig ung som är arbetslös eller utanför arbetslivet. Arbetsplatsen erbjuder en möjlighet för den unga att lära sig om arbetslivet och ger beredskap för vidareanställning eller ansökan till utbildning.

Till uppgifterna hör:

 • kopiering och postning av mötes-, utbildnings-, och annat material
 • underhåll av kontorets broschyr- och materialförråd
 • underhåll och beställning av kontorsförnödenheter
 • assisterande arrangemang av Setas möten och övriga händelser

Arbetsbilden kan i viss mån skräddarsys i enlighet med de specialkunskaper den unga som väljs till uppgiften har.

Vi förutsätter:

 • goda it-kunskaper (www, kontorsprogram)
 • god interaktionsförmåga
 • skötsamhet och organiseringsförmåga vid utförandet av uppgifterna
 • vilja att lära sig nya saker och att utveckla arbetskunskaperna
 •  kunskaper i finska

Som fördel räknas:

 • kunskaper i engelska och/ eller svenska (eller andra språkkunskaper)
 • grundkunskaper om sexuell läggning och/eller mångfald av kön och/eller kännedom om den finländska regnbågsgemenskapen.

Arbetsplatsen är belägen i Setas kontor i Böle i Helsingfors. Kontorsarbetaren är en del av Setas arbetsgemenskap. Som närmaste chef och mentor för arbetsuppgifterna fungerar Setas ekonomi- och förvaltningschef. I arbetsförhållandet följs kollektivavtalet för organisationer inom den sociala branschen. (uppgiften har kravgrupp 2).

Arbetsansökan med Cv skickas senast 5.2.2016 kl 16 per e-post till nora.jouhten@seta.fi.

Mer information fås av Setas ekonomi- och förvaltningschef Nora Jouhten, tfn 050 9131825.

Rekryteringen förverkligas om RAY gör beslut i februari 2016 enligt bidragsförslaget.

Utredning om förekomsten av hattal och trakasserier och deras konsekvenser

Utredning om förekomsten av hattal och trakasserier och deras konsekvenser

Justitieministeriet har startat en utredning som försöker utreda hattal och trakasserier angående olika minoritetsgrupper. Utredningen försöker också få reda hur målgruppen själv definierar trakasseri och hatprat. Målgruppen för undersökningen är romer, samer, utlänningar, invandrare, medlemamr av en religös minoritet, handikappade och sexuella och köns minoriteter. Utredningen går  ut på en elektronisk frågeformulär och individuella intervjun. All information handlas konfidentiellt och de överlämnas inte till något annat håll. Svaren utnyttjas enbart i raporten angånde utredningen.

Hemsidorna för utredningen kan hittas från följande address: https://sv.research.net/r/utredning  Utredningen finns på finska, svenska och engelska. Intervjuerna tar plats i september och oktober.

Enligt Seta är det viktigt att olika former av homo- och transfobi kommer fram i utredningen.

Ställ upp som kandidat till vice ordförande eller styrelsemedlem i Setas styrelse

Är du intresserad av påverkningsarbete i Setas styrelse? Intresserade önskas anmäla sig före 12.10.2015.

På fullmäktigemötet 28. -29.11.2015 väljs till Setas styrelse för åren 2016-2017

 • en vice ordförande
 • fyra styrelsemedlemmar (tre ordinarie och en reservmedlem: man kandiderar inte skilt till reservmedlem).

Av de personer som väljs skall 1-3 vara män och 2-4 kvinnor.

Fullmäktige beslöt på våren att tillsätta ett valberedningsutskott för att söka kandidater samt för att samla kandidatpresentationer. På det sättet får medlemsorganisationerna redan före fullmäktigemötet en bra förhandsbild av kandidatuppställningen.

För att säkra föreningens demokratiska beslutsfattande och genomskinlighet är det viktigt att det finns fler goda kandidater än mandat som fylls. Eftersom Seta som en landsomfattande organisation är en synlig politisk aktör, är det också viktigt att organisationens beslutsfattare har varierande bakgrund, att de representerar könens mångfald samt har med sig lokala perspektiv i styrelsearbetet.

Det är viktigt att man som styrelsekandidat har intresse och vilja att främja sexuella- och könsminoriteters välmående, möjlighet att förbinda sig till uppdraget (förutom ca en gång i månaden styrelsemöten i Helsingfors också e-postdiskussioner) samt gärna erfarenhet av någon sakfråga eller delområde som hör till Setas verksamhet (t.ex. mänskliga rättigheter, skola och småbarnsfostran, social- och hälsovård, juridiska frågor, ungdomsarbete, kommunikation, politisk verksamhet, frivilligarbete, utbildning, ekonomisk kunskap, anskaffning av medel, ICT, internationell verksamhet, evenemangsplanering, forskning, media)

Setas styrelse ger en utmärkt överblick i att leda en nationell organisation och att verka politiskt för att främja mänskliga rättigheter både inom Finland och utomlands. Styrelsen bestämmer över Setas verksamhet enligt den verksamhetsplan och budget som godkänts på fullmäktigemötet. Styrelsen har ett ansvar som förman för Setas anställda. Arbetsspråket inom styrelsen är finska. De personer som väljs till styrelsen representerar inga föreningar och verkar inte med mandat.

Observera att det inte räcker att anmäla sig till valberededningsutskottet, det är ännu inte officiellt. Det behövs en presentation av en röstberättigad representant på fullmäktigemötet. Man kan också ställa upp som kandidat efter valberededningsutskottets deadline, men då får man inte med sin presentation i det gemensamma materialet.

Enligt Setas bestämmelser ”Föreningens ärenden sköts av den styrelse, till vilken för två kalenderår åt gången väljs en ordförande och två vice ordföranden, samt 5 medlemmar och 2 reservmedlemmar. Årligen är en vice ordförande i tur att avgå, samt vartannat år tre styrelsemedlemmar och en reservmedlem och vartannat år två styrelsemedlemmar och en reservmedlem. Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod börjar i början av följande kalenderår efter valet.

Till styrelsemedlemmar och reservmedlemmar skall väljas kvinnor, män och personer som inte själv anser sig tillhöra någondera av de nämnda könen, så att ordförande, vice ordförandena, samt styrelsens medlemmar och reservmedlemmar tillsammans består av minst fyra män och fyra kvinnor.”

Anmäl dig till valberedningsutskottets medlem Leena Tarjamo senast 12.10.2015 och svara frågor, om du blev intresserad av att kandidera i valet: leena[at]tarjamo.fi

Frågor

Mikäli et halua jotain yksityistietoasi kerrottavan esittelymateriaaleissa, kirjoita sen perään salainen.

Nimi:
Ikä:
Paikkakunta:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Sukupuoli (nainen/mies/muu):

1. a) Oletko jonkin Setan jäsenjärjestön jäsen? Minkä? Mistä vuodesta alkaen?
b) Miksi liityit jäseneksi tai miksi et ole jäsen?

2. Oletko toiminut jonkin Setan jäsenjärjestön aktiivina, hallituksen jäsenenä tms.?

3. a) Mikä on mielestäsi Setan hallituksen jäsenen tehtävä?
b) Jos pyrit varapuheenjohtajaksi: mikä on mielestäsi varapuheenjohtajan tehtävä ja rooli Setassa?

4. Miksi juuri sinä olisit hyvä jäsen Setan hallitukseen?

5. Mitkä ovat mielestäsi Setan tärkeimmät tehtävät nyky-yhteiskunnassa sekä tulevaisuudessa? (mainitse kummastakin korkeintaan viisi asiaa)

6. Mihin järjestöllisiin asioihin haluaisit eniten vaikuttaa Setassa?

7. Miten aiot vaikuttaa näihin asioihin, jos sinut valitaan Setan hallitukseen?

8. Kerro vapaamuotoisesti toiminnastasi hlbti-asioiden parissa ja/tai muussa ihmisoikeustyössä.

9. Setan hallituksessa on hyötyä monenlaisesta osaamisesta. Onko sinulla jotain ominaisuuksia/taitoja/taustaa/kiinnostuksen kohteita tms., joista ajattelisit olevan hyötyä hallituksen jäsenen/varapuheenjohtajan tehtävän hoitamisessa ja joista haluaisit mainita?

> Kysymykset .docx-muodossa

Seta söker en generalsekreterare

Seta rf är en 41 år gammal nationell människorättsorganisation och sakkunnig inom mångfalden av kön och sexuell läggning. Seta påverkar samhället, stöder sina medlemsföreningar samt utvecklar och utbildar bland annat inom ungdomssektorn, social- och hälsovården och pedagogiken. Setas verksamhet financieras av Penningautomatföreningen, undervisnings- och kulturministeriet och kommuner samt genom donationer. Seta upprätthåller Transstödcentrum som stöder transpersoner, personer som funderar på sin könsidentitet eller -uttryck och deras nära och kära. Vi önskar att Setas och Transstödcentrums resurser och källor för financiering ökar inom de närmaste åren.

När vår långvariga generalsekreterare övergår i annan arbetsgivares tjänst söker vi till en fast tjänst en mångsidig

generalsekreterare

som är intresserad av mänskliga rättigheter.

Generalsekretetaren leder Setas arbetsgemenskap och det samhälleliga arbetet. Hen har helhetsansvaret för att planera, verkställa och utveckla föreningens verksamhet tillsammans med styrelsen. Hen fungerar som styrelsens beredare och sekreterare. Generalsekreteraren representerar arbetsgivaren och fungerar som högsta chef i arbetsgemenskapen som för tillfället består av tio anställda. Tillsammans med ordföranden är generalsekreteraren organisationens ansikte i den samhälleliga debatten. En central element i uppgiften är offentlig kommunikation för att påverka, i media och inför publiken. Generalsekreteraren håller kontakt med samarbetspartners i Finland och internationellt, såsom med Setas 24 medlemsföreningar, takorganisationer, andra medborgarorganisationer, ministerier och financiärer. Generalsekreteraren deltar också i att utveckla insamlingsverksamheten tillsammans med chefen för ekonomi och administration. Arbetet innehåller internationellt samarbete. Generalsekreteraren fungerar som sekreterare för det nyligen uppsatta hbtiq-nätverket inom riksdagen.

Att ta väl hand om uppgiften förutsätter erfarenhet som chef, praktiska kunskaper i ledarskap, erfarenhet av att påverka i samhället, kännedom om föreningsverksamhet, kunskap om likabehandlings- och jämställdhetsfrågor, bra förmåga att organisera, kunskaper i att uppträda, flytande finska, åtminstone baskunskaper i svenska och engelska samt baskunskaper i ekonomiadministration. Kännedom om mångfalden av kön och sexuell läggning, erfarenhet av strategiarbete, goda relationer inom samhället, juridiska kunskaper, erfarenhet av insamlingsverksamhet samt passande utbildning ses som fördel.

Arbetet börjar den 1 september eller enligt avtal. Vårt kontor är i Helsingfors.

Ansökningar med cv och önskemål om lön senast den 25 juni kl 12 per epost till paasihteeri@seta.fi eller Seta rf/ Generalsekreterare, Böletået 5, 00240 Helsingfors. Tilläggsinformation fås den 17 och 18 juni kl. 10-12 av generalsekreterare Aija Salo tel. 050 309 8108 samt den 17 juni kl. 12-14 av ordförande Panu Mäenpää tel. 050 301 1332. En del av de sökande kommer att intervjuas under vecka 27.

Information om Setas verksamhet: seta.fi, transtukipiste.fi, facebook.com/setary, Twitter: @seta_ry

> Annonsen på finska

Setaungdomar lancerar idrottskampanj: ”Jämlikhet ingen åsiktsfråga”

Setaungdomar lancerar idrottskampanj: ”Jämlikhet ingen åsiktsfråga”

Igår blossade en debatt upp kring Stafettkarnevalen när en skola förbjudit sin hejarklack från att ha regnbågsflaggor med. Skolan har nu omprövat beslutet. Debatten över det ursprungliga beslutet har visat ett glädjande brett stöd till hbtiq-personers rättigheter. Vi påminner att jämlikhet är ingen åsiktsfråga utan en grundförutsättning för att de unga kan må bra och delta på lika villkor. Hbtiq-personer finns överallt: i varje skola och vid varje idrottsfält.

Därför har Setas unga startat en kampanj som syftar på att ge synlighet och stöd till mångfalden inom idrotten och motionen. Kampanjen Urheile ihan homona lancerades vid den internationella dagen mot homofobi, bifobi och transfobi (IDAHOT) den 17 maj och finns nu även på svenska med rubriken Sporta helt homo mycket. Vem som helst kan ansluta sig till kampanjen för att visa sitt stöd.

”Vi på Setas ungdomskommittén är väldigt stolta över eleverna som föreslog regnbågstemat och vill främja jämlikhet. Hbtiq-personer upplever en hel del osakligt bemötande, mobbning och diskriminering inom idrottsvärlden, i gruppidrott och inom skolidrotten, och det är därför vi har startat kampanjen Sporta helt homo mycket”, säger Miro Jukka som är ordförande för Setas ungdomskommittén.

”Seta gläds åt Finlands svenska skolungdomsförbunds och Svensk ungdoms tydliga ställningstaganden till förmån för lika rättigheter. Det är också fint att Stafettkarnevalen som organisation välkomnar alla. Vi är glada om att skolan omprövade beslutet. Vi hoppas på att debatten kring Stafettkarnevalen för med sig många kreativa idéer om hur skolorna och idrottsföreningarna kan främja en trygg atmosfär för hbtiq-ungdomar”, säger Setas ordförande Panu Mäenpää.

Att ta ställning för likabehandling av hbtiq-personer ska inte vara en åsiktsfråga för skolorna. De nya diskriminerings- och jämställdhetslagarna binder varje skola till att vidta effektiva åtgärder för att främja likabehandling med hänsyn till till exempel sexuell läggning och för att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck. De nya läroplansgrunderna för grundskolan definierar som en av skolans uppgifter att öka förståelsen om mångfalden av kön. Den nya lagen om elev- och studerandevård förpliktigar varje skola till att ha en plan för hur de studerande ska skyddas mot våld, mobbning och trakasserier. Dessa plikter får effekt enbart om de kombineras i vardagen med en förståelse om alla elevers verklighet, inklusive elevers som har en minoritetsidentitet. Skolan har ett stort ansvar för unga personers välmående och delaktighet i skolgemenskapen.

Enligt undersökningar har bara en bråkdel av hbtiq-unga positiva erfarenheter gällande idrott. Detta visar på diskriminerande och normativa strukturer som utesluter en del av ungdomarna. Att bli utanför har i sin tur direkta konsekvenser för de ungas hälsa och välmående. Den nya idrottslagen har som ett syfte att minska ojämlikheten inom motion och idrott. Lagen förpliktigar till exempel organisationer som ansöker om bidrag till idrottsverksamhet att påvisa på vilket sätt organisationen främjar likvärdighet och jämlikhet. Detta är en mycket välkommen utveckling som berör hela idrottsfältet. Likabehandling är ett mycket relevant perspektiv till idrotten och vi skulle gärna se många idrottsföreningar, lag och anhängare att ansluta sig till kampen för jämlikare idrott och motion.

Seta uppmanar alla som vill stöda jämlikhet inom idrott och motion att delta i kampanjen genom att dela en bild av sig själv idrottandes med hashtagen #sportadehelthomomycket eller #urheilinhomona, genom att debattera idrott och hbtiq med hashtagen #sportahelthomomycket eller #urheilehomona, genom olika ställningstaganden och evenemang och/eller genom att ansluta sig i det virtuella kampanjevenemanget och dela det i social media.

> Kampanjen i Facebook

> Katarina Alankos forskningsrapport Hur mår hbtiq-unga i Finland (2013) [pdf]

> Marja Kokkonens rapport Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa (2012) [pdf]

Mänskliga rättigheter behöver en stark ram – organisationer kräver en andra nationell människorättsplan

De undertecknade organisationerna kräver att Finland lägger fram en andra nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter. Detta rekommenderas även av riksdagens grundlagsutskott och lagutskott i sina respektive utlåtanden gällande rederingens redogörelse om mänskliga rättigheter.

”En nationell handlingsplan med tydliga målsättningar är ett konkret verktyg för att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Handlingsplanen måste tas med i nästa regerings strategiska linjedradningar”, säger generalsekreterare Päivi Mattila från Förbundet för Mänskliga Rättigheter.

Regeringen godkände den första nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för år 2012-2013. Detta var då en viktig signal om att mänskliga rättigheter är viktiga och bindade för Finland också i hemlandet.

I och med den första handlingsplanen har till exempel rättsskyddets struktur förbättrats. Förutom själva planen tillsatte statsrådet år 2012 ett nätverk av ministeriernas kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter för att övervaka verkställandet av planen. Nätverket har stött myndigheternas arbete och dialog mellan ministerierna gällande människorättsärenden.

Justitieministeriet tillsatte också en panel av medborgaraktörer för att delta i förberedningen och för att följa verkställandet av den första planen. Det fanns både medborgarorganisationer och myndigheter med fokus på mänskliga rättigheter, såsom minoritetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannen, med. Gemensamma möten mellan ministerienätverket och panelen ökade dialogen mellan myndigheter och föreningar.

Den första handlingsplanen hade centrala brister såsom minimal hänsyn till många centrala rättighetsfrågor som ekonomiska rättigheter, arbetslivsrättigheter och rättssydd för utlänningar. Den första planen fokuserade på att verkställa redan existerande projekt i stället för att ta nya initiativ. Ett omfattande problem var även bristen på resurser och utspriddheten av projekten.

Evalueringarna och rekommendationerna gjorda av medborgarpanelen och institutionen för förvaltningsvetenskaper vid Tammerfors universitet om den första handlingsplanen ger en fin grund för en bättre andra plan. Att främja mänskliga rättigheter kräver långsiktigt arbete. Arbetet från den första handlingsplansperioden skulle gå förlorat om en ny plan inte lades fram.

Den andra handligsplanen borde basera sig på en snabb implementering av internationella människorättskonventioner samt på de rekommendationer som Finland har fått av människorättskonventionernas granskningsorgan. Finland har goda förutsättningar att bygga en ambitiös plan som tillför ett människorättsperspektiv i den kommande regeringens målsättningar. Mänskliga rättigheter är centrala element i såväl ekonomisk tillväxt, likabehandling, hälsa som utbildningspolitik.

Helsingfors den 2 februari 2015

Inka Hetemäki, programdirektör, Finlands Unicef rf
Olli Joensuu, generalsekreterare, Finlands ungdomssamarbete Allians RF
Frank Johansson, verksamhetsledare, Amnesty International – Finländska sektionen
Mirjam Kalland, generalsekreterare, Mannerheims Barnskyddsförbund
Antti Karanki, ordförande, Trasek
Marjaana Laine, verksamhetsledare, Flyktingrådgivningen
Pirkko Mahlamäki, generalsekreterare, Handikappforum
Päivi Mattila, generalsekreterare, Förbundet för mänskliga rättigheter
Johanna Pakkanen, generalsekreterare, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
Marita Ruohonen, verksamhetsledare, Föreningen för mental hälsa i Finland
Seppo Sauro, verksamhetsledare, Centralförbundet för barnskydd
Aija Salo, generalsekreterare, Seta
Olavi Sydänmaanlakka, verksamhetsledare, Centralförbundet för mental hälsa

Tilläggsuppgifter:
Päivi Mattila, generalsekreterare, Förbundet för mänskliga rättigheter
tel. 050 536 8195

Anta int’! Bryt normen! projektets läromedel nu också på svenska

Anta int’! Bryt normen! projektets läromedel nu också på svenska

Boken är skriven för att ändra verkligheten i skolorna och läroanstalterna. I boken presenteras sätt på vilka vi kan ingripa i de diskriminerande normerna och göra skolan till en likabehandlande lärmiljö för alla.

Normer är antaganden om hurudana människor är och hurudana de borde vara. De är också outtalade regler. De reglerar vem som blir sedd, vems röst som hörs, med som hör till gruppen och vem som lämnas utanför.

Från tolerans till likabehandling är ett samarbetsprojekt mellan Seta rf, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf och Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry. Projektet finansieras med Undervisnings- och kulturministeriets stöd. Projektets syfte är att främja likabehandling och en trygg studiemiljö för alla, oberoende av könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, speciellt i andra stadiets läroinrättningar.

Boken kan beställas från Seta genom att kontakta koordinatorn för ungdomsarbetet: lotte.heikkinen[at]seta.fi, +358 44 301 3020.

105 tack – långt kvar till ett diskrimineringsfritt Finland

Seta rf:s representantmöte framför sitt hjärtliga tack till riksdagen för dess positiva beslut gällande medborgarinitiativet för en jämlik äktenskapslag. Seta vill speciellt tacka  Ja/Tahdon2013-kampanjen för ett otroligt fint arbete för att främja jämlikhet i Finland.

Finland står i beråd att bli den 20 staten i världen där allt fler är lika inför äktenskapslagen. I och med att lagen implementeras förbättras ställningen för hbtiq-personer betydligt. Den är ändå endast ett steg mot ett mer jämlikt Finland.

“Det finns glädje i luften, men mycket arbete återstår. Vi vädjar till beslutsfattarna att slutföra lagänringen gällande korrigering av kön ännu under den här regeringsperioden. Lagstiftningen måste trygga lika mänskliga rättigheter även för transpersoner. Speciellt det steriliseringstvång som nämns i lagen kränker människovärde och måste bort”, kräver Setas nyvalda ordförande Panu Mäenpää.

Utöver att implementera äktenskapslagen bör det kommande regeringsprogrammet även satsa på regnbågsungas välmående. Finland behöver en föräldraskapslag  i stället för de överlappande lagarna gällande faderskap och moderskap. Inom det internationella människorättsarbetet måste Finland målinriktat främja hbtiq-personers ställning samt omedelbart ingripa i kränkningar av mänskliga rättigheter och den fortgående förföljelsen av minoriteter såväl internationellt som speciellt i våra närområden.

Då den nya jämlikhetslagen träder i kraft nästa år bör mångfalden av kön beaktas både inom förebyggande av diskriminering och i främjande av jämlikhet. Det hbti-åtgärdsprogram som lyfts fram i regeringens människorättsredogörelse kräver tillräcklig resursering. Programmet bör definiera konkreta åtgärder och indikatorer för att främja mänskliga rättigheter för hbtiq-personer.

“Nuvarande och kommande beslutsfattare måste främja mänskliga rättigheter i hela samhället. Respekt för mångfalden av kön och sexuell läggning behöver stärkas, med beaktande normkritik. Så skapar vi ett Finland fritt från diskriminering”, betonar Setas färska vice ordförande Sara Sundell.

Mer information:

vice ordförande 2014–2015 Katriina Rosavaara, 040 562 2314, katariina.rosavaara@gmail.com
ordförande 2015–2016 Panu Mäenpää, 050 301 1332, panu.maenpaa@gmail.com
vice ordförande 2015–2016 Sara Sundell, 041 548 5610, sundell.sara@gmail.com

 

Seta rf:s representanter möttes i Grankulla 29–30.11.2014. Seta är en nationell människorättsorganisation, vars målsättning är ett samhälle där alla är likvärdiga och har samma rättigheter och där varje individ kan må bra oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Utöver personvalen fattade mötet även beslut om stadgeenliga ärenden samt diskuterade bland annat vårens riksdagsval. Seta rf fyller 40 år i år.

Finland lovat främja hbti-rättigheter – samtidigt sviker regeringen regnbågsfamiljerna

Finland lovat främja hbti-rättigheter – samtidigt sviker regeringen regnbågsfamiljerna

Pressmeddelande 20.5
Regnbågsfamiljer, Människorättsförbundet, Regnbågsankan, Seta och Trasek

Demonstration om faderskapslagen den 2 juni

Den 14 maj förband sig Finland på Malta tillsammans med 16 andra europeiska länder genom en avsiktsförklaring till att aktivt främja rättigheter för sexuella minoriteter och könsminoriteter i sina respektive länder. Justitieminister Anna-Maja Henriksson undertecknade ställningstagandet för Finlands del. Regnbågsfamiljerna, Människorättsförbundet, Regnbågsankan, Seta och Trasek frågar nu vilka konkreta åtgärder regeringen avser vidta för att uppfylla förpliktelsen. Organisationerna sände i dag ett öppet brev till statsministern. Den 2 juni ordnas det en demonstration om faderskapslagen.

Organisationerna är uppbragta över att regeringen i samband med faderskapslagsreformen tydligen avser utelämna den mest brådskande reformen som skulle förbättra ställningen för barn i regnbågsfamiljer. Kvinnopar som får barn tillsammans bör i samband med reformen av faderskapslagen ges samma möjlighet till fastställande av föräldraskap som olikkönade sambopar har, alltså utan adoption inom familjer. Även transpersoners föräldraskap måste regleras på ett tydligt och människorättsbaserat sätt.

“Ideologiskt motstånd får inte leda till att barn sinsemellan behandlas ojämlikt. Det går emot Europeiska människorättsdomstolens riktlinjer att samboende par av olika kön skulle ha en fördelaktigare ställning i jämförelse med sambon av samma kön”, påpekar verksamhetsledare Juha Jämsä från föreningen Regnbågsfamiljer.

Föreningen förbereder sig på att stödja kvinnopar att driva frågan om fastställande av föräldraskap till Europeiska människorättsdomstolen.

Även flera andra projekt som skulle förbättra hbti-personers rättigheter har antingen strandat eller förbisetts under pågående regeringsperiod. Till följd av det föll Finland till sjuttonde plats i rapporten Rainbow Europe som publicerades förra veckan.

Organisationerna kräver omgående åtgärder från regeringen för att bland annat eliminera de kränkningar av mänskliga rättigheter som återstår gällande fastställande av juridisk könstillhörighet. I januari avbröts arbetet för den arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet grundat för ändamålet. Finland behöver en heltäckande handlingsplan för att förverkliga mänskliga rättigheter för hbti-personer.

Regnbågsfamiljer och andra som stöder en rättvis behandling av familjer kommer att samlas för att demonstration utanför justitieministeriet måndagen den 2 juni kl. 17.

Mer information:

Den avsiktsförklaring som justitieminister Henriksson undertecknat (IDAHO Declaration of Intent): http://www.idaho2014forum.org/images/prs/IDAHO%20declaration%20of%20Intent%20Final.pdf

 

ILGA-Europas jämförelse av hbti-situationen i 49 europeiska länder: http://www.ilga-europe.org/home/news/for_media/media_releases/rainbow_europe_2014

17.5 är internationella dagen mot homo- och transfobi

17.5 är internationella dagen mot homo- och transfobi

Kom och skriv din egen hälsning mot homo- och transfobi i centrum av Helsingfors vid människorättsorganisationernas tält!

Lördagen den 17 maj är det den internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT) och den uppmärksammas på olika håll i Finland. I Helsingfors gör Seta, Amnesty Finland, Nej till hatprat-rörelsen, Heseta och Regnbågsankan kampanj på Stationsplatsen kl. 11–15. Föreningen Sateenkaariyhteisöt offentliggör ambassadören mot homofobi för år 2014.

Under IDAHOT-dagen (International Day Against Homophobia and Transphobia) ordnas evenemang även i Tammerfors, Åbo, Lahtis, Kouvola och Joensuu. I Tammerfors ordnas en offentlig minnesstund till minnet av offer för homo- och transfobi och i Joensuu en stilla demonstration.

Den internationella dagen mot homo- och transfobi är världens största solidaritetsevenemang för sexuella minoriteter och könsminoriteter. Det ordnas hundratals evenemang världen över.

Temadagen har uppmärksammats sedan år 2005 för att hedra årsdagen av att Världshälsoorganisationen WHO slutade klassificera homosexualitet som en psykiatrisk sjukdom, den 17 maj 1990. Nuförtiden gör man kampanj även mot det hat och fördomar som personer som hör till könsminoriteter.

Könsminoriteter och sexuella minoriteter utsätts för diskriminering och fördomar även i Finland, såväl i skolor, på arbetsplatser, i tjänster som i det offentliga rummet.

År 2014 fokuserar IDAHOT-dagen på yttrandefrihet: att var och en har rätt att uttrycka sig på självvalt sätt oberoende av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller familjeform.

Vid kampanjtältet i Helsingfors kan en även skriva under solidaritetskort för att trygga Belgrad Prides parad. De serbiska myndigheterna har under flera år förbjudit att det ordnas en Prideparad med hänvisning till så kallade säkerhetsrisker. Lokala aktivister har ändå inte låtit sig nedslås av de här ogrundade inskränkningarna i yttrandefriheten utan gör värdefullt arbete för att alla människors mänskliga rättigheter ska förverkligas.

Finska IDAHOT-sidan.

Alla IDAHOT-evenemang i Finland.

Ambassadörer mot homofobi sedan 2005.

Internationell sida.

 

Bakgrundsinformation om homo- och transfobins konsekvenser:

2–3 begår årligen självmord i Finland till följd av aspekter som är kopplade till sexuell läggning eller möjligen könsidentitet.
(Olycksutredningscentralen 2014)

I Finland har var tredje hbti-person över 50 år låtit bli att uppsöka social- och hälsovård för att den befarar osakligt bemötande.
(Setas projektenkät inom ramen för Jämlikhet på ålderns höst 2012)

Relationer mellan personer av samma kön är olagliga i 81 länder, tio av dem har dödsstraff för det. Den lagstiftningen omfattar 40 % av världens befolkning. 70 % av världens befolkning bor i länder där lagen begränsar möjligheten att vara öppen med sin sexuella läggning och/eller könsidentitet.
(Den internationella IDAHOT-webbplatsen 2014)

Under 2013 mördades mer än 200 transpersoner i världen. Siffran har inte nämnvärt minskat sedan föregående år. De farligaste områdena för transpersoner är Central- och Sydamerika. Speciellt siffrorna för under 20-åringar har ökat betydligt.
(Transgender Europe 2013)

I Europa uppger 90 procent av hbti-personer att de blivit utsatta för mobbning i skolan till följd av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck
(Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheters (FRA) hbti-enkät 2013)

Utöver skolan är sport, armén och arbetsplatsen miljöer där många finländska hbti-unga inte upplever att det är tryggt att vara sig själva. Det kan handla om att delta i vardagliga diskussioner om sällskapande, intressen och familj på lika villkor eller att exempelvis uttrycka sin könsidentitet genom t.ex. kläder på ett sätt som känns rätt för en själv.
(Setas och  Ungdomsforskningssällskapets undersökning riktad till hbti-unga 2013)

Videon ’Jag vill kunna berätta’ synliggör hbt-seniorers liv och önskemål

Videon ’Jag vill kunna berätta’ synliggör hbt-seniorers liv och önskemål

Jag vill kunna berätta visar livshistorier av nio finska hbt-personer som diskuterar barndom, ungdom och åldrande. Bengt, Sinikka, Umma, Jaana och Leena, Eveliina, Risto, Thea och Gitta delar även sina egna tankar och förväntningar kring vård och omsorg.

Videon är producerad av hbt-organisationen Setas projekt Likabehandling på ålderns höst. Jag vill kunna berätta lämpar sig bland annat som läromedel för personer som arbetar och studerar inom social- och hälsovården och äldreomsorgen.

Jag vill kunna berätta, hbt-personer berättar sina tankar om ålderdom och åldringsvård

Format: dvd and Youtube
Copyright: Seta. Ickekommersiellt bruk.
Publicering: 24 januari 2014
20 minuter
Text på svenska, finska och engelska
Producent Martu Väisänen
Videoinspelning och redigering Ville Pohjonen

Kortare individuella berättelser:

Bengt
Sinikka
Umma
Leena ja Jaana
Eveliina
Risto
Thea ja Gitta

Dvd-beställningar: projektkoordinator Salla-Maija Hakola, salla-maija.hakola@seta.fi

Likabehandling på ålderns höst är ett treårigt projekt som koordineras av Seta tillsammans med medlemsföreningarna Fin-Bears och Mummolaakso . Finska Penningautomatföreningen (RAY) finansierar projektet. Projectet tillhör RAYs program Livfullt liv (2012–2017).

Ny undersökning bland finska ungdomar – Stora skillnader i ungas välmående – hbti-ungdomars erfarenheter måste beaktas i politiken.

Resultaten från den första omfattande inhemska kartläggningen av välmående bland unga som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter visar på en större oro över det egna välmåendet hos hbti-unga än bland övriga ungdomar.

I enkätundersökningen uppger 70 procent av homo-, bi- och transungdomarna att de har upplevt mobbning och trakasserier. Erfarenheter av våld var också märkbart vanligare bland dem än bland finländska unga i allmänhet.

Enligt undersökningen som gjorts av Seta och Ungdomsforskningssällskapet är sämre hälsa, missnöje med de egna levnadsvanorna och mänskliga relationerna samt problem med den psykiska hälsan vanligare bland hbti-ungdomar än genomsnittet. Jämfört med övriga ungdomar har dessa unga oftare symptom på depression och ångest, självdestruktiva tankar och självdestruktivt beteende.

”Samhällets snäva normer om kön och heteroantagandet orsakar diskriminering och detta leder hos många hbti-unga till en känsla av utanförskap. Det är inte konstigt att det här avspeglar sig på ungdomarnas välmående. Samtidigt ska man minnas att många hbti-ungdomar kan vara sig själva öppet och mår bra. Alla utmaningar hbti-ungdomar upplever handlar inte heller om dessa normer, utan om samma vardagliga saker som också andra ungdomar funderar över”, förtydligar Anders Huldén, koordinator för Setas ungdomsarbete.

Merparten av respondenterna hade kommit ut för åtminstone en del av sina familjemedlemmar. Av de homo- och bisexuella ungdomarna hade dock 28 % inte berättat om sin sexuella läggning för någon i familjen. För en del av dem var den bakomliggande orsaken rädsla för att föräldrarna skulle säga upp kontakten eller för att bli utkastade hemifrån.

Många hbti-ungdomar uppgav sig få positiv bekräftelse för sin identitet i sin vänskapskrets. Å andra sidan var många också rädda för att bli lämnade utanför kamratkretsen både i skolan och på fritiden. I undersökningen framstår skolan som den plats där ungdomar oftast upplever trakasserier relaterade till kön eller sexuell läggning.

”Det är oroväckande att en majoritet av dem som hade berättat om mobbning för en lärare hade upplevt att inget hade gjorts eller att de själva hade blivit skuldbelagda för situationen. En ännu större andel av dem som utsatts för trakasserier uppger att de inte hade berättat om mobbningen, eftersom de upplevt att det hade förutsatt att de kom ut – eller att det inte tjänat någonting till att berätta”, berättar forskare Katarina Alanko som har gjort undersökningen.

Seta och Ungdomsforskningssällskapet efterlyser tryggande av hbti-ungdomars möjligheter att delta och tillgång till service inom välfärdstjänsterna samt ett bredare samarbete mellan dem som arbetar inom ungdomsarbete, utbildning och fostran.

”Det behövs också särskilda åtgärder för att fler hbti-unga ska få sin röst hörd och för att deras behov ska tillgodoses på samma villkor som andras. Ansvaret för att trygga förutsättningarna för ett gott liv och upplevelsen av att vara en fullvärdig medborgare kan inte enbart ligga på barns och ungas axlar”, säger Leena Suurpää, forskningsledare på Ungdomsforskningsnätverket.

”Det är ytterst viktigt att vuxna signalerar att det går att tala om mångfalden av sexuell läggning och kön och att diskussionen tas på allvar. Det här förutsätter saklig information om mångfalden och stöd till dem som arbetar med unga och till de ungas föräldrar. Temat måste behandlas mer omfattande i läroplanerna och i läroböckerna”, konstaterar Setas ordförande Juha-Pekka Hippi.

I enkäten deltog under våren-sommaren 2013 1623 unga i åldern 15–25 år. Majoriteten av dem (1499) uppgav sig tillhöra en sexuell minoritet. I analysen har svaren från denna grupp jämförts med svar som uppgett sig vara heterosexuella. 369 respondenter hade en transidentitet (transperson, transkönad, transman, transkvinna, transgender, transvestit).

Undersökningens resultat publiceras den 7.11 på Setas, Ungdomsforskningssällskapet samt svenska Ungdomsstyrelsens och RFSL Ungdoms gemensamma seminarium på Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. Seminariet kan följas som direktsändning på webben från klockan 13:00.

Undersökningen har genomförts med understöd av undervisnings- och kulturministeriet som en del av verkställandet av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram.

Undersökningen: 

Katarina Alanko: Hur mår HBTIQ-unga i Finland? (2013). Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, publikationer 143, nätpublikationer 68 & Seta, Seta-publikationer 21.

ISBN 978-952-5994-43-8 (PDF)
ISBN 978-952-5994-44-5 (inb.)

Pdf-fil på webben: www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/hbtiq_unga.pdf

Nätpublikationen är på svenska. Den finska översättningen utges i början av 2014.

En tryckt version av nätpublikationen kan köpas till ett pris som motsvarar tryckkostnaderna på Ungdomsforskningssällskapets webbutik på adressen http://www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog

Sammanfattning på svenska: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/hur-mar-hbtiq-unga-i-finland-sammanfattning

Sammanfattning på finska: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/mita-kuuluu-sateenkaarinuorille-suomessa-tiivistelma

Sammanfattning på engelska: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/how-are-young-lgbtiq-people-doing-in-finland-abstract

 

 

Setas nya dvd ”Mångfalden finns inom oss” (Moninaisuus on meissä) synliggör mångfald i undervisningen


Reiska (på vänster), producent Martu Väisänen och Eska.

Dvd:n Mångfalden finns inom oss. Mångfalden av kön och sexuell läggning i de ungas liv är utgiven av Seta och berättar om ungdomar idag i en värld, där alla inte ryms inom könsstereotypa ramar och roller.

Ida, Niko, Darja, Reiska, Petra, Pekka, Tiina och Eska är hbt-ungdomar från olika delar av landet, som delar med sig av sina tankar om sin familj, om att sällskapa, om mobbning och att få stöd. De talar också om samhällets normer och att bryta mot dem.

För Reiska som definierar sig som transgender var det viktigt att delta i videon, men samtidigt krävdes mod. ”Jag måste fundera några gånger över mitt deltagande eftersom jag var osäker på vilka följder offentligheten kan ha. Alla skulle kunna se min berättelse, men än sen? Jag lever ju för min egen skull. Jag ville vara en av de modiga unga som berättar om sitt eget liv och om sig själv”, konstaterar 23-åriga Reiska. Hen upplevde det som en chans att tala även för andra.

”Jag skulle själv ha haft nytta av ett sådant material, med ungdomar jag kunde ha identifierat mig med när jag var i yngre tonåren. Därför bestämde jag mig för att delta i videoprojektet”, berättar 18-åriga Eska.

Seta anser att skolan har som uppgift att i olika läroämnen erbjuda information om mångfalden av kön och sexuell läggning. Setas koordinator för ungdomsarbetet Anders Huldén tycker att vardagliga, personliga berättelser är ett bra sätt att synliggöra konsekvenserna av normer om kön och sexuell läggning.

”De här ungdomarnas berättelser ger något att tänka på för alla i alla åldrar, oavsett kön eller sexuell läggning. Men det räcker inte heller med en enskild video. Mångfalden är den verklighet unga lever i och det måste beaktas i skolan varje dag”, konstaterar Huldén.

Som bäst främjar Seta likabehandling bland ungdomar också genom sin webkampanj Bryt normen!, som genomförs i samarbete med Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.

Dvd:n Mångfalden finns inom oss räcker 20 minuter och har textning på svenska, finska och engelska. Martu Väisänen från Uleåborg har fungerat som producent. Dvd:n kan fås gratis och är avsedd för användning inom undervisning och ungdomsarbete.

Pressbilder på ungdomarna i videon: https://www. dropbox.com/sh/5vczz02xk9f89xx/HMa34bIv84

Mångfalden finns i oss -videon på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=0aSZscx3y9A

Textning på svenska, finska och engelska.

Webplatsen Bryt normen!: www.normit.fi / www.normer.fi

Normkritik som undervisningens hörnsten!

”Nu får det vara nog med tolerans. Vi kräver verklig likabehandling!” utbrister Aleksej Fedotov, ordförande för SAKKI ry.

”Toleransfostran befäster tanken om en uppdelning i vi och de andra, att somliga getts makten att antingen tolerera eller låta bli att tolerera dem som avviker från normen.”

Samhällets normer – starka föreställningar om vad som är normalt och vad som är onormalt – påverkar oss ända sedan barnsben. Redan i barnträdgården tillåts pojkar härja, medan flickor förväntas vara lugna och hjälpsamma. Den starka uppdelningen i majoritetsbefolkning och invandrare påverkar uppfattningarna om vem som kan vara finländare. I undervisningsmaterial avbildas personer med funktionshinder främst då handikapp behandlas, vilket förstärker bilden av annorlundaskap. Normerna reglerar vem som får synas och höras – och på vilket sätt. Mobbningen och användningen av skällsord som förekommer i läroanstalterna är följder av normativa ramar för hur man ska vara. Det här gäller i synnerhet vad beträffar mångfalden av kön och sexuell läggning.

Bryt Normen! är en kampanj där studerandeförbunden Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS samt människorättsorganisationen Seta tillsammans väcker diskussion i läroanstalterna om likabehandling och normer. Organisationerna kräver genom kampanjen att normkritik skall bli en hörnsten för undervisningen.

”Normkritik är ett redskap för att känna igen och ifrågasätta vardagliga antaganden som görs om människor. Istället för att tala om hur det är att vara homo, vill vi tala om hur normer om sexuell läggning påverkar alla människor. Den här synvinkeln har inte förts fram ordentligt i debatten om utanförskap i Finland. Till exempel Sverige ligger ljusår framför Finland i diskussionen om normer och den inverkan de har på människors välmående”, säger Setas ordförande Juha-Pekka Hippi.

”Med den här kampanjen vill vi skaka om de normativa föreställningar som råder i läroanstalterna. Att bryta normer är ett sätt att direkt ingripa mot diskriminering och det tjänar alla studerande. På de websidor som öppnar idag, normer.fi, kan man få mer tips för att identifiera egna förutfattade antaganden samt dela med sig av sina personliga erfarenheter om kollisioner med normer.” tipsar FSS rf:s ordförande Anna Ingman.

Bryt normen! är en del av Från tolerans till likabehandling – ett samarbetsprojekt mellan Seta, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Hae Setan transpoliittiseen valiokuntaan / Sök till Setas transpolitiska utskott

Haluatko edistää transihmisten ja intersukupuolisten yhdenvertaisuutta Suomessa ja maailmalla sekä sukupuolen moninaisuuden laajempaa tunnustamista? Hae transpoliittiseen valiokuntaan!

Setan hallitus perusti transpoliittisen valiokunnan ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Nyt etsimme siihen jäseniä vuodeksi 2012. Valiokuntaan voivat hakea kaikki sukupuolen moninaisuuteen liittyvästä vaikuttamisesta kiinnostuneet. Setan hallitus nimittää valiokunnan jäsenet tammikuussa. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Valiokunta suunnittelee itse toimintansa. Se tukee Setan hallituksen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä erityisesti sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Vuonna 2011 valiokunta mm. järjesti Helsinki Pridessä keskustelutilaisuuden ja kommentoi Setan lausuntoja niiden valmisteluvaiheessa.

Valiokunta toimii pääasiassa sähköpostilla. Vuoden aikana pidetään muutama kokous. Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat matkakulut korvataan Setan kulukorvauskäytäntöjen mukaisesti.

Näin haet transpoliittisen valiokunnan jäseneksi: lähetä 8.1.2012 mennessä sähköpostitse Setan pääsihteerille vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot näkemyksistäsi sukupuolen moninaisuudesta yhteiskunnallisena kysymyksenä. Kuvaa hakemuksessa myös vaikuttamis- tai järjestötoiminnan kokemustasi ja mainitse, jos olet käytettävissä valiokunnan puheenjohtajaksi. Muista laittaa mukaan yhteystietosi.

Lisätietoja: Pääsihteeri Aija Salo, paasihteeri(at)seta.fi, p. 050 309 8108


SETAS TRANSPOLITISKA UTSKOTT

Vill du främja jämlikhet för transpersoner och interkönade personer i Finland och i världen och främja erkännandet av mångfalden av kön i samhället? Sök till Setas transpolitiska utskott!

Setas styrelse grundade det transpolitiska utskottet för första gången år 2011. Nu är det dags att söka till utskottet för år 2012. Alla som är intresserade av att påverka kring mångfalden av kön kan söka. Setas styrelse utser medlemmarna till utskottet i januari. Utskottet väljer ordförande.

Utskottet lägger själv upp sitt arbete. Det bistår styrelsen i förberedandet av Setas politiska arbete framför allt för att förbättra människorättsläget av transpersoner och interkönade personer. År 2011 ordnade utskottet bland annat en paneldiskussion vid Helsingfors Pride och kommenterade Setas olika utlåtanden under deras förberedning.

Utskottet fungerar i första hand per e-post och håller några möten under året. Resekostnader till möten ersätts enligt Setas gällande ersättningspolicy.

Så här söker du till transpolitiska utskottet: skicka senast 8 januari 2012 per mail en fritt formulerad ansökan till Setas generalsekreterare. Berätta om dina åsikter och samhällsvisioner kring mångfalden av kön. Beskriv också din erfarenhet av föreningsverksamhet och/eller din erfarenhet av att påverka. Nämna även om du kan ställa upp till ordförandeposten i utskottet. Kom ihåg dina kontaktuppgifter.

Mer information fås av generalsekreterare Aija Salo, paasihteeri(at)seta.fi, tel. 050 309 8108.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design